پایان نامه با کلید واژه های سازی، جریان، موازی، جوابهای

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
<![CDATA[ غیرقابل تراکم نیز میباشد، با توجه به مطالب بخش (3-17-3) زمانبندی صریح، جوابهای دقیقی نتیجه نمیدهد. لذا برای حل مدلهای مورد بررسی از حل کننده تفکیکی استفاده شده است.
برای گسسته سازی معادلات ممنتوم و انرژی چهار روش وجود دارد، که این روشها عبارتند از:
مرتبه اول بالادست، مرتبه دوم بالا دست، توان پیرو و QUICK.
که باید از بین این روشها یکی را انتخاب نمود.
همانگونه که در بخش (۳-۱۴-۱) آمده بود هنگامیکه جریان با شبکه بندی موازی نیست، روش مرتبه اول خطاهای گسسته سازی را افزایش میدهد. در مدل مورد بررسی از شبکه بندی شش وجهی استفاده شده است که در آنها جریان با شبکه موازی است، لذا روش گسسته سازی بالادست مرتبه اول دارای جوابهای با دقت مناسبی خواهد بود.
روش توان پیرو هم در دسترس میباشد ولی همانطوریکه قبلا گفته شد این روش بطور کلی دقتی بیش از روش مرتبه اول را نتیجه نمیدهد.
روش QUICK بطور کلی در شبکهبندیهای منظم و موازی با جهت جریان دقیقتر است و در شبکه بندیهای غیر شش وجهی (یا چهار وجهی، ۲D) از بالا دست مرتبه دوم استفاده میشود.
با توجه به مطالب گفته شده در بالا از بین چهار روش موجود برای گسسته سازی معادلات ممنتوم و انرژی از روش QUICK استفاده شده است تا جوابهای به دست آمده از دقت بالاتری برخوردار باشند.
برای جایگذاری فشار با توجه به مطالب گفته شده در این مدل از روش PRESTO استفاده شده است.
برای انتخاب روش پیوند فشار- سرعت سه الگوریتم SIMPLE، SIMPLEC و PISO فراهم میباشد. حال با توجه به مطالب بخشهای (۳-۱۵-۱ و ۳-۱۵-۲) چون مدل گذرا بوده و از شبکه بندیهای منظم استفاده شده است، از الگوریتم SIMPLE استفاده میشود.
الگوریتمهای انتخاب شده برای حل مسئله که در بالا توضیح داده شدهاند در جدول (۳-۱) نشان داده شده است.]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *