پایان نامه ارشد رایگان درمورد کیفیت ادراک شده

<![CDATA[

معنی‏داری دارد.
جهت بررسی تاثیر ادراک مشتری از هزینه تبلیغات بر شناخت برند از آزمون رگرسیون استفاده می‏کنیم. همانطور که در جدول ۴-۷ ملاحظه می‏کنید میزان ضریب همبستگی بین متغیر مستقل ادراک مشتری از هزینه تبلیغات و وابسته شناخت برند برابر با ۱۳/۰ است. از آنجائیکه مقدار ضریب همبستگی مثبت است نشان می‏دهد که با افزایش میزان هر یک از متغیرهای مستقل میزان متغیر وابسته نیز افزایش می یابد.
میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته
ضریب همبستگی
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
خطای معیار برآورد
۱۳/۰
۰۱۷/۰
۰۱۴/
۹۸/۲
در ادامه برای بررسی خطی بودن این رابطه (آزمون فرضیه اینکه ) به آزمون تحلیل واریانس یک طرفه ANOVA می‏پردازیم. همانطور که در جدول ۴-۸ ملاحظه میکنید مقدار احتمال آزمون برابر ۰۱۲/۰ بدست آمده که کوچکتر از ۰۵/۰ است. بنابراین فرض ادعا در سطح معنی داری ۰۵/۰ رد می‏شود. بنابراین رابطه خطی بین متغیر مستقل و متغیر وابسته وجود دارد.
آنالیز واریانس برای معنادار بودن رگرسیون در رگرسیون خطی
منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آزمون فیشر
مقدار احتمال
سطح
معنی داری
رگرسیونی
باقیمانده ها
کل نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
۰۶/۵۷
۵۵/۳۳۴۲
۶۱/۳۳۹۹
۱
۳۷۶
۳۷۷
۰۶/۵۷
۸۹/۸
۴۲/۶
۰۱۲/۰
۰۵/۰
حال به آزمون بررسی تک تک ضرایب رگرسیونی در خط برازش داده شده می‏پردازیم. با توجه به اینکه در جدول ۴-۹ مقدار احتمال برای فرضیه برابر با ۰۰۰/۰ بدست آمده بنابراین فرضیه ادعا رد می‏شود به عبارتی عرض از مبدأ معادله خط رگرسیونی ۴۶/۱۱ است. همچنین با توجه به اینکه در جدول مقدار احتمال برای فرضیه برابر با ۰۱۲/۰ بدست آمده که کوچکتر از ۰۵/۰ است بنابراین فرضیه ادعا در سطح ۰۵/۰ رد می‏شود به عبارتی در معادله خط رگرسیونی، متغیر مستقل ادراک مشتری از هزینه تبلیغات در معادله خط رگرسیونی وارد می شود. بنابراین ضریب متغیر ادراک مشتری از هزینه تبلیغات برابر با ۱۴/۰ است. با توجه به نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت که معادله خط رگرسیونی برازش داده شده به داده ها برابر با است.
آزمون ضرایب خط رگرسیونی
متغیر وابسته : شناخت برند
مدل
ضرایب غیر استاندارد شده
ضرایب استاندارد شده
t
مقدار احتمال
سطح
معنی داری
B
انحراف معیار
Beta
مقدار ثابت
ادراک مشتری از هزینه تبلیغات
۴۶/۱۱
۱۴/۰
۵۳/۰
۰۶/۰
۱۳/۰
۴۶/۲۱
۵۳/۲
۰۰۰/۰
۰۱۲/۰
۰۵/۰
۰۵/۰

ادراک مشتری از هزینه تبلیغات بر تداعی برند تاثیر معنی‏داری دارد.
جهت بررسی تاثیر ادراک مشتری از هزینه تبلیغات بر تداعی برند از آزمون رگرسیون استفاده می‏کنیم. همانطور که در جدول ۴-۱۰ ملاحظه می‏کنید میزان ضریب همبستگی بین متغیر مستقل ادراک مشتری از هزینه تبلیغات و وابسته تداعی برند برابر با ۱۸۴/۰ است. از آنجائیکه مقدار ضریب همبستگی مثبت است نشان می‏دهد که با افزایش میزان هر یک از متغیرهای مستقل میزان متغیر وابسته نیز افزایش می یابد.
میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته
ضریب همبستگی
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
خطای معیار برآورد
۱۸۴/۰
۰۳۴/۰
۰۳۱/
۶۶/۳
در ادامه برای بررسی خطی بودن این رابطه (آزمون فرضیه اینکه ) به آزمون تحلیل واریانس یک طرفه ANOVA می‏پردازیم. همانطور که در جدول ۴-۱۱ ملاحظه میکنید مقدار احتمال آزمون برابر ۰۰۰/۰ بدست آمده که کوچکتر از ۰۵/۰ است. بنابراین فرض ادعا در سطح معنی داری ۰۵/۰ رد می‏شود. بنابراین رابطه خطی بین متغیر مستقل و متغیر وابسته وجود دارد.
آنالیز واریانس برای معنادار بودن رگرسیون در رگرسیون خطی

 
 
منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آزمون فیشر
مقدار احتمال
سطح
معنی داری
رگرسیونی
باقیمانده ها
کل
۱۵/۱۷۹
۰۹/۵۱۱۷
۲۴/۵۲۹۶
۱
۳۸۲
۳۸۳
۱۵/۱۷۹
۳۹/۱۳
۳۷/۱۳
۰۰۰/۰
۰۵/۰
حال به آزمون بررسی تک تک ضرایب رگرسیونی در خط برازش داده شده می‏پردازیم. با توجه به اینکه در جدول ۴-۱۲ مقدار احتمال برای فرضیه برابر با ۰۰۰/۰ بدست آمده بنابراین فرضیه ادعا رد می‏شود به عبارتی عرض از مبدأ معادله خط رگرسیونی ۱۲/۱۴ است. همچنین با توجه به اینکه در جدول مقدار احتمال برای فرضیه برابر با ۰۰۰/۰ بدست آمده که کوچکتر از ۰۵/۰ است بنابراین فرضیه ادعا در سطح ۰۵/۰ رد می‏شود به عبارتی در معادله خط رگرسیونی، متغیر مستقل ادراک مشتری از هزینه تبلیغات در معادله خط رگرسیونی وارد می شود. بنابراین ضریب متغیر ادراک مشتری از هزینه تبلیغات برابر با ۲۵/۰ است. با توجه به نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت که معادله خط رگرسیونی برازش داده شده به داده ها برابر با است.
آزمون ضرایب خط رگرسیونی
متغیر وابسته : تداعی برند
مدل
ضرایب غیر استاندارد شده
ضرایب استاندارد شده
t
مقدار احتمال
سطح
معنی داری
B
انحراف معیار
Beta
مقدار ثابت
ادراک مشتری از هزینه تبلیغات
۱۲/۱۴
۲۵/۰
۶۵/۰
۰۷/۰
۱۸/۰
۷۴/۲۱
۶۶/۳
۰۰۰/۰
۰۰۰/۰
۰۵/۰
۰۵/۰
نگرش افراد نسبت به تبلیغات بر کیفیت ادراک شده تاثیر معنی‏داری دارد.
جهت بررسی تاثیر نگرش افراد نسبت به تبلیغات بر کیفیت ادراک شده از آزمون رگرسیون استفاده می‏کنیم. همانطور که در جدول ۴-۱۳ ملاحظه می‏کنید میزان ضریب همبستگی بین متغیر مستقل نگرش افراد نسبت به تبلیغات و وابسته کیفیت ادراک شده برابر با ۶۶۵/۰ است. از آنجائیکه مقدار ضریب همبستگی مثبت است نشان می‏دهد که با افزایش میزان هر یک از متغیرهای مستقل میزان متغیر وابسته نیز افزایش می یابد.
میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته
ضریب همبستگی
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
خطای معیار برآورد
۶۶۵/۰
۴۴۲/۰
۴۴۱/۰

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۹۹/۱
در ادامه برای بررسی خطی بودن این رابطه (آزمون فرضیه اینکه ) به آزمون تحلیل واریانس یک طرفه ANOVA می‏پردازیم. همانطور که در جدول ۴-۱۴ ملاحظه میکنید مقدار احتمال آزمون برابر ۰۰۰/۰ بدست آمده که کوچکتر از ۰۵/۰ است. بنابراین فرض ادعا در سطح معنی داری ۰۵/۰ رد می‏شود. بنابراین رابطه خطی بین متغیر مستقل و متغیر وابسته وجود دارد.
آنالیز واریانس برای معنادار بودن رگرسیون در رگرسیون خطی
منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آزمون فیشر
مقدار احتمال
سطح
معنی داری
رگرسیونی
باقیمانده ها
کل
۷۵/۱۱۷۲
۰۳/۱۴۸۰
۷۸/۲۶۵۲
۱
۳۷۱
۳۷۲
۷۵/۱۱۷۲
۹۹/۳
۹۷/۲۹۳
۰۰۰/۰
۰۵/۰
حال به آزمون بررسی تک تک ضرایب رگرسیونی در خط برازش داده شده می‏پردازیم. با توجه به اینکه در جدول ۴-۱۵ مقدار احتمال برای فرضیه برابر با ۰۰۰/۰ بدست آمده بنابراین فرضیه ادعا رد می‏شود به عبارتی عرض از مبدأ معادله خط رگرسیونی ۸۴/۵ است. همچنین با توجه به اینکه در جدول مقدار احتمال برای فرضیه برابر با ۰۰۰/۰ بدست آمده که کوچکتر از ۰۵/۰ است بنابراین فرضیه ادعا در سطح ۰۵/۰ رد می‏شود. به عبارتی در معادله خط رگرسیونی، متغیر مستقل نگرش افراد نسبت به تبلیغات در معادله خط رگرسیونی وارد می شود. بنابراین ضریب متغیر نگرش افراد نسبت به تبلیغات برابر با ۷۶/۰ است. با توجه به نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت که معادله خط رگرسیونی برازش داده شده به داده ها برابر با است.
آزمون ضرایب خط رگرسیونی
متغیر وابسته : کیفیت ادراک شده
مدل
ضرایب غیر استاندارد شده
ضرایب استاندارد شده
t
مقدار احتمال
سطح
معنی داری
B
انحراف معیار
Beta
مقدار ثابت
نگرش افراد نسبت به تبلیغات
۸۴/۵
۷۶/۰
۴۵/۰
۰۴/۰
۶۶/۰
۰۳/۱۳
۱۵/۱۷
۰۰۰/۰
۰۰۰/۰
۰۵/۰
۰۵/۰

نگرش افراد نسبت به تبلیغات بر شناخت برند تاثیر معنی‏داری دارد.
جهت بررسی تاثیر نگرش افراد نسبت به تبلیغات بر شناخت برند از آزمون رگرسیون استفاده می‏کنیم. همانطور که در جدول ۴-۱۶ ملاحظه می‏کنید میزان ضریب همبستگی بین متغیر مستقل نگرش افراد نسبت به تبلیغات و وابسته شناخت برند برابر با ۴۸۵/۰ است. از آنجائیکه مقدار ضریب همبستگی مثبت است نشان می‏دهد که با افزایش میزان هر یک از متغیرهای مستقل میزان متغیر وابسته نیز افزایش می یابد.
میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته
ضریب همبستگی
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
خطای معیار برآورد
۴۸۵/۰
۲۳۵/۰
۲۳۳/۰
۶۳/۲
در ادامه برای بررسی خطی بودن این رابطه (آزمون فرضیه اینکه ) به آزمون تحلیل واریانس یک طرفه ANOVA می‏پردازیم. همانطور که در جدول ۴-۱۷ ملاحظه میکنید مقدار احتمال آزمون برابر ۰۰/۰ بدست آمده که کوچکتر از ۰۵/۰ است. بنابراین فرض ادعا در سطح معنی داری ۰۵/۰ رد می‏شود. بنابراین رابطه خطی بین متغیر مستقل و متغیر وابسته وجود دارد.
آنالیز واریانس برای معنادار بودن رگرسیون در رگرسیون خطی
منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آزمون فیشر
مقدار احتمال
سطح
معنی داری
رگرسیونی
باقیمانده ها
کل
۱۷/۷۹۳
۴۵/۲۵۸۳
۶۳/۳۳۷۶
۱
۳۷۳
۳۷۴
۱۷/۷۹۳
۹۳/۶
۵۲/۱۱۴
۰۰۰/۰
۰۵/۰
حال به آزمون بررسی تک تک ضرایب رگرسیونی در خط برازش داده شده می‏پردازیم. با توجه به اینکه در جدول ۴-۱۸ مقدار احتمال برای فرضیه برابر با ۰۰۰/۰ بدست آمده بنابراین فرضیه ادعا رد می‏شود به عبارتی عرض از مبدأ معادله خط رگرسیونی ۵۶/۶ است. همچنین با توجه به اینکه در جدول مقدار احتمال برای فرضیه برابر با ۰۰۰/۰ بدست آمده که کوچکتر از ۰۵/۰ است بنابراین فرضیه ادعا در سطح ۰۵/۰ رد می‏شود به عبارتی در معادله خط رگرسیونی، متغیر مستقل نگرش افراد نسبت به تبلیغات در معادله خط رگرسیونی وارد می شود. بنابراین ضریب متغیر نگرش افراد نسبت به تبلیغات برابر با ۶۳/۰ است. با توجه به نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت که معادله خط رگرسیونی برازش داده شده به داده ها برابر با است.
آزمون ضرایب خط رگرسیونی
متغیر وابسته : شناخت برند

مدل
ضرایب غیر استاندارد شده
ضرایب استاندارد شده
t
مقدار احتمال
سطح
معنی داری
B
انحراف معیار
Beta
مقدار ثابت
نگرش افراد نسبت به تبلیغات
۵۶/۶
۶۳/۰
۵۹/۰
۰۶/۰
۴۸/۰
۹۸/۱۰
۷/۱۰
۰۰۰/۰
۰۰۰/۰
۰۵/۰
۰۵/۰

نگرش افراد نسبت به تبلیغات بر تداعی برند تاثیر معنی‏داری دارد.
جهت بررسی تاثیر نگرش افراد نسبت به تبلیغات بر تداعی برند از آزمون رگرسیون استفاده می‏کنیم. همانطور که در جدول ۴-۱۹ ملاحظه می‏کنید میزان ضریب همبستگی بین متغیر مستقل نگرش افراد نسبت به تبلیغات و وابسته تداعی برند برابر با ۷۸۹/۰ است. از آنجائیکه مقدار ضریب همبستگی مثبت است نشان می‏دهد که با افزایش میزان هر یک از متغیرهای مستقل میزان متغیر وابسته نیز افزایش می یابد.
میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته
ضریب همبستگی
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
خطای معیار برآورد
۷۸۹/۰
۶۲۲/۰
۶۲۱/۰
۸۵/۲
در ادامه برای بررسی خطی بودن این رابطه (آزمون فرضیه اینکه ) به آزمون تحلیل واریانس یک طرفه ANOVA می‏پردازیم. همانطور که در جدول ۴-۲۰ ملاحظه میکنید مقدار احتمال آزمون برابر ۰۰۰/۰ بدست آمده که کوچکتر از ۰۵/۰ است. بنابراین فرض ادعا در سطح معنی داری ۰۵/۰ رد می‏شود. بنابراین رابطه خطی بین متغیر مستقل و متغیر وابسته وجود دارد.
آنالیز واریانس برای معنادار بودن رگرسیون در رگرسیون خطی
منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آزمون فیشر
مقدار احتمال
سطح
معنی داری
رگرسیونی
باقیمانده ها
کل
۰۸/۳۲۵۸
۵۹/۱۹۷۹
۶۷/۵۲۳۷
۱
۳۷۹
۳۸۰
۰۸/۳۲۵۸
۲۲/۵
۷۷/۶۲۳
۰۰۰/۰
۰۵/۰
حال به آزمون بررسی تک تک ضرایب رگرسیونی در خط برازش داده شده می‏پردازیم. با توجه به اینکه در جدول ۴-۲۱ مقدار احتمال برای فرضیه برابر با ۰۰۰/۰ بدست آمده بنابراین فرضیه ادعا رد می‏شود به عبارتی عرض از مبدأ معادله خط رگرسیونی ۰۷/۴ است. همچنین با توجه به اینکه در جدول مقدار احتمال برای فرضیه برابر با ۰۰۰/۰ بدست آمده که کوچکتر از ۰۵/۰ است بنابراین فرضیه ادعا در سطح ۰۵/۰ رد می‏شود به عبارتی در معادله خط رگرسیونی، متغیر مستقل نگرش افراد نسبت به تبلیغات در معادله خط رگرسیونی وارد می شود. بنابراین ضریب متغیر نگرش افراد نسبت به تبلیغات برابر با ۲۵/۱ است. با توجه به نتایج بدست آمده می‏توان نتیجه گرفت که معادله خط رگرسیونی برازش داده شده به داده‏ها برابر با است.
آزمون ضرایب خط رگرسیونی
متغیر وابسته : تداعی برند
مدل
ضرایب غیر استاندارد شده
ضرایب استاندارد شده
t
مقدار احتمال
سطح
معنی داری
B
انحراف معیار
Beta
مقدار ثابت
نگرش افراد نسبت به تبلیغات
۰۷/۴
۲۵/۱
۵۱/۰
۰۵/۰
۷۹/۰
۹۹/۷
۹۷/۲۴
۰۰۰/۰
۰۰۰/۰
۰۵/۰
۰۵/۰
ادراک مشتری از ترفیعات پولی بر کیفیت ادراک شده تاثیر معنی‏داری دارد.
جهت بررسی تاثیر ادراک مشتری از ترفیعات پولی بر کیفیت ادراک شده از آزمون رگرسیون استفاده می‏کنیم. همانطور که در جدول ۴-۲۲ ملاحظه می‏کنید میزان ضریب همبستگی بین متغیر مستقل ادراک مشتری از ترفیعات پولی و وابسته کیفیت ادراک شده برابر با ۰۷۹/۰ است. از آنجائیکه مقدار ضریب همبستگی مثبت است نشان می‏دهد که با افزایش میزان هر یک از متغیرهای مستقل میزان متغیر وابسته نیز افزایش می یابد.
میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته
ضریب همبستگی
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
خطای معیار برآورد
۰۷۹/۰
۰۰۶/۰
۰۰۴/۰
۶۸/۲
در ادامه برای بررسی خطی بودن این رابطه (آزمون فرضیه اینکه ) به آزمون تحلیل واریانس یک طرفه ANOVA می‏پردازیم. همانطور که در جدول ۴-۲۳ ملاحظه میکنید مقدار احتمال آزمون برابر ۱۳/۰ بدست آمده که بزرگتر از ۰۵/۰ است. بنابراین فرض ادعا در سطح معنی داری ۰۵/۰ پذیرفته می‏شود. بنابراین رابطه خطی بین متغیر مستقل و متغیر وابسته وجود ندارد.
آنالیز واریانس برای معنادار بودن رگرسیون در رگرسیون خطی
منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آزمون فیشر
مقدار احتمال
سطح
معنی داری
رگرسیونی
باقیمانده ها
کل
۵۳/۱۶
۲۵/۲۶۳۹
۷۷/۲۶۵۵
۱
۳۶۸
۳۶۹
۵۳/۱۶
۱۷/۷
۳/۲
۱۳/۰
۰۵/۰
حال به آزمون بررسی تک تک ضرایب رگرسیونی در خط برازش داده شده می‏پردازیم. با توجه به اینکه در جدول ۴-۲۴ مقدار احتمال برای فرضیه برابر با ۰۰۰/۰ بدست آمده بنابراین فرضیه ادعا رد می‏شود به عبارتی عرض از مبدأ معادله خط رگرسیونی ۱۵/۱۴ است. (همچنین با توجه به اینکه در جدول مقدار احتمال برای فرضیه برابر با ۱۳/۰ بدست آمده که بزرگتر از ۰۵/۰ است بنابراین فرضیه ادعا در سطح ۰۵/۰ پذیرفته میشود می‏شود. )به عبارتی در معادله خط رگرسیونی، متغیر مستقل ادراک مشتری از ترفیعات پولی در معادله خط رگرسیونی حذف می‏شود. با توجه به نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت که نمی‏توان معادله خط رگرسیونی

]]>

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *