منبع پایان نامه با موضوع آماری، فراوانی، توزیع

<![CDATA[3 درصد) و در گروه شاهد 15 نفر (7/7 درصد) جمعا 21 نفر (8/10 درصد) بود که با توجه به 076/0 = P value بدست آمده اختلاف آماری معنی‌داری بین دو گروه وجود نداشت(جدول 4-1).
توزیع فراوانی جنسیت در گروه مورد تعداد ۶۶ نفر(۳۴ درصد) دختر و تعداد ۳۱ نفر (۱۶ درصد) پسر بودند و در گروه شاهد تعداد ۵۲ نفر (۸/۲۶ درصد) دختر و تعداد ۴۵ نفر (۲/۲۳ درصد) پسر بودند که بطور کلی تعداد ۱۱۸ نفر (۸/۶۰ درصد) در هر دو گروه دختر و تعداد ۷۶ نفر (۲/۳۹ درصد) در هر دو گروه پسر بودند که با توجه به ۰۳۹/۰ P value = بدست آمده اختلاف آماری معنی‌داری بین دو گروه وجود داشت(جدول ۴-۲).
توزیع فراوانی حضور والدین در کودکان مورد مطالعه تعداد ۹۶ نفر (۵/۴۹ درصد) در گروه مورد و تعداد ۹۷ نفر (۵۰ درصد) در گروه شاهد و بطور کلی تعداد ۱۹۳ نفر (۵/۹۹ درصد) با پدر و مادر خود زندگی می‌کردند و فقط یک نفر (۵/۰ درصد) در گروه مورد با مادر اصلی و ناپدری خود زندگی می‌کرد که با توجه به ۳۱۶/۰ = P value اختلاف آماری معنی‌داری بین دو گروه مورد و شاهد مشاهده نشد(جدول ۴-۳).
توزیع فراوانی نسبت فامیلی والدین در کودکان مورد مطالعه تعداد ۲۰ نفر (۳/۱۰ درصد) در گروه مورد و تعداد ۱۳ نفر (۷/۶ درصد) در گروه شاهد والدین آنها نسبت فامیلی داشتند و تعداد ۷۷ نفر (۸/۳۹ درصد) در گروه مورد و تعداد ۸۴ نفر (۲/۴۳ درصد) در گروه شاهد والدین آنها نسبت فامیلی با هم نداشتند و جمعاً در هر دو گروه تعداد ۳۳ نفر (۱۷ درصد) والدین آنها نسبت فامیلی با هم داشتند و تعداد ۱۶۱ نفر (۸۳ درصد) والدین آنها نسبت فامیلی با هم نداشتند که با توجه به ۰۷۷/۰ = P value اختلاف آماری معنی‌داری بین دو گروه مورد و شاهد مشاهده نشد(جدول ۴-۴).
توزیع فراوانی شغل پدر در کودکان مورد مطالعه در گروه مورد تعداد ۳ نفر (۵/۱ درصد) بیکار، ۳۰ نفر (۵/۱۵ درصد) آزاد، ۲۶ نفر (۴/۱۳ درصد) کارگر، ۳۶ نفر (۵/۱۸ درصد) کارمند و ۲ نفر (۱/۱ درصد) سایر شغل‌های را داشتند و در گروه شاهد تعداد ۱ نفر(۲ درصد) بیکار، ۱۸ نفر (۲/۹ درصد) آزاد، ۳ نفر (۵/۱ درصد) کارگر، ۷۲ نفر (۲/۳۷ درصد) کارمند و ۳ نفر (۵/۱ درصد) سایر شغل‌های را داشتند که با توجه به ۰۰۱/۰ = P value اختلاف آماری معنی‌داری بین دو گروه مورد و شاهد مشاهده شد(جدول ۴-۵).
توزیع فراوانی شغل مادر در کودکان مورد مطالعه در گروه مورد تعداد ۷۴ نفر (۲/۳۸ درصد) خانه دار، ۳ نفر (۵/۱ درصد) آزاد، ۷ نفر (۶/۳ درصد) کارمند و ۱۰ نفر (۲/۵ درصد) سایر شغل‌های را داشتند و در گروه شاهد تعداد ۲۵ نفر (۸/۱۲ درصد) خانه دار، ۳ نفر (۵/۱ درصد) آزاد، ۶۷ نفر (۵/۳۴ درصد) کارمند و ۲ نفر (۱ درصد) سایر شغل‌های را داشتند که با توجه به ۰۰۱/۰ = P value اختلاف آماری معنی‌داری بین دو گروه مورد و شاهد مشاهده شد(جدول۴-۶).
توزیع فراوانی تحصیلات پدر در کودکان مورد مطالعه در گروه مورد تعداد ۵ نفر (۵/۲ درصد) بیسواد، ۶ نفر (۳ درصد) ابتدایی، ۲۱ نفر(۸/۱۰ درصد) راهنمایی، ۲۹ نفر(۹/۱۴ درصد) دیپلم، ۹ نفر (۶/۴ درصد) فوق دیپلم، ۱۹ نفر (۷/۹ درصد) لیسانس و ۸ نفر(۱/۴ درصد) تحصیلات بالاتر از لیسانس داشتند و در گروه شاهد تعداد ۱ نفر (۵/۰ درصد) راهنمایی، ۳۱ نفر (۱۶ درصد) دیپلم، ۶ نفر (۳ درصد) فوق دیپلم، ۴۲ نفر (۶/۲۱ درصد) لیسانس و ۱۷ نفر (۷/۸ درصد)تحصیلات بالاتر از لیسانس داشتند که با توجه به ۰۰۱/۰ = P value اختلاف آماری معنی‌داری بین دو گروه مورد و شاهد مشاهده شد(جدول ۴-۷).
توزیع فراوانی تحصیلات مادر در کودکان مورد مطالعه در گروه مورد تعداد ۱۶ نفر (۲/۸ درصد) ابتدایی، ۱۶ نفر (۲/۸ درصد) راهنمایی، ۴۲ نفر (۶/۲۱ درصد) دیپلم، ۴ نفر (۲ درصد) فوق دیپلم، ۱۵ نفر(۷/۷ درصد) لیسانس و ۴ نفر (۲ درصد) تحصیلات بالاتر از لیسانس داشتند و در گروه شاهد تعداد ۳ نفر (۵/۱ درصد) راهنمایی، ۲۷ نفر (۹/۱۳ درصد) دیپلم، ۹ نفر(۶/۴ درصد) فوق دیپلم، ۴۳ نفر (۱/۲۲ درصد) لیسانس و ۱۵ نفر (۷/۷ درصد) تحصیلات بالاتر از لیسانس داشتند که با توجه به ۰۰۱/۰ = P value اختلاف آماری معنی‌داری بین دو گروه مورد و شاهد مشاهده شد(جدول ۴-۸).
توزیع فراوانی وضعیت منزل مسکونی کودکان مورد مطالعه در گروه مورد تعداد ۵۳ نفر (۳/۲۷ درصد) در منزل شخصی، تعداد ۴۰ نفر (۶/۲۰ درصد) در منزل اجاره‌ای، تعداد ۳ نفر (۵/۱ درصد) در منزل رهنی و تعداد ۱ نفر (۵/۰ درصد) در منزلی بصورت سازمانی زندگی می‌کردند و در گروه شاهد تعداد ۷۶ نفر (۱/۳۹ درصد) در منزل شخصی، تعداد ۱۴ نفر (۲/۷ درصد) در منزل اجاره‌ای، تعداد ۳ نفر (۵/۱ درصد) در منزل رهنی و تعداد ۴ نفر (۲ درصد) در منزل سازمانی زندگی می‌کردند که با توجه به ۰۰۱/۰ = P value اختلاف آماری معنی‌داری بین دو گروه مورد و شاهد مشاهده شد(جدول ۴-۹).
توزیع فراوانی وضعیت اقتصادی خانواده کودکان مورد مطالعه در گروه مورد تعداد ۳ نفر (۵/۱ درصد) درآمد ماهیانه آنها بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان، تعداد ۴ نفر (۲ درصد) درآمد ماهیانه آنها بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان، تعداد ۲۴ نفر (۳/۱۲ درصد) درآمد ماهیانه آنها بین ۴۰۰- تا ۵۰۰ هزار تومان و تعداد ۶۶ نفر (۳۴ درصد) درآمد ماهیانه آنها بیشتر از ۵۰۰ هزار تومان در ماه بوده است و در گروه شاهد تعداد ۸ نفر (۴ درصد) درآمد ماهیانه آنها بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان، تعداد ۲۲ نفر (۳/۱۱ درصد) درآمد ماهیانه آنها بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان و تعداد ۶۷ نفر (۵/۳۴ درصد) درآمد ماهیانه آنها بیشتر از ۵۰۰ هزار تومان در ماه بوده است که با توجه به ۲۱۹/۰ = P value اختلاف آماری معنی‌داری بین دو گروه مورد و شاهد مشاهده نشد(جدول ۴-۱۰). نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
توزیع فراوانی سطوح foa در کودکان گروه مورد تعداد ۵۵ نفر (۷/۵۶ درصد) دارای اختلال وسواس بصورت ضعیف و تعداد ۴۲ نفر (۲/۴۳ درصد) دارای اختلال وسواس بصورت متوسط بودند و در گروه شاهد تعداد ۷۴ نفر (۲/۷۶ درصد) دارای اختلال وسواس نبودند و تعداد ۲۳ نفر (۷/۲۳ درصد) دارای اختلال وسواس بصورت ضعیف بودند که با توجه به ۰۰۱/۰ = P value بدست آمده اختلاف آماری معنی‌داری بین دو گروه مورد و شاهد از نظر ابتلا به اختلال وسواس کلی وجود داشت(جدول ۴-۱۱).
توزیع فراوانی وسواس فکری (از تفکیک ۲۱ سئوال فکری – عملی) در کودکان گروه مورد تعداد ۳۴ نفر (۰۵/۳۵ ]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *