پایان نامه تعهدات وکیل و موکل:وکالت از جهت موضوع

وکالت از جهت موضوع                                                                                وکالت از جهت موضوع به دو نوع، وکالت عام و خاص تقسیم می شود.           

       ۱-۳-۲-۱-وکالت عام                                                                                              عموم در لغت به معنی شمول و فرا گرفتن است. در اصطلاح وصف عام است و عام عبارت است از اسمی که در وضع واحد برای افراد بسیار ( که هم جنس و غیر محصور باشد ) وضع شده باشد مانند مردان که شامل هر مردی است. لازم نیست عام کلمه ای بسیط باشد بنابراین عبارت ( هر مرد ) هم عام است.          ( جعفری لنگرودی، ۱۳۶۳ص ۴۷۵ )                                                                                         وکالت عام وکالتی است که موضوع آن کار ویژه ای نباشد و تمامی وظایف نیابت پذیر موکل را شامل شود. ( انصاری و طاهری، ۱۳۸۸ ص ۲۲۰۶ )                                                                                و برخی دیگر فرموده اند که وکالت عام یا وکالت مطلق وکالتی است که شامل همه ی امور موکل باشد در مقابل خاص ( یا وکالت مقید ) به کار رفته است. ( ماده ی ۶۶۰ ق.م ) ( جعفری لنگرودی، ۱۳۶۳ ص ۷۵۳ )                                                                                                                  در فقه و حقوق، وکالت عام به سه حالت قابل تصور است:                                                                حالت اول این است که عام از جهت تصرف و خاص از جهت متعلق وکالت باشد. مثل آنکه موکل به وکیل وکالت در کلیه تصرفاتی که در خانه ی معین او ممکن است را بدهد در این موارد از جهت تصرف عام می باشد ولی متعلق وکالت که در این مثال خانه ای معین است خاص می باشد.                                    حالت دوم بر عکس حالت اول است یعنی خاص از جهت تصرف و عام از جهت متعلق وکالت باشد. مثل اینکه موکل به وکیل وکالت در فروش اموالش را دهد که در اینجا از جهت تصرف که فروختن است خاص می باشد ولی از جهت متعلق وکالت که شامل تمام اموال در این مثال بالا می شود عام است.                                                حالت سوم زمانی اتفاق می افتد که از هر دو جهت عام باشد یعنی هم از جهت تصرف و هم از جهت متعلق وکالت عام باشد. مثل اینکه موکل به وکیل وکالت در کلیه تصرفات در مورد تمام اموال خود را بدهد که هم جهت تصرف که کلیه تصرفات می باشد عام است و هم جهت متعلق که تمام اموال می باشد عام است.
نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
۱-۳-۲-۲-وکالت خاص                                                                                                وکالت خاص عبارت از وکالتی است که موضوع آن در موارد ویژه ای منحصر شده باشد. به عنوان نمونه کسی به دیگری وکالت دهد که ماشین او را بفروشد و یا اسبی یا مزرعه ای برای او خریداری کند.            ( انصاری و طاهری، ۱۳۸۸ ص ۲۲۰۶ )                                                                                             وکالت خاص که موضوع آن انجام دادن یک یا چند امر معین است. در اصطلاح دیگر وکالت مقید گفته می شود. ( ماده ی ۶۶۰ ق.م ) ( جعفری لنگرودی، ۱۳۶۳ ص ۷۵۳ )                                              همچنین فقهاء در تعریف وکالت خاص گفته اند که وکالتی است برای تصّرف محدود و معیّن در چند چیز صورت بگیرد مثل اینکه او را وکیل کند در خریدن خانه ای معیّن که اینطور وکالت هیچ اشکالی در صحتش نیست. ( امام خمینی، ۱۳۷۳ ص ۲۷۱ )                                                                          در وکالت خاص برخلاف وکالت عام، از هر دو جهت یعنی هم از جهت تصرف و هم از جهت متعلق وکالت، خاص می باشد. مثل اینکه موکل به وکیل وکالت در فروش خانه ای معین را بدهد که هم جهت تصرف که فروش می باشد خاص است و هم متعلق وکالت که خانه ای معین می باشد خاص استلینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

این مطلب را هم بخوانید :  شناسائی حق کارافه:/پایان نامه درباره حق زارعانه

بررسی فقهی و حقوقی ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل