پایانامه ارشد در مورد : یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

<![CDATA[ عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری […]

<![CDATA[

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

تکه ای از متن پایان نامه :

مربوط باشد با داشتن حداقل یکسال از شروع بیمه او گذشته و بشرط آنکه حق بیمه ۹۰ روز قبل از وقوع حادثه را پرداخت کرده باشد از مزایای مستمری ازکارافتادگی بهره گیری مینماید. با در نظر داشتن نبود شرط سقف سنی در عضویت در صندوق افراد مسن هنگام ورود ازکارافتاده قبل از نامنویسی محسوب میگردند.

۴-۲-۵: بازنشستگی کشوری

پس از تصویب قانون استخدام کشوری در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۴۵ به موجب ماده ۷۰ قانون مزبور اداره کل بازنشستگی با کلیه دارائی و موجودی صندوق بازنشستگی و اسناد و اوراق و بودجه وتعهدات خود از وزارت دارائی منتزع و تابع سازمان اموراداری و استخدامی کشور گردید و براساس اصلاحیه ماده مذکور از اول سال ۱۳۵۴ صندوق بازنشستگی کشوری به صورت موسسه ای مستقل وابسته به سازمان اموراداری و استخدامی کشور تشکیل گردید با ادغام سازمانهای اموراداری و استخدامی کشور و برنامه وبودجه در تاریخ ۱۱/۱۲/۱۳۷۸و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، صندوق بازنشستگی کشوری نیز یکی از موسسات تابعه این سازمان گردید، با تصویب قانون نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی در تاریخ ۲۱/۲/۱۳۸۳ و به موجب تبصره ۲ ماده ۱۷ این قانون، صندوق بازنشستگی کشوری از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور منتزع و تابع وزارت رفاه وتامین اجتماعی گردید و توسط سازمان بازنشستگی کشوری اداره می گردد.

سازمان بازنشستگی کشوری ، این سازمان موسسه ای بیمه ای ، دارای شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به وزارت رفاه وتامین اجتماعی می باشد که مسئولیت اداره امورصندوق بازنشستگی مستخدمان مشمول مقررات بازنشستگی کشوری را با رعایت مقررات استخدامی مربوط عهده دار می باشد .

عمده مشمولین مقررات بازنشستگی کشوری عبارتند از :

۱_مستخدمین رسمی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری .
۲_مستخدمین رسمی مشمول آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی.
۳_قضات قوه قضائیه و دادگستری مشمول مقررات استخدامی قضات .
۴_مستخدمین رسمی (کادر سیاسی ) وزارت امورخارجه مشمول مقررات استخدامی وزارت امورخارجه .
۵_مستخدمین ثابت شهرداریهای سراسر کشور به استثناء شهرداری تهران .
۶_مستخدمین پیمانی دستگاههای اجرائی ( متقاضی بهره گیری از مقررات بازنشستگی و وظیفه صندوق پس

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

 یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>