منبع پایان نامه با موضوع عملکرد سازمان

عملکرد سازمانی

مفهوم مورد بررسی
ابعاد

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تعدادسوالات
ضریب الفای کرونباخ
ضریب کل
عملکرد سازمانی
سهم بازار
2
891/0
872/0
سودبخشی
2
958/0
رقابت
2
871/0
مطابق جدول فوق در این پرسشنامه مقدار آلفا برای هر یک از ابعاد و ضریب کل بالاتر از 07/0 است که نشانه پایایی بالای پرسشنامه است.
3- 7- روش تجزیه و تحلیل داده ها
برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار آماری 18SPSS استفاده میشود. که این نرمافزار در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی، دادهها مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند. بخش آمار توصیفی شامل فراوانی، میانگین، انحراف معیار و جداول آماری و نمودار است. در بخش آمار استنباطی نیز ابتدا از آزمون کلموگروف اسمیرنوف جهت مشخص کردن نرمال یا غیرنرمال بودن دادهها استفاده شده ، و آزمون ضریب همبستگی و معادلات ساختاری استفاده شده است.
3-8- تعاریف عملیاتی متغیرها:
تعریف عملیاتی کارآفرینی استراتژیک: در این پژوهش کارآفرینی استراتژیک که توسط(رضائیان و نجفی، 2012) مطرح گردیده شامل(تفکر کارآفرینی، متعادل کننده اکتشاف و بهره برداری، نوآوری مستمر)می‌باشد.
تعریف عملیاتی تفکر کارآفرینی:در این پژوهش نمراتی که مدیران شرکتها در سوالات (1،2،3،4) پرسشنامه کسب می‌کنند.
تعریف عملیاتی متعادل کننده اکتشاف و بهره برداری: در این پژوهش نمراتی که مدیران شرکتها در سوالات (5،6،7،8) پرسشنامه کسب می‌کنند.
تعریف عملیاتی نوآوری مستمر: در این پژوهش نمراتی که مدیران شرکتها در سوالات (9،10،11،12) پرسشنامه کسب می‌کنند.
تعریف عملیاتی مزیت رقابتی: در این پژوهش نمراتی که مدیران شرکتها در سوالات (15،14،13) پرسشنامه کسب می‌کنند.
تعریف عملیاتی عملکرد سازمانی: عملکرد سازمانی که توسط (رضائیان و نجفی، 2012) مطرح گردیده شامل این موارد (سهم بازار، سود بخشی و رقابت)می باشد:
تعریف عملیاتی سهم بازار: در این پژوهش نمراتی که مدیران شرکتها در سوالات (16،17) پرسشنامه کسب می‌کنند.
تعریف عملیاتی سود بخشی: در این پژوهش نمراتی که مدیران شرکتها در سوالات (18،19) پرسشنامه کسب می‌کنند.
تعریف عملیاتی رقابت: در این پژوهش نمراتی که مدیران شرکتها در سوالات (20،21)است که توسط مدیران کسب می‌شود.
فصل چهارم:
یافته‌های پژوهش
4-1- مقدمه
داده‌های جمع‌آوری شده اعداد و ارقامی بدون معنی می‌باشند که از آمار برای معنی‌دار کردن آن‌ها بمنظور تحقق اهداف پژوهش‌ها و تحقیقات کمک گرفته می‌شود. تجزیه و تحلیل اطلاعات بعنوان بخشی از فرآیند روش تحقیق علمی یکی از پایه‌های اصلی هر مطالعه و پژوهش به شمار می‌رود که بوسیله آن کلیه فعالیت‌های تحقیقی تا رسیدن به یک نتیجه، کنترل و هدایت می‌شوند. به عبارتی در این بخش، پژوهشگر برای پاسخگویی به مسأله تدوین شده و یا تصمیم‌گیری در مورد رد یا تأیید فرضیه یا فرضیاتی که برای تحقیق در نظر گرفته است از روش‌های مختلف تجزیه و تحلیل استفاده می‌کند. لذا ذکر این نکته ضروری است که تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده به تنهایی برای یافتن پاسخ پرسش‌های پژوهش کافی نیست، تعبیر و تفسیر این داده‌ها نیز لازم است. ابتدا باید داده‌ها را تجزیه و تحلیل نمود و سپس نتایج این تجزیه و تحلیل را مورد تعبیر و تفسیر قرار داد. اطلاعات لازم برای تحقیق حاضر از پرسشنامه‌ای که اعتبار آن مورد آزمون قرارگرفته بود، جمع‌آوری شد. این اطلاعات در محیط نرم‌افزاری با اعمال آزمونهای آماری مناسب با توجه به فرضیات تحقیق، تجزیه و تحلیل گردید و در این فصل نتایج گردآوری شده و تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته داده‌ها بر مبنای استنباط آماری و به کمک فنون آماری مناسب، بمنظور تأیید یا رد فرضیه تحقیق ارائه می‌شود. در این بخش بمنظور توصیف ویژگی‌های نمونه، ابتدا داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی خلاصه و طبقه‌بندی می‌شود، بعد از آن آمارهای توصیفی از جمله میانگین، انحراف معیار مربوط به متغیرهای تحقیق آورده شده، سپس با استفاده از شاخص‌های آمار استنباطی به تأًیید یا رد فرضیات می‌پردازیم.
تحلیل‌های آماری که در این فصل انجام گرفته‌اند شامل «تحلیل توصیفی» و «تحلیل استنباطی» می‌باشد که به ترتیب تشریح خواهند شد.
4-2- تحلیل‌های آماری توصیفی
4-2-1- اطلاعات دموگرافیک مربوط به مدیران
در این قسمت پس از گردآوری داده‌ها و اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی که شامل شاخص‌های مرکزی و پراکندگی مانند درصد فراوانی، نمودار و جداول می‌باشد به توصیف نمونه پرداخته می‌شود.
جنسیت
بررسی اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه، فراوانی آزمودنی‌ها بر اساس جنسیت مطابق جدول و نمودار شماره (4-1) می‌باشد.
جدول 4-1: توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان
جنسیت
فراوانی
درصد
مرد
230
5/72
زن
87
5/28
جمع کل
317
100
(منبع : داده‌های پژوهش)
نمودار 4-1: توزیع درصد فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان
(منبع : داده‌های پژوهش)
یافته‌های حاصل از پژوهش در زمینه توزیع فراوانی جنسیت (جدول 4-1) نشان می‌دهد که 317نفر از افراد مورد پژوهش230 نفر (5/72%) مردو 87 نفر(5/28%) زن می‌باشند.
سن
بررسی اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه، فراوانی آزمودنی‌ها بر اساس سن پاسخگویان مطابق جدول و نمودار شماره (4-2)می‌باشد.
جدول4-2: توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان
سن
فراوانی
درصد
30-20
62
5/19

31-40 سال
105
2/33
41-50 سال
90
4/28
50 به بالا
60
9/18
جمع کل
317
100
(منبع : داده‌های پژوهش)
نمودار4-2: درصد فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان
(منبع : داده‌های پژوهش)
یافته‌های حاصل از پژوهش در زمینه توزیع فراوانی سن در بین جامعه مورد پژوهش (جدول4-2) نشان می‌دهد که از 317 نفر از افراد مورد پژوهش، 62 نفر (/519%) 30-20 سال، 105 نفر (2/33%) 40-31 سال، 90 نفر (4/28%) 50-41 سال، 60 نفر (9/18%) 50 سال به بالا سن داشته‌اند.
سابقه
بررسی اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه، فراوانی آزمودنی‌ها بر اساس سابقه پاسخگویان مطابق جدول و نمودار شماره (4-3) می‌باشد.
جدول4-3: توزیع فراوانی مربوط به سابقه پاسخ دهندگان
سابقه
فراوانی
درصد
زیر 5سال
70
22
5-10سال سال
94
7/29
11-15 سال
88
7/27
16-20 سال
50
8/15
21 سال به بالا
15
8/4
جمع کل
317
100
(منبع : داده‌های پژوهش)
نمودار4-3: درصد فراوانی مربوط به سابقه پاسخ دهندگان
(منبع : داده‌های پژوهش)
یافته‌های حاصل از پژوهش در زمینه توزیع فراوانی سابقه در بین جامعه مورد پژوهش (جدول4-3) نشان می‌دهد که از 317 نفر از افراد مورد پژوهش، 70 نفر (22%) سابقه زیر 5 سال ، 94 نفر (7/29%) 5 تا10 سال، 88 نفر (7/27%) 11 تا 15 و 50 نفر (8/15%) 16 تا 20 سال و 15 نفر (8/4%) 21 سال به بالا داشته‌اند.
تحصیلات
بررسی اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه، فراوانی آزمودنی‌ها بر اساس تحصیلات پاسخگویان مطابق جدول و نمودار شماره (4-4) می‌باشد.
جدول4-4: توزیع فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان
تحصیلات
فراوانی
درصد
دیپلم
80
3/25
فوق دیپلم
71
4/22
لیسانس
115
3/36
فوق لیسانس
47
8/14
دکتری
4
2/1

]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *