پایان نامه ارشد رایگان درباره مدارس هوشمند، استان مازندران، معلمان مدارس، نقشه راه

<![CDATA[د. نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
مدارس سعی کنند که همواره از روش های متنوعی برای تدریس مطالب آموزشی خود استفاده کنند.
پیشنهادات مربوط به فرضیه پنجم تحقیق:
در تعیین اهداف درسی به دانش آموزان یاری رسانی شود.
معلمان مدارس همیشه سعی داشته باشند که مقدمات بحث و نظر دانش آموزان را مهیا کنند.
پیشنهادات مربوط به فرضیه ششم تحقیق:
معلمان راهکارهای مقابله ای را به دانش آموزان خود آموزش دهند.
مدارس سعی کنند که در کنار توجه به عناوین درسی به مهارتهای اجتماعی و ارتباطی دانش آموزان نیز توجه قائل شوند.
پیشنهادات مربوط به فرضیه هفتم تحقیق:
سعی شود که بعد کاربردی مطالب آموزشی پررنگتر باشد.
سعی شود که به استعداد دانش آموزان نیز اهمیت بیشتری داده شود.
پیشنهادات مربوط به فرضیه هشتم تحقیق:
در راستای ارزشیابی میزان یادگیری دانش آموزان سعی شود که از روش های مختلف ارزشیابی استفاده شود.
استفاده از ارزشیابی به عنوان اصلاح کننده و نه ابزاری تنبیهی می تواند در ارتقاء یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مثمرثمر باشد.
۵-۳-۲- پیشنهادات پژوهشی تحقیقی
پیشنهاد می شود که بر روی کارایی وسایل تکنولوژیکی مدارس شهر تهران مطالعه ای صورت پذیرد.
پیشنهاد می شود که بر روی آشنایی معلمان و دست آندرکاران آموزشی با نحوه استفاده از تکنولوژی آموزشی مطالعه‏ای صورت پذیرد.
پیشنهاد می شود که بر روی اثربخشی روش های ارزشیابی مورد استفاده در مدارس هوشمند و عادی مطالعه ای صورت پذیرد.
پیشنهاد می شود که بر روی سطح توانمندی دانش آموزان و میزان فعالیت های غیردرسی دانش آموزان مطالعه‏ای صورت پذیرد.
پیشنهاد می شود که بر روی موانع توانمندسازی مربیان مدارس در استفاده از وسایل تکنولوژیکی مطالعه‏ای صورت پذیرد.
پیشنهاد می شود که بر روی میزان اعتماد آموزگاران و اولیای دانش آموزان نسبت به استفاده از تکنولوژی در مدارس مطالعه ای صورت پذیرد.

۵-۴- محدودیت‏های تحقیق
از جمله محدودیت‏هایی که پژوهشگر در پژوهش حاضر با آنها مواجه بوده است عبارتند از:
این پژوهش در سطح شهر تهران انجام شده و جامعه آماری آن دانش آموزان دبیرستانی منطقه ۶ تهران می باشند. لذا نتایج این پژوهش را نمی توان به کل جامعه و سایر گروه های سنی تعمیم داد.
فقدان یک پایگاه اطلاعاتی مناسب و جامع درباره موضوع پژوهش در جامعه مورد پژوهش.
به دلیل بی اعتمادی دانش آموزان با توجه به شرایط سنی آن ها درتکمیل پرسشنامه، این کار بعضا با دشواری هایی روبروبود.
گسترده بودن موضوع یکی ار مشکلات پژوهش مذکور بود به این علت که بهره گیری از تکنولوژی مدارس هوشمند به صورت یکنواخت صورت نمی گیرد.

این مطلب را هم بخوانید :  پایان نامه ارشد دربارهپردازش اطلاعات

منابع فارسی
۱٫ آموزش و پرورش شهر تهران . (۱۳۸۹). نقشه راه مدرسه هوشمند. چک لیست ارزیابی.
۲٫ احمدی، حسین و ویرجینیاری، ماری.(۱۳۸۲). آموزش الکترونیکی. تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
۳٫ بازرگان، عباس؛ سرمد، زهره و حجازی، الهه. (۱۳۸۸). روش های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگاه.
۴٫ درانی، کمال و رشیدی، زهرا، (۱۳۸۶)، “بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط دبیران مدارس هوشمند شهر تهران با تاکید بر مدل پذیرش فناوری اطلاعات (ITAM)”، پژوهش در نظام های آموزشی; ۱(۱):۲۳-۴۶٫
۵٫ رحیمی نیا ، فریبرز و علیزاده، مسعود. (۱۳۸۸). بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون از نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد(. مطالعات تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی، ۱۰ (۱)، ۱۷۰ – ۱٫
۶٫ زمانی، بی بی عشرت، قصاب پور، بیتا و جبل عاملی، جلال (۱۳۸۹)، بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای فراروی مدارس هوشمند، نوآوری های آموزشی ۹(۳۶):۷۹-۱۰۰٫
۷٫ شفیع پورمطلق، فرهاد و یارمحمدیان، محمدحسین، (۱۳۹۰)، “ارائه مدلی جهت ارزیابی عوامل موثر بر برنامه های درسی پاسخگوی ادراک شده در مدارس هوشمند”، پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی)؛ ۸(۲۹-۲۸):۷۲-۸۳٫
۸٫ شهامت، فاطمه، کدیور، پروین و فرزاد، ولی اله (۱۳۸۷)، رابطه سبک های شناختی و پیشرفت دانش آموزان در دروس ریاضی و شیمی در محیط یادگیری با کمک کامپیوتر در مقایسه با محیط سنتی، مطالعات تربیتی و روان شناسی ۹(۱):۱۴۳-۱۵۶٫
۹٫ صالحی محمد و کاشانی، ندا، (۱۳۸۶)، “عوامل موثر در اجرای طرح مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران دبیرستان های استان مازندران”، اندیشه های تازه در علوم تربیتی; ۲(۴ (مسلسل ۸)):۷۱-۸۴٫
۱۰٫ طمانی، بی بی عشرت؛ قصاب پور، بیتا وجبل عاملی، جلال، (۱۳۸۸). بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای فراروی مدارس هوشمند. فصلنامه نوآوری آموزشی، ۳۶ (۹): ۷۹-۱۰۰٫
۱۱٫ عبادی، رحیم یادگیری الکترونیکی و آموزش و پرورش ۱۳۸۳ ( مؤسسه توسعه فناوری آموزشی مدارس هوشمند).
۱۲٫ عبادی، رحیم، (۱۳۸۴). فناوری اطلاعات و آموزش و پرورش. تهران: مؤسسه توسع? فناوری آموزشی مدارس هوشمند.
۱۳٫ عبدالوهابی، مرضیه؛ مهرعلی زاده، یداله و پارسا، عبداله .(۱۳۹۱). امکان سنجی استقرار مدارس هوشمند در دبیرستان های دخترانه شهر اهواز . نوآوری های آموزشی ; ۱۱(۴۳):۸۱-۱۱۲٫
۱۴٫ گریسون، دی. ار و اندرسون، تری. (۱۳۸۳). یادگیری الکترونیکی در قرن ۲۱ . ترجمه محمد عطاران. تهران: مؤسسه توسعه فناوری آموزشی مدارس هوشمند.
۱۵٫ محمودی جعفر، نالچیگر سروش، ابراهیمی سیدبابک و صادقی مقدم محمدرضا، (۱۳۸۷)، “بررسی چالش های توسعه مدارس هوشمند در کشور”، نوآوری های آموزشی; ۷(۲۷):۶۱-۷۸٫
۱۶٫ مرکز آمار فناوری اطلاعات و ارتباطات وزا
رت آموزش و پرورش. (۱۳۹۰). شیوه نامه هوشمندسازی مدارس.
۱۷٫ مشایخ، فریده. (۱۳۸۹). جایگاه پداگوژی در کیفیت یادگیری الکترونیکی: از نظریه تا کاربرد. مدارس کارآمد، (۹) ، ۲۰-۲۲٫
۱۸٫ مصدق، هادی .(۱۳۸۸). امکان سنجی برگزاری یادگیری الکترونیکی در شرکت گاز استان یزد (پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران).
۱۹٫ مهرمحمدی، محمود. (۱۳۸۶). بازاندیشی فرایند یاددهی- یادگیری در تربیت معلم. تهران: انتشارات مدرسه.
۲۰٫ میراسماعیلی، الهام، (۱۳۸۶)، “بررسی و مقایسه مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در مدارس هوشمند و مدارس عادی شهر تهران “، اندیشه های تازه در علوم تربیتی; ۲(۲ (مسلسل ۶)):۱۴۹-۱۶۹٫

این مطلب را هم بخوانید :  مقاله رایگان درموردکارمندان بانک، آموزش کارکنان

منابع انگلیسی
۱٫ Abas, Z.W., Kaur, K. & Harun, H. (2004). E-learning Readiness in Malaysia. Kuala LumpurA: Join Study by the Ministry of Energy, Water and Communications (MEWC),Malaysia and Open University Malaysia (OUM).
2. Al-Zaidiyeen, N., Lai Mei, L., Soon Fook, F.(2010). Teachers’ Attitudes and Levels of Technology Use in Classrooms: The Case ]]>

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *