پایان نامه درباره تولید ملی/: طبقه بندي اسباب بازیها

 طبقه بندي اسباب بازیها

براي اسباب بازیها طبقه بندی هاي گوناگونی پیشنهاد شده است. در حقیقت شیوه اي که هر مرجع براي طبقه بندي اسباب بازیها در پیش می گیرد بسته به نیاز و کاربردي است که از دسته بندي خود انتظار دارد و از جنبه اي که به اسباب بازي می نگرد. از همین روي هیچ طبقه بندي جهانی مورد توافقی در زمینه اسباب بازي شکل  نگرفته است. با این حال به شیوه هاي مختلف طبقه بندي اشاره می شود:

2-4-3-1-  طبقه بندي اتاق بازرگانی آمریکا :

اتاق بازرگانی آمریکا[1]  اسباب بازیها را به شکل زیر طبقه بندي کرده است:

 

 1. اسباب بازی های خردسالان و پیش دبستانی
 2. عروسک ها
 3. خارج از خانه و ورزشی
 4. هنری و مهارتی
 5. بازی و معما
 6. وسیله نقلیه
 7. شخصیت های اکشن و تجهیزات مربوط با آنها
 8. تجملی
 9. سازه ای
 10. آموزشی و اکتشافی

 

تمام آمار آمریکا و اروپا که در صفحات آینده با آنها آشنا خواهیم شد مطابق این طبقه بندي به دست آمده است و معتبرترین طبقه بندي محسوب میشود.

 

2-4-3-2-  طبقه بندي شوراي اسباب بازي :

شوراي اسباب بازي که در سال 1381 تشکیل شد و مرجع ثبت ابداع و ابتکار و نیز مجوز دهنده واردات اسباب بازي در کشور است از طبقه بندي زیر استفاده می کند:

 1. گروه حرکتی مهارتی (ورزشی) : اسباب بازی هایی که موجب فعالیت و تحرك کودك و نوجوان می گردد و هدف آن پرورش و هماهنگی قواي جسمی است.

 

 1. گروه آموزشی و کمک آموزشی :اسباب بازی هایی که کودك و نوجوان را با علوم و تکنولوژي خاصی آشنا ساخته و به یادگیري بیشتر او از علوم کمک می نماید. هدف این اسباب بازیها ارتقاء دانش و مهارتهاي عملی است.

 

 1. گروه فکري: اسباب بازی هایی که موجب پرورش قواي فکري کودك و نوجوان از قبیل دقت، نظم، منطق، قدرت تحلیل، پرورش هوش و حس کنجکاوي است.

 

 1. گروه فرهنگی هنري: این گروه از اسباب بازی ها، کودك و نوجوان را با فرهنگ، عقیده و ایدئولوژي خاصی آشنا میکند و هنجارهاي فرهنگی و اعتقادي را به آنها به طور غیر مستقیم انتقال میدهد.

 

 1. گروه کمک درمانی: این گروه اسباب بازی ها مخصوص کودکان و نوجوانانی است که داراي نقص جسمانی می باشند و از این اسباب بازی ها در باز پروري و افزایش توان و هماهنگی بین اندامها و اعضاء بدن و درنهایت بهبود آنها استفاده می نمایند.

 

[1]  U.S. Department of Commerce Industry Outlook: Dolls, Toys, Games, and Children’s Vehicles NAICS Code

33993, 2006

 

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی فرصت های موجود در صنعت اسباب بازی در جهت تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی)