منبع پایان نامه ارشد درباره گیاه، بررسی، اصلی، ترکیبات

<![CDATA[ های اصلی می توان ژرانیول با 5/10 % ، و بورنئول با 3/9 % را نام برد(میرزا و باهرنیک ، 1385). نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

۲-۱-۲- مروری بر تحقیقات فیتوشیمیایی صورت گرفته برروی برخی ازگونه های تیره چتریان
۲-۱-۲-۱- مروری بر کارهای انجام شده روی آنالیز اسانس گونه های جنس Chaerophyllum
– تحقیقات بر روی Chaerophyllum macropodum منجربه شناسایی ۲۲ ترکیب که مجموعاً ۵/۹۰% کل اسانس راشامل می شوند، شده است. ترانس بتااوسیمن با ۰/۴۱%، میریستیسین با ۳/۱۰%، پاراسیمن با ۲/۸% و بتافلاندرن با ۵/۶% اجزای تشیل دهنده روغن اسانسی بودنده اند. ترکیبات مونوترپنوییدی دارای ۵/۸۶% و ترکیبات سزکوئی ترپنوییدی دارای ۴% از کل غلظت اسانسی بوده اند (کلجاهی، ۱۳۸۴).
– درمطالعه ای، از اسانس گیاه Chaerophyllum macrospermum.، ۱۵ترکیب را شناسایی کردنده اند که E- بتا اسیمن ۰/۴۰%، تری سایکلن ۴/۱۹% و سیگما کارن ۳/۱۸% دارای بیشترین درصد اسانس بودنده اندRustaiyan, et al. 2002)).
پژوهشگران ترک از روغن اسانسی گیاه Chaerophyllum aksekiense ، ۶۷ ترکیب را شناسایی کرده اند که هیپاکوزان ۱/۱۰%، هومولن اپوکسید ۸/۷%، ترانس بتافارنزن ۲/۶%، کاریو فیلن اکسید (۰/۶%، آلفاهومولن ۵/۵%، ترپینولن ۵/۵%، نوناکوزان ۵/۵% و ترپینن -۴-ال ۶/۴%، دارای بیشترین درصد اسانس بوده اند (Baser, 2000).
2-1-2-2- مروری بر کارهای انجام شده روی آنالیز اسانس گونه های جنس Ferulago
در تحقیقی اسانس بخش های هوایی گیاه Boiss Ferulago angulata (schlecht.) با کلونجر اسانس گیری و اجزای آن توسط دستگاه GCVMS شناسایی شده است. از ۶۲ ترکیب (۷/۸۹%) در روغن این گیاه شناسایی شده است. اجزای اصلی این روغن مونوترپن های هیدروکربنی (۶/۶۲%) و مونوترپن های اکسیژن دار و همچنین سزکوئی ترپن های موجود در این روغن به ترتیب (۲/۱۷%) و (۱۰%) گزارش شده است. (Z) -بتا-اوسیمن (۵/۳۵%)، ترپینولن (۷/۵%) و آلفا فلاندرن (۴/۵%) اجزاء اصلی این روغن بوده است. در مطالعات قبلی ترکیبات اصلی روغن، آلفا فلاندرن (۸/۱۳%) و بتا فلاندرن (۰/۳۲%) گزارش شده است (Javidnia et al.,2006).
یکی از اجزاء اصلی F. thirkeana و F. thyrisiflora فرولاگون و انت -۳-بتا-هیدروکسی-۱۳-اپی-اکسید مانولیل گزارش شده است (Baser et al.,2002).
اجزاء روغن های گیاه F. asparagifolia ، (۲و۳و۶- تری متیل بنزالدئید)، گیاه F. aucheri ، F.mughlae و F. sandrasica و F. phialocarpa (آلفا-پینن) و گیاه F.conFusa (2،۵-دی متوکسی-پی-سیمن) و F. silaifolia و F. galbanirera (ترانس-استات کریسانتینل) و گیاه F. trachycarpa (گاما-ترپینن) و F. humilis و F. trachycarpa [z-بتا-اوسیمن]. آلفا پینن و میرسن و (z) -B-اوسیمن اجزاء اصلی روغن F.nodosa گزارش شده است در حالی که (آلفا-پینن) و (پی-سیمن) ترکیبات اصلی F.sylvatica گزارش شده است. بررسی ترکیبهای اسانس گونه Freulago angulata با نام چویل یا چویر به روش تقطیر با آب با استفاده از دستگاه GC/MS از سر شاخه های گلدار و میوه و (۵/۰%) گزارش شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داده است که ترکیبهای سیس بتا اوسیمن (۳۵/۴۱%)، آلفا پینن (۲/۱۸%)، گاما ترپینن (۳/۱۵۱۶%)، میرسن (۲۸۳/۲%)، و پاراسیمن (۲۴۱/۳%) بیشترین مقادیر را در اسانس به خود اختصاص داده است. (جلیلیان و میرزا، ۱۳۸۷). در تحقیقاتی که در سال ۱۹۹۹ به روش با آب توسط GC/MS بر روی میوه های تازه گونه انحصاری ترکیه F. trachycarpa انجام شد ۴۶ ترکیب بدست آمده که عمده ترین ترکیبها : سیس بتا اوسیمن (۷/۳۰%) و میرسن (۲/۲۷%) گزارش شده است (Baser et al.,1998).
در بررسی اسانس که در سال ۱۹۹۹ به روش تقطیر با آب بر روی گلها و ساقه F. contracta ، گونه انحصاری ایران بدست آمد و توسط GC و GC/MS مورد مطالعه قرار گرفت. ترکیبهای اصلی اسانس گل عبارت بودند از : آلفا فلاندرن (۶/۴۶%) و بتا فلاندرن(۵/۲۴%) و ترکیبهای اصلی ساقه عبارت بودند از : پاراسیمن (۹/۲۸%) و آلفا فلاندرن (۷/۲۲%).
در تحقیقی روغن های گرفته شده از گل ها، ساقه و برگهای گیاه F. angulata که توسط دستگاه GC و GC/MS مورد مطالعه قرار گرفت یک نوع روغن به رنگ زرد به ترتیب (۶۶/۰%)، (۵۴/۰%)، و (۴۳/۰%) بدست آمده است به نظر میرسد که ترتیب روغن های اسانسی استخراج شده از این گیاه مشابه‌اند و دارای مونوترپن هستند (Akhlaghi,2008).
ترکیبات شیمیایی بخشهای مختلف گیاه F. isaurica مورد بررسی قرار گرفته است. بخشهای هوایی که در آنها (z)-بتا-اوسیمن (۵/۳۵%)،ترپینولن (۵۱۷%) و آلفا-فلاندرن (۴/۵%) ترکیبات اصلی گزارش شده است. میوه ها و ریشه های F. isaurica مورد برسی قرار گرفته است که در آن ترکیبات اصلی عبارتند از : روغن میوه شامل : آلفا- پینن (۵/۳۱%)، لیمونن (۲/۲۴%) و میرسن (۰/۱۷%)، ۴و۶- گوانیدین (۷/۱۰%) وروغن ریشه شامل : ترپینولن (۱/۴۲%) و میرسن (۲۷%) و بورنیل استات (۴/۶۹%) گزارش شده است. (Akhlaghi,2008).
بررسی روغن فرار گل آذین گیاه Boiss Ferulago angulata (Schlecht.) به روش تقطیر با بخار آب استخراج و توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی متصل به شناساگر طیف نگار جرمی بررسی و اجرای آن شناسایی شد. در این تحقیق تعداد ۳۳ ترکیب که ۷/۸۹ درصد اجزاء را تشکیل داده شناسایی شده است که (۱/۷۷%) آن مونوترپن و (۶/۱۲%) سزکوئی ترپن بوده و ترکیبات اصلی شناسایی شده آلفا-پینن (۳/۱۷%)، بورنیل استات(۴۵/۱۴%) و سیس-اوسیمن (۴/۱۴%) گزارش شده است (رضازاده و همکاران، ۱۳۸۲).
مطالعات محدودی روی این جنس انجام شده است روغن فرار تعدادی از این گونه ها در ترکیه و یونان مطالعه و اجزای آنها شناسایی شده است (Demetzos et al,2000;Husnu et al.,2002).
در تحقیق دیگری ازاجزای کومارینی درگونه F.capillaris و F.brachylobaمورد تحقیق واقع شده است (Jimenez et al.,2000).
اثرات ضد میکروبی ازروغن فرار برخی از گونه های این جنس ویک مطالعه روی اجزای روغن فرار این گیاه گزارش شده ولی در مورد ترکیبات عصاره وهمچنین اثرات فارماکولوژیک این گونه گزارش نشده است Demirci et al.,2000; Demetzos et al.,2000) ).
در تحقیق دیگری که بر روی
گیاه F. angulata صورت گرفته، ترکیبات بتا فلاندرن (۰/۳۲%) و آلفا فلاندرن (۸/۱۳%) ترکیبات اصلی این گیاه گزارش شده است که با توجه به یافته های این تحقیق و عدم گزارش محل جمع آوری نمونه در گزارش فوق، این تفاوت ها به فاکتورهای مختلفی از جمله شرایط اقلیمی و زمان برداشت گیاه می تواند ارتباط داشته باشد (Sedaghat,2001).
بررسی ترکیبات اسانس گیاه Ferulago carduchorum Boiss و گیاه Levisticum officinale که بوسیله تقطیر با آب و عصاره گیری با متانول از اندام های هوایی اسانس گیری که بوسیله GC و GC/MS آنالیز شده است به طوری که با یک مقدار بالایی از هیدروکربن های مونوترپن به ترتیب : (۸/۹۳% و ۷۰%) گزارش شده است. ترکیب یا اجزاء اصلی روغن و عصاره به ترتیب زیر به بدست آمده اند : (z)-بتا-اوسیمن (۲/۲۱% و ۰/۲۰%)، ترپینولن (۱/۱۳% و ۰/۶%)، آلفا-فلاندرن (۷/۱۲% و ۳/۸%) و بتا-فلاندرن (۹/۱۰% و ۸/۸%) بوده است.
روغن حاصل از تقطیر با بخار آب و عصاره متانولی هوای خشک شده Levisticum officinale هر دو در مونوترپن غنی شده اند (۸/۸۵% و ۹/۵۲%).
در روغن، استات-آلفا-ترپینیل (۵/۴۰%) و بتا-فلاندرن (۷/۱۶%) اجزاء عمده تشکیل دهنده آن بودند، در حالی که در عصاره، بتا-فلاندرن (۰/۲۳%) و نفتالن (۶/۲۰%) و آلفا ترپینن (۱/۲۱%) اجزاء اصلی گزارش شده است (Samiee et al.,2007).
بررسی ترکیبات روغن گیاه Ferulago phialocarpa Rech. و Leutea elbursensis که بوسیله تقطیر از اندام های هوایی اسانس گیری که بوسیله GC و GC/MS تجزیه و تحلیل شده است مهمترین اجزاء : آلفا-پینن (۹/۴۰%)، آلفا-فلاندرن (۲/۱۴%) و بتا-فلاندرن (۶/۹%)، در میان ۲۶ مؤلفه عمده ترین اجزاء مشخص شده در روغن F. phialocarpa با (۸/۹۳%) از کل اجزاء بدست آمده است. ۳۳ ترکیب معلوم شده در روغن Leuta elbursensis با ۹۸% از کل روغن و مهمترین اجزاء آن با آلفا-پینن (۳/۳۷%) و بتا-پینن (۱/۳۶%) گزارش شده است. هر دو روغن غنی بودند از مونوترپن نه از هیدروکربن سزکوئی ترپن (Nlasoudi et al.,2007).

۲-۱-۲-۳- مروری بر کارهای انجام شده روی آنالیز اسانس گونه های جنس Grammosciadium
در مقایسه و بررسی های صورت گرفته برروی اسانس گیاهی از جنس Grammosciadium و از گونه platycarpum با روش تقطیر با آب اسانس گیری شده است و ترکیب های موجود در اسانس با دستگاه GC و GC/MS مورد بررسی قرار گرفت. از میان ۲۹ ترکیب شناسایی شده که ۹۶% اسانس را تشکیل می دهد ترکیب های لیمونن ۸/۵ % و لینالول ۷۹% بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است (Nazemiyeh et al.,2003).
روغن اسانس اندام های هوایی گیاه Grammosciadium platycarpum از تیره چتریان به روش تقطیر با بخار آب اسانس گیری شده است. و ترکیبهای اسانس با دستگاه GC و GC/MS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. ۲۲ ترکیب در اسانس حاصل از اندامهای هوایی این گیاه شناسایی شده. اجزای اصلی اسانس اندامهای هوایی گیاه G.platycarpum ،لینالول ۸۱ % ، لیمونن ۱۰ % ، بی سیکلو جرماکرن ۸/۲ % ، بتا پینن ۲/۲ % گزارش شده است(Sonboli et al.,2005).
در تحقیقات صورت گرفته در خصوص آنالیز اسانس اندامهای هوایی گونه G. platycarpum نیز نشان داده است که لینالول ۲۶٫۱ درصد (برگ) و ۵۳٫۹ درصد (میوه)، آلفا فارنسن با ۲۴٫۱ (برگ) و ۲۰٫۴ (میوه) و بتا سانتانول با ۱۰٫۶(برگ) و ۱۰٫۹ (میوه) مهمترین ترکیبات اصلی این گونه می باشند(Nickavar et al.,2006).

۲-۲- مروری براثرات بیولوژیکی برخی گونه های مورد مطالعه
۲-۲-۱- مروری براثرات بیولوژیکی برخی گونه های تیره نعنا
دریک بررسی که برروی دوگونه salvia صورت گرفت، مشخص شد که هردوگونه.officinalis ,S.triloba دارای فعالیت باکتریواستاتیکی و باکتری کشی بر علیه S.cereus ،Klebciela laoxytoca , A.sobria hydrophila ,B.megatherium, B.subtilis Aeromona هستند.
– .اسانس S.triloba بازدارنده رشد استافیکوکوس اورئوس است .رشد وتکثیر باکتری A.hydrophila,S.aureus درحضور mg/ml 5% ازاسانس گیاه S.triloba بطور چشمگیری کاهش می یابد( Longaray et al , 2005 ).
– دریک بررسی بعمل آمده برروی خواص ضدمیکروبی عصاره های S.sclarea, S.officinalis مشخص شد که عصاره های آبی این گیاهان با روش اندازه گیری قطر هاله مهار رشد، تنها برباکتری S.aureusاثرباکتری کشی داشته اما عصاره های متانولی این گیاهان برروی همه باکتریها وبرخی قارچهای موردآزمایش اثر مهارشده داشتند عصاره های متانولی درمرحله زایشی گیاه خواص ضدمیکروبی داشتند وحداقل غلظت موثر(MIC) برای عصاره های متانولی برباکتریها حدود mg/ml50 است (میرزا وهمکاران، ۱۳۷۸) .
– اثرات ضد میکروبی هفت گونه گیاهی متعلق به تیره های مختلف از جمله نعناعیان بر روی برخی از باکتری های بیماری زا مورد بررسی قرار گرفت. یکی از از گونه های مورد مطالعه که مربوط به تیره نعنا می باشد، Salvia suffruticosa Montbr می باشد. ابتدا اسانس گونه مورد نظر به همراه سایر گونه های مورد بررسی به روش تقطیر با آب جداسازی شد، و اثرات ضد میکروبی آنها بر روی برخی از باکتری های بیماری زا شامل سه گونه از جنس استافیلوکوکوس، سالمونلا تیفی، شیگلا فلکسنری، و اشریشیا کلی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه نشان داد که اسانس های جدا شده از بخش های هوایی گیاهان مورد نظر اثر میکروب کشی دارند و در بین هفت گونه مورد نظر، سه گونه از جمله Salvia suffruticosa اثر ضد باکتری بیشتری را نشان دادند(چلیپان و همکاران، ۱۳۸۲).
۲-۲-۲- مروری براثرات بیولوژیکی برخی گونه های تیره چتریان
بررسی اسانس اندام هوایی گیاه Ferulago subvelutina Rech.F. که با روش تقطیر با آب تهیه شده است و از ۳۹ترکیب، ۳۶ترکیب با ۳/۹۸% کل شناسایی شده است لیمونن(۰/۲۷%)، آلفا-فلاندرن (۱/۲۳%) و آلفا-پینن (۳/۱۳%) بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است (چلبیان و همکاران، ۱۳۸۵).
در بررسی دیگر تجزیه وتحلیل شیمیایی و مطالعه ضدمیکروبی سه‌گونه‌فرولاگو واستخراج اسانس با هگزان F. sylvatica و F. nodosa و F. thyrsiflora در یونان بررسی شده
است (Demetzos et al.,2000).
محققان ایرانی درباره گونه فرولاگو کانتراکتا (بومی ایران) تحقیق نموده اند، که آلفا-فلاندرن (۸/۴۶%) و بتا-فلاندرن (۵/۲۴%) ترکیبهای عمده اسانس گل و پارا-سیمن (۹/۲۸%) و آلفا-فلاندرن (۷/۲۲%) ترکیبهای عمده اسانس ساقه بوده اند (Rustaiyian et al.,1999)، آنها همچنین گونه فرولاگو آنگولاتا را مورد بررسی قرار داده اند (Rustaiyian et al.,2002).
اسانس گیاه Ferulgo subvelutina Rech.F. از نظر فعالیت ضد میکروبی بر علیه باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی، Staphylococcus spp. ، Shigella Flexneri ، Salmonela typhi ، Escherichia coli بررسی شده اند. نتایج نشان داد که اسانس گیاه F. subvelutina فعالیت بازدارندگی بر روی استافیلوکوکوس اورئوس و باکتریهای گرم منفی نشان داده است. اسانس این گیاه بر روی سالمونلاتیفی بیشترین اثر مهاری را داشت و استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس در مقابل اسانس این گیاه غیر حساس بوده اند (چلبیان و همکاران، ۱۳۸۵).
مطالعه خاصیت آنتی اکسیدانی گیاه چویر F. angulata پس از شناسایی اجزای موجود در گلهای این گیاه، غلظت های مختلفی از عصاره و اسانس به روغن جامد نباتی تصفیه شده بدون آنتی اکسیدان اضافه شد و با تعیین اندیس پراکسید و اندیس تیوباربیتوریک این نمونه ها در مقایسه با نمونه شاهد (با آنتی اکسیدان ترکیبی TBHQ و بدون هر نوع آنتی اکسیدان) در شرایط محیط و آزمایشگاه مشخص شد که غلظت (۰۲/۰%) از عصاره گیاهی حداقل غلظت مؤثر جهت نگهداری روغن جامد است و عصاره با غلظت (۵/۰%) مؤثرتر از TBHQ عمل می کند (خان احمدی،۱۳۸۷).
با توجه به اثرات نامطلوب آنتی اکسیدانهای ترکیبی بر روی بدن انسان و با علم به خطر تجمع مواد مضر ناشی از اکسیداسیون چربیها در بدن در نتیجه حذف، آنها استفاده از آنتی اکسیدانهای حاصل از منابع طبیعی در چربیها و روغن های خوراکی یک راه حل منطقی است.در سالهای اخیر ثابت شده است که رادیکالهای آزاد مهم ترین عامل بروز شرایط پاتولوژیکی در بیماریهای التهابی، دیابت ملیتوس، ایسکمی قلبی و مغزی، سرطان و نقص ایمنی و پیری در انسان می‌باشد. تعداد زیادی از ترکیبهای آنتی اکسیدان طبیعی یا ترکیبی جهت درمان و]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *