پایان نامه ارشد مدیریت : اتوماسیون اداری

<![CDATA[ ت منابع فارسی …………………………………………………………………………………………۱۵۶فهرست منابع غیرفارسی………………………………………………………………………………….. ۱۵۹چکیدۀ انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۰ فهرست جداولعنوان صفحه۳-۱ . […]

<![CDATA[

ت منابع فارسی …………………………………………………………………………………………۱۵۶
فهرست منابع غیرفارسی………………………………………………………………………………….. ۱۵۹
چکیدۀ انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۰

فهرست جداول
عنوان صفحه
۳-۱ . جدول: ابعاد پژوهش ……………………………………………………………….۶۹

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

۳-۲ . جدول:متغیرهای تحقیق وارتباط آنها …………………………………………………………………….۷۰
۳-۳ . جدول:تعداد مدارس دولتی شهرستان آستارا ………………………………………………………………. ۷۰
۳-۴ . جدول:تعداد عوامل اجرایی مدارس شهرستان آستارا………………………………………………………. ۷۱
۳-۵ . جدول:تعداد پرسشنامه های توزیع شده وجمع آوری شده………………………………………….. ۷۳
۳-۶ . جدول: پاسخ ها و روش درجه بندی آنها در طیف پنج گزینه ای لیکرت …………………………………۷۴
۳-۷ . جدول :نحوه تطابق سوالات پرسشنامه با فرضیات ومتغیرها…………………………………………… ۷۴
۴-۱ . جدول:فراوانی بر حسب جنسیت ۷۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
۴-۲ . جدول: فراوانی بر حسب رده سنی ……………………………………………………………………۸۰
۴-۳ . جدول: فراوانی بر حسب پست سازمانی ۸۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
۴-۴ . جدول: فراوانی بر حسب سطح تحصیلات…………………………………………………………. ۸۲
۴-۵ . جدول: فراوانی بر حسب مقطع فعالیت ……………………………………………………………………۸۳
۴-۶ . جدول: توصیف متغیر پشتیبانی مدیریت ارشد …………………………………………………………….۸۳
۴-۷ . جدول: توصیف متغیرفرهنگ کار تیمی ……………………………………………………………….۸۴
۴-۸ . جدول: توصیف متغیرارائه الگوی موفق وتشویق…………………………………………………….. ۸۵
۴-۹ . جدول: توصیف متغیربهینه کاری ……………………………………………………………………..۸۶
۴-۱۰ . جدول: توصیف متغیرایستگاه کاری سریع……………………………………………………………….. ۸۷
۴-۱۱ . جدول: توصیف متغیرعدم کندی شبکه………………………………………………………………….. ۸۸
۴-۱۲ . جدول توصیف متغیر ایستگاه کاری مناسب………………………………………………….. ۸۹
۴-۱۳ . جدول: توصیف متغیررفع سریع مشکل سیستم ………………………………………………………….۹۰
۴-۱۴ . جدول: توصیف متغیریک به یک بودن سیستم وکاربر……………………………………………………… ۹۱
۴-۱۵ . جدول: توصیف متغیرآشنایی با مهارتهای پایه…………………………………………… ۹۲
۴-۱۶ . جدول: توصیف متغیربرگزاری دوره های تکمیلی……………………………………………… ۹۳
۴- ۱۷ . جدول: توصیف متغیربرگزاری دوره آموزش اتوماسیون اداری……………………………………….. ۹۴
۴-۱۸ . جدول: توصیف متغیرتحویل سیستم منوط به دانش اولیه کاربر ………………………………..۹۵
۴-۱۹ . جدول: توصیف متغیرروال مدون برای گردش کار دستی…………………………………………….. ۹۶
۴-۲۰ . جدول: توصیف متغیر جلوگیری از سردر گمی کاربران……………………………….. ۹۷
۴-۲۱ . جدول: توصیف متغیرسهولت وسرعت چرخش نامه ها………………………………………………. ۹۸
۴-۲۲ . جدول: توصیف متغیراستقبال کارکنان ………………………………………………………………………۹۹
۴-۲۳ . جدول توصیف متغیرتوصیف متغیر اجرای موفق وبهینه سیستم اتوماسیون اداری ………………….۱۰۰
۴-۲۴ . جدول اولویت فرضیات بر حسب میزان ضریب همبستگی……………………………………………. ۱۰۴
۴-۲۵ . جدول:تطابق سوالات پرسشنامه با تحقق عوامل مستقل پژوهش در جامعه آماری………………………. ۱۰۵
۴-۲۶٫ جدول:وجود فرهنگ سازمانی مناسب در مدارس شهرستان آستارا………………………………………… ۱۰۶
۴-۲۷٫ جدول:وجودزیرساختهای نرم وسخت افزاری مناسب در مدارس شهرستان آستارا…………….. ۱۰۷
۴-۲۸٫ جدول:دستیابی به سطح مطلوب دانش ومهارت کارکنان در مدارس شهرستان آستارا …………….۱۰۸
۴-۲۹٫جدول:تشریح دقیق گردش کار دستی برای اجرای بهتر سیستم مکانیزه در مدارس آستارا………. ۱۰۹
۴-۳۰٫جدول: مقایسه نهایی پاسخ به نحوه اجرای متغیرهای مستقل در مدارس شهرستان آستارا……… ۱۱۰
۴-۳۱ . جدول:میانگین وانحراف معیار نحوه اجرای متغیرهای مستقل در مدارس آستارا ……………….۱۱۰
۵-۱ . جدول:اولویت تأثیر بر متغیر وابسته ………………………………………………………………. ۱۱۴
۵-۲ . جدول:میزان تحقق متغیرهای مستقل در جامعه آماری……………………………………………………… ۱۱۴

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۵-۳ . جدول:تطابق اولویت وتحقق عوامل مستقل………………………………………………………………. ۱۱۵

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
۴-۱٫ نمودار: فراوانی جنسیت……………………………………………………………… ۷۹
۴-۲ . نمودار: فراوانی رده سنی…………………………………………………………………………….. ۸۰
۴-۳ . نمودار: فراوانی پست سازمانی……………………………………………………………………………….. ۸۱
۴-۴ . نمودار: فراوانی سطح تحصیلات………………………………………………………………………………. ۸۲
۴-۵ . نمودار: فراوانی مقطع فعالیت ……………………………………………………………۸۳
۴-۶ . نمودار: فراوانی پشتیبانی مدیریت ارشد…………………………………………………………………… ۸۴
۴-۷ . نمودار:فراوانی فرهنگ کار تیمی…………………………………………………. ۸۵
۴-۸ . نمودار: فراوانی ارائه الگوی موفق وتشویق…………………………………………………………… ۸۶
۴-۹ . نمودار: فراوانی بهینه کاری ………………………………………………………………………………..۸۷
۴-۱۰ . نمودار: فراوانی ایستگاه سریع کاری……………………………………………………………. ۸۸
۴-۱۱ . نمودار: فراوانی عدم کندی شبکه ………………………………………………………………………………….. ۸۹
۴-۱۲ . نمودار: فراوانی ایستگاه کاری مناسب………………………………………………………………………. ۹۰
۴-۱۳ . نمودار: فراوانی رفع سریع مشکل سیستم……………………………………………………… ۹۱
۴-۱۴ . نمودار: فراوانی یک به یک بودن سیستم وکاربر…………………………………………………… ۹۲
۴-۱۵ . نمودار: فراوانی آشنایی با مهارتهای پایه………………………………………………………. ۹۳
۴-۱۶ . نمودار: فراوانی برگزاری دوره های تکمیلی………………………………………………………………. ۹۴
۴-۱۷ . نمودار: فراوانی برگزاری دوره آموزش اتوماسیون………………………………………………………. ۹۵
۴- ۱۸ . نمودار: فراوانی تحویل سیستم منوط به دانش اولیه کاربر…………………………………………………… ۹۶
۴-۱۹ . نمودار: فراوانی روال مدون برای گردش کار دستی………………………………………………… ۹۷
۴-۲۰ . نمودار: فراوانی جلوگیری از سردرگمی کاربران………………………………………. ۹۸
۴-۲۱ . نمودار: فراوانی سهولت وسرعت چرخش نامه ها ۹۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
۴-۲۲ . نمودار: فراوانی متغیر استقبال کارکنان…………………………………………………………. ۱۰۰
۴-۲۳ . نمودار: فراوانی اجرای موفق وبهینه اتوماسیون اداری………………………………………… ۱۰۱
۴-۲۴ . نمودار: وجود فرهنگ سازمانی مناسب در مدارس شهرستان آستارا………………………….. ۱۰۶
۴-۲۵ . نمودار: وجود زیر ساختهای نرم وسخت افزاری مناسب در مدارس شهرستان آستارا ……………… ۱۰۷
۴-۲۶ . نمودار: دستیابی به سطح مطلوب دانش ومهارت کارکنان در مدارس شهرستان آستارا…………………………. ۱۰۸
۴-۲۷٫نمودار: تشریح دقیق کاردستی برای اجرای بهتر سیستم مکانیزه در مدارس شهرستان آستارا …………………………………………….۱۰۹
۴-۲۸٫نمودار: مقایسه نموداری پاسخ به نحوه اجرای متغیرهای مستقل در مدارس شهرستان آستارا ………………………………………………………….۱۱۱

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
۱-۱٫ شکل: دامنه پژوهش………………………………………………………………………………………. ۸
۲-۱٫ شکل: رابطه بین فن آوری،سیستم های اطلاعاتی واطلاعات ۲۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
۲-۲٫ شکل: ساختار سیستم های اطلاعاتی………………………………………………………………………… ۲۱
۲-۳٫ شکل: شبکه های ستاره ای،حلقوی و نامنظم………………………………………………………………….. ۲۳
۲-۴٫ شکل: مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی…………………………………………………………… ۲۷
۲-۵٫ شکل: انواع کاربردهای اتوماسیون……………………………………………………….. ۴۰
۲-۶٫ شکل: واژه پردازی………………………………………………………………………………………………. ۴۱
۲-۷٫ شکل: پست الکترونیکی. ۴۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
۲-۸٫ شکل: پست صوتی……………………………………………………………………………………… ۴۲
۲-۹٫ شکل: ارسال فاکسی میل…………………………………………………………………………………………. ۴۳
۲-۱۰٫ شکل: کنفرانس صوتی …………………………………………………………………………………………۴۳
۲-۱۱٫ شکل: مدلی برای برنامه ریزی سیستم های اداری واجرای آن……………………………………………… ۴۶
۳-۱٫ شکل: دامنه پژوهش……………………………………………………………………………………………………. ۶۸

چکیده
این تحقیق اهدافی را دنبال می‌کند که عبارتند از: بررسی نقش زیر ساخت های لازم در پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری(گردش مکانیزه مکاتبات)درمدارس شهرستان آستارا. برای دستیابی به این اهداف چهار فرضیه مطرح کردیم که عبارتند از:
۱- فرهنگ سازمانی مناسب در اجراوپیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری تاثیر مثبت دارد.
۲- زیر ساخت های سخت افزاری ونرم افزاری در اجرا وپیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری تاثیر مثبت دارد.
۳- دانش و مهارت کارکنان در اجرا وپیاده سازی بهینه سیستم اتوماسیون اداری تاثیر مثبت دارد.
۴- میزان تشریح دقیق گردش کار دستی در مدارس جهت اجرا وپیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری تاثیر مثبت دارد.
روش گردآوری داده‌ها به صورت میدانی بوده و از پرسشنامه بر مبنای طیف لیکرت و مصاحبه برای جمع آوری داده‌ها استفاده شده است. جامعه آماری شامل عوامل اجرایی مدارس دولتی شهرستان آستارا بوده است و در زمان انجام این تحقیق تعداد کل ایشان درحدود۲۵۰ نفر می‌باشد.روش نمونه گیری بصورت غیر تصادفی بوده و بر این اساس تعداد ۱۳۰پرسشنامه توزیع شده و تعداد ۱۱۶ پاسخنامه سالم و قابل سرشماری، دریافت گردیده است. برای سنجش اعتبار(پایایی) پرسشنامه از روش آلفای‌کرونباخ با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده گردید که پایایی مناسبی بدست آمد.
در ارزیابی های بعمل آمده به این نتیجه رسیدیم که تمام ابعاد متغیرهای مستقل تاثیر مثبتی بر اجرا و پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری داشته همچنین در بخش سایر یافته‌های پژوهش، میزان تحقق هر یک از این عوامل مستقل در جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد علیرغم تاثیر بیشتر تشریح کار دستی در اجرای این سیستم، این مورد به خوبی در مدارس تشریح نشده است ومیزان فرهنگ سازمانی موجود در مدارس برای اجرا وپیاده سازی این سیستم بیشتر بوده است .

کلید واژگان: زیر ساختها، سیستم اتوماسیون اداری، مدارس شهرستان آستارا

فصل اول
کلیات

]]>