پایانامه در رابطه با : یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای در محور آن برای تولید امواج آهسته

<![CDATA[

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای در محور آن برای تولید امواج آهسته

تکه ای از متن پایان نامه :

 

برای جواب های غیر بدیهی ،ارتباط ی (۲۵-۱) فقط می تواند این شرط را ارضا کند که {۲۶و۱۹}:

(۲۶-۱) :                                 n= 0,1,2,…

به روش مشابه می توانیم نشان دهیم که :

(۲۷-۱) :

در نتیجه خواهیم داشت :

(۳۵-۱) :

ثابت  وقتی برای  می باشد که  باشد و اشاره به عدد موج قطع دارد. پس می توانیم بنویسیم:

(۳۶-۱):

در ارتباط ی بالا  فرکانس قطع یک مد  را نمایش می دهد.  مدهایی که فرکانس قطع [۱]یکسانی داشته باشند  نامیده میشوند{۲۷و۱۹}.

برای مشخص کردن مفهوم فرکانس قطع مقادیر  را مطالعه می کنیم{۱۹} :

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

(۳۷-۱ الف ) :

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

(۳۷-۱ ب ) :

(۳۷-۱ پ ) :

ارتباط ی ( ۳۷-۱ الف ) امواج در حال انتشار ، ارتباط ی (۳۷-۱ ب ) امواج ایستا و (۳۷-۱ پ ) امواج میرا یا محو شونده[۳] را نشان می دهند . برای امواج در حال انتشار اگر سرعت فاز کمتر از سرعت نور باشد آنگاه امواج آهسته داریم :

(۳۸-۱) :

[۱] Cutoff frequency

[۲] degenerate

[۳] Evanescent(reactive) waves

 یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای در محور آن برای تولید امواج آهسته

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد:یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای در محور آن برای تولید امواج آهسته

]]>