پایانامه ارشد در مورد : یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [۳،۲-d]پیریمیدین

<![CDATA[

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [۳،۲-d]پیریمیدین

تکه ای از متن پایان نامه :

-۱ تکنیک های عمومی

مواد شیمیایی به کار رفته، از شرکت مرک آلمان تهیه و بدون نیاز به خالص سازی مورد بهره گیری قرار گرفتند. پیشرفت واکنش ها با کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) با بهره گیری از صفحات آلومینیومی پوشیده از سیلیکاژل۶۰، F256مرک[۱]، دنبال گردید.

طیف های ریزموج (FT-IR) با طیف سنج مادون قرمز شیمادزو مدل ۸۹۰۰ و طیف های رزونانس مغناطیس هسته ای NMR، با طیف سنج بروکر MHz400 در حلال DMSO-d6 ثبت شدند و از TMS به عنوان مرجع داخلی بهره گیری گردید. دماهای ذوب گزارش شده با دستگاه الکتروترمال مدل ۹۲۰۰ اندازه گیری شده می باشد.

۳-۲ روش عمومی تهیه مشتقات پیریدو]۳،۲-[dپیریمیدین

در یک بالن ۲۵ میلی لیتری مجهز به همزن مغناطیسی واکنش سه جزئی از مقادیر یک میلی مولی آلدهید آروماتیک، مالونونیتریل و ۶-آمینو-۳،۱-دی متیل اوراسیل (برای مشتقات a-g93) یا ۶-آمینو اوراسیل (برای مشتقات a-c94) و یا ۶-آمینوتیو.اوراسیل (برای مشتقات a-c95) در مجاورت کاتالیزگر K2CO3 (25/0 میلی مول) در حلال آب در دمای رفلاکس انجام گردید. پیشرفت واکنش با کروماتوگرافی لایه نازک (اتیل استات: n-هگزان: متانول با نسبت ۱: ۴: ۸) دنبال گردید. بعد از اتمام واکنش مخلوط صاف و کاتالیزگر جدا گردید. مخلوط زیر صـافی طی چند مرحله شـستشـو با اتانول %۹۶ و آب داغ، خالـص گردید. ساختار محصـول با طیف سنجی FT-IR، ۱H NMR و ۱۳C NMRبررسی گردید.

۱-Merck

 یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [۳،۲-d]پیریمیدین

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [۳،۲-d]پیریمیدین

]]>