منبع پایان نامه درمورد تحلیل سلسله مراتبی

<![CDATA[

داده ها و تحلیل داده ها جای می گیرد و هدف از آن آماده سازی دادهها برای تحلیل است. در پردازش داده ها قبل از همه باید به کار ویرایش دادهها پرداخت یا به بیان دیگر، هرگز نباید تصور کرد هر آنچه به عنوان پرسشنامه تکمیل شده به دست میآید ، قابل بهره برداری است (ساروخانی ، ۱۳۷۲، ۳۹۹)۱٫
در این تحقیق در مرحله اول با استفاده از توزیع پرسشنامه باز و روش دلفی، روشهای تولید طلا و موانع مؤثر بر سر راه تولید و نیازها و خواسته های مشتریان مورد بررسی قرار گرفته و سپس با استفاده روش سلسله مراتبی فازی وزن هر کدام از روشها با توجه به موانع تولید محاسبه شده و سپس با استفاده از روش تاپسیس فازیروش های تولید طلا اولویت بندی شده اند .
*فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP )
فرآیند تحلیل سلسه مراتبی فازی، یکی از معروفترین فنون تصمیم گیری چندشاخصه است که توسط توماس.ال.ساعتی در دهه ۱۹۷۰ ابداع گردید. این روش هنگامی که عمل تصمیم گیری با چند گزینه و شاخص تصمیم گیری روبرو است، میتواند مفید باشد. شاخص ها می توانند کمی یا کیفی باشند. اساس AHP بر مقایسات زوجی نهفته است. در این روش تصمیم گیرنده با فراهم آوردن درخت سلسله مراتب تصمیم ، کار خود را آغاز می نماید، این درخت، شاخص ها و گزینه های تصمیم گیری را نشان می دهد. سپس یکسری مقایسات زوجی انجام می گیرد. این مقایسات وزن هر یک از فاکتورها را در راستای گزینه های رقیب مشخص می سازد درنهایت منطق AHP به گونه ای ماتریس های حاصل از مقایسات زوجی را با یکدیگر تلفیق می سازد که تصمیم بهینه حاصل آید.
درسال ۱۹۸۳ ، دومحقق هلندی به نامهای لارهورن و پدریک ، روشی را برای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی پیشنهاد کردند که براساس روش حداقل مجذورات لگاریتمی بنا شده است. تعداد محاسبات و پیچیدگی مراحل این روش باعث شده است که چندان مورد استفاده قرار نگیرد . در سال ۱۹۹۶ روش دیگری تحت عنوان روش تحلیل توسعه ای ( EA ) ، توسط یک محقق چینی به نام را-یونگ چانگ ارائه گردید. اعداد مورد استفاده در این روش، اعداد مثلثی فازی هستند، در ادامه مفاهیم و تعاریف فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی براساس روش EA تشریح می گردد.

دوعدد فازی مثلثی و را در نظر بگیرید. آنگاه :

U2 m2 U1 L2 m1 L1

باید توجه داشت که حاصل ضرب دوعدد مثلثی یا معکوس یک عدد فازی مثلثی ، دیگر یک عدد مثلثی نیست و این روابط فقط تقریبی از حاصل ضرب واقعی دوعدد فازی مثلثی و معکوس یک عدد فازی مثلثی را بیان می کند.
در روش EA برای هر یک از سطرهای ماتریس مقایسات زوجی ، ارزش که خود یک عدد فازی مثلثی است به صورت زیر محاسبه میگردد:

که در آن K بیانگر شماره سطر و i و j به ترتیب نشاندهنده گزینه ها و شاخص ها می باشند.
در این روش پس از محاسبه ها باید، درجه بزرگی آنها را نسبت به هم بدست آورد.
به طور کلی اگر و دوعدد مثلثی باشند، درجه بزرگی بر به صورت زیر تعریف می شود:

v(
درغیر اینصورت v(

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

و داریم :

میزان بزرگی یک عدد فازی مثلثی از k عدد فازی مثلثی دیگر نیز از رابطه زیر بدست می آید:

همچنین برای محاسبه وزن شاخص ها در ماتریس مقایسات زوجی به صورت زیر عمل می کنیم:

بنابراین بردار وزن شاخص ها به صورت زیر است :

که همان بردار ضرایب غیر به نجار AHP فازی است.
مراحل AHP فازی با توجه به درخت سلسله مراتبی فوق به شرح زیر است :
مرحله اول : مقایسات زوجی
در روش EA از اعداد فازی مثلثی برای مقایسات زوجی استفاده می شود. با استفاده از طیف تا ۹ ساعتی می توان ماتریس مقایسات زوجی را به صورت اعداد مثلثی تشکیل داد. در این مرحله ، تصمیم گیرنده ترجیحات خود را با مقایسات زوجی عناصر هر سطح نسبت به عناصر سطوح بالاتر به شیوه فازی بیان می کند.
مرحله دوم: انجام محاسبات در AHP فازی
در این مرحله با استفاده از تعریف و مفاهیم AHP فازی ، ضرایب هر یک از ماتریس های مقایسات زوجی محاسبه می شود. برای محاسبه ها داریم:

مرحله سوم: سازگاری در قضاوت ها
تقریبا تمامی محاسبات مربوط به AHP براساس قضاوت اولیه تصمیم گیرنده، که در قالب ماتریس مقایسات زوجی ظاهر میشود، صورت می پذیرد و هرگونه خطا و ناسازگاری در مقایسه و تعیین اهمیت بینگزینه ها و شاخصها نتیجه نهایی حاصل از محاسبات را مخدوش می سازد. نسبت سازگاری CR وسیله ای است که سازگاری قضاوت ها را مشخص ساخته و نشان می دهد که تا چه حد میتوان به اولویت های حاصل از مقایسات اعتماد کرد.
شاید مقایسه دوگزینه و برای یک مورد امری ساده باشد. اما وقتی که تعداد مقایسات افزایش یابد اطمینان از سازگاری مقایسات به راحتی میسر نیست و باید به کارگیری نسبت سازگاری به این اعتماد دست یافت. تجربه نشان داده است که اگر نسبت سازگاری کمتر از ۱% باشد سازگاری مقایسات قابل قبول است و در غیر این صورت مقایس ها باید دوباره انجام گیرد.

*تاپسیس فازی
در ادبیات موضوع یکی از مشهورترین روش‌های شناخته شده که به طور گسترده برای حل مسائل تصمیم گیری چند معیاره استفاده می‌شود روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی است. از این روش در تحقیقات و مقالات زیادی جهت رتبه بندی و انتخاب گزینه‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند برای نمونه در تحقیقی با عنوان «استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی برای انتخاب پرسنل» از این تکنیک استفاده شده است(گانگر و همکاران ،۲۰۰۹).
یکی دیگر از این مدل‌ها، تاپسیس فازی است که برای اولین بار توسط چن و هونگ در سال ۱۹۹۲ ابداع شد(چن و همکاران ،۱۹۹۲) در این مدل وزن‌ها و ماتریس تصمیم گیری به صورت اعداد فازی تعریف می‌شوند و همانند تاپسیس کلاسیک بر اساس فاصله از ایده آل مثبت و منفی رتبه‌بندی می‌کند. در تحقیقات بسیاری چون( کاراکا و ارتور ،۲۰۰۷) از این روش بهره گرفته شده است.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در تحقیقات مختلف، روش ادغامی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس به این صورت است که ابتدا وزن معیارها و زیر معیارها به کمک روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی محاسبه می‌شود و از این وزن‌ها در روش تاپسیس به منظور رتبه بندی گزینه‌ها بهره گیری می‌شود در تحقیقاتی چون(سی می و همکاران ،۲۰۰۹)،(گاموس ،۲۰۰۹)از این روش استفاده نموده‌اند. اکثر مدل‌های تاپسیس فازی، ساختار سلسله مراتبی موجود در مسائل چند معیاره (مزیت اصلی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی) را در نظر نمی‌گیرند.
پس از جمع آوری معیارهای اصلی و فرعی و تشکیل ساختار سلسله مراتبی از معیارها، از روش تاپسیس توسعه یافته شده که در(کاهرمن و همکاران ،۲۰۰۸)) و(وانگ و همکاران ،۲۰۰۹) ، تاپسیس سلسله مراتبی در محیط فازی نامیده شده‌اند، برای رتبه بندی گزینه ها استفاده میشود. مراحل انجام روش تاپسس سلسله مراتبی به صورت میباشد:
گام یک) تعیین وزن معیارها و زیر معیارها: در این مرحله بعد از تعیین معیارهای اصلی و زیر معیارهای ، وزن آن‌ها تعیین می گردد.
گام دو) تعیین اهمیت نسبی فازی هر گزینه نسبت به هر زیر معیار

گام سوم ) از آنجایی که زیرمعیارهای مختلف ممکن است دارای ارزش های متفاوتی باشند بنابراین لازم است قبل از به کارگیری آنها بی مقیاس شوند به عبارت دیگر زیرمعیارهای مثبت با بالاترین مقدار باید بیشترین رتبه و معیارهای منفی با بیشترین مقدار باید کمترین رتبه را به خود اختصاص دهند .
به منظور بی مقیاس سازی فازی اهمیت نسبی زیرمعیارهای با ارزش مثبت از رابطه زیر استفاده می شود :

گام چهارم ) بهنجارسازی وزن معیارها و زیرمعیارها : برای بهنجارسازی معیارهای اصلی و زیرمعیارها به ترتیب از رابطه های زیر استفاده می شود ،

گام پنجم ) محاسبه اهمیت کلی فازی گزینه ها نسبت به معیارهای اصلی

گام ششم ) محاسبه اهمیت نهایی گزینه ها

گام هفتم ) محاسبه راهکار ایده آل مثبت و منفی

گام هشتم ) محاسبه فاصله مثبت و منفی

گام نهم ) محاسبه ضریب نزیدکی و رتبه بندی گزینه ها

۳-۶ روایی و پایایی ابزار اندازه گیری تحقیق
منظور از اعتبار روایی آزمون آن است که آزمون چه چیزی را میخواهد اندازه بگیرد و تا چه حد کارایی دارد. تعیین اعتبار علمی از طریق نظر خواهی از افراد متخصص در زمینه مورد پژوهش روش مناسبی برای تعیین اعتبار علمی پرسشنامه میباشد. بدین منظور از روش اعتبار محتوایی استفاده شده است. بدین طریق که در این پژوهش از پرسشنامه باز برای تعیین عوامل وروش های تولید طلا استفاده شده و همچنین از آنجایی که از نظرات کارشناسان این امر و استفاده شده است می توان گفت که از روایی برخوردار بوده است.
پایایی قابلیت تکرار روش یا ابزار اندازه گیری است . اگر روشی از پایایی برخوردار نباشد، داده های گردآوری شده روایی ( اعتبار ) نیز نخواهند داشت . سنجش پایایی ابزار اندازه گیری با این هدف صورت می گیرد که در زمانها و مکانهای مختلفی کاربرد داشته باشد و چنانچه این تحقیق توسط فرد محقق و یا فرد دیگری و در زمانها و مکانهای دیگری صورت بگیرد بتوان به این نتایج مشابه دست یافت . این ویژگی به خود ابزار اندازه گیری مربوط می شود به این معنی که نتایج بدست آمده از پرسشنامه ها در شرایط یکسان تا چه اندازه ای نتایج یکسانی به دست می دهند.
از آنجایی که در این تحقیق ازروش های تصمیمگیری چندمعیاره و جداول مقایسات زوجی استفاده شده است دیگر نیازی به بررسی پایایی پرسشنامه نمی باشد .

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱مقدمه‏
تجزیه و تحلیل بعنوان مرحله ای علمی از پایه های اساسی هر تحقیق که به وسیله آن کلیه فعالیتهای تحقیق تجزیه و تحلیل بعنوان مرحله ای علمی از پایه های اساسی هر تحقیق که به وسیله آن کلیه فعالیتهای تحقیق تا رسیدن نتیجه ، کنترل و هدایت می شود به حساب می آید. در فصل چهارم نحوه جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل هر یک از فرضیه ها ، بطور کامل مورد بررسی قرار داده شده است.
یافته های تحقیق در آزمون فرضیه ها می تواند راهی برای توسعه و بهبودروش های تولید طلا و نیازها و خواسته های مشتریان می باشد. بر مبنای یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها شاید بتوان پیشنهادهای مؤثر برای از بین بردن مشکلات تولید طلا و بازار طلا ارائه داد.

۴-۲توصیف داده های پژوهشی
در این قسمت ابتدا شرح مختصری از داده‌های جمعیت شناختی افراد پاسخ‌گو و نمودارهای مربوط به آنارائه شده و سپس با استفاده از جداول مربوطه داده‌ها توصیف می‌شوند.

۴-۲-۱ اطلاعات مربوط به جنسیت
جدول ۴-۱ توزیع جنسیت پاسخ دهندگان را نشان می‌دهد.
جدول ۴-۱ توزیع جنسیت پاسخ دهندگان
جنسیت فراوانی درصد
زن – –
مرد ۲۰ ۱۰۰
جمع ۲۰ ۱۰۰

۴-۲-۲ اطلاعات مربوط به تحصیلات
جدول ۴-۲ توزیع تحصیلات پاسخ دهندگان را نشان می‌دهد.
جدول ۴-۲ توزیع تحصیلات پاسخ دهندگان
تحصیلات فراوانی درصد
دیپلم ۴ ۲۰
فوق دیپلم ۲ ۱۰
لیسانس ۱۱ ۵۵

فوق لیسانس و بالاتر ۳ ۱۵
جمع ۲۰ ۱۰۰

۴-۲-۳ اطلاعات مربوط به سن
جدول ۴-۳ توزیع سن پاسخ دهندگان را نشان می‌دهد.
جدول ۴-۳ توزیع سن پاسخ دهندگان
سن فراوانی درصد
زیر ۲۵ سال – –
بین ۲۶ تا ۳۵ سال ۷ ۳۵
بین ۳۶ تا ۴۵ سال
بین ۴۶ تا ۵۵ سال ۱۰
۳ ۵۰
۱۵
بیشتر از ۵۶ سال – –
جمع ۲۰ ۱۰۰

۴-۲-۴ اطلاعات مربوط به وضعیت تأهل
جدول ۴-۴ توزیع تأهل پاسخ دهندگان را نشان می‌دهد.
جدول ۴-۴ توزیع تأهل پاسخ دهندگان
تأهل فراوانی درصد
متأهل ۲۰ ۱۰۰
مجرد – –
جمع ۲۰ ۱۰۰

۴-۲-۵ اطلاعات مربوط به مسئولیت
جدول ۴-۵ توزیع مسئولیت پاسخ دهندگان را نشان می‌دهد.
جدول ۴-۵ توزیع مسئولیت پاسخ دهندگان
مسئولیت فراوانی درصد
مدیر ۸ ۴۰
کارمند ۱۲ ۶۰
جمع ۲۰ ۱۰۰

۴-۲-۶ اطلاعات مربوط به وضعیت سابقه
جدول ۴-۶ توزیع سابقه پاسخ دهندگان را نشان می‌دهد.
جدول ۴-۶ توزیع سابقه پاسخ دهندگان
سابقه فراوانی درصد
کمتر از ۱۰سال
بین ۱۱تا۲۱سال ۱۱
۷ ۵۵
۳۵
بیشتر از ۲۱سال ۲ ۱۰
جمع ۲۰ ۱۰۰

۴-۳ آزمون سئوالات
۱٫روشهای فرایند تولید طلا کدامند ؟
برای تعیینروش های تولید طلا از روش دلفی استفاده شده است به این ترتیب که در ابتدا پرسشنامه ای ( پیوست ۱) در اختیار ۲۰ نفر از کارشناسان قرار گرفت و نظر آنها درباره انواعروش های تولید طلا پرسیده شد . اطلاعات استخراج شده از این پرسشنامه در جدول ۴-۷ آمده است :
جدول ۴-۷ اطلاعات پرسشنامهروش های تولید طلا
نفرروش های تولید طلا
۱ ملغمه – قالکاری – لیچینگ مستقیم – بیولیچینگ – فلوتاسیون – هیپ
۲ لیچینگ مستقیم – فلوتاسیون – بیولیچینگ – هیپ لیچینگ – قالکاری
۳ لیچینگ – بیولیچینگ – لیچینگ توده ای – فلوتاسیون – جداکننده ثقلی – قالکاری
۴ فلوتاسیون –oil , Gip– قالکاری – هیپ لیچینگ – بیولیچینگ – جداکننده ثقلی – ملغمه
۵ ملغمه – بیولیچینگ – هیپ لیچینگ – لیچینگ مستقیم – فلوتاسیون – قالکاری – جداکننده ثقلی
۶ لیچینگ – هیپ لیچینگ – بیولیچینگ – فلوتاسیون – ثقلی – قالکاری
۷ فلوتاسیون – هیپ لیچینگ – قالکاری – لیچینگ مستقیم – بیولیچینگ – ملغمه – جداکننده ثقلی
۸ لیچینگ مستقیم – هیپ لیچینگ – بیولیچینگ – فلوتاسیون – قالکاری – ملغمه – ثقلی
۹ لیچینگ – هیپ لیچینگ – فلوتاسیون – بیولیچینگ – جداکننده ثقلی
۱۰ فلوتاسیون – لیچینگ – هیپ لیچینگ – بیولیچینگ – قالکاری – ملغمه
۱۱ فلوتاسیون – جداکننده ثقلی – لیچینگ کپه ای – لیچینگ مستقیم – ملغمه – بیولیچینگ – قالکاری
۱۲ لیچینگ کپه ای – فلوتاسیون – بیولیچینگ – ثقلی – لیچینگ cip , oil– قالکاری
۱۳ فلوتاسیون – قالکاری – لیچینگ – بیولیچینگ – هیپ لیچینگ
۱۴ فلوتاسیون – هیپ لیچینگ – قالکاری – بیولیچینگ – لیچینگ – ملغمه – جداکننده ثقلی
۱۵ لیچینگ مستقیم – ملغمه – بیولیچینگ – هیپ لیچینگ – جداکننده ثقلی – فلوتاسیون
۱۶ لیچینگ – فلوتاسیون – قالکاری – هیپ لیچینگ – بیولیچینگ
۱۷ لیچینگ – هیپ لیچینگ – بیولیچینگ – ثقلی – فلوتاسیون – قالکاری – ملغمه
۱۸ لیچینگ مستقیم – فلوتاسیون – ملغمه – قالکاری – بیولیچینگ – هیپ لیچینگ – جداکننده ثقلی
۱۹ لیچینگ مستقیم – ملغمه – فلوتاسیون – بیولیچینگ – قالکاری – هیپ لیچینگ – جداکننده ثقلی
۲۰ ملغمه – لیچینگ – لیچینگ کپه ای – بیولیچینگ – فلوتاسیون – قالکاری – جدایش ثقلی

با توجه به ارزیابی جدول ۷-۴ می توانروش های تولید طلا را در هفت دسته تقسیم بندی نمود که عبارتند از :
لیچینگ مستقیم – بیولیچینگ –

]]>