پایانامه در رابطه با : یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

<![CDATA[

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

تکه ای از متن پایان نامه :

به طرفداری از اقشار جامعه و ایجاد رفاه اجتماعی نموده می باشد هر چند جهت ایجاد انسجام کلان سیاستهای رفاهی که به مقصود توسعه عدالت اجتماعی و برای طرفداری از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، طبیعی و پیامدهای آن هست می توان به اصول بیست،[۱]بندهای نهم[۲]و دوازدهم[۳]از اصل سوم قانون اساسی[۴]اشاره نمود.

از دیگر اصول قانون اساسی که ناظر به رفاه و تامین اجتماعی در معنای عام آن می باشد اصل یکصدم قانون اساسی می باشد که به موجب اصل مذکور برای پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور، شورایی با انتخاب، توسط اعضای همان محل تشکیل می گردد.[۵]

دولتها به شمار می رود. از آثار مهم این امر، اصل تضمین تعهدات سازمانهای ارائه دهنده تامین اجتماعی توسط دولت می باشد. این اصل در بند ح ماده ۹ قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی آمده می باشد.[۶]

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

_ [۱]اصل بیست: همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ و موازین‏ اسلام‏ برخوردارند.

[۲]– بند نهم از اصل سوم: رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه‏ های‏ مادی‏ و معنوی‏.

[۳]– بند دوازدهم از اصل سوم: پی‏ ریزی‏ اقتصاد‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ های‏ تغذیه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه‏.

[۴]– اصل سوم: دولت جمهورى اسلامى ایران موظف می باشد براى نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را براى امور زیر بکار برد:

۱- ایجاد محیط مساعد براى رشد فضایل اخلاقى بر اساس ایمان و تقوى و مبارزه با کلیه مظاهر فساد .

۲- بالا بردن سطح آگاهیهاى عمومى در تمام زمینه ‏ها با بهره گیری صحیح از مطبوعات و رسانه‏ هاى گروهى و وسایل دیگر.

۳- آموزش و پرورش و تربیت بدنى رایگان براى همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالى.

۴- تقویت روح بررسى و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‏ هاى علمى و فنى، فرهنگى و اسلامى از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان .

۵- طرد کامل استعمار و جلوگیرى از نفوذ اجانب.

۶- محو هر گونه استبداد و خودکامگى و انحصارطلبى.

۷- تأمین آزادیهاى سیاسى و اجتماعى در حدود قانون.

۸- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خویش.

۹- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه براى همه در تمام زمینه‏ هاى مادى و معنوى‏

۱۰- ایجاد نظام ادارى صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرورى‏

۱۱- تقویت کامل بنیه دفاع ملى از طریق آموزش نظامى عمومى براى حفظ استقلال و تمامیت ارضى و نظام اسلامى کشور.

۱۲- پى ریزى اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامى جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏هاى تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.

۱۳- تأمین خودکفایى در علوم و فنون، صنعت و کشاورزى و امور نظامى و مانند این ها.

۱۴- تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایى عادلانه براى همه و تساوى عمومى در برابر قانون.

 

۱۸_اصل یکصدم: برای پیشبرد سریع برنامه‏های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با در نظر داشتن مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخابشوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که بایستی با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.

[۶]– ماده ۹ـ اصول و سیاستهای اجرایی نظام جامع تامین اجتماعی به توضیح زیر می باشد:

ح ـ حقوق افراد عضو و تحت پوشش در قبال تعهدات قانونی سازمانها، موسسات و صندوقهای بیمه ای این نظام تحت ضمانت دولت خواهد بود و دولت مکلف می باشد تمهیدات مالی، اعتباری و ساختاری لازم در این زمینه را اتخاذ نماید.

 

 

 یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>