پایان نامه برنامه‌ریزی لجستیک//مدل‌های برنامه‌ریزی لجستیک

  • مدل‌های برنامه‌ریزی  لجستیک  خدمت‌رسانی  به  مصدومان

در زمینه مربوط به لجستیک مصدومان نیز می‌توان به [۳۶ ، ۵۲ ،۵۴] اشاره داشت که در آن فیدریچ و همکاران [۵۲] در سال ۲۰۰۰ به بررسی تلفات پس از فاجعه و محاسبه تلفات مربوطه پرداختند و سعی کردند که مدلی را برای کمینه‌سازی این تلفات ارایه کنند.

  • مدل های توزیع کالاهای امدادی  و  خدمت‌رسانی  به  مصدومان

یی و ازدمار [۳۷] در سال ۲۰۰۷، مدلی که تحویل عرضه و تخلیه مجروحان را در فعالیت‌های پاسخ به فاجعه ادغام می‌کند، ارایه کردند. آن‌ها برپایی تسهیلات اورژانسی را در منطقه فاجعه‌دیده برای خدمت‌رسانی به قربانیان پس از فاجعه در نظر گرفتند و از ظرفیت وسایل نقلیه برای انتقال مجروحان و کالاهای امدادی استفاده کردند. مدل آن‌ها فرمول‌بندی فشرده‌تری ارایه کرد، اما پردازش بعدی برای مسیریابی و زمان‌بندی برداشت و تحویل وسایل نقلیه مورد نیاز بود.
نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
ازدمار وهمکاران، در تحقیق دیگری [۵۴] در سال۲۰۱۱ یک مدل ریاضی برای برنامه‌ریزی لجستیک بالگردهای حامل مصدومان و کالاهای درمانی ارایه‌کرد. در مدل یاد شده، وسایل نقلیه صرفاً بالگردها بوده‌اند و هدف آن کمینه‌سازی مجموع زمان‌های مأموریت این وسایل نقلیه برای برآوردن نیازها و مصدومان بوده‌است. ضمناً این مدل سعی نموده است که علاوه بر زمان سفر، زمان مربوط به بارگیری را نیز درنظرمی‌گیرد.

عشقی و نجفی در پژوهشی]۳۸[ در۱۳۹۱ شمسی یک مدل ریاضی برای انجام برنامه‌ریزی لجستیکی با هدف بهبود در نتایج اقدامات لجستیکی پاسخ به زلزله ارایه کردند، تا از این طریق بتوان به نحوی تصمیمات مناسبی برای حمل مصدومان و کالاها اتخاذ کرد. توابع هدف به صورت کمینه‌سازی مجموع نیازهای برآورده نشده کالا و مصدومان رسیدگی نشده انتخاب شده ‌است.

  • مدل‌های جامع

در سال ۲۰۱۲ افشار و حقانی ]۲۱[، مدلی جامع که عملیات نجات را در مقیاسی بزرگ توصیف می‌کند، پیشنهاد کردند. این مدل نه تنها جزییاتی مانند مسیریابی وسیله نقلیه، برنامه برداشت و تحویل کالاهای امدادی را در نظر می‌گیرد، بلکه مکان بهینه تسهیلات موقت و نیز محدودیت ظرفیت تسهیلات و سیستم حمل و نقل را نیز در‌بردارد.

  • جمع‌بندی و  نتیجه‌گیری

مدل‌های متنوعی در زمینه پاسخ به فجایع طبیعی تا کنون ارایه شده‌اند. در دسته‌بندی‌های یاد شده، مدل‌های تک‌هدفی و چند‌هدفی قراردارند و هدف کلی آن‌ها افزایش کارایی و اثربخشی عملیات نجات و تخصیص بهینه منابع محدود به افراد آسیب‌دیده، برای کاهش و از بین بردن میزان درد و رنج ایجاد شده از فاجعه است. در مدلی که در فصل بعد مطرح و بررسی می‌کنیم، علاوه بر تعیین مکان بهینه تسهیلات موقت و در نظر گرفتن انواع مختلف کالاهای امدادی، انواع وسایل نقلیه، ظرفیت وسایل نقلیه و انبارش کالاها، سعی داریم که نسبت پاسخ‌گویی به تقاضای مردم آسیب‌دیده بیشینه و هزینه‌های درگیر در عملیات امدادرسانی را کمینه‌کنیم. هم‌چنین، با درنظرگرفتن شرایط عدم اطمینان موجود پس از فاجعه، تقاضای فازی و عرضه فازی را در درنظرمی‌گیریم و محدودیت عدالت را برای توزیع عادلانه‌ی کالاهای امدادی متنوع میان همه‌ی نواحی آسیب‌دیده، درنظر گرفتیملینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

یک مدل فازی چندهدفی برای برنامه‌ریزی لجستیک عملیات امداد رسانی به نواحی آسیب‌دیده