منبع پایان نامه ارشد درباره متانولی، گیاه، باکتری، آبی

<![CDATA[
Carvacrol (64.79 درصد)،) Trans- Anethole 5.39درصد) ، Cadina- 1,4- Diene (2.69درصد) ، Caryophyllene oxide (2.64 درصد)، ۱,۸- Cineole (1.91درصد)، Cyclohexene,1- methyl- 4- (5- methyl) (1.87درصد) می باشد. نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
جدول ۴-۲- مواد شناسایی در اسانس گونه Chaerophyllum macropodum
ردیف
نام ترکیب
RT
درصد
۱
Alpha- pinene
6.589
0.62
2
2- Beta- Pinene
8.135
0.33
3
Beta- myrcene
8.715
0.15
4
2,5,5- trimethyl- 3,6- heptadien-2…
9.085
0.11
5
Benzene,1- methyl- 4- (1- methyl)
10.102
0.85
6
1,8- Cineole
10.358
1.91
7
1,3,6- octatriene,3, v- dimethyl
10.697
0.43
8
1,3,6- octatriene,3, v- dimethyl
11.144
0.15
9
Gamma- terpinene
11.591
0.38
10
1, 5- Heptadien- 4- one,3,3,6. Trime
11.694
0.56
11
Cis- sabinene hydrate
11.976
0.12
12
Alpha- thujone
12.839
0.39
13
Linalooll
13.496
0.38
14
Beta- thujone
13.650
0.32
15
Thujone
14.148
0.14
16
Chrysanthenone
14.513
0.24
17
4,5- epoxy- 1- isopropyl- 4methyl
15.499
0.36
18
1. Beta,4,4- trimethyl- Bicyclo
15.828
0.24
19
Borneoll
16.454
1.63
20
3- cyclohexen- 1- ol,4 methyl-1 (1…
17.004
0.49
21
Benzene,1- methoxy-4- (2- propenyl)…
18.00
0.25
22
Ethynylcyclopentanol
18.976
0.19
23
Trans-1, 3-Dllsopropenyl- cyclobutane
19.263
0.76
24
Propanal,2- methyl- 3- phenyl
20.342
0.75
25
Benzaldehyde ,4- methoxy
21.410
0.35
26
Trans- Anethole
22.565
5.39
27
Carvacrol
24.075
64.93
28
Alpha- myrcene
25.230
1.64
29
Phenol, 2- methoxy- 3- (2- propenyl)
25.659
0.13
30
4- methoxyvalerophenone
26.288
0.11
31
Trans- caryophyllene
27.947
0.82
32
Germacrene- D
30.171
1.12
33
Bicyclogermacrene
30.674
0.60
34
Cyclohexene,1- methyl- 4- (5- methyl)
31.146
1.87
35
1,3- Benzodioxol,4 – methoxy- 6
31.624
0.16
36
Cis- Alpha- Bisabolene
32.240
0.34
37
Cyclohexane,1,2- dimethyl- 3,5- bi
32.671
0.11
38
1,6,10- Dodecatrien- 3- ol
32.918
0.43
39
Caryophyllene oxide
33.472
2.64
40
1,6- Dimethyl- 2- cyano- 3- ethyl- 3p
33.914
0.34
41
Cadina- 1,4- Diene
35.090
2.69
42
2- Naphthalenemethanol, decahydro
35.573
0.20
43
Caryophyllene oxide
36.215
0.32
44
Trans- p- menthe- 1, 8- dien-2- ol
36.631
0.79
45
2 (1H) naphthalenone
37.570
0.13
46
2- pentadecanone
40.790
0.16
47
5,9,13- pentadecatrien-2- one
42.649
0.32
48
Adamantane
42.947
0.81
49
Megastigma-5,8- diene,3,v- dio
43.990
0.14
50
Benzene methanol
45.294
0.12
51
Pytol
47.286
0.14
52
Bis(2- ethylhexyl) phthalate
50.060
1.33
53
2H- Pyran- 2- one,5,6- dihydro
51.410
0.11

طیف شماره ۴-۲-کروماتوگرام گازی اسانس اندام هوایی Chaerophyllum macropodum

۴-۲-۳- بررسی ترکیبات شناخته شده دراسانسگونه Ferulago angulata
طبق جدول ۴-۲-۳- در بررسی های انجام شده و با توجه به زمان بازداری ترکیب ها، اندیس بازداری کواتس ، طیف جرمی و مقایسه ی این پارامترها با ترکیبات استاندارد ، ۳۵ ترکیب در اسانس آن شناخته شده که مجموعاُ ۱۷/۹۹ درصد کل اسانس را تشکیل می دهند.
ترکیبات اصلی آن شامل:
Carvacrol (26.62 درصد)، Spathulenol (13.03درصد)، Bicyclogermacrene (9.75 درصد)، Gamma- curcumene (5.49درصد)، ۱,۳,۶- octatriene( 4.83درصد)، ۲H- 1- Benzopyran-2-one (4.67 درصد) ، Benzene, 1- 1,5- dimethyl-4-hexen (3.59 درصد)، Benzene-, 1,2- dimethoxy- 4(53/2درصد)، Hexadecanoic acid (45/2)، Di- (2- ethylhexyl) phthalate (2.07)، می باشد.
جدول ۴-۳- مواد شناسایی شده در اسانس گونه Ferulago angulata
ردیف
نام ترکیب
RT
درصد
۱
Alpha- pinene
6.589
1.78
2
1,8- cineole
10.348
1.04
3
1,3,6- octatriene
10.718
4.83
4
1,3,6- octatriene,3,7- dimethyl
11.149
0.61
5
Linalooll
13.486
0.66
6
Camphor
15.340
0.44
7
Trans- rerbenol
15.499
1.35
8
3- cyclohexen-1-ol , 4- methyl- 1
16.988
0.59
9
3- cyclohexen-1- methanol , alpha
17.661
0.43
10
Bicyclo[2,2,1] heptan- 2, ol
22.385
1.65
11
Trans- Anethole
22.519
0.87
12
Trans- pinocarvil acetate
23.063
0.51
13
Carvacrol
23.695
26.62
14
Alpha- myrcene
25.087
0.71
15
Gamma- curcumene
27.341
1.41
16
Benzene-, 1,2- dimethoxy- 4
27.552
2.53
17
Trans- beta- Farnesene
29.349
1.37
18
Gamma- curcumene
30.165
5.49
19
Benzene, 1- (1,5- dimethyl-4-hexen
30.304
3.59
20
Bicyclogermacrene
30.746
9.75
21
Alpha- terpinolene
32.769
1.78
22
Nerolidol
32.938
0.72
23
Spathulenol
33.442
13.03
24
Copaene
35.070
0.42
25
Isspathulenol
35.213
1.49
26
Epi- beta- bisabo
36.122
1.78
27
1H- 3a-, 7- methanoazulene
36.538
1.60
28
(3s, 4r, 5s,6r,7s)- Aristol- 9- en- 3
37.570
0.50
29
2- Pentadecanone
40.795
0.60
30
5, 9,13- Pentadecatrien- 2- one
42.649
0.56
31
1H-Cyclooctapyrazole
42.947
1.18
32
Hexadecanoic acid
43.984
2.45
33
Phytol
47.302
0.94
34
2H- 1- Benzopyran-2- one
49.638
4.67
35
Di- (2- ethylhexyl) phthalate
50.060
2.07

این مطلب را هم بخوانید :  پایان نامه با کلید واژه هایسازی، جریان، موازی، جوابهای

طیف شماره ۴-۳- کروماتوگرام گازی اسانس اندام هوایی Ferulago angulata
4-2-4- بررسی ترکیبات شناخته شده دراسانسگونه Salvia bracteata
طبق جدول ۴-۲-۴- در بررسی های انجام شده و با توجه به زمان بازداری ترکیب ها، اندیس بازداری کواتس ، طیف جرمی و مقایسه ی این پارامترها با ترکیبات استاندارد ، ۱۹ ترکیب در اسانس آن شناخته شده که مجموعاُ ۶۳/۹۶ درصد کل اسانس را تشکیل می دهند.
ترکیبات اصلی آن شامل:
Carvacrol (24.23 درصد)، Germacrened (20.62)، Spathulenol (8.93 درصد)، Trans- caryophyllene (7.71 درصد)، Anethol(6.63درصد)، Bicyclogermacrene(5.60درصد)، )۱,۸- cineole3.37درصد)، Alpha- pinene (2.89 درصد)،) ۱,۵- Heptadien-4- one( 2.82 درصد)،می باشد.
جدول ۴-۴- مواد شناسایی شده در اسانس گونه Salvia bracteata
ردیف
نام ترکیب
RT
درصد
۱
Alpha
– pinene
6.574
2.89
2
1,8- cineole
10.328
3.37
3
1,5- Heptadien-4- one
11.668
2.82
4
1,Beta,4,4 Trimethyl- Bicyclo
15.478
1.76
5
Endo- Borneol
16.423
2.17
6
Bicyclo[2,2,1] heptan-2-ol
22.354
1.52
7
Anethol
22.539
6.63
8
Carvacrol
23.613
24.23
9
1,5- cyclooctadiene
25.015
2.14
10
Beta. BourBonene
26.591
1.57
11
Benzene,1,2- dimethoxy- 4- (2- prop)
27.557
1.73
12
Trans- caryophyllene
27.901
7.71
13
Alpha- Humulene
29.154
1.46
14
Germacrened
30.140
20.62
15
Bicyclogermacrene
30.663
5.60
16
Hedycaryol
32.445
1.88
17
Spathulenol
33.339
8.93
18
Naphthallene,1,2,3,4- tetrahydro
36.625
1.67
19
Phenol,2,3,5,6- tetramethyl
42.942
1.30

طیف شماره ۴-۴- کروماتوگرام گازی اسانس اندام هوایی Salvia bracteata
۴-۳- نتایج حاصل از بررسی اثرات باکتریایی عصاره های مربوط به چهار گونه مورد مطالعه
فعالیت میکروبی با اندازه گیری قطر مهار رشد در مقابل ۳ گونه از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی تعیین شد. جهت کسب نتایج مطلوب و دقیق تر با انجام ۳ بار تکرار این آزمایش، با اندازه گیری قطر هاله عدم رشد در اطراف دیسک ها، اثرات ضد باکتریایی عصاره های مورد نظر بررسی شد. با توجه به این که دو نوع عصاره از گیاهان مورد نظر تهیه و مورد آزمایش قرار گرفت نتایج حاصل از بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره های متانولی و آبی به شرح زیر می باشد.
۴-۳-۱- نتایج حاصل ازبررسی اثرات ضدباکتریایی عصاره های متانولی و آبی گیاهG.platycarpum
عصاره متانولی و آبی گیاه مورد نظر را بر روی ۳ باکتری گرم مثبت به نام های :
Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Enterococcus faecalis و۳ باکتری گرم منفی به نام های : E.coli, Salmonela enterica, Pseudomonas aeruginosa مورد بررسی قرار دادیم و آنها را با شاهد های آنتی بیوتیک آمپی سیلین، جنتامایسین، سفازولین، و نوروفلوکساسین و شاهد متانولی مقایسه کردیم.
جهت بررسی اثرضد باکتریایی عصاره های مذکور ودیگرمواد به کاررفته به بررسی پلیت های حاوی باکتری های موردنظرمی پردازیم:
بیشترین اثر ضد باکتریایی عصاره های این گیاه بر علیه باکتری Staphylococcus aureus به ترتیب مربوط به تیمار های: آمپی سیلین، نور فلو کساسین، سفازولین، جنتامایسین ، عصاره آبی، عصاره متانولی، و کمترین اثر مربوط به شاهد متانولی می باشد.(قطر دیسک)
بیشترین اثر ضد باکتریایی که عصاره های این گیاه برعلیه باکتری Bacillus subtilis نشان دادند به ترتیب مربوط به: آمپی سیلین، نور فلو کساسین، سفازولین، جنتامایسین، عصاره متانولی و شاهد متانولی میباشند ولی هیچ گونه اثری مربوط به عصاره آبی این گیاه بر روی باکتری مورد نظر مشاهده نشد.
در این بررسی بیشترین اثر ضد باکتریایی عصاره این گیاه بر علیه باکتری Enterococcus faecalis به ترتیب مربوط به تیمارهای: جنتامایسین، آمپی سیلین، نور فلو کساسین، عصاره متانولی و شاهد متانولی میباشند ولی هیچ گونه اثری مربوط به عصاره آبی این گیاه بر روی باکتری مورد نظر مشاهده نشد.
بیشترین اثر ضد باکتریایی که عصاره های این گیاه برعلیه باکتری E.coli نشان دادند به ترتیب مربوط به: جنتامایسین، نور فلو کساسین، آمپی سیلین، سفازولین، عصاره متانولی و شاهد متانولی میباشند ولی هیچ گونه اثری مربوط به عصاره آبی این گیاه بر روی باکتری مورد نظر مشاهده نشد.
در این بررسی بیشترین اثر ضد باکتریایی عصاره این گیاه بر علیه باکتری Pseudomonas aeruginosa مورد به ترتیب مربوط به تیمارهای: جنتامایسین، آمپی سیلین، نور فلو کساسین، عصاره متانولی و شاهد متانولی میباشند ولی هیچ گونه اثری مربوط به عصاره آبی این گیاه بر روی باکتری مورد نظر مشاهده نشد.
بیشترین اثر ضد باکتریایی که عصاره های این گیاه برعلیه باکتری Salmonela enterica نشان دادند به ترتیب مربوط به: نور فلو کساسین، جنتامایسین، آمپی سیلین، سفازولین، عصاره متانولی و شاهد متانولی میباشند ولی هیچ گونه اثری مربوط به عصاره آبی این گیاه بر روی باکتری مورد نظر مشاهده نشد.
نمودار۴-۱- مقایسه میانگین قطر هاله عدم رشد (میلی متر) عصاره های متانولی و عصاره آبی گونه ‌Grammosciadium platycarpum وآنتی بیوگرام ها بر روی باکتری های گرم مثبت و منفی
۴-۳-۲- نتایج حاصل از بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره های متانولی و آبی گیاه F.angulata
بیشترین اثر ضد باکتریایی عصاره های این گیاه بر روی باکتری Staphylococcus aureus به ترتیب مربوط به تیمار های: آمپی سیلین، نور فلو کساسین، سفازولین، جنتامایسین ، عصاره متانولی، و کمترین اثر مربوط به شاهد متانولی می باشد. ولی هیچ گونه اثری مربوط به عصاره آبی این گیاه بر روی باکتری مورد نظر مشاهده نشد (قطر دیسک)
بیشترین اثر ضد باکتریایی که عصاره های این گیاه برعلیه باکتری Bacillus subtilis نشان دادند به ترتیب مربوط به: آمپی سیلین، نور فلو کساسین، سفازولین، جنتامایسین، عصاره متانولی و شاهد متانولی میباشند ولی هیچ گونه اثری مربوط به عصاره آبی این گیاه بر روی باکتری مورد نظر مشاهده نشد.
در این بررسی بیشترین اثر ضد باکتریایی عصاره این گیاه بر علیه باکتری Enterococcus faecalis به ترتیب مربوط به تیمارهای: آمپی سیلین، جنتامایسین، نور فلو کساسین، عصاره آبی میباشند ولی هیچ گونه اثری مربوط به عصاره متانولی این گیاه بر روی باکتری مورد نظر مشاهده نشد.
بیشترین اثر ضد باکتریایی که عصاره های این گیاه برعلیه باکتری E.coli نشان دادند به ترتیب مربوط به: جنتامایسین، نور فلو کساسین، آمپی سیلین، سفازولین، عصاره متانولی و شاهد متانولی میباشند ولی هیچ گونه اثری مربوط به عصاره آبی ا
ین گیاه بر روی باکتری مورد نظر مشاهده نشد.
در این بررسی بیشترین اثر ضد باکتریایی عصاره این گیاه بر علیه باکتری Pseudomonas aeruginosa مورد به ترتیب مربوط به تیمارهای: جنتامایسین، آمپی سیلین، نور فلو کساسین، ولی هیچ گونه اثری مربوط به عصاره متانولی و آبی این گیاه بر روی باکتری مورد نظر مشاهده نشد.
بیشترین اثر ضد باکتریایی که عصاره های این گیاه برعلیه باکتری Salmonela enterica نشان دادند به ترتیب مربوط به: نور فلو کساسین، جنتامایسین، آمپی سیلین، سفازولین، عصاره آبی میباشند ولی هیچ گونه اثری مربوط به عصاره متانولی این گیاه بر روی باکتری مورد نظر مشاهده نشد.

این مطلب را هم بخوانید :  پایان نامه با واژگان کلیدیشبکه های بیزی، بیزین دینامیک، دانش اولیه

نمودار ۴-۲- مقایسه میانگین قطر هاله عدم رشد (میلی متر) عصاره‌های متانولی و عصاره آبی گونه Ferulago angulata و آنتی بیوگرام‌ها بر روی باکتری‌های گرم مثبت و منفی
۴-۳-۳- نتایج حاصل از بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره های متانولی و آبی گیاه C.macropodom
بیشترین اثر ضد باکتریایی عصاره های این گیاه بر روی باکتری Staphylococcus aureus به ترتیب مربوط به تیمار های: آمپی سیلین، نور فلو کساسین، سفازولین، جنتامایسین ، عصاره متانولی، و کمترین اثر مربوط به شاهد متانولی می باشد. ولی هیچ گونه اثری مربوط به عصاره آبی این گیاه بر روی باکتری مورد نظر مشاهده نشد (قطر دیسک)
بیشترین اثر ضد باکتریایی که عصاره های این گیاه برعلیه باکتری Bacillus subtilis نشان دادند به ترتیب مربوط به: آمپی سیلین، نور فلو کساسین، سفازولین، جنتامایسین، عصاره متانولی و شاهد متانولی میباشند ولی هیچ گونه اثری مربوط به عصاره آبی این گیاه بر روی باکتری مورد نظر مشاهده]]>

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *