پایان نامه با کلید واژگان کسورات بیمه، شهرستان اردبیل، سطح معنی داری، خدمات درمانی

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
<![CDATA[ گروه ها
کل
۸۴٫۳۸۲
۲۵۴٫۹۱۸
۳۳۹٫۳۰۰
۵
۲۳۹۴
۲۳۹۹
۱۶٫۸۷۶
۰٫۱۰۶
۱۵۸٫۴۹۱
۰٫۰۰۰
جدول شماره (۴- ۸ ) جدول تحلیل واریانس بیمارستان بوعلی

با توجه به جدول شماره (۴-۸) از آنجایی که SIG= 0.000 کمتر از ۰٫۰۵ (سطح خطای پذیرفته شده) می باشد، بنابراین می توانیم نتیجه بگیریم که بین علل کسورات بیمه ای در پرونده های بیماران بستری بیمارستان بوعلی شهرستان اردبیل تفاوت معنی داری وجود دارد و این بیانگر این نکته است که با احتمال ۹۵% فرضیه H0 رد و فرضیه H1 پذیرفته می شود.

جدول شماره (۴- ۹) آزمون دانکن برای بیمارستان بوعلی

VARO
0007

تعداد
زیر مجموعه برای آلفا= ۰٫۰۵

۱
۲
۳
۴
۶
۵
۳
۲
۴
۱
سطح معنی داری
۴۰۰
۴۰۰
۴۰۰
۴۰۰
۴۰۰
۴۰۰
۰٫۰۰
۰٫۰۰

۰٫۹۱۴

۰٫۰۵

۱٫۰۰۰

۰٫۱۱

۱٫۰۰۰

۰٫۴۱
۰٫۴۵
۰٫۰۸۳

با توجه به جدول شماره (۴-۹) آزمون دانکن بعمل آمده نشان داد که بین متغیر های دارو و رادیولوژی در بیمارستان امام خمینی شهرستان اردبیل تفاوت معنی داری وجود ندارد.

• فرضیه فرعی سوم
بین علل کسورات بیمه ای (بیمه خدمات درمانی) در پرونده ای بیماران بستری بیمارستان علوی تفاوت معناداری وجود ندارد. H0
بین علل کسورات بیمه ای (بیمه خدمات درمانی) در پرونده ای بیماران بستری بیمارستان علوی تفاوت معناداری وجود دارد. H1

جدول شماره (۴- ۱۰) جدول تحلیل واریانس بیمارستان علوی

جمع مجذورها
df
میانگین مجذورها
F
سطح معنی داری
بین گروه ها
درون گروه ها
کل
۱۵۳۴٫۱۵۲
۲۳۶۴٫۵۲۸
۳۸۹۸٫۶۸۰
۵
۲۳۹۴
۲۳۹۹
۳۰۶٫۸۳۰
۰٫۹۸۸
۳۱۰٫۶۵۵
۰٫۰۰۰

با توجه به جدول شماره (۴-۱۰) از آنجایی که SIG= 0.000 کمتر از ۰٫۰۵ (سطح خطای پذیرفته شده) می باشد، بنابراین می توانیم نتیجه بگیریم که بین علل کسورات بیمه ای در پرونده های بیماران بستری بیمارستان علوی شهرستان اردبیل تفاوت معنی داری وجود دارد و این بیانگر این نکته است که با احتمال ۹۵% فرضیه H0 رد و فرضیه H1 پذیرفته می شود.

جدول شماره (۴-۱۱) آزمون دانکن برای بیمارستان علوی

VARO
0007

تعداد
زیر مجموعه برای آلفا= ۰٫۰۵

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۳
۱
۴
۲
سطح معنی داری
۴۰۰
۴۰۰
۴۰۰
۴۰۰
۴۰۰
۴۰۰

۰٫۱۹
۰٫۳۰

۰٫۱۳۵

۰٫۴۹

۱٫۰۰۰

۱٫۸۴
۱٫۸۸

۰٫۵۲۲

۱٫۸۸
۲٫۰۰
۰٫۰۵۵

با توجه به جدول شماره (۴-۱۱) آزمون دانکن بعمل آمده نشان داد که بین متغیر های دارو و رادیولوژی در بیمارستان های علوی و فاطمی شهرستان اردبیل تفاوت معنی داری وجود ندارد. و در سطح دوم بین متغیر های دارو و رادیولوژی تفاوت معناداری گزارش نشد.

• فرضیه فرعی چهارم
بین علل کسورات بیمه ای (بیمه خدمات درمانی) در پرونده ای بیماران بستری بیمارستان فاطمی تفاوت معناداری وجود ندارد. H0
بین علل کسورات بیمه ای (بیمه خدمات درمانی) در پرونده ای بیماران بستری بیمارستان فاطمی تفاوت معناداری وجود دارد. H1

جمع مجذورها
df
میانگین مجذورها
F
سطح معنی داری
بین گروه ها
درون گروه ها
کل
۱۱۴٫۳۹۰
۴۲۸٫۲۷۰
۵۴۲٫۶۶۰
۵
۲۳۹۴]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *