پایانامه کارشناسی ارشد با عنوان : یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای در محور آن برای تولید امواج آهسته

<![CDATA[

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای در محور آن برای تولید امواج آهسته

تکه ای از متن پایان نامه :

در ارتباط ی (۱-۲) ،  و را برابر قرار می دهیم{۲۷} . معادلات (۶-۲)تا(۹-۲) به صورت زیر می شوند :

(۱۵-۲) :

برای موج های  نیز همین فرآیند ها را طی می کنیم با این تفاوت که از معادله (۲۰-۲) شروع می کنیم.

۱-۱        موجبر دی الکتریک با سطح مقطع دایروی برش داده شده

در این بخش مقاله ای را مطالعه می کنیم که در هسته ی آن جریان مجدد [۱]کاملا اتفاق می افتد و سطح مقطع آن به صورت دایروی برش داده شده[۲] می باشد. هنری و وربیک[۳] روش عددی را برای محاسبه ی جواب موجبر با یک سطح مقع دلخواه که بر پایه ی تخمین اسکالر معادلات موج و بسط فوریه[۴] میدان های معین می باشد را ارائه دادند{۳۳}. آنها این روش را برای آنالیز کردن موجبرهایی با هسته ی جریان مجدد به کار بردند و هم چنین هسته ها را همانند توده های مستطیلی با ضریب بازتاب ثابت تخمین زدند. روش های مختلف همانند المان متناهی(یا متفاوت)،معادله ی انتگرالی،تطابق نقطه ای و روش های رزونانس عرضی برای حل معادله موج برداری با سطح مقطع دلخواه گسترش یافته بود.در مقایسه با دیگر روش ها روش تطابق نقطه ای[۵] روش نسبتا راحتتری می باشد،در این روش میدان ها بر حسب هارمونیک های کروی بسط داده می شوند و ضرایب بسط از شرط پیوستگی میدان در بی نهایت نقطه مرزی انتخاب شده بدست می آید.این روش در آغاز توسط ژوئل[۶] برای موجبر مستطیلی به کار برده گردید{۳۴} و بعد یاماشیتا[۷] و همکاران این روش را برای مطالعه ی فیبرهای نوری با ساختار ترکیبی به کار بردند{۳۷-۳۵}.در این مقاله از روش تطابق نقطه ای برای آنالیز کردن جواب برداری موجبر با سطح مقطع دایروی برش داده شده بهره گیری می گردد.

هدف از مطالعه این مقاله آشنایی با معادلات میدان در این گونه موجبرها،نحوه ی بهره گیری از شرایط مرزی، نحوه ی تشکیل دترمینان ضرایب برای بدست آوردن معادله ی پاشندگی و رسم نموادر پاشندگی می باشد که در فصل بعد برای مطالعه امواج آهسته به این اطلاعات نیاز داریم.

[۱] reflow

[۲] Cross-cut-circle cross section

[۳] Henry and Verbeek

[۴] Fourier expansion

[۵] Point-matching

[۶] Goell

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

[۷] Yamashita

 یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای در محور آن برای تولید امواج آهسته

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد:یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای در محور آن برای تولید امواج آهسته

]]>