پایان نامه ارشد رایگان درباره مدارس هوشمند، ابزار پژوهش

<![CDATA[ کاربردی"86 می‌نامیم. اما وقتی اساساً برای بهبود درک خود مسائل بخصوصی که به طور معمول در محیط‌های سازمانی روی می‌دهند و نیز چگونگی حل آنها تحقیق می‌کنیم آن را تحقیق بنیادی یا پایه‌ای می‌خوانیم که "تحقیق محض"87 نیز نامیده می شود. یافته‌های چنین تحقیقی به افزایش دانش در زمینه‌های مختلف مدیریت کمک می‌کند (سکاران،۱۳۸۴: ۶۲). نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
در این فصل کلیه مراحل روش شناسی تحقیق شامل: روش تحقیق، جامعه آماری مورد مطالعه، نمونه آماری، ابزار جمع آوری اطلاعات ، اعتبار یابی ابزار پژوهش، روش تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون های آماری استفاده شده، مورد بررسی قرار گرفته است.
۳-۲- روش تحقیق
الف) از لحاظ هدف تحقیق
با توجه به اینکه در این پژوهش محقق به دنبال مطالعه تأثیر تکنولوژی مدارس هوشمند بر توانمندسازی دانش آموزان شهر تهران ( منطقه ۶ تهران) می‌باشد و به تبع نتایج این تحقیق بعد از اتمام کار می‌تواند بلافاصله در جامعه مورد نظر بکار گرفته شود، لذا این پژوهش از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است.
ب) از لحاظ روش تحقیق
در این تحقیق وضعیت و میزان متغیرهای پژوهش (مطالعه تأثیر تکنولوژی مدارس هوشمند بر توانمندسازی دانش آموزان شهر تهران ( منطقه ۶ تهران)) مورد بررسی قرار می‌گیرد بنابراین از نظر نحوه گردآوری داده‌ها از انواع تحقیقات توصیفی است و از آنجائیکه در این تحقیق، محقق به دنبال مطالعه تأثیر تکنولوژی مدارس هوشمند بر توانمندسازی دانش آموزان شهر تهران ( منطقه ۶ تهران) می‌باشد، این تحقیق بر اساس روش تحقیق از نوع تحقیقات همبستگی است.
ج) روش تحقیق بر حسب نحوه اجراء
پژوهش حاضر بر حسب نحوه اجراء از نوع پیمایشی می باشد
۳-۳- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
برای جمع آوری اطلاعات از روشهای مطالعات کتابخانه‌ای (مقالات علمی ـ پژوهشی، پایان نامه‌های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، طرح‌ها و پژوهش‌های علمی، کتب مرتبط و نیز اینترنت و سایتهای علمی داخل و خارج از کشور) و تحقیقات میدانی (پرسشنامه های تاحد امکان استاندارد شده و در غیر این صورت محقق ساخته) استفاده شد. لذا با توجه به گردآوری داده‏ها دو نوع ابزار بررسی اسناد و مدارک و پرسشنامه نیز به شرح زیر داریم:
بررسی اسناد و مدارک
جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع ، مقالات، کتابهای مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات استفاده گردید.
پرسشنامه
در این مرحله از ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. بعد از مطالعه کتابخانه ای، متناسب با مبانی نظری از پرسشنامه استاندارد توانمند سازی اسپریتز (۱۹۹۶: ۴۸۴) استفاده شده است. شایان ذکر است پرسشنامه توزیعی شامل دو بخش می باشد. بخش اول پرسشنامه شامل توضیح مختصری از برخی مفاهیم و تعاریف تئوریکی و تخصصی جهت ایجاد وضوح بیشتر پاسخ دهندگان می باشد. بخش دوم پرسشنامه شامل سوالات مرتبط با متغیر های تحقیق می باشد. همچنین طراحی پرسشنامه در بخش دوم به صورت بسته طراحی شده است.
جدول ۳-۱- ساختار پرسشنامه تحقیق
ردیف
نام مؤلفه
ابعاد
تعداد سؤالات
شماره سؤال
۱

توانمندسازی دانش آموزان
احساس معنی داری
۳
۳-۲-۱
۲
احساس خود اثربخشی
۴
۷-۶-۵-۴
۳
احساس شایستگی
۴
۱۱-۱۰-۹-۸
۴
احساس خود تعیینی
۴
۱۵-۱۴-۱۳-۱۲
۵
مهارتهای زندگی
۴
۱۹-۱۸-۱۷-۱۶
۶
مهارتهای حرفه ای و کارآفرینی
۴
۲۳-۲۲-۲۱-۲۰

نمودار ۳-۱- مدل مفهومی تحقیق برگرفته از مدل استاندارد توانمندسازی اسپریتز (۱۹۹۶: ۴۸۵) می باشد.
منبع:
Spritzer,G.M.(1996). Social structural characteristics of psychological empowerment. Academy Of management Journal, 39(2), 483-504

۳-۴- روایی و پایایی پرسشنامه تحقیق
الف) تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه
اعتبار محتوا، ویژگی ساختاری ابزار اندازه‌گیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می‌شود. اعتبار محتوای یک آزمون معمولاً توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می‌شود. در این مرحله با انجام تست خبرگان، مشورت با اساتید راهنما و مشاور و همچنین نظرات افراد متخصص در زمینه تکنولوژی مدارس و توانمند سازی در طراحی پرسشنامه اعمال شده و اصلاحات لازم بعمل آمده و بدین ترتیب اطمینان حاصل گردید که پرسشنامه همان خصیصه مورد نظر محقق را می سنجد.
ب) تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه‌گیری است. مفهوم یاد شده با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد.
در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کند به کار می‌رود.
برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوال‌های پرسشنامه و ورایانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه می‌کنیم.
که در آن :
تعداد زیر مجموعه‌های سئوال‌های پرسشنامه یا آزمون = J
واریانس زیر آزمون Jام Sj2 =
واریانس کل پرسشنامه یا آزمون S2 =
بنابراین به منظور اندازه‌گیری قابلیت اعتماد، از روش آلفای کرونباخ و با استفاده از نرم‌افزار
۱۶ SPSS انجام گردیده است. <
br />بدین منظور یک نمونه اولیه شامل ۳۰ پرسشنامه در بین جامعه مورد نظر پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از داده‌های به دست آمده از این پرسشنامه‌ها و به کمک نرم‌افزار آماری SPSS میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که میزان آن ۷۸۲/۰ بوده است که این میزان، نشان از پایایی مناسب این ابزار می باشد.
جدول ۳-۲- پایایی پرسشنامه تحقیق
ردیف
ابعاد
تعداد سؤالات
آلفای کرونباخ
۱
احساس معنی داری
۳
۸۳۹/۰
۲
احساس خود اثربخشی
۴
۸۲۲/۰
۳
احساس شایستگی
۴
۷۲۹/۰
۴
احساس خود تعیینی
۴
۷۶۸/۰
۵
مهارتهای زندگی
۴
۷۶۲/۰
۶
مهارتهای حرفه ای و کارآفرینی
۴
۷۷۲/۰
۷
توانمندسازی دانش آموزان
۲۳
۹۲۴/۰

۳-۵- مقیاس اندازه گیری
در این پژوهش با توجه به هدف پژوهش، نوع فرضیات و نوع پرسشنامه (درجه ای) و نیز سهولت در ساختن و تفسیر نتایج مقیاس لیکرت در مقایسه با سایر مقیاسها (افتراق معنایی، ثرستون، گاتمن و بوگاردوس)، و برای پاسخ به سوالات از مقیاس لیکرت استفاده شده است، بدین صورت که برای هر سوال از ۴ گزینه استفاده شده است.
جدول ۳-۳- نحوه نمره گذاری پرسشنامه تحقیق
گزینه ها
کاملا مخالفم
مخالفم
موافقم
کاملا موافقم
امتیاز
۱
۲
۳
۴
۳-۶- جامعه و نمونه آماری پژوهش
پس از انتخاب موضوع پژوهش و بیان مسئله یکی از تصمیمات مهمی که در پیش روی هر پژوهشگری قرار دارد انتخاب نمونه است. نمونه باید نماینده جامعه ای باشد که پژوهشگر قصد تعمیم یافته های تحقیق خود به آن جامعه را دارد. اگر محقق پژوهش خود را بر تمامی افراد جامعه اجرا کند روش او سرشماری خواهد بود یعنی محقق باید تمامی افراد جامعه را تک تک مورد بررسی و آزمون قرار دهد. اما چون اکثر پژوهشگران توان و زمان اجرای پژوهش بر کل جامعه را ندارند به همین دلیل پژوهش خود را محدود به نمونه کوچکی می سازند (مقیمی دهکردی، ۱۳۹۰: ۵۸).
از آنجائی که جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دانش آموزان دبیرستان های هوشمند و غیرهوشمند شهر تهران ( منطقه ۶ تهران) بوده و تعداد آنها محدود و معین می باشد، جهت تعیین حداقل حجم نمونه لازم، از فرمول اول کوکران استفاده گردید. با توجه به اینکه تعداد کل دانش آموزان دبیرستان های هوشمند شهر تهران ( منطقه ۶ تهران) ۲۶۰۸ نفر می باشد نمونه بر اساس این تعداد ۳۳۵ نفر می شود که به همین تعداد دانش آموزان دبیرستان های غیرهوشمند نیز انتخاب خواهد شد و در انتها مقایسه ای بین تأثیر تکنولوژی مدارس هوشمند و غیرهوشمند بر توانمندسازی دانش آموزان شهر تهران ( منطقه ۶ تهران) نیز به عمل خواهد آمد.

بنابراین حداقل حجم نمونه لازم ۳۳۵ نفر می‏باشد که این تعداد مبنای تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
۳-۷- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات
برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از بین افراد نمونه پژوهش ، در این تحقیق از آزمون های استنباطی به شکل ذیل استفاده خواهد شد:
آمار استنباطی
آزمون های آمار استنباطی مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از:
الف) آزمون تی تک نمونه ای
به منظور مطالعه معنی داری تأثیر تکنولوژی مدارس هوشمند بر ابعاد توانمندسازی دانش آموزان شهر تهران ( منطقه ۶ تهران) از آزمون تی تک نمونه ای استفاده خواهد شد. آزمون مقایسه میانگین تک نمونه ای (آزمون T – Student ) برای آزمون این فرضیه به کار گرفته می شود که آیا یک نمونه مورد نظربه جامعه ای با میانگین مشخص تعلق دارد یا خیر. یا به عبارتی میانگین یک نمونه را با میانگین جامعه مقایسه می کند. درواقع به دنبال پیدا کردن اختلاف و تفاوت بین میانگین نمونه و میانگین جامعه است. شایان ذکر است این آزمون جزء آزمون‌های پارامتریک است.
ب) آزمون فریدمن
در این تحقیق جهت اولویت بندی تأثیر تکنولوژی مدارس هوشمند بر ابعاد توانمندسازی دانش آموزان شهر تهران ( منطقه ۶ تهران) از آزمون فریدمن استفاده خواهد شد. هنگام بررسی نظرات یک گروه در چند زمینه از آزمون فریدمن استفاده می شود. به عبارتی بر اساس نظرات افراد (پاسخی که به سوالات پرسشنامه می دهند) اولویت هر کدام ازموارد را بر اساس رتبه بندی معنی دار(یا گرایشات معنادار افراد به هر کدام از متغیر ها ) مشخص خواهد شد. به عبارت دیگر فریدمن این فرضیه صفر را می آزماید که K متغیر همبسته از یک جامعه مشابه می آیند. برای هر موقعیت k متغیر از ۱تا k طبقه بندی می شود. آماره آزمون برپایه این طبقات است، لذا می توان ادعا نمود که در راستای اولویت بندی نمودن ابعاد و عوامل هر کدام از متغیر های تحقیق از آزمون فریدمن استفاه خواهد شد.
فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده‏ها

۴-۱- مقدمه
در این فصل از پژوهش ، داده‏های گردآوری شده در راستای اهداف پژوهش در سطح استنباطی ، سؤالات اساسی پژوهش ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‏اند.
۴-۲- بخش تحلیل استنباطی تحقیق
در این قسمت نتایج تحلیل استنباطی سؤالات تحقیق، به تفکیک گزارش می شود.
به منظور استفاده از آزمون‏های پارامتریک در تحلیل داده‏های پژوهش، این داده‏ها باید دارای شرط نرمال بودن توزیع متغیرها باشند که این موضوع با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنف مورد تحلیل قرار گرفته است که نتایج آن به شرح جدول ۴-۳- می باشد:
جدول ۴-۳: آماره های مربوط به آزمون کولموگروف اسمیرنف
Sig.
مقدار گولموگروف اسمیرنف
متغیر
۱۴۲/۰
۱۵۷/۵
احساس معنی داری
۱۶۱/۰
۱۹۶/۴
احساس خود اثربخشی
۱۵۸/۰
۵۹۷/۵
احساس شایستگی
۶۴۲/۰
۷۹۲/۴
احساس خود تعیینی
۲۵۰/۰
۴۵۴/۴
مهارتهای زندگی
۱۴۱/۰
۹۶۸/۴
مهارتهای حرفه‏ای
نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف نشان می‏دهد که توزیع متغیرهای تحقیق نرمال بوده و می‏توان از آزمون‏های پارامتریک که در این تحقیق آزمون تی مستقل می‏باشد، در تحلیل سؤالات تحقیق استفاده کرد.
فرضیه اصلی تحقیق:
۴-۳-۱- تکنولوژی مدارس هوشمند بر توانمندسازی دانش آموزان شهر تهران ( منطقه ۶ تهران) تأثیر معناداری دارد
به منظور مطالعه معنی‏داری تفاوت بین توانمندسازی دانش آموزان مدارس هوشمند و غیرهوشمند شهر تهران (منطقه ۶ تهران) از آزمون تی مستقل استفاده شده است که نتایج آن به شرح جدول ۴-۴- می‏باشد:
جدول ۴-۴- توانمندسازی دانش آموزان
گروه
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
T
Sig.
مدارش هوشمند
۳۳۵
۵۸۲۹/۳
۳۲۹۶/۰
۱۰۴/۲۰
۰۰۰/۰
مدارس غیرهوشمند
۳۳۵
۸۰۶۵/۲
۶۲۵۲/۰
نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که بین دانش آموزان مدارس هوشمند و غیرهوشمند شهر تهران ( منطقه ۶ تهران) از نظر توانمندسازی تفاوت معنی داری (p0/01) وجود دارد. میانگین توانمندسازی دانش آموزان مدارس هوشمند ۵۸۲۹/۳ و مدارس غیرهوشمند ۸۰۶۵/۲ بوده است که این یافته نشان از آن دارد که تکنولوژی مدارس هوشمند بر توانمندسازی دانش آموزان شهر تهران ( منطقه ۶ تهران) با سطح معنی داری (۰۰۰/۰sig=) تأثیر معناداری (p0/01) دارد.
فرضیه ‏های فرعی تحقیق:
۴-۳-۲- تکنولوژی مدارس هوشمند بر احساس معنی داری دانش آموزان شهر تهران ( منطقه ۶ تهران) تأثیر معناداری دارد
به منظور مطالعه معنی‏داری تفاوت بین احساس معنی داری دانش آموزان مدارس هوشمند و غیرهوشمند شهر تهران ( منطقه ۶ تهران) از آزمون تی مستقل استفاده شده است که نتایج آن به شرح جدول ۴-۵- می‏باشد:
جدول ۴-۵- احساس معنی داری دانش آموزان
گروه
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
T
Sig.
مدارش هوشمند
۳۳۵
۶۱۰۹/۳
۴۸۲۷/۰
۷۱۰/۱۵
۰۰۰/۰
مدارس غیرهوشمند
۳۳۵
۷۰۹۵/۲
۹۳۲۷/۰
نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که بین دانش آموزان مدارس هوشمند و غیرهوشمند شهر تهران ( منطقه ۶ تهران) از نظر احساس معنی داری تفاوت معنی داری (p0/01) وجود دارد. میانگین احساس معنی داری دانش آموزان مدارس هوشمند ۶۱۰۹/۳ و مدارس غیرهوشمند ۷۰۹۵/۲ بوده است که این یافته نشان از آن دارد که تکنولوژی مدارس هوشمند بر احساس معنی داری دانش آموزان شهر تهران ( منطقه ۶ تهران) با سطح معنی داری (۰۰۰/۰sig=) تأثیر معناداری (p0/01) دارد.
۴-۳-۳- تکنولوژی مدارس هوشمند بر احساس خود اثربخشی دانش آموزان شهر تهران ( منطقه ۶ تهران) تأثیر معناداری دارد
به منظور مطالعه معنی‏داری تفاوت بین احساس خود اثربخشی دانش آموزان مدارس هوشمند و غیرهوشمند شهر تهران ( منطقه ۶ تهران) از آزمون تی مستقل استفاده شده است که نتایج آن به شرح جدول ۴-۶- می‏باشد:
جدول ۴-۶- احساس خود اثربخشی دانش آموزان
گروه
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
T
Sig.
مدارش هوشمند
۳۳۵
۵۹۰۳/۳
۴۵۵۲/۰
۴۵۲/۱۴
۰۰۰/۰
مدارس غیرهوشمند
۳۳۵
۸۲۴۶/۲
۷۱۹۹/۰

نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که بین دانش آموزان مدارس هوشمند و غیرهوشمند شهر تهران ( منطقه ۶ تهران) از نظر احساس خود اثربخشی تفاوت معنی داری (p0/01) وجود دارد. میانگین احساس خود اثربخشی دانش آموزان مدارس هوشمند ۵۹۰۳/۳ و مدارس غیرهوشمند ۸۲۴۶/۲ بوده است که این یافته نشان از آن دارد که تکنولوژی مدارس هوشمند بر احساس خود اثربخشی دانش]]>

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *