منبع مقاله درباره نهادهای اجتماعی

<![CDATA[ نهادهای اجتماعی بیشتر باشد، خود کنترلی آنها بیشتر شده، بازدارندگی قوانین نیز بیشتر میشود.۵٫ […]

<![CDATA[

نهادهای اجتماعی بیشتر باشد، خود کنترلی آنها بیشتر شده، بازدارندگی قوانین نیز بیشتر میشود.
۵٫ هر چه قدر رانندگان فشارهای اجتماعی بیشتری را دریافت نمایند، تاثیر مجازاتهای رسمی کاهش یافته، سطح بازدارندگی از قوانین نیز پایینتر میآید.

فصل سوم:
روششناسی

۳-۱) مقدمه
روش تحقیق، منطق تحقیق دانسته شده است؛ یعنی همچنان که منطق قوانینی را برای درست فکر کردن به دست میدهد، روش تحقیق نیز قواعدی را برای درست تحقیق کردن عرضه میکند و به این ترتیب، چنانچه متناسب با شناخت واقعیت تعیین شود فرد را به سر منزل مقصود می‌رساند.
در این فصل ابتدا، روش تحقیق و جامعه آماری، روش تعیین حجم نمونه، روش نمونهگیری و روش گردآوری دادهها توضیح داده خواهد شد. در نهایت، ضمن تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مورد بررسی، اعتبار و روایی پرسشنامهی تحقیق بررسی خواهد شد.

۳-۲) روش انجام تحقیق
داده‌ها با استفاده از ابزار پرسشنامه‌ی ساختیافته گردآوری شده است. در واقع، دادههای مورد نیاز به وسیله‌ی پرسشنامه از تمام رانندههای جوان نمونه که بین سنین (۱۸ تا ۲۹) سال باشند، گردآوری شده است.
۳-۳) روش تجزیه و تحلیل آماری
دادهها با استفاده از نرمافزار spss پردازش و تجزیه و تحلیل و یافته‌های آن در دو سطح توصیف و تحلیل ارائه میشود. در سطح توصیف، به تحلیل یک متغیره (میانه، میانگین، توزیع درصدی) پرداخته و در سطح تبیین، از تحلیل دو متغیره مانند تحلیل واریانس، رگرسیون و … استفاده میشود.
۳-۴) جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق نیز، تمام جوانان شهر همدان است که حدود ۳۶ درصد میباشند، که ویژگی مشترک آنها راننده بودن و جوان بودن آنها است. از آنجا که تعداد افراد شهرستان همدان حدود ۶۳۷۳۰۴ نفر میباشد و طبق سالنامه آماری این استان حدود ۳۶ درصد که معادل تقریباً ۲۳۰۰۰۰ نفراست، را جوانان شامل میشوند، بنابراین بر اساس جدول نمونه گیری مورگان و کریجی تعداد نمونه پژوهش حاضر ۳۸۴ نفر میباشد.
۳-۵) واحد تحلیل
واحد تحلیل پژوهش حاضر، فرد می‌باشد.
۳-۶) حجم نمونه
در تعیین حجم نمونه نکته مهم معرف بودن جامعه نمونه است. (ساروخانی ۱۳۷۸: ۱۵۷). برای انتخاب حجم نمونه در داخل جامعهی آماری از جدول نمونه گیری مورگان و کریجی استفاده شده است و طبق آن تعداد نمونه پژوهش حاضر ۳۸۴ نفر میباشد. نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
۳-۷) روش نمونهگیری
روش نمونهگیری با توجه به روش تحقیق مورد استفاده تغییر میکند. در تحقیقات پیمایشی که بخش عمده تحقیقات علوم اجتماعی را به خود اختصاص میدهد، بیشتر ازروش های نمونهگیری احتمالی استفاده میشود (ازکیا و دربان آراسته ۱۳۸۴: ۲۴۹). اما در این پژوهش به دلیل اینکه دسترسی به رانندههای جوان دارای گواهینامه به راحتی امکانپذیر نیست و نمیتوان ازروش های احتمالی استفاده کرد. بنابراین، شیوه نمونه‌گیری در این پژوهش نمونه‌گیری غیراحتمالی از نوع هدفمند میباشد.
۳-۸) روش گردآوری دادهها
پرسشنامهی تحقیق شامل سه سوال مربوط به مشخصات فردی و ۶۲ سوال مربوط بهگویه های طراحی شده‌ی متناسب با متغیرهای مورد بررسی از جمله متغیرهای سطح بازدارندگی، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، فشار ساختاری-اجتماعی، وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی، آگاهی از قوانین، اثرپذیری مجازاتهای رسمی، ناکامی منزلتی و کنترلهای اجتماعی در تحقیق است که پس از انجام پیشآزمون و رفع نواقص و ابهامات آن برای گردآوری دادهها از طریق مراجعهی مستقیم به رانندههای جوان دارای گواهینامه و مصاحبه با آنها مورد استفاده قرار میگیرد.
۳-۹) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مورد بررسی
در این قسمت از پژوهش سعی بر آن است تا ابتدا متغیرهای مورد مطالعه را به اختصار تعریف کنیم و در ادامه، عملیاتی کردن آنها راارائه نماییم. متغیر وابسته اصلی این پژوهش سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی و متغیرهای مستقل آن نیز، متغیر فشار ساختاری-اجتماعی، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی و آگاهی از قوانین است. علاوه بر اینها، متغیرهای واسطهای نیز، اثرپذیری مجازاتهای رسمی، ناکامی منزلتی و کنترلهای اجتماعی میباشد.
۳-۹-۱) متغیر وابسته
۳-۹-۱- ۱)تعریف مفهومی بازدارندگی
زیمرینگ معتقد است که بازدارندگی عبارت است از تهدیدهایی که ممکن است انگیزه مجرمانه مجرمی را با تغییر در شیوه اندیشهاش از طریق تجسم دورنمای پیامدهای سوء تحقق آن انگیزه تقلیل دهد. او معتقد است بسیاری از افراد که در حین ارتکاب عمل مجرمانه دچار وسوسه میشوند، از ارتکاب آن خودداری میورزند؛ زیرا لذتی که از این طریق ممکن است کسب کنند، با بیم از نتیجه ناگواری که مجازات قانونی به دنبال دارد منتفی و خنثی میشود (پرادل، ۱۳۸۱: ۱۱۶). مفهوم بازدارندگی در شناخته شدهترین تقسیمبندی به بازدارندگی خاص و بازدارندگی عام دستهبندی می‌شود. لذا از این منظر، اگر مجازات در این جهت اعمال شود که مجرم در آینده مجدداً مرتکب جرم نشود و مجازات برای او درس عبرت باشد ( بازدارندگی خاص) و نیز سایر افراد جامعه که قابلیت ارتکاب جرم را دارند از اعمال کیفر بر مجرم درس عبرت گیرند و گرد جرم نگرددند (بازدارندگی عام)، چرا که کیفر میترساند و این خصیصه ذاتی آن است (نوربها، ۱۳۸۱: ۳۹۱).
۳-۹-۱- ۲) تعریف عملیاتی متغیر وابسته
در این پژوهش متغیر بازدارندگی در سطح سنجش فاصلهای قرار دارد و در قالب طیف پنج قسمتی لیکرت (کاملا موافق، موافق، بینظر، مخالف و کاملا مخالف) در چهار سوال اول و ( خیلی کم، تا حدودی کم، متوسط، تا حدودی زیاد و خیلی زیاد) در سوالات ۱ تا ۱۷جدول زیر مطرح شده است. این طیف دارای ۱۷ گویه زیر است. به بازدارندگی پایین نمره ۱ و به بازدارندگی بالا نمره ۵ داده شده است. در واقع، سوال ۳، ۴، ۵ ریکود شده و جهتشان عوض شده است. بدین معنی که به گزینه کاملاً موافق و خیلی زیاد نمره ۵ داده شده است. ولی در بقیهگویه ها نمره ۱ داده شده است.
جدول ۳-۱) تعریف عملیاتی متغیر سطح بازدارندگی
متغیر ابعادگویه ها منبع
سطح بازدارندگی
بازدارندگی خاص ۱- به تجربه فهمیدم هر موقع قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت نمیکنم کارها را راحتتر انجام میدهم.

۲- در امور روزمره ترجیح میدهم به شیوه شخصی، بدون در نظر گرفتن قوانین راهنمایی و رانندگی عمل کنم.
محقق ساخته

بازدارندگی عام ۳- پیروی از قوانین راهنمایی و رانندگی خیر عمومی را در پی دارد و با توجه به مصلحت ما تدوین شده است.
۴- به خاطر اینکه در جامعه حریم افراد و نهادها حفظ شود به هر قیمتی از قانون اطاعت میکنم. محقق ساخته
بازدارندگی در عمل ۵- استفاده از کمربند ایمنی
۶- تجاوز به سطح گذرگاه عابر پیاده در سوارهرو
۷- استفاده از تلفن همراه
۸- سرعت غیرمجاز
۹- توقف وسایل نقلیه در پیاده رو
۱۰- دور زدن در محل ممنوع
۱۱- توقف در محل ممنوع
۱۲- همراه نداشتن گواهی نامه
۱۳- عدم توجه به فرمان پلیس راهنما در تقاطعها
۱۴- بوق زدن غیر ضروری و مکرر
۱۵- عدم توجه به تابلوی ایست یا چراغ قرمز
۱۶- حمل مسافر با وسیله نقلیه شخصی
۱۷- گردش به راست یا چپ در محل ممنوع محقق ساخته

۳-۹-۲) متغیرهای مستقل
۳-۹-۲- ۱) تعریف مفهومی و عملیاتی پایگاه اقتصادی-اجتماعی
پایگاه اجتماعی- اقتصادی وسیله یا میدانی است که در عصر حاضر برای تجزیه و تحلیل و شناخت امور اجتماعی مورد استفاده قرار میگیرد (نیومن ۱۹۹۹، به نقل از مظفری و محمدیصادق ۱۳۸۹). در این پژوهش پایگاه اقتصادی- اجتماعی پاسخگویان در سطح سنجش فاصلهای قرار دارد و بر اساس وضعیت سواد پاسخگو( سطح سنجش رتبهای)، میزان درآمد ماهیانه سرپرست خانوار ( سطح سنجش فاصلهای)، میزان هزینه ماهیانه پاسخگو ( سطح سنجش فاصلهای)، داشتن زمین یا ماشین ( سطح سنجش اسمی) و وضعیت اشتغال( سطح سنجش رتبهای) سنجیده میشود. در واقع، به سطح سواد، درآمد، هزینه و اشتغال پایین، کمترین نمره و به بالاترین سطح نیز، بیشترین نمره داده میشود.
۳-۹-۲- ۲) تعریف مفهومی و عملیاتی فشار ساختاری- اجتماعی
فشار ساختاری به تنش‌ها ، تضادها و ابهام‌هایی اطلاق می‌شود که باعث ایجاد منافع متعارض در درون جامعه می‌گردد. این گونه فشارها در شکل نگرانی درباره آینده، اضطراب‌ها، ابهامات، و یا برخورد مستقیم هدف‌ها ابراز می‌شوند. منابع فشار ممکن است کلی و یا ویژه موقعیت‌های معینی باشند (غفاری و ابراهیمی لویه، ۱۳۸۹: ۲۱۵). در این پژوهش متغیر فشار ساختاری- اجتماعی نیز، در سطح سنجش فاصلهای است و در قالب طیف پنج قسمتی لیکرت ( کاملا درست، تا حدودی درست، بینظر، تا حدودی نادرست و کاملا نادرست) و (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم) مطرح شده که شامل ۷ گویه میباشد که در قسمت جدول عملیاتی بدان پرداخته شده است. حداقل نمره ۱ و حداکثر نمره نیز ۵ میباشد.
۳-۹-۲- ۳) تعریف مفهومی و عملیاتی وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی
از نظر جامعهشناختی، عنصر وابستگی، بیانگر میزان وابستگی فرد به اشخاص دیگر در خانواده، محیط و نهادهای اجتماعی است که موجب میشود در جامعهای که میان اعضای آن وابستگیهای متقابل و قوی وجود دارد، بیش از جامعه یا گروهی دیگر که اعضای آن بستگی محکمی با هم ندارند، قادر به انجام اعمال خود خواهند بود ( ممتاز، ۱۳۸۱: ۱۲). متغیر وابستگی به خانواده و نهادهای اجتماعی، در قالب طیف پنج قسمتی لیکرت (کاملا درست، تا حدودی درست، بینظر، تا حدودی نادرست و کاملا نادرست) مطرح شده و شامل ۱۰ گویه میباشد که در این میان جهتگویه های ۳، ۴، ۵، ۷، ۸، ۹ و ۱۰ ریکود شده است. یعنی به گزینه کاملا درست نمره ۵ داده شده است ولی در بقیهگویه ها اینگونه نمیباشد.

۳-۹-۲- ۴) تعریف مفهومی و عملیاتی آگاهی از قوانین
از نظر جامعهشناختی، آگاهی از قوانین؛ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ، ﺗﻌﺒﻴﺮ، ﺗﻔﺴﻴﺮ و ارﺗﺒﺎط اﻃلاﻋﺎﺗﻲ است ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻮاس اﻧﺠﺎم میﺷﻮد (محسنی، ۱۳۷۵: ۱۰). این متغیر نیز، در قالب چهار سوال در طیف پنج قسمتی لیکرت (کاملا درست، تا حدودی درست، بینظر، تا حدودی نادرست و کاملا نادرست) سنجیده شده و در سه سوال ریکود شده؛ یعنی به گزینه کاملا درست نمره ۵ داده شده است.
۳-۹-۲- ۵) تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل در قالب جدول
در این پژوهش متغیرهای پایگاه اقتصادی- اجتماعی، فشارهای ساختاری-اجتماعی، وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی و آگاهی از قوانین به عنوان متغیرهای مستقل در قالب یک جدول عملیاتی میشوند.
جدول ۳-۲) تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل
متغیر گویه منبع

پایگاه اقتصادی- اجتماعی ۱- وضعیت سواد؟
۲- وضعیت اشتغال ؟
۳- میزان هزینه ماهیانه پاسخگو به تومان
۴- میزان درآمد ماهیانه سرپرست خانواده به تومان
۵- آیا شما به نام خودتان دارای زمین شخصی، زمین برای کشاورزی یا خانه یا ماشین هستید؟

محققساخته

۱- اگر وضعیت زندگیام بهتر بود مطمئناً بیشتر از قوانین راهنمایی و رانندگی اطاعت میکردم.
۲- هنگام برگشت از سر کار، احساس خستگی میکنم.
۳- در پایان روز توان فیزیکیام را از دست میدهم.
۴- نگران از دست دادن کار یا اخراج شدن هستم.
۵- با همکارانم در سر کار مقداری مشکل دارم.
۶- تا چه اندازه فشارهای مالی مرتبط با خانوادهتان بر اطاعت شما از قوانین راهنمایی و رانندگی تاثیر می گذارد؟
۷- تا چه اندازه فشارهای روانی مرتبط با شغلتان بر اطاعت شما از قوانین راهنمایی و رانندگی تاثیر می گذارد؟

محققساخته
فشار ساختاری- اجتماعی

وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی ۱- چون مطمئن هستم کسی در خانواده به کارهای من توجه ندارد، به راحتی میتوانم هر کاری را انجام دهم.
۲- گاهی می ترسم خواسته های خود را با اعضای خانوادهام مطرح کنم.
۳- نحوه گفتگو ، میان خودم با خانوادهام بسیار راضی هستم.
۴- در گردهماییهای اجتماعی و یا راهپیماییها شرکت میکنم.
۵- من تمایل دارم که شغلم مرتبط با تحصیلاتم باشد.
۶- گاهی اوقات در جامعه و در بین هم وطنانم احساس بیتعلقی و دل زدگی میکنم.
۷- خیلی خوشحال میشوم که بقیه زندگی شغلی خودم را در این شهر سپری کنم.
۸- واقعا احساس میکنم که مشکلات این شهر مشکلات خودم هستند.
۹- در مقابل بسیاری از مردم احساس مسئولیت میکنم.
۱۰- من نسبت به دین و مذهب خودم احساس دلبستگی میکنم. محققساخته
آگاهی از قوانین ۱- از هر قانونی باید اطاعت کرد.
۲- شاید قوانین با برخی از ارزشهای ما ناسازگار باشد ولی باید از آن اطاعت کرد.
۳- اهمیت احترام به قوانین رانندگی را به عنوان یک ارزش فرهنگی پذیرفتهام و بدان عمل میکنم.
۴- نظام قوانین راهنمایی و رانتدگی موجود را نمیپذیرم و آن را دچار کاستیها و نواقص بسیاری میدانم. محقق ساخته

۳-۹-۳) متغیرهای واسطهای
۳-۹-۳-۱) تعریف مفهومی و عملیاتی اثرپذیری مجازاتهای رسمی
در مورد اثربخشی ضمانت اجراهای کیفری و مجازاتهای رسمی، بیشتر بر جلوگیری از تکرار جرم در دوره مراقبت تأکید شده است (قاسمیمقدم، ۱۳۸۷). این متغیر نیز، شامل ۷ گویه با طیف پنج قسمتی لیکرت می‌باشد که در چهار سوال اول دارای گزینههای (کاملا درست، تا حدودی درست، بی‌نظر، تا حدودی نادرست و کاملا نادرست) و در سه سوال بعدی دارای گزینههای ( خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم) میباشد. که در ۴ سوال اول جهت سوالات عوض شده و به گزینه کاملا درست، نمره ۵ داده میشود.
۳-۹-۳-۲) تعریف مفهومی و عملیاتی ناکامی منزلتی
ناکامی به حالت روحی‌ای گفته می‌شود که هرگاه راه دست‌یابی به یک هدف خواستنی بسته شود یا دست‌یابی به آن به تاخیر افتد، روی می‌دهد. هر فرد در طول زندگی خود، با موانعی روبرو می‌شود که باعث می‌شود به اهداف خود نرسد. به همین دلیل ممکن است ناکامی به او دست بدهد ( ایمانی، ۱۳۷۰). کوهن نیز، می‌گوید شکاف بین اهداف و ابزار به واسطه ناکامی منزلتی موجب کج رفتاری میشود (کوهن ، ۱۹۹۵).
متغیر ناکامی منزلتی شامل ۵ گویه میباشد که با استفاده از طیف پنج قسمتی لیکرت (کاملا موافق، موافق، بینظر، مخالف و کاملا مخالف) مورد آزمون قرار گرفته است.
۳-۹-۳-۳) تعریف مفهومی و عملیاتی کنترلهای اجتماعی
به مکانیسم هایی اطلاق می شود که جامعه برای واداشتن اعضایش به سازگاری و جلوگیری از ناسازگاری به کار می برد. همچنین، به مجموع عوامل محسوس و نامحسوسی که یک جامعه در جهت حفظ معیارهای خود به کار می برد و مجموع موانعی که به قصد جلوگیری افراد از کجروی اجتماعی در راه آنان قرار می دهد، نیز، گفته میشود که میتوان آن را به دو دسته کلی تقسیم کرد:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کنترل غیررسمی: شکلی از کنترل اجتماعی است که در عرصه رویاروی اجتماعی اعضای جامعه در خانواده، مدرسه، محل کار و … تحقق می یابد. افرادی که بر خلاف هنجارهای سنتی و معیارهای خانوادگی و اجتماعی رفتار کنند، از سوی دیگران برای همنوایی با هنجارهای اجتماعی تحت فشار قرار می گیرند، افراد ناهمنوا از جامعه طرد میشوند یا مورد تمسخر و استهزای دیگران قرار میگیرد.
۲- کنترل رسمی: کنترل رسمی مبتنی بر عنصر حقوقی و قانونی کنترل اجتماعی است. در کنترل رسمی، قوانین جامعه، راهنمای اعضای آن هست و گروههایی نیز وجود دارد که این قوانین و مقررات را در جامعه اعمال میکنند و کجروان اجتماعی و مجرمان را دستگیر می‌کنند. در کنار اینگروه ها، موسسات و سازمانهایی چون مدرسه، اداره و … نیز وجود دارند که دارای معیارها و مقرراتی برای کنترل اجتماعی است
۳- خود کنترلی: این خود بدان معناست که رانندگان تا چه اندازه توانستهاند خود را در برابر تخلف نگه داشته و مرتکب آن نشوند ( ستوده، ۱۳۸۰).
متغیر کنترل اجتماعی، شامل ۷ گویه است که با طیف پنج قسمتی لیکرت (کاملا درست، تا حدودی درست، بینظر، تا حدودی نادرست و کاملا نادرست) سنجیده شده و در این متغیر گویه‌های ۲، ۴، ۶ و ۷ ریکود شده و به گزینه کاملا درست نمره ۵ داده شده است.
۳-۹-۳-۴) تعریف عملیاتی متغیرهای واسط در قالب جدول
در این مرحله از تحقیق،

]]>