پایان نامه ارزیابی عملکرد HSE/طرح‌ریزی و کاهش ریسک HSE

طرح‌ریزی

این بخش، طرح‌ریزی فعالیت‌های کاری شرکت شامل اقدامات کاهش ریسک(که از فرآیند ارزیابی و مدیریت ریسک انتخاب شده‏اند) را بیان می‏کند.

این بخش طرح ریزی برای عملیات جاری، مدیریت تغییرات و توسعه اقدامات مقابله با وضعیت اضطراری را شامل می‌گردد.

۱-۵- کلیات

شرکت بایستی در برنامه کلان کاری خود، برنامه‌‌هایی را برای دستیابی به اهداف و معیارهای عملکرد HSE نگهداری نماید.

این برنامه‌ها بایستی شامل مورد ذیل باشد:

 • شرح روشنی از اهداف.
 • تخصیص مسئولیت‌ها برای برقراری و دستیابی به اهداف و معیارهای عملکرد در هر وظیفه و سطح مرتبط سازمان.
 • روش‏هایی که بواسطه آنها اهداف قابل دست‌یابی می‏باشند.
 • نیازمندی‏های منابع
 • برنامه‌ زمان‏بندی استقرار
 • برنامه‌هایی برای ایجاد انگیزه و تشویق کارکنان در جهت ایجاد فرهنگ مناسب HSE.
 • سازوکارهایی برای ایجاد بازخور به کارکنان درباره عملکرد HSE.
 • فرایند شناسایی کارکنان و گروه‌های کاری که عملکرد HSE خوبی داشته‌اند (مانند طرح‏های جائزه ایمنی) .
 • سازوکار ارزیابی و پیگیری.

 ۲-۵- یکپارچگی سرمایه

شرکت بایستی روش‏‌های اجرایی را نگهداری نماید به منظور اطمینان از اینکه تأسیسات و تجهیزاتی بحرانیHSE، که طراحی، ساخته، تهیه، بکار گرفته، نگهداری و/ یا بازرسی می‏شوند، برای مقصود مورد نظر و تطابق با معیارهای تعریف شده مناسب هستند. ارزیابی قبل از خرید یا قبل از ساخت تجهیزات و تأسیسات جدید، بایستی شامل ارزیابی روشنی از تناسب‌ آنها برای تأمین الزامات HSE باشد و بایستی بر طراحی به عنون بهترین اقدام پیشگیرانه برای کاهش ریسک و اثرات سوء  HSE تاکید نماید.

روش‏‌های‏اجرایی وسیستم‌های اطمینان از یکپارچگی سرمایه بایستی (علاوه بر سایر موارد) به یکپارچگی ساختاری، محدودسازی فرایند، کنترل احتراق و سیستم‌های حفاظتی، آشکارساز، توقف ناگهانی تولید، مقابله با وضعیت اضطراری و حفظ زندگی توجه نمایند. انحراف از رویه‏های طراحی مصوب و استانداردها بایستی فقط پس از بازنگری و تائید بوسیله کارکنان منصوب و/ یا مسئولین ذیربط انجام گرفته و دلیل این انحراف نیز بایستی مستند گردد.

۳-۵- روش‌‌های اجرایی و دستورالعمل‌های کاری

۱-۳-۵- توسعه روش‌‌های اجرایی

فعالیت‌هایی که فقدان روش‏های‏اجرایی مکتوب برای آنها می‏تواند منجر به تخطی از خط‏مشی HSE یا نقض الزامات قانونی یا معیارهای عملکرد ‌گردد، بایستی شناسایی شوند. روش‏‌های‏اجرایی مکتوب و استانداردها برای چنین فعالیت‌هایی و تعریف اینکه آنها چطور باید اجراء شوند (خواه این کارها توسط کارکنان شرکتی انجام ‌گیرد یا دیگران) بایستی تهیه گردد.

تمامی روش‏‌های‏اجرایی مکتوب، بایستی بطور ساده، صریح و قابل فهم بیان شده و نشان دهنده مسئولیت‌های افراد، روش هایی که بایستی بکار گرفته شوند، و درجای مناسب، معیارها و استانداردهای عملکرد که بایستی برآورده شوند، ‌باشد.

روش‏های اجرایی برای خرید و فعالیت‏های پیمانکاری، جهت حصول اطمینان از اینکه تأمین‏کنندگان و آنهایی که از طرف شرکت کار می‏کنند، با الزامات خط‏مشی مرتبط به آنها منطبقند، مورد نیاز است.

۲-۳-۵- صدور دستورالعمل‌های کاری

دستورالعمل‏های کاری، روش انجام وظایف را در سطح محیط کاری، توسط کارکنان شرکتی یا بوسیله دیگران، تعریف می‌کند. انجام غیر صحیح وظایف بحرانیHSE، پتانسیل ایجاد نتایج سو‌ء HSE را به دنبال دارد بنابراین در مورد این وظایف، دستورالعمل‏های کاری بایستی مستند شده و در اختیار کارکنان مربوطه قرار گیرد.

۴-۵- مدیریت تغییر

شرکت بایستی روش‏‌های اجرایی را برای طرح‌ریزی و کنترل تغییرات موقت و دائمی در کارکنان، واحدهای تولیدی، فرایندها و روش‏‌های اجرایی نگهداری نماید، تا از نتایج سوء HSE اجتناب گردد.

این روش‌های اجرایی بایستی برای بیان موضوعات HSE مرتبط، براساس ماهیت تغییرات و نتایج بالقوه ناشی از آنها مناسب باشد. و بایستی موارد ذیل را بیان نماید:

 • شناسایی و مستند نمودن تغییر  پیشنهادی و نحوه پیاده‌سازی آنها.
 • تعیین مسئولیت‌ بازنگری و ثبت خطرات بالقوه HSE ناشی از تغییر یا پیاده‌سازی آن.
 • مستند نمودن تغییر مورد توافق، و روش‌اجرایی پیاده‌سازی آنها، شامل:
 • ‌اقدامات مربوط به شناسایی خطرات بالقوه HSE و همچنین ارزیابی و کاهش ریسک‌ها و اثرات آنها.
 • الزامات آموزشی و ارتباطات.
 • محدودیت زمانی، اگر وجود دارد.
 • الزامات پایش و تصدیق.
 • معیار پذیرش و اقدامی که می‌بایست در صورت بروز عدم‌انطباق انجام گیرد.
 • فرد دارای اختیار برای تائید پیاده‌سازی تغییر پیشنهادی.

روش‌‌های اجرایی باید تشریح کنند که شرکت چگونه مفاهیم مقررات جدید یا اصلاح شده را تفسیر و ارزیابی می‌نماید و چگونه الزامات قانونی تجدید نظر شده را در سیستم مدیریت HSE منظور می‌نماید. نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

برنامه‌های جداگانه‌ای  بمنظور مدیریت HSE عملیات جدید (برای مثال، مرتبط با دارائی‌ها، طرح‌های توسعه، بازسازی‌ها، محصولات، خدمات یا فرایندها)، و یا عملیات اصلاح شده‌ای که اصلاحات در آن به صورت معنی‌داری جنبه‌های مختلف HSE را معرفی می کند برای تعریف موارد ذیل می‌بایست ایجاد گردد:

 • اهداف HSE که بایستی بدان دست یافت.
 • سازوکارهایی برای دستیابی به آنها.
 • منابع مورد نیاز برای دستیابی به اهداف HSE.
 • روش‌های اجرایی برای برخورد با تغییرات و اصلاحات، هنگام اجرای پروژه‌ها.
 • سازو کارهای اصلاحی که بایستی به منظور تعیین چگونگی اجرا و اندازه‌گیری کفایت آنها بکار گرفته شوند.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی (با مطالعه موردی پیمانکاران سازمان مهندسی و عمران شهر تهران))