منبع پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات جدید

<![CDATA[ اند.برای درک مفهوم قضائی مجازات ها و بررسی جایگاه کیفر ضبط ومصادره اموال در این طبقات,ذیلاً به تعریف وبررسی این مجازات ها می پردازیم: نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
الف)مجازات های اصلی
معمولاً بر مبنای مسؤلیت کیفری مجرم در قانون پیش بینی می شوند،کیفری هستند که در برابر جرم معینی از نظر نوع،مقدار ومدّت در حکم دادگاه تعیین می شوند.
قانونگذارممکن است برای یک جرم،مجازات اصلی واحدی رادرنظربگیرد ویا مجازات های اصلی متعدّد.در صورت اخیر تعیین مجازات متعدّد توسط دادگاه ممکن است اختیاری باشد یا اجباری.
مثلآ در ماده ۶۶۲ق.م.ا مقرر داشته:
«هرکس عاملاً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هرنوع وسیله ای برای ارتکاب جرم بسازد،یا تهیه کند به حبس از سه ماه تایک سال ویا تا ۷۴ضربه شلاق محکوم خواهد شد»که در این ماده دو مجازات اصلی حبس وشلاق پیش بینی شده که مورد حکم قرار دادن آنها توسط دادگاه اجباری است.
ضبط ومصادره اموال هم گاهی اوقات به عنوان مجازات اصلی قوانین جزایی کشورمان پیش بینی شده است.چنانچه ماده ۵۲۲ق.م.ا در مورد جرایم مربوط به تهیه وترویج سکّه قلب مقرّر داشته است:«علاوه بر مجازات های مقرر در مواد ۵۱۸،۵۱۹،۵۲۰کلیه اموال تحصیل از طریق موارد مذکور نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط می شود»
ماده۷۴۴و۷۴۰و۷۴۱و۷۴۲قانون مجازات جدید
توضیح اینکه قانون گذار در موادّ مزبور برای ساختن سکه قلب،تخدیش سکه،ترویج سکه قلب یا مخدوش کردن،داخل کردن سکه قلب یا مخدوش به کشور مجازات حبس را پیش بینی نموده است ودر ماده ۵۲۲دادگاه را مکلّف نموده است که علاوه بر مجازات حبس،کلیه اموال تحصیلی از طرق مجرمانه فوق را به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط نماید.
بنابراین برای جرم تهیه وترویج سکه قلب دومجازات اصلی پیش بینی شده است:
۱-حبس،۲-ضبط ومصادره اموال تحصیلی به نفع دولت.
همچنین در تبصره یک ماده ۵۶۲ق.م.ا{ماده۷۸۴ق.م.اجدید}هم ضبط اموال مکشوفه تاریخی وفرهنگی مستقلاً به عنوان مجازات اصلی آمده است.چنانچه مقرّر گردید:«هرکس اموال تاریخی-فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف بدست آورد وطبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم می گردد»
ب)مجازات تکمیلی
به مجازات هایی گفته می شود که به مجازات اصلی افزوده میشود علاوه براینکه دردادنامه باید ذکرگردد هیچ گاه به تنهایی موردحکم قرارنمی گیرد زیرا مجازات مذکورباید مجازات اصلی راتکمیل کند در ماده ۱۹قانون مجازات اسلامی امده است “دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یابازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی ونیزاقامت درنقطه یانقاط معین ممنوع یابه اقامت در محل معین مجبور نماید”

ازطرفی مجازات تبعی ازاثارمترتب برمحکومیت جزایی است که در حکم دادگاه قید نمی گردد که عمدتا محرومیت از حقوق اجتماعی است ذکراین نکته ضروری است که درتعیین مجازات تتمییمی قاضی همیشه مختار نیست بلکه مجبور است علاوه برمجازات اصلی مجازات دیگری که متمم مجازات با حکم اصلی است درنظربگیردپس ددر برابرمجازات تکمیلی اختیاری مجازات تکمیلی اجباری قرار داردبرای مثال ضبط اشیا واموالی که ازجرم تحصیل شده یاوسیله ارتکاب جرم بوده مجازات تتمیمی اجباری است که این امر در ماده۲۳ قانون مجازات اسلامی جدید در بند (ر)ذکر شده است(توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم)
گفتار دوم:الف)از لحاظ هدف اجتماعی مجازاتها
درنظام های جزائی،زمانی که صحبت ازاجرای نوع خاصی ازمجازات به میان می آید،بدون شک اهداف وخواسته های آن مجازات مورد نظر می باشد.این اهداف در هر عصروزمانی دچار تغییرات ودگرگونی شده چنانچه مجازات ها گاهی برای ایجاد،اخافه وهراس،وگاهی منظور مقنن از اعمال نوع خاصی از مجازات فرد مجرم از جامعه وگاهی هدف اجتماعی مجازات ،تزکیه واصلاح اخلاقی مجرم است.
حال می خواهیم بدانیم که هدف از وضع مجازات ضبط ومصادره اموال وپیش بینی این نوع ضمانت اجرای کیفری در قانون چه بوده است؟بشر فطرتاً نسبت به صیانت ذات وحفظ آزادی وسایر حقوق خود ازجمله حقوق مالی شدیداً علاقمند است وهر نوع صدمه ای به جسم ،آزادی،جان،مال و…موجبات نگرانی وتشویش خاطر اورا فراهم می کند.
مجازات هم به علّت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از وقوع جرم بر مجرم صدمه ولطمه وارد می کند امّا از اهداف قانون گذار در پیش بینی ضبط ومصادره اموال در قانون جزا ایجاد اخافه وهراس در مجرمان از صدمه ولطمه به حقوق مالیشان می باشند که همین امر موجب ارعاب واخافه استعدادهای بزهکارانه در جامعه خواهد شد.در حالی که مجازات های سالب آزادی(حبس)به هدف تزکیه واصلاح اخلاقی مجرم ومجازات هایی از قبیل اعدام وحبس دایم برای مقابله با جرایم مهم ومجرمان خطرناک وغیر قابل اصلاح،توجه دارند.
ب)بر حسب ماهیت عینی مجازات ها
برخی ازحقوقدانان مجازات ها را برحسب ماهیت خودآنان به پنج دسته تقسیم بندی کرده اند:
الف-مجازات های بدنی،
ب)مجازات های سالب آزادی،
ج)مجازات های محدود کنندده آزادی،
د)مجازات های سالب حق،

و)مجازات های مالی.
مجازات های بدنی،مجازات هایی هستند که به علت ارتکاب جرم برجسم وجان مجرم به حکم قانون واردمی شوند مانندقصاص نفس،قصاص یکی ازاعضاء،شلاق زدن،صلب ورجم.
منظور از مجازات های سالب آزادی،مجازات حبس می باشد،حبس به معنای مانع شدن است
واسم مکان محبس بر وزن مقتل است. گاهی اوقات مجازات آزادی را بطور کامل سلب نمی کند ولی آن را محدود می سازد.مصداق این گونه مجازات ها در قانون مجازات اسلامی«اقامت اجباری در محل معین» و «ممنوعیت از اقامت در محل معین»موضوع ماده ۱۹ق.م.ا (ماده۲۳ق.م.اجدید)به عنوان تقسیم مجازات تعزیری بوده که در واقع یک نوع مجازات تکمیلی اختیاری است.
مجازات های سالب حق هم همان محرومیت از حقوق اجتماعی،شخصی یا مالی است که معمولا این مجازات به عنوان مجازات یا اقدام تأمینی تبعی یا تکمیلی همراه مجازات های اصلی نسبت به مجرم تحمیل می شود.
پنجمین طبقه ازمجازاتها،مجازاتهای مالی می باشد.منتسکیوحقوقدان ونویسنده ی فرانسوی، مبدأ پیدایش مجازات مالی به عنوان نوعی از مجازات در قبایل ژرمن را تصمیم عقلای قبایل ژرمن که برای پایان دادن به انتقام های شخصی متسلسل ورفع کینه وخصومت ناشی از جرم بین جانی ومجنی علیه واقوام وقبایل آن دو و ایجاد صلح وآشتی بین دوطرف،جرایم راطبقه بندی کرده,برای هر یک ازجرایم جریمه مشخص تعیین کرده است مقرر کرده است: «مقررّاتی که ما امروزه در خصوص جبران خلاف وپرداخت جریمه داریم،از همان قوانین سرچشمه گرفته است. مجازات های مالی عبارت از تکلیف واجباری است که شخص به علت ارتکاب جرم وبه حکم دادگاه مقداری پول به خزانه دولت می پردازد.انواع مجازاتهای مالی عبارتند از:جزای نقدی, جریمه,ضبط وتوقیف اشیای ناشی از جرم ومصادره اموال.
درحقوق جزای اسلامی هم کیفر از نظر بدنی ومالی برسه قسم تقسیم شده که عبارتنداز: کیفر بدنی,کیفر روانی وکیفر مالی ودر این تقسیم بندی از مصادره اموال به عنوان کیفر مالی نام برده شده است.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنابراین اصولاً از نظر شدّت وضعف مجازات وماهیت عینی آن,مصادره و ضبط اموال جزء مجازاتهای مالی است ودر کنار جریمه نقدی ،از شدّت کمتری نسبت به مجازات های بدنی مانند شلاق ویا مجازات های سالب آزادی مانند حبس برخوردار است.در اینجا لازم است که ضبط ومصادره اموال در مجازات های مالی بررسی شده و محاسن ومعایب این نوع مجازات مورد بحث قرار گیرد.
مبحث سوم:بررسی انواع مجازات های مالی
انواع مجازات های مالی در قوانین جزائی عبارتند از:
جزای نقدی اعم از ثابت ونسبی وحکم به ضبط ومصادره اموال که در مورد مصادره خود بردوقسمت تقسیم می گردد:مصادره عام ومصادره خاص.لازم به ذکر است که این مجازات ها گاهی جنبه ی اجباری دارد وزمانی اعمال آنها اختیاری بوده ودر اختیار قضات دادگاه قرار داده می شوند تا با توجه به شرایط واوضاع واحوال جرم ارتکابی وهمچنین وضعیت مرتکب نسبت به اعمال آن ،تصمیم قضائی اتخاذ نمایند.البته چنین موردی در قوانین جزایی ایران کمتر پیش بینی شده است.
گفتار اول:جزای نقدی
جزای نقدی عبارت است از اجبار محکوم به اینکه مبلغ مقرّر در حکم دادگاه را به خزانه دولت واریز نماید. اصولاً جزای نقدی به دو شکل در قانون مجازات اسلامی قابل تصوّر است:جزای نقدی ثابت وجزای نقدی نسبی.جزای نقدی مخصوصاً در جرایمی که بیشتر جنبه ی مالی دارند از طرف قانون گذار پیش بینی شده است که ممکن است به عنوان مجازات اصلی یا تبعی یا تکمیلی اجرا گردد.
الف)جزای نقدی ثابت
جریمه ثابت ،جریمه ای است که قانون گذار بدون توجه به نفعی که از جرم عاید مجرم شده ویا زیانی که در اثر جرم به دیگران وارد شده مقرّر می کند.این جریمه ممکن است دارای حداقل وحداکثر باشد.
مثلاً در ماده ۱۶قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرّر شده:
«پس از انقضای مهلت ماده فوق معتادان به مواد مخدر مذکور در ماده ۸ به مجازات های زیر محکوم خواهند شد:
– بار اول به پانصد تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و چهار تا دوازده ماه حبس.
– بار دوم به یک تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی وحبس به انفصال دایم از خدمات دولتی.
– بار سوم دو تا چهار برابر مجازات بند دو وپنجاه ضربه شلاق یا اینکه در ماده ی اول قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی ودرمانی مجازات ذکر شده جزای نقدی ثابت می باشد.
ب)جزای نقدی نسبی
مراد از جزای نقدی نسبی ،عبارت است از مجازات مالی که میزان آن بر اساس مبنای خاصی که در قانون مطرح است ,محاسبه می شود. مانند جزای نقدی پیش بینی شده در ماده ۷قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۷۲ که به موجب آن دادگاه,صادر کننده چک را به یک چهارم وجه چک یا کسر موجودی محکوم می کرد.
یا فرضاًدرماده ۲ق.ت.م.م.ا.اوک مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مقرّر شده:
«هرکس بنحوی ازانحاءامتیازاتی راکه به اشخاص خاصی به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گرد,نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید وفروش قرار دهد ویا از آن سوءاستفاده نمایدویا بطور کلی مالی ویا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است،جرم محسوب وعلاوه بر ردّ مال به مجازات سه ماه تا دو سال ویا جریمه نقدی دو برابر بدست آمده ,محکوم خواهد شد.وهمچنین ماده یک قانون تشدید۰۰کلاهبرداری
گفتار دوم:مصادره
«اصولاًجریمه نقدی مجازات دینی است،یعنی محکوم جهت پرداخت جریمه می تواند به انحاء مختلف عمل کرده وآن را جبران نماید،مثلاًً محکوم می تواند مقداری از اموال خود را فروخته ومبلغ آن را بابت جریمه اختصاص دهد،یا اینکه می تواند از دیگری قرض گرفته ویا اموال خود را رهن بگذارد وبدین نحو جریمه حاصله را تأمین نماید.
مصادره یا ضبط اموال بالعکس مجازات عینی است،یعنی به همه یا قسمتی از اموال موجود در زمان ارتکاب جرم تعلّق می گیرد. باتوجه به دایره نفوذ حکم مصادره می توان آن را به مصادره عمومی وخصوصی تقسیم کرد.
الف)مصادره عام
مصادره عمومی یا عام اموال عبارت است از ضبط اموال موجود محکوم علیه،اعم از منقول وغیرمنقول به موجب قانون از سوی قانونگذار مصادره عمومی مجازاتی است بسیار موثر، زیرا هم شدید است وجنبه ی کامل ارعاب دارد.مصادره عمومی مغایر با اصل شخصی بودن مجازات ها است.این نوع مجازات همیشه به صورت مجازات تکمیلی رخ نمی نماید وچه بسا مستقلاً به صورت مجازات اصلی درباره محکوم علیه اعمال گردد.
قابل ذکراست،مصادره عمومی اموال به علت نامشروع بودن اموال کاملاً قابل توجیه است زیرا نتیجه عمل مجرمانه وحرام ونامشروع شخصی است ودر این صورت اجرای مصادره اساساً یک عمل عادلانه وشرعی است ولو به شکل کیفر باشد.
از ضبط کلیه دارائی یا مصادره عام گاهی به(اعدام مدنی)یاد می شود.
سزار بکاریا در کتاب«رساله جرائم ومجازات ها»در این مورد می نویسد:
«باید مواردی را پیش بینی کرد متناسب با جرم که بشود تمام اموال را یا یک قسمت از اموال رامصادره کرد ودر موارد دیگر هیچ مصادره ای دست نزد،حکم مصادره اموال وقتی صادر خواهد شد که تبعید پیش بینی شده در قانون به گونه ای است که تمام رشته های پیوند میان یزهکاروجامعه را می گساند چه از این پس شهروند می میرد وتنها انسانی به جا می ماند وباید در ارتباط دولت،تبعید همان مرگ طبیعی را پدید آورد.بنابراین منظور به نظر می رسد اموال که از بزهکار مصادره شده باتوجه به اینکه مرگ وچنین تبعیدی نسبت به دولت آثاری همانند دار
دیابد به وارثان قانونی او برگردد تا به حکومت .
ولی آنچه که به من جرأت می دهد تا مصادره اموال را تقبیح کنم،این استدلال ظریف نیست امّا عدّه ای چند از این عقیده جانب داری کرده اند که مصادره اموال مانع از انتقال های شخصی است.مصادره سر ناتوان را به جایزه می گذارد وبی گناهان را به تحمل کیفر گناهکاران وا می دارد وآنان را در ناچاری ونا امیدی به ارتکاب جرایم می کشاند.
آیا از این منظره اندوهناک تر که خانواده ای از رسوایی به ستوه آید وبه علت جرایم سرپرست خود در تنگدستی غوطه ور شود…
این قسم از مجازات درقوانین سال های ۱۸۹۲-۱۸۱۰فرانسه علیه محکومین سیاسی مرتکبین جنایات سوءاستفاده به شخص پادشاه ونیز در قانون سال۱۹۱۸همان کشور در مورد جرایم علیه امنیت خارجی مملکت پیش بینی شده بود.
در برخی از قوانین جزایی مصوّب بعد از انقلاب اسلامی،کیفر ضبط اموال به طور کلی (مصادره عمومی اموال)پیش بینی شده است که دو مورد ذیل به عنوان نمونه ذکر می شوند…»
«در ماده ۱۳آئین نامه دادگاه ها ودادسرا ی انقلاب مصوب ۴۷/۳/۱۳۵۸مقرر شده است که: «مجازات ها طبق حدود شرع اسلام وشامل اعدام،حبس،تبعیدوضبط اموالی که از راه غیر مشروع بدست آورده،پس از تسویه دیون خواهد بود.درمورد ضبط اموال غیرمشروع در صورتی که محکوم علیه دارایی مشروعی نداشته باشد،نقطه قانونی اشخاص واجب النفقه به تشخیص دادگاه با دولت خواهد بود».
«درماده۲قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹آمده است: «هر یک از اعمال مزکور در بند های ماده ی یک چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد افساد فی الارض باشد،مرتکب به اعدام ودر غیره این صورت به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می شود ودر هر دوصورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط اموالی که از طریق خلاف قانون بدست آمده،حکم خواهد داد.دادگاه می تواند علاوه بر جریمه مالی وحبس مرتکب را به ۲۰تا۷۴ضربه شلاق در انظار عموم محکوم نماید.
با توجه به شدّت این مجازات وآثار آن که خلاف اصل شخصی بودن مجازات ها می باشد,اصولاً قانون مجازات جدید فرانسه ضبط عمومی اموال محکوم را پیش بینی نمی کند,مع هذا استثنائاً ضبط عمومی اموال در جنایت علیه بشریت به عنوان یک مجازات تکمیلی اجباری ودر قانون موادّ مخدر به عنوان یک مجازات تکمیلی اختیاری وجود دارد.
ب)مصادره خاص
مصادره اختصاصی عبارت است از ضبط برخی از اشیاء واموال که به نوعی با جرم ارتکابی ارتباط داشته اند.ارتباط مزکور ممکن است که اموال ضبط شده محل وقوع جرم یا آلت جرم تلقی شوند.مانند ضبط ملزومات واموال مؤسسه در بزه ایجاد مؤسسه داروسازی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت موضوع مواد ۱و۲قانون تعزیرات ویا اینکه مالی مورد مصادره از جرم حاصل شده باشد مانند:مواد خوردنی،آرایشی وبهداشتی فاسد وتقلبی موضوع ماده ۱۴ قانون مربوطه.
برخی از حقوق دانان مصادره خاص را این گونه تعریف کرده اند:
«مقصود از مصادره خاص،بخشی از دارائی یا اموال مرتکب جرم به نفع دولت می باشد. مصادره خاص غالباً نوعی مجازات تکمیلی است،که در کنار قانون تعیین می شود»
به هر حال مصادره اختصاصی اموال نیز شامل اموال واشیائی میشود که یا در ارتکاب جرم به کار رفته یاقرار بود به کار رود]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *