منبع پایان نامه ارشد درباره متانولی، آبی، باکتری، گیاه

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
<![CDATA[ نشد.
در این بررسی بیشترین اثر ضد باکتریایی عصاره این گیاه بر علیه باکتری Enterococcus faecalis به ترتیب مربوط به تیمارهای: آمپی سیلین، جنتامایسین، نور فلو کساسین، عصاره متانولی میباشند ولی هیچ گونه اثری مربوط به عصاره آبی این گیاه بر روی باکتری مورد نظر مشاهده نشد.
بیشترین اثر ضد باکتریایی که عصاره های این گیاه برعلیه باکتری E.coli نشان دادند به ترتیب مربوط به: جنتامایسین، نور فلو کساسین، آمپی سیلین، سفازولین، عصاره متانولی و شاهد متانولی میباشند ولی هیچ گونه اثری مربوط به عصاره آبی این گیاه بر روی باکتری مورد نظر مشاهده نشد.
در این بررسی بیشترین اثر ضد باکتریایی عصاره این گیاه بر علیه باکتری Pseudomonas aeruginosa مورد به ترتیب مربوط به تیمارهای: جنتامایسین، آمپی سیلین، نور فلو کساسین، ولی هیچ گونه اثری مربوط به عصاره متانولی و آبی این گیاه بر روی باکتری مورد نظر مشاهده نشد.
نمودار ۴-۳- مقایسه میانگین قطر هاله عدم رشد (میلی متر) عصاره های متانولی با غلظت های متفاوت و عصاره اتانولی گونه chaerophyllum macropodum و آنتی بیوگرام ها بر روی باکتری‌های گرم مثبت و منفی
۴-۳-۴- نتایج حاصل از بررسی اثرات ضدباکتریایی عصاره اتانولی و متانولی گیاه S.bracteata
بیشترین اثر ضد باکتریایی عصاره های این گیاه بر روی باکتری Staphylococcus aureus به ترتیب مربوط به تیمار های: آمپی سیلین، نور فلو کساسین، سفازولین، جنتامایسین ، عصاره متانولی، عصاره آبی ولی کمترین اثر مربوط به شاهد متانولی می باشد.(قطر دیسک)
بیشترین اثر ضد باکتریایی که عصاره های این گیاه برعلیه باکتری Bacillus subtilis نشان دادند به ترتیب مربوط به: آمپی سیلین، جنتامایسین، نور فلو کساسین، سفازولین،، عصاره متانولی، عصاره آبی و شاهد متانولی می باشد.
در این بررسی بیشترین اثر ضد باکتریایی عصاره این گیاه بر علیه باکتری Enterococcus faecalis به ترتیب مربوط به تیمارهای: آمپی سیلین، جنتامایسین، نور فلو کساسین، عصاره متانولی میباشند ولی هیچ گونه اثری مربوط به عصاره آبی این گیاه بر روی باکتری مورد نظر مشاهده نشد.
بیشترین اثر ضد باکتریایی که عصاره های این گیاه برعلیه باکتری E.coli نشان دادند به ترتیب مربوط به: جنتامایسین، نور فلو کساسین، آمپی سیلین، سفازولین، عصاره متانولی و شاهد متانولی میباشند ولی هیچ گونه اثری مربوط به عصاره آبی این گیاه بر روی باکتری مورد نظر مشاهده نشد.
در این بررسی بیشترین اثر ضد باکتریایی عصاره این گیاه بر علیه باکتری Pseudomonas aeruginosa مورد به ترتیب مربوط به تیمارهای: جنتامایسین، آمپی سیلین، نور فلو کساسین، عصاره متانولی و شاهد متانولی میباشند ولی هیچ گونه اثری مربوط به عصاره آبی این گیاه بر روی باکتری مورد نظر مشاهده نشد .
نمودار ۴-۴- مقایسه میانگین قطر هاله عدم رشد (میلی متر) عصاره های متانولی و عصاره آبی گونه S. bracteata و آنتی بیوگرام ها بر روی باکتری های گرم مثبت ومنفی
شکل۴-۱۲:اثرات ضد باکتریایی عصاره متانولی و آبی گیاهان مورد مطالعه بر باکتری S.aureus
= GM عصاره متانولی G.Platycarpam ،=GA عصاره آبی G.Platycarpam
FM = عصاره متانولی Ferulago angulata، FA = عصاره آبی Ferulago angulata
شکل۴-۱۳: اثرات ضد باکتریایی عصاره متانولی و آبی گیاهان مورد مطالعه بر باکتری S.aureus
SM = عصاره متانولی S.bracteata، SA= عصاره آبی S.bracteata
CM =عصاره متانولی macropodum C.، =CA عصاره آبی macropodum C.

۴-۱۴ اثرات ضدباکتریایی عصاره متانولی و آبی گیاهان موردمطالعه برباکتری B.subtilis
= GM عصاره متانولی G.Platycarpam ،=GA عصاره آبی G.Platycarpam
FM = عصاره متانولی Ferulago angulata، FA = عصاره آبی Ferulago angulata
۴-۱۵ اثرات ضد باکتریایی عصاره متانولی و آبی گیاهان موردمطالعه برباکتری B.subtilis
SM = عصاره متانولی S.bracteata، SA= عصاره آبی S. S.bracteata
CM =عصاره متانولی macropodum C.، =CA عصاره آبی macropodum C.]]>