پایان نامه توسعه بازار مالی:تأثیر آزادسازی مالی

بررسی تأثیر سیاست آزادسازی مالی بر توسعه بخش مالی

در ۱۰ کشور در حال توسعه تأثیر سیاست آزادسازی مالی بر توسعه بخش مالی و همچنین تأثیر سایر متغیرهای کنترلی از قبیل نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، نقش کیفیت نهادهای قانونی و مقررات و نظار تهای احتیاطی برای کشور در حال توسعه از جمله کره جنوبی، مالزی، هند، چین، پاکستان، نپال، مصر، تونس، ترکیه و ایران طی دوره ۱۹۷۳ تا ۲۰۰۷ با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمی‌افته مورد بررسی قرار گرفته است. قبل از ارائه نتایج لازم است اندکی راجع به شاخص های مورد استفاده در تحلیل تجربی )شاخص توسعه بخش مالی، شاخص کیفیت نهادهای قانونی، شاخص مقررات و نظار تهای احتیاطی بانکی( توضیح داده شود. از آنجا که در نظریه های اقتصادی کی شاخص کلی و منفرد برای توسعه بخش مالی وجود ندارد، محققین در مطالعات تجربی، شاخص های گوناگونی را برای این منظور به کار برده اند که این شاخصها دربرگیرنده بخش مالی و بازار سرمایه می باشند. رایجترین این شاخصها عبارت اند از: نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی اسمی، نسبت مانده مطالبات بانکها از بخش خصوصی و دولتی به تولید. شاخصی که در بیشتر مطالعات تجربی مورد استفاده قرار گرفته است نسبت مطالبات بانکها از بخش خصوصی به تولید می باشد.

شاخص کیفیت نهادهای قانونی از تر کیب شاخصهای ریسک قانونی، اقتصادی و سیاسی کشورها شامل حاکمیت قانون و اجرای آن، کیفیت سیاست های بروکراتیک، کشمکش داخلی و خارجی، شفافیت دموکراسی، فساد، محیط سرمایه گذاری به دست می آید. این شاخص ترکیبی، در واقع سطح کل توسعه نهادی و قانونی را نشان میدهد.
نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
شاخص مقررات و نظار تهای احتیاطی بانکی به این شرح سیاست آزادسازی مالی بر توسعه مالی کشورها تأثیر مثبت داشته است ولی اثربخشی این سیاست در کشورهایی که از کیفیت نظارتی  مقررات احتیاطی بالایی برخوردارند، بالاتر می باشد ب هدست می آید:

کد صفر : در کشور هیچ نوع مقررات نظارتی  احتیاطی مناسب برای نظارت بر بانکها وجود نداشته باشد.

کد یک : حداقل برنامههای نظارتی وجود دارد و ترتیباتی نیز اتخاذ شده است که وضعیت نظارتی را با نظام بازار تطبیق دهد ولی نظارت در مراحل خیلی اولیه قرار دارد.

کد دو : مقررات احتیاطی مطابق کمیته بال تنظیم شده است ولی تا به حال به طور کامل اجرا نشده است.

کد سه : مقررات کمیته بال تا حدود زیادی اجرا میشود و نسبت کفایت سرمایه مطابق کمیته بال رعایت میشود.خلاصه نتایج به شرح زیر حاصل شده است:

سیاست آزادسازی مالی بر توسعه مالی کشورها تأثیر مثبت داشته است ولی اثربخشی این سیاست در کشورهایی که از کیفیت نظارتی مقررات احتیاطی بالایی برخوردارند، بالاتر می باشد.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران