پایان نامه با کلید واژه اثربخشی تبلیغات-خرید و دانلود فایل

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
<![CDATA[

اندازه‎گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار می‎گیرد، نتایج مشابهی ازآن حاصل شود؛ به عبارت دیگر، ابزار پایا یا معتبر ابزاری است که ازخاصیت تکرارپذیری وسنجش نتایج یکسان برخوردارباشد. در این پژوهش برای بدست آوردن اعتبار پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده می شود. درصورتی که آزمون از چندین مجموعه آزمون فرعی تشکیل شده باشد یا به عبارت دیگر بخواهیم ضریب اطمینان مجموعه آزمون را تعیین کنیم ازآلفای کرونباخ استفاده می‎کنیم. در این حالت ابتدا واریانس نمره‎های آزمودنی‎ها برای هر یک از زیرآزمون‌ها (آزمون‌های فرعی) محاسبه می شود و سپس با بهره گرفتن از فرمول زیر ضریب آلفا تعیین می‎شود (عباس بازرگان،۱۳۸۰، ص۲۱۱).

که در آن، j تعداد زیرآزمون‌ها،S واریانس زیرآزمون J ام و S واریانس کل آزمون است.
در این تحقیق به کمک نرم افزار spss و بر اساس روش آلفا کرونباخ، اعتبارکل پرسشنامه برآورد گردیده که برابر ۸۸/۰ است.
از نظر میزان اعتبار پرسشنامه درروش آلفا کرونباخ داشتن ضریب آلفا کمتراز۶۰% عموما” ضعیف تلقی می‎شود و اعتبار با حداقل۷۰% قابل قبول و بالاتر از۸۰% خوب پس درتحقیق فوق پرسشنامه طراحی شده ازاعتبار و پایانی قابل قبولی برخوردار است (دانایی فرد؛ الوانی؛آذر.۱۳۸۳، ص۴۸۹).
تکنیک‎های تجزیه و تحلیل داده‎ها
پژوهشگر پس ازآنکه روش تحقیق خود را مشخص کرد با بهره گرفتن از ابزارهای مناسب داده‎های موردنیاز را برای آزمون فرضیه‎های خود جمع‎آوری می‎کند و سپس در ادامه با بهره‎گیری از تکنیک‎های آماری مناسب که با روش تحقیق و نوع متغییرها سازگار است داده‎های جمع‎آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل می‎کند و در نهایت پرسش‎هایی که تا این مرحله از تحقیق او را هدایت کرده‎اند را در بوته آزمون قرار می‎دهد. دراین تحقیق از آزمون‌های توصیفی (میانگین، پراکندگی و نظایر آن) برای پاسخ به سؤال‎های پژوهش استفاده شده است.

تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی است که بسیاری از ویژگی‎های پژوهش‎های بنیادی را داراست. در این فصل به تجزیه و تحلیل داده‎های گردآوری شده در مراحل قبل پرداخته و بر اساس این تحلیل‎ها به سؤالات تحقیق پاسخ خواهیم داد.
۱-۴: اطلاعات جمعیت شناسی

 
 
1-1-4: جنسیت
همانطور که در جدول ز یر مشاهده می شود ۵۳% از پاسخ دهندگان مرد و ۴۶% از آنها زن بوده‌اند (یک درصد نیز جنسیت خود را اعلام نکردند).

جدول ۱-۴ : توزیع پاسخگویان بر اساس جنسیت
درصد فراوانی
۱۲/۵۱ ۲۹۵ مرد
۸۳/۴۷ ۲۷۶ زن
۰۳/۱ ۶ بی جواب
۱۰۰ ۵۷۷ کل

۲-۱-۴ : سن
با بررسی نحوه توزیع پاسخگویان بر اساس سن مشاهده می شود که تقریبا ۸۵% از پاسخگویان در سنین ۲۹ تا ۴۵ سال بوده‌اند و بیشترین تعداد در گروه سنی ۲۹ تا ۳۵ سال هستند.

جدول ۲-۴ : توزیع پاسخگویان بر اساس سن
درصد فراوانی
۷۶/۱۱ ۶۸ ۲۲-۲۸
۰۴/۴۸ ۲۷۶ ۲۹-۳۵
۳۷ ۲۱۳ ۳۶-۴۵
۸۲/۸ ۵۱ ۴۵>
۰٫۰۰ ۰٫۰۰ بی جواب
۱۰۰ ۵۷۷ کل

شکل ۲-۴ : نمودار توزیع پاسخگویان بر اساس سن
۳-۱-۴: میزان تحصیلات
همانطور که در جدول ۳-۴ آمده است ۷۷% از پاسخگویان دارای مدرک کارشناسی هستند.

جدول ۳-۴ : توزیع پاسخگویان بر اساس میزان تحصیلات
درصد فراوانی
۱۶/۶۷ ۹۶ دیپلم و فوق دیپلم
۴۹/۷۵ ۴۳۵ کارشناس

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۸۶/۶ ۳۹ کارشناس ارشد
۹۸/۰ ۶ دکترا
۰ ۰ بی جواب
۱۰۰ ۵۷۷ کل

شکل ۳-۴ : نمودار توزیع پاسخگویان بر اساس میزان تحصیلات
در ادامه تحلیل داده های جمع آوری شده در رابطه با اثربخشی تبلیغات در شرکت آب و فاضلاب شهر تهران از ابعاد مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد.
۱٫ میزان آشنایی با انواع روش‎های تبلیغات شرکت آب و فاضلاب
در ابتدا از پرسش شوندگان سؤال شد که با کدام یک از انواع روش‎های تبلیغات شرکت آب و فاضلاب آشنایی دارند. جدول ۱ نتایج حاصل را نشان میدهد:

جدول ۱: میزان آشنایی با انواع روش‎های تبلیغات شرکت آب و فاضلاب
درصد فراوانی با کدامیک از انواع روش های تبلیغات شرکت آب و فاضلاب بیشتر برخورد کرده اید؟
۷/۸۲ ۴۶۷ تلویزیونی
۹/۰ ۵ رادیویی
۲/۳ ۱۸ جراید
۲/۱۱ ۶۳ تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر
۱/۲ ۱۲ مروجان فرهنگی
۱/۲ ۱۲ بدون پاسخ
۱۰۰ ۵۷۷ جمع

بر اساس اطلاعات مندرج در جدول شماره ۱، ۷/۸۲ درصد پرسش شوندگان در مورد میزان آشنایی با انواع روش‎های تبلیغاتی شرکت آب و فاضلاب، اعلام کرده‎اند که از طریق تبلیغات تلویزیونی با تبلیغات شرکت برخورد داشته‎اند. تبلیغات رادیویی با ۹/۰ درصد کمترین را به خود اختصاص داده است. همچنین ۲/۱۱ درصد از طریق تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر، ۲/۳ درصد از طریق جراید و ۱/۲ درصد از طریق مروجان فرهنگی با تبلیغات شرکت برخورد کرده‎اند (۱/۲ درصد از پرسش شوندگان نیز در این مورد جواب خاصی ندادهاند).
بنابراین، تبلیغات تلویزیونی در میان سایر ابزار، بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است.
۲٫ زمان مناسب تبلیغات
پس از آشنایی با نظر پرسش شوندگان در مورد انواع روش‎های تبلیغات شرکت آب و فاضلاب آشنایی، از آنها سؤال شد که زمان مناسب تبلیغات چه زمانی است؟ جدول ۲ نتایج حاصل را نشان میدهد:

جدول ۲: زمان مناسب تبلیغات
درصد فراوانی چه زمانی برای تبلیغات شرکت مناسبتر است؟
۶/۹ ۵۵ اول فصل گرما
۷/۴ ۲۷ در طول فصل گرما
۸/۸ ۵۰ فقط زمانی که کشور دچار کم آبی میشود
۹/۷۶ ۴۳۹ در همه زمان‎ها
۰/۱ ۶ بدون پاسخ
۱۰۰ ۵۷۷ جمع

بر اساس جدول شماره ۲ که در مورد زمان مناسب تبلیغات است، اکثر پرسش شوندگان (۹/۷۶ درصد) اعلام داشته‎اند که در همه زمان‎ها باید تبلیغات ادامه داشته باشد. ۸/۸ درصد اعلام کرده‎اند فقط زمانی که کشور دچار کم‎آبی می‎شود، باید تبلیغات صورت گیرد. ۶/۹ درصد نیز اول فصل گرما و ۷/۴ درصد نیز در طول فصل گرما را مطرح کرده‎اند.
بنابراین، اکثر پرسش شوندگان (۹/۷۶ درصد) اعلام داشته‎اند که در همه زمان‎ها باید تبلیغات ادامه داشته باشد و این عامل بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است.
۳٫ در سومین سؤال کلی پرسیده شد که تغییر تابلوهای تبلیغاتی هر چند وقت یکبار بهتر است صورت گیرد؟ جدول ۳ نتایج حاصل را نشان میدهد:

جدول ۳: تعدد تغییر تابلوهای تبلیغاتی
درصد فراوانی تابلوهای تبلیغاتی هر چند وقت یکبار بهتر است عوض شود؟
۴/۸ ۴۸ اصلاً عوض نشود
۷/۶۰ ۳۴۷ ماهی یک بار
۴/۱۹ ۱۱۱ هر سه ماه یک بار
۵/۱۱ ۶۶ هر شش ماه یک بار
۹/۰ ۵ بدون پاسخ
۱۰۰ ۵۷۷ جمع

بر اساس اطلاعات مندرج در جدول شماره ۳، که در مورد مدت زمان تغییر تابلوهای تبلیغاتی شرکت آب و فاضلاب است، ۷/۶۰ درصد اعلام کرده‎اند که تابلوهای تبلیغاتی بهتر است ماهی یک بار تعویض شوند و ۴/۸ درصد پرسش شوندگان احضار داشتند بهتر است تابلوهای تبلیغاتی اصلاً عوض نشوند. همچنین ۴/۱۹ درصد پرسش شوندگان عقیده داشتند که بهتر است هر سه ماه یک بار و ۵/۱۱ درصد آنها معتقد بودند باید هر شش ماه یک بار تابلوهای تبلیغاتی را تعویض کرد.
بنابراین تعویض تابلوهای تبلیغاتی هر ماه یک بار بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است.
این بخش از سؤال‎ها اختصاص دارد به اثر بخشی تبلیغات تلویزیونی شرکت آب و فاضلاب از نظر عوامل مختلف. جدول شماره ۴ میزان اثربخشی این نوع از تبلیغات شرکت را از دید پرسش شوندگان مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهد.

جدول ۴: ارزیابی تبلیغات تلویزیونی
انحراف معیار میانگین تعداد تبلیغات تلویزیونی شرکت آب و فاضلاب را از نظر عوامل زیر چگونه ارزیابی می نمایید؟
۲۲۶/۱ ۹۷/۲ ۵۷۲ ارائه اطلاعات جدید، دقیق و شفاف
۱۱۱/۱ ۰۰/۳ ۵۶۱ غنا و محتوای پیام
۱۶۹/۱ ۰۳/۳ ۵۶۵ ایجاد باور و متقاعد ساختن مخاطب
۲۶۱/۱ ۳۴/۳ ۵۶۴ به یاد ماندنی بودن
۴۰۳/۱ ۵۰/۳ ۵۶۰ جذابیت (بکارگیری عناصر طنز، بکارگیری شعر و موسیقی مناسب و استفاده مناسب از جلوه های کامپیوتری، استفاده از انیمیشن و ….)
۲۱۹/۱ ۰۱/۳ ۵۶۲ زمان پخش
۱۵۹/۱ ۴۱/۳ ۵۴۷ کانال تلویزیونی پخش
۱۸/۳
میانگین کل

اطلاعات ارائه شده در جدول ۴ نشان می‎دهد که تبلیغات تلویزیونی مجموعاً و بر اساس عوامل مختلف در سطح قابل قبول (میانگین = ۱۸/۳) بوده است.
توضیح آن که در تبلیغات تلویزیونی، ارائه اطلاعات جدید، دقیق و شفاف نزدیک به ۳ (میانگین = ۹۷/۲) بوده و غنا و محتوای پیام با میانگین ۳ درحد متوسط ارزیابی شده است. ایجاد باور و متقاعد ساختن مخاطب نیز در حد متوسط ارزیابی شده است. عامل به یاد ماندنی بودن تبلیغات بالاتر از حد متوسط (۳۴/۳)، جذابیت (بکارگیری عناصر طنز، بکارگیری شعر و موسیقی مناسب و استفاده مناسب از جلوه های کامپیوتری، استفاده از انیمیشن و ….)، بالاتر از حد متوسط (میانگین = ۵/۳)، زمان پخش در حد متوسط و کانال تلویزیونی منتخب برای پخش در حد بالاتر از متوسط (میانگین = ۴۱/۳)، ارزیابی شده است.
۵٫ مجموعه سؤال‌های بعدی در این مورد است که چه زمانی از شبانه روز برای پخش تبلیغات تلویزیونی مناسب تر است؟ جدول شماره ۵ نتایج حاصل را نشان میدهد:

جدول ۵: زمان مناسب برای تبلیغات تلویزیونی
درصد فراوانی چه زمانی از شبانه روز برای پخش تبلیغات تلویزیونی مناسب تر است؟
۰/۱۱ ۵۸ اول صبح
۸/۶ ۳۶ نزدیک ظهر
۹/۱۱ ۶۳ بعدازظهر
۰/۳۳ ۱۷۴ عصر
۳/۳۷ ۱۹۷ شب هنگام
۵/۸ ۴۹ بدون پاسخ
۱۰۰ ۵۷۷ جمع

بر اساس اطلاعات مندرج در جدول شماره ۵، ۳/۳۷ درصد شب هنگام و ۸/۶ درصد نزدیک ظهر را زمان مناسب‎تری برای پخش تبلیغات تلویزیونی می‎دانند. همچنین ۰/۳۳ درصد از مخاطبان زمان مناسب برای تبلیغات تلویزیونی را عصر، ۹/۱۱ درصد بعدازظهر و ۱۱ درصد اول صبح می‎دانند.
بنابراین تبلیغات تلویزیونی شرکت آب و فاضلاب در شب هنگام و عصر درصد بیشتری را به خود اختصاص داده است و توصیه میشود برای افزایش اثربخشی تبلیغات تلویزیونی ایام مشخص شده از سوی پرسش شوندگان مورد توجه قرار گیرد.

۶٫ این بخش از سؤال‌ها اختصاص دارد به اثر بخشی تبلیغات رادیویی شرکت آب و فاضلاب از نظر عوامل مختلف. جدول شماره ۶ میزان اثربخشی این نوع از تبلیغات شرکت را از دید پرسش شوندگان مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهد.

جدول ۶: ارزیابی تبلیغات رادیویی
انحراف معیار میانگین تعداد تبلیغات رادیویی شرکت آب و فاضلاب را از نظر عوامل زیر چگونه ارزیابی می نمایید؟
۲۵۸/۱ ۵۷/۲ ۵۵۹ ارائه اطلاعات جدید، دقیق و شفاف
۱۴۹/۱ ۸۳/۲ ۵۴۸ غنا و محتوای پیام
۲۷۴/۱ ۸۴/۲ ۵۴۱ ایجاد باور و متقاعد ساختن مخاطب
۳۴۹/۱ ۰۹/۳ ۵۳۶ به یاد ماندنی بودن
۵۴۰/۱ ۲۴/۳ ۵۴۲ جذابیت (بکارگیری عناصر طنز، بکارگیری شعر و موسیقی مناسب و استفاده مناسب از جلوه های کامپیوتری، استفاده از انیمیشن و ….)
۱۹۶/۱ ۹۲/۲ ۵۳۷ زمان پخش
۲۵۳/۱ ۹۷/۲ ۵۱۵ کانال رادیویی پخش
۹۲/۲
میانگین کل

اطلاعات ارائه شده در جدول ۶ نشان می‎دهد که تبلیغات رادیویی مجموعاً و بر اساس عوامل مختلف در سطح تقریبأ قابل قبول (میانگین = ۹۲/۲) بوده است.
توضیح آن که در تبلیغات رادیویی، ارائه اطلاعات جدید، دقیق و شفاف نزدیک به ۳ (میانگین = ۵۷/۲) بوده و جذابیت (به کارگیری عناصر طنز، شعر و موسیقی مناسب و استفاده مناسب از جلوه‎های کامپیوتری، استفاده از انیمیشن و…) بالاتر از حد متوسط (میانگین = ۲۴/۳ ) ارزیابی شده است. غنا و محتوای پیام (میانگین = ۸۳/۲)، ایجاد باور و متقاعد ساختن مخاطب (میانگین = ۸۴/۲)، زمان پخش (میانگین = ۹۲/۲) و همچنین کانال رادیویی پخش (میانگین ۹۷/۲) در حد کمتر از متوسط و به یاد ماندنی بودن (میانگین =۰۹/۳) بالاتر از حد متوسط ارزیابی شده است.

۷٫ مجموعه سؤال‌های بعدی در این مورد است که چه زمانی از شبانه روز برای پخش تبلیغات رادیویی مناسب تر است؟ جدول شماره ۷ نتایج حاصل را نشان میدهد:

جدول ۷: زمان مناسب برای تبلیغات رادیویی
درصد فراوانی چه زمانی از شبانه روز برای پخش تبلیغات رادیویی مناسب تر است؟
۵/۲۵ ۱۲۶ اول صبح
۳/۱۴ ۷۱ نزدیک ظهر
۲/۱۹ ۹۵ بعدازظهر
۲/۱۹ ۹۵ عصر
۸/۲۱ ۱۰۸ شب هنگام
۲/۱۴ ۸۲ بدون پاسخ

]]>