منبع پایان نامه با موضوع آماری، فراوانی، توزیع

دانلود پایان نامه

3 درصد) و در گروه شاهد 15 نفر (7/7 درصد) جمعا 21 نفر (8/10 درصد) بود که با توجه به 076/0 = P value بدست آمده اختلاف آماری معنی‌داری بین دو گروه وجود نداشت(جدول 4-1).
توزیع فراوانی جنسیت در گروه مورد تعداد 66 نفر(34 درصد) دختر و تعداد 31 نفر (16 درصد) پسر بودند و در گروه شاهد تعداد 52 نفر (8/26 درصد) دختر و تعداد 45 نفر (2/23 درصد) پسر بودند که بطور کلی تعداد 118 نفر (8/60 درصد) در هر دو گروه دختر و تعداد 76 نفر (2/39 درصد) در هر دو گروه پسر بودند که با توجه به 039/0 P value = بدست آمده اختلاف آماری معنی‌داری بین دو گروه وجود داشت(جدول 4-2).
توزیع فراوانی حضور والدین در کودکان مورد مطالعه تعداد 96 نفر (5/49 درصد) در گروه مورد و تعداد 97 نفر (50 درصد) در گروه شاهد و بطور کلی تعداد 193 نفر (5/99 درصد) با پدر و مادر خود زندگی می‌کردند و فقط یک نفر (5/0 درصد) در گروه مورد با مادر اصلی و ناپدری خود زندگی می‌کرد که با توجه به 316/0 = P value اختلاف آماری معنی‌داری بین دو گروه مورد و شاهد مشاهده نشد(جدول 4-3).
توزیع فراوانی نسبت فامیلی والدین در کودکان مورد مطالعه تعداد 20 نفر (3/10 درصد) در گروه مورد و تعداد 13 نفر (7/6 درصد) در گروه شاهد والدین آنها نسبت فامیلی داشتند و تعداد 77 نفر (8/39 درصد) در گروه مورد و تعداد 84 نفر (2/43 درصد) در گروه شاهد والدین آنها نسبت فامیلی با هم نداشتند و جمعاً در هر دو گروه تعداد 33 نفر (17 درصد) والدین آنها نسبت فامیلی با هم داشتند و تعداد 161 نفر (83 درصد) والدین آنها نسبت فامیلی با هم نداشتند که با توجه به 077/0 = P value اختلاف آماری معنی‌داری بین دو گروه مورد و شاهد مشاهده نشد(جدول 4-4).
توزیع فراوانی شغل پدر در کودکان مورد مطالعه در گروه مورد تعداد 3 نفر (5/1 درصد) بیکار، 30 نفر (5/15 درصد) آزاد، 26 نفر (4/13 درصد) کارگر، 36 نفر (5/18 درصد) کارمند و 2 نفر (1/1 درصد) سایر شغل‌های را داشتند و در گروه شاهد تعداد 1 نفر(2 درصد) بیکار، 18 نفر (2/9 درصد) آزاد، 3 نفر (5/1 درصد) کارگر، 72 نفر (2/37 درصد) کارمند و 3 نفر (5/1 درصد) سایر شغل‌های را داشتند که با توجه به 001/0 = P value اختلاف آماری معنی‌داری بین دو گروه مورد و شاهد مشاهده شد(جدول 4-5).
توزیع فراوانی شغل مادر در کودکان مورد مطالعه در گروه مورد تعداد 74 نفر (2/38 درصد) خانه دار، 3 نفر (5/1 درصد) آزاد، 7 نفر (6/3 درصد) کارمند و 10 نفر (2/5 درصد) سایر شغل‌های را داشتند و در گروه شاهد تعداد 25 نفر (8/12 درصد) خانه دار، 3 نفر (5/1 درصد) آزاد، 67 نفر (5/34 درصد) کارمند و 2 نفر (1 درصد) سایر شغل‌های را داشتند که با توجه به 001/0 = P value اختلاف آماری معنی‌داری بین دو گروه مورد و شاهد مشاهده شد(جدول4-6).
توزیع فراوانی تحصیلات پدر در کودکان مورد مطالعه در گروه مورد تعداد 5 نفر (5/2 درصد) بیسواد، 6 نفر (3 درصد) ابتدایی، 21 نفر(8/10 درصد) راهنمایی، 29 نفر(9/14 درصد) دیپلم، 9 نفر (6/4 درصد) فوق دیپلم، 19 نفر (7/9 درصد) لیسانس و 8 نفر(1/4 درصد) تحصیلات بالاتر از لیسانس داشتند و در گروه شاهد تعداد 1 نفر (5/0 درصد) راهنمایی، 31 نفر (16 درصد) دیپلم، 6 نفر (3 درصد) فوق دیپلم، 42 نفر (6/21 درصد) لیسانس و 17 نفر (7/8 درصد)تحصیلات بالاتر از لیسانس داشتند که با توجه به 001/0 = P value اختلاف آماری معنی‌داری بین دو گروه مورد و شاهد مشاهده شد(جدول 4-7).
توزیع فراوانی تحصیلات مادر در کودکان مورد مطالعه در گروه مورد تعداد 16 نفر (2/8 درصد) ابتدایی، 16 نفر (2/8 درصد) راهنمایی، 42 نفر (6/21 درصد) دیپلم، 4 نفر (2 درصد) فوق دیپلم، 15 نفر(7/7 درصد) لیسانس و 4 نفر (2 درصد) تحصیلات بالاتر از لیسانس داشتند و در گروه شاهد تعداد 3 نفر (5/1 درصد) راهنمایی، 27 نفر (9/13 درصد) دیپلم، 9 نفر(6/4 درصد) فوق دیپلم، 43 نفر (1/22 درصد) لیسانس و 15 نفر (7/7 درصد) تحصیلات بالاتر از لیسانس داشتند که با توجه به 001/0 = P value اختلاف آماری معنی‌داری بین دو گروه مورد و شاهد مشاهده شد(جدول 4-8).
توزیع فراوانی وضعیت منزل مسکونی کودکان مورد مطالعه در گروه مورد تعداد 53 نفر (3/27 درصد) در منزل شخصی، تعداد 40 نفر (6/20 درصد) در منزل اجاره‌ای، تعداد 3 نفر (5/1 درصد) در منزل رهنی و تعداد 1 نفر (5/0 درصد) در منزلی بصورت سازمانی زندگی می‌کردند و در گروه شاهد تعداد 76 نفر (1/39 درصد) در منزل شخصی، تعداد 14 نفر (2/7 درصد) در منزل اجاره‌ای، تعداد 3 نفر (5/1 درصد) در منزل رهنی و تعداد 4 نفر (2 درصد) در منزل سازمانی زندگی می‌کردند که با توجه به 001/0 = P value اختلاف آماری معنی‌داری بین دو گروه مورد و شاهد مشاهده شد(جدول 4-9).
توزیع فراوانی وضعیت اقتصادی خانواده کودکان مورد مطالعه در گروه مورد تعداد 3 نفر (5/1 درصد) درآمد ماهیانه آنها بین 200 تا 300 هزار تومان، تعداد 4 نفر (2 درصد) درآمد ماهیانه آنها بین 300 تا 400 هزار تومان، تعداد 24 نفر (3/12 درصد) درآمد ماهیانه آنها بین 400- تا 500 هزار تومان و تعداد 66 نفر (34 درصد) درآمد ماهیانه آنها بیشتر از 500 هزار تومان در ماه بوده است و در گروه شاهد تعداد 8 نفر (4 درصد) درآمد ماهیانه آنها بین 300 تا 400 هزار تومان، تعداد 22 نفر (3/11 درصد) درآمد ماهیانه آنها بین 400 تا 500 هزار تومان و تعداد 67 نفر (5/34 درصد) درآمد ماهیانه آنها بیشتر از 500 هزار تومان در ماه بوده است که با توجه به 219/0 = P value اختلاف آماری معنی‌داری بین دو گروه مورد و شاهد مشاهده نشد(جدول 4-10).
توزیع فراوانی سطوح foa در کودکان گروه مورد تعداد 55 نفر (7/56 درصد) دارای اختلال وسواس بصورت ضعیف و تعداد 42 نفر (2/43 درصد) دارای اختلال وسواس بصورت متوسط بودند و در گروه شاهد تعداد 74 نفر (2/76 درصد) دارای اختلال وسواس نبودند و تعداد 23 نفر (7/23 درصد) دارای اختلال وسواس بصورت ضعیف بودند که با توجه به 001/0 = P value بدست آمده اختلاف آماری معنی‌داری بین دو گروه مورد و شاهد از نظر ابتلا به اختلال وسواس کلی وجود داشت(جدول 4-11).
توزیع فراوانی وسواس فکری (از تفکیک 21 سئوال فکری – عملی) در کودکان گروه مورد تعداد 34 نفر (05/35

Leave a Comment