پایان نامه ارشد مدیریت : فرهنگ سازمانی

<![CDATA[

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

داخلی……………………………………………………………………… ۴۷
۲-۳-۱۶-۵٫ عملیات مربوط به گردش مکاتبات و کارهای اداری…………………………………………. ۴۷

۲-۳-۱۶-۶٫ عملیات مربوط به پیگیری و ردیابی مکاتبات و کارهای ارجاع شده …………………………………. ۴۷
۲-۳-۱۶-۷٫ عملیات مربوط به بایگانی………………………………………………………………… ۴۷
۲-۳-۱۶-۸٫ عملیات مربوط به جستجو وبررسی ……………………………………………………………….. ۴۷
۲-۳-۱۶-۹٫ عملیات مربوط به گزارش ها و مشاهدات………………………………………………………. ۴۷
۲-۳-۱۶-۱۰٫ امنیت حدود دسترسی………………………………………………………………………………….. ۴۸
۲-۳-۱۷٫ تحقق دولت الکترونیک در ایران……………………………………………………………………………….. ۴۸
۲-۳-۱۷-۱٫ اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی ………………………………………………………………۴۸
۲-۳-۱۷-۲٫ اتوماسیون فعالیتهای عمومی ………………………………………………………………..۴۹
۲-۳-۱۸٫ مزایای دولت الکترونیکی ……………………………………………………………………………….۴۹
۲-۴٫ بخش سوم: مفاهیم مرتبط با فرهنگ سازمانی …………………………………………………………….. ۵۰
۲-۴-۱٫ ویژگیهای فرهنگ سازمانی ……………………………………………………………………………۵۱
۲-۴-۲٫ عوامل و اجزاء فرهنگ سازمانی …………………………………………………………………..۵۲
۲-۵٫ بخش چهارم : وضعیت سیستم گردش مکاتبات در آموزش وپرورش ……………………………….۵۳
۲-۵-۱٫ معرفی سیستم اتوماسیون اداری ادارات آموزش وپرورش ومدارس ………………………………………. ۵۴ نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
۲-۶٫ بخش پنجم: نقد وبررسی تحقیقات انجام شده ……………………………………………………………….۵۸
۲-۶-۱٫ پیشینه پژوهش در ایران ……………………………………………………………………………..۵۸
۲-۶-۱-۱٫ پایان نامه ۱ …………………………………………………………………………………………. ۵۸
۲-۶-۱-۲٫ پایان نامه ۲ …………………………………………………………………………………………………. ۵۹
۲-۶-۱-۳٫ پایان نامه ۳ ……………………………………………………………………………………………………. ۵۹
۲-۶-۱-۴٫ پایان نامه ۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۰
۲-۶-۲-۵٫ پایان نامه ۵ …………………………………………………………………………………………………… ۶۰
۲-۶-۱-۶٫ پایان نامه ۶ ۶۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
۲-۶-۱-۷٫ پایان نامه ۷ ……………………………………………………………………………………………..۶۲
۲-۶-۲٫ پیشینه پژوهش در جهان ……………………………………………………………………………………………….۶۳
۲-۶-۲-۱٫ پژوهش کای ………………………………………………………………………………………..۶۳
۲-۶-۲-۲٫ پژوهش مارلیک وکولیس …………………………………………………………………………………….۶۳
۲-۶-۲-۳٫پژوهش گالستر ………………………………………………………………………………………..۶۴
۲-۶-۲-۴٫ پژوهش ریچارد ال.دفت ………………………………………………………………………………….. ۶۴
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱٫ مقدمه ۶۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
۳-۲٫ روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷
۳-۳٫ دامنه پژوهش ………………………………………………………………………………………………….. ۶۸
۳-۳-۱٫ ابعاد پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. ۶۹
۳-۳-۲٫ متغیرها ……………………………………………………………………………………………..۶۹
۳-۴٫ جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………..۷۰
۳-۵٫ روش نمونه گیری ۷۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
۳ -۶٫ بر آورد حجم نمونه ………………………………………………………………………………………..۷۱
۳-۷٫ معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………….۷۱
۳-۷-۱٫ مصاحبه ………………………………………………………………………………………………..۷۱
۳-۷-۲٫ پرسشنامه …………………………………………………………………………………….۷۲
۳-۷-۲-۱٫ معرفی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………۷۲
۳-۷-۲-۲٫ تحلیل پرسشنامه …………………………………………………………………………………………..۷۳
۳-۸ . نحوه تطابق سوالات پرسشنامه با فرضیات و متغیر‌ها ………………………………………………۷۴

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۳-۹٫ اعتبار یا روایی تحقیق ………………………………………………………………………………۷۴
۳-۱۰٫ اعتماد یا پایایی تحقیق ………………………………………………………………………………………..۷۵
۳-۱۱٫ نحوه بررسی فرضیات پژوهش …………………………………………………………………………………… ۷۵
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
۴-۱٫ مقدمه …………………………………………………………………………………………………….۷۸
۴-۲٫ بخش اول: ویژگی‌های جمعیت شناختی …………………………………………………………………..۷۸
۴-۲-۱٫ جنسیت…………………………………………………………………………………………………………. ۷۹
۴-۲-۲٫ رده سنی…………………………………………………………………………………………………………….. ۸۰
۴-۲-۳٫ پست سازمانی……………………………………………………………………………………………….. ۸۰
۴-۲-۴٫سطح تحصیلات…………………………………………………………………………. ۸۱
۴-۲-۵٫ مقطع فعالیت…………………………………………………………………………………………. ۸۲
۴-۲-۶٫پشتیبانی مدیریت ارشد:……………………………………………………………………………………… ۸۳
۴-۲-۷٫ فرهنگ کار تیمی………………………………………………………………………………………………….. ۸۴
۴-۲-۸ . ارائه الگوی موفق وتشویق……………………………………………………………………………………… ۸۵
۴-۲-۹٫ بهینه کاری………………………………………………………………………………………………………. ۸۶
۴-۲-۱۰٫ ایستگاه کاری سریع ………………………………………………………………………………………….. ۸۷
۴-۲-۱۱٫ عدم کندی شبکه ……………………………………………………………………………………..۸۸
۴-۲-۱۲٫ ایستگاه کاری مناسب…………………………………………………………………………….. ۸۹
۴-۲-۱۳٫ رفع سریع مشکل سیستم ……………………………………………………………………………..۹۰
۴-۲-۱۴٫ یک به یک بودن سیستم وکاربر ………………………………………………………………………۹۱
۴-۲-۱۵٫ آشنایی با مهارتهای پایه …………………………………………………………………………………..۹۲
۴-۲-۱۶٫ برگزاری دوره های تکمیلی …………………………………………………………………………………۹۳
۴-۲-۱۷٫ دوره آموزش اتوماسیون………………………………………………………………………….. ۹۴
۴-۲-۱۸٫ تحویل سیستم منوط به دانش اولیه کاربر……………………………………………………………………۹۵
۴-۲-۱۹٫ روال مد ون برای گردش کار دستی …………………………………………………………………..۹۶
۴-۲-۲۰٫جلوگیری از سردرگمی کاربران با انطباق فرایند گردش کاری و سیستم دستی موجود …………………………………………………………………………………………………………..۹۷
۴-۲-۲۱٫ سهولت وسرعت چرخش نامه ها با انطباق فرایندهای گردش کاری ……………………………..۹۸
۴-۲-۲۲٫ استقبال کارکنان از انطباق فرایندهای گردش کاری اتوماسیون ۹۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
۴-۲-۲۳٫ اجرای سیستم اتوماسیون اداری در مدارس شهرستان آستارا …………………………………….۱۰۰
۴-۳٫ بخش دوم: بررسی فرضیات……………………………………………………………………………………………. ۱۰۱
۴-۳-۱٫ فرضیه ۱ …………………………………………………………………………………………….۱۰۱
۴-۳-۲٫ فرضیه ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۰۲
۴-۳-۳٫ فرضیه ۳ …………………………………………………………………………………………..۱۰۲
۴-۳-۴٫ فرضیه ۴ ………………………………………………………………………………………………….۱۰۳
۴-۳-۵٫ بررسی فرضیه اصلی تحقیق ۱۰۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
۴-۴٫ بخش سوم : سایر یافته‌های تحقیق ………………………………………………………………………………۱۰۴
۴-۴-۱٫ اولویت فرضیات………………………………………………………………………………………. ۱۰۴
۴ -۴-۲٫ بررسی موجودیت عوامل مستقل در جامعه آماری…………………………………………………………. ۱۰۵
۴-۴-۲-۱٫ وجود فرهنگ سازمانی مناسب ……………………………………………………..۱۰۶
۴-۴-۲-۲٫ وجود زیر ساختهای نرم و سخت افزاری مناسب…………………………………………………… ۱۰۷
۴-۴-۲-۳٫ دستیابی به سطح مطلوب دانش و مهارت کارکنان …………………………………………………۱۰۸
۴-۴-۲-۴٫ تشریح دقیق گردش کار دستی برای اجرای بهتر سیستم مکانیزه …………………………….۱۰۹
۴-۴-۳٫ مقایسه نهایی پاسخ به نحوه اجرای عوامل مستقل در مدارس شهرستان آستارا ۱۱۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱٫ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………۱۱۳
۵-۲٫ بحث و نتیجه‌گیری ۱۱۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
۵-۳٫ تحلیل نتایج ……………………………………………………………………………………………..۱۱۵
۵-۴٫ پیشنهادها بر اساسیافته های تحقیق…………………………………………………………………………. ۱۱۶
۵ -۵٫ پیشنهادها بر اساس محدودیتها………………………………………………………………….. ۱۱۶
۵-۶٫ پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده……………………………………………………………………………….. ۱۱۷
۵-۷٫ محدودیتهای تحقیق ……………………………………………..
………………………………………… ۱۱۷
پیوست ها ……………………………………………………………………………………………….. ۱۱۸
منابع و مآخذ ۱۵۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
فهرس

]]>