نشخوار فکری

نشخوار فکری روی تواناییای طبیعی و انطباقی ذهن اثر میذاره و منتهی به مشکلات روانی بیشتر می شه، مثلا هولگین[۴] (۲۰۱۰) بیان می داره که نشخوار فکری فرایندی توانا هستش که روی ظرفیت شناختی[۵] افراد تاثیر میذاره و چالشی می شه که بعضی از افراد نمی تونن از اثرات منفی اون (مثل خستگی، استرس و اضطراب) بهبود پیدا کنن و یا بنا به گفتۀ آپتون (۲۰۱۱)، نشخوار فکری باعث شدید شدن و موندگاری خلق منفی[۶]، تخریب تمرکز، تخریب حافظه و مشکل در حل مسئله می شه و انگیزه رو واسه رفتار ابزاری[۷] کم می کنه و پیش بین شروع دوره های[۸] افسردگی در آینده س. تحقیقات دیگری نشون دادن که نشخوار فکری باعث خلق منفی پایدار، گسترش شناختهای منفی[۹]، و کاهش توانایی حل مسئله در آزمودنیای دپرس می شه (واتکینز و مولدز، ۲۰۰۵). بدبینی در حال افزایش به زندگی از دیگر عواقب نشخوار فکریه مثلا آزمایشات تجربی نشون دادن که وقتی که به آزمودنیا نشخوار فکری القاء می شه، اونا واسه حوادث زندگی و یا مشکلات بین فردی توضیحات منفی بیشتری ارائه میدن و هم اینکه در باره حوادث مثبت آینده بدبین تر هستن تا آدمایی که «حواس پرتی»[۱۰] به اونا القا می شه (لیوبومیرسکی[۱۱] و نالن هاکسما، ۱۹۹۵، به نقل از موریسون و اُکانر،  ۲۰۰۸).

استرس

نشخوار فکری از زمرۀ سبکای انطباقی[۱۲] شمرده می شه که بیشتر به خاطر برابری با هیجانات به کار برده می شه. اسپایکر[۱۳] (۲۰۱۱)، سبکای انطباقی رو به سبک انطباقی متمرکز بر هیجان[۱۴]، سبک انطباقی متمرکز بر مسئله[۱۵]، و روش هدف دار انطباقی دوری[۱۶] تقسیم بندی کرد و در تحقیقش به این نتیجه رسید که سبک انطباقی متمرکز بر هیجان به صورت مثبت با نشخوار فکری هم پوشی داره. البته نگفته نمونه که نشخوار فکری متمرکز بر هیجان ویژگی انطباقی و غیر انطباقی داره. ترینور[۱۷] و همکاران (۲۰۰۳، به نقل از رود[۱۸]، ۲۰۱۱) می گن که جزء انطباقی نشخوار فکری «به اندیشه فرو رفتن»[۱۹]  هستش که به معنی تلاش شناختی و ارادی روی حل مسئله به خاطر حفظ و برگردوندن خلقه و جزء غیرانطباقی اون «منفعلانه نشستن و فکر کردن»[۲۰] و یا دقیق شدن و فوکوس کردن بر علائم افسردگیه.

این مطلب را هم بخوانید :  بانکداری الکترونیکی در جهان:

 

۲-۲-۶-۱ نشخوار فکری و استرس

در مورد رابطه نشخوار فکری  (متغیری در تحقیق) و استرس باید گفت که در واقع ایندو لازم و ملزوم یکدیگرند. در توضیح این لازم و ملزوم بودن، گاستلا[۲۱] ، ۲۰۰۶ (به نقل از اسپایکر ، ۲۰۱۱) بیان می داره که نشخوار فکری، افکاری تکراری هستن که روی موقعیتای مشکل ساز تمرکز می کنن و خود به طور اختصاصی منبعی واسه استرس در زندگی فرد می شه و یا  ونزلاف و لوکستان[۲۲] (۲۰۰۳) می گن که  تلاش واسه دوری از افکار ناخوشایند در روبرو شدن با عوامل استرس زا، باعث برگشت این افکار و نشخوار فکری بیشتر و بدخلقی می شه.

در مورد رابطه بین نشخوار فکری و استرس تحقیقات زیادی انجام شده که همه نشون دهندۀ رابطه نزدیک این دو متغیر هستن. می گن که یه جور از نشخوار فکری در جواب به استرس شکل میگیره و نشخوار فکری هم بعداً منتهی به استرس بیشتر می شه. بنا به گفتۀ آپتون (۲۰۱۱)، شکل های جور واجور متفاوت نشخوار فکری شامل نشخوار فکری با شامل عصبانیت[۲۳]، نشخوار فکری با شامل افسردگی[۲۴]، نشخوار فکری در جواب به استرس[۲۵]، نشخوار فکری با شامل اضطراب[۲۶]، نشخوار فکری با شامل درگیریای بین فردی[۲۷]، و نشخوار فکری پس از حادثه[۲۸] است.

عصبانی

معنی نشخوار فکری در جواب به استرس به این موضوع اشاره داره که نشخوار فکری (به شکل استنتاج منفی از حوادث) که بدنبال حوادث استرس زای زندگی شکل میگیره، منتهی به سبک شناختی منفی[۲۹] (عامل شروع سوء مصرف مواد و افسردگی) می شه (روبینسون و آلوی[۳۰]، ۲۰۰۳، به نقل از رود، ۲۰۱۱).

افسردگی

تحقیقات دیگه، رابطه تجربی بین نشخوار فکری و طولانی شدن تحریک فیزیولوژیکی (مشخصۀ استرس) رو به اثبات رسونده ان (گلین[۳۱] و همکاران، ۲۰۰۲) و یا  تحقیقات نشون دادن که نشخوار فکری در جواب به استرس باعث تحریک روانی ممتد می شه که با افزایش فشار خون، افزایش ضربان قلب، و کاهش آر. اس.آ  [۳۲] (تغییرات طبیعی ضربان قلب در طول چرخۀ تنفسی) خود رو نشون میده (کِی[۳۳] و همکاران، ۲۰۰۸). گذشته از ربط داشتن استرس و نشخوار فکری به هم، محققان اونا رو پیش بینی کنندۀ مشکلات روانی و اجتماعی می­دانند. یافته های تحقیقی که به وسیلۀ موریسون و اُکانر[۳۴] (۲۰۰۸) انجام شد، نشون داد که بین نشخوار فکری و استرس رابطه هست و ایندو پیش بینی کنندۀ آینده آشفتگیای روانی مثل بدخلقی، ناامیدی و افکار خودکشی هستن، این محققان می گن که نشخوار فکری یا سبک جواب نشخواری پیش بینی کننده مشکل در کارکرد اجتماعیه و این مشکل در حضور استرس بیشتر می شه.

این مطلب را هم بخوانید :  زمینه های اصلی رضایت زناشویی

[۱]-Watkins and Moulds

[۲]- Negative Autonomic Thoughts

[۳]-Papageorgiou and Wells

[۴]-Holguin

[۵]- Cognitive Capacity

[۶]- Negative Mood

[۷]- Instrumental Behavior

[۸]-Episode

[۹]- Negative Cognitions

[۱۰]- Distraction

[۱۱]-Lyubomirsky

[۱۲]- coping Styles

[۱۳]-Spiker

[۱۴]- Emotion-Focused Coping

[۱۵]- Problem-Focused Coping

[۱۶]- Avoidant-Focused Strategy

[۱۷]-Trinor

[۱۸]-Rood

[۱۹]- Reflective Pondering

[۲۰]- Brooding Rumination

 

[۲۱]- Gastla

[۲۲]- Wenzlaff and Luxton

[۲۳]- Angry Rumination

[۲۴]- Depressive Rumination

[۲۵]- Stress-Reactive Rumination

[۲۶]- Anxious Rumination

[۲۷]- Rumination on Interpersonal Offenses

[۲۸]- Post-Event Rumination

[۲۹]- Negative Cognitive Style

[۳۰]-Robinson and Alloy

[۳۱]-Glynn

[۳۲]- Respiratory Sinus Arrhythmia (RSA)

[۳۳]-Key

[۳۴]- Morrison and O’connor