پایانامه در رابطه با : یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای در محور آن برای تولید امواج آهسته

<![CDATA[ نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com […]

<![CDATA[

دانلود پایانامه

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای در محور آن برای تولید امواج آهسته

تکه ای از متن پایان نامه :

شکل ۵-۱ موجبر دی الکتریک مستطیلی{۱۹}

برای سادگی فرض می کنیم محیط چپ و راست قطعه یکسان باشد . برای ضمانت بازتاب داخلی کلی ثابت دی الکتریک داخل و خارج قطعه بایستی شرط  را داشته باشند و هم برای ضریب شکست بایستی  را داشته باشیم{۲} .

در این موجبر می توانیم مدهای  یا  و یا هر دو مد را با هم داشته باشیم{۲،۱۹}. در این جا فقط مد های  را در نظر می گیریم که فقط به مختصه ی  بستگی داشته باشد . طول موج قطع  در(۵۴-۱ ) :

میدان های الکتریکی  به صورت زیر نوشته می شوند.  برای داخل و بیرون قطعه یکسان می باشد {۲}.

(۵۵-۱ ) :

شرایط مرزی تعیین می کند که مولفه های مماسی میدان الکتریکی و مغناطیسی که  و  هستند در طول سطوح دی الکتریک پیوسته اند . بطور مشابه مولفه های نرمال  نیز بایستی پیوسته باشند . برای پیوستگی  و   در  و  داریم :

(۵۶-۱) :

( ۵۷-۱ ) :

معادلات (۵۶-۱) و (۵۷-۱ ) ایجاب می کنند که :

 یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای در محور آن برای تولید امواج آهسته

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد:یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای در محور آن برای تولید امواج آهسته

]]>