منبع مقاله درباره راهنمایی و رانندگی

<![CDATA[ متغیرها شاخصسازی میشوند. در واقع این مرحله به ما کمک میکند که بتوانیم مفاهیم […]

<![CDATA[

متغیرها شاخصسازی میشوند. در واقع این مرحله به ما کمک میکند که بتوانیم مفاهیم را اندازهگیری کنیم.
جدول ۳-۳) تعریف عملیاتی متغیرهای واسط
متغیر گویه منبع

اثرپذیری مجازاتهای رسمی ۱- من وقتی جریمه میشوم، دیگر آن تخلف را انجام نمیدهم.
۲- من همیشه از ترس جریمه پلیس در رانندگی تخلفی مرتکب نمیشوم.
۳- من همیشه از ترس خسارات ناشی از تخلف رانندگی، قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت میکنم.

۴- هر جا قوانین راهنمایی و رانندگی به سود من باشد به آنها عمل میکنم.
۵- تا چه اندازه دیدهاید که رانندهای به خاطر داشتن نسبت آشنایی با مامور راهنمایی و رانندگی از جریمه معاف شود؟
۶- به چه میزان به خاطر تخلفات رانندگی جریمه شدهاید؟
۷- به چه میزان به خاطر تخلفات رانندگی به زندان یا بازداشتگاه رفتهاید؟
محققساخته

ناکامی منزلتی ۱- قوانین راهنمایی و رانندگی برای مردم عادی و طبقات پایین وضع شده و قانونگذار خود آن را رعایت نمیکنند.
۲- نسبت به رعایت قوانین و هنجارهای جامعه اهمیتی نمیدهم و تصور میکنم برای من تدوین نشده است.
۳- احساس میکنم که قادر به تغییردادن چیزی نیستم.
۴- دوست دارم از افراد توانمندتر از خودم فاصله بگیرم.
۵- دوست دارم که از شر خیلی چیزها در زندگی ام، خلاص شوم.
محققساخته

کنترلهای اجتماعی ۱- قوانین درست و کارآمد که جنبه اجرایی داشته باشد وضع نمیشود
۲- من خیلی تحت تاثیر اطرافیانم برای عدم پیروی از قوانین راهنمایی و رانندگی قرار میگیرم.
۳- دوستانم خیلی مرا به سرپیچی از قانون و مقررات راهنمایی و رانندگی تشویق میکنند
۴- اگر من از قوانین راهنمایی و رانندگی سرپیچی کنم دوستان و خانوادهام مرا سرزنش میکنند.
۵- چون اطرافیانم از دور زدن قانون راهنمایی و رانندگی نتیجه خوبی گرفتند من هم به این کار تشویق میشوم
۶- هر موقع میخواهم در رانندگی تخلفی را انجام بدهم، پلیس سر میرسد
۷- همیشه در هنگام رانندگی این احتمال را میدهم که پلیس به صورت نامحسوس وجود داشته باشد.

محققساخته

۳-۱۰) اعتبار و پایایی
دو خصوصیت ابزار اندازهگیری عبارتند از: ۱- اعتبار ۲- پایایی . مفهوم اعتبار به این سوال پاسخ میدهد که ابزار اندازهگیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازهگیری نمیتوان به دقتداده های حاصل از آن اطمینان داشت (سرمد، بازرگان و حجازی ۱۳۸۸: ۱۷۰). در این بررسی برای پی‌بردن به اعتبار پرسشنامه از اعتبار صوری استفاده میشود. اعتبار صوری را می‌توان ناشی از میزان توافق چند متخصص دانست. در این راستا، پرسشنامهی تدوینشده به استاد راهنما و استاد مشاور که بر موضوع تحقیق اشراف دارند ارائه گردید تا نظرات خود را در خصوص تأیید یا عدم تأیید آن اعلام نمایند.
منظور از پایایی این است که اگر آزمایشی را چند بار تکرار کنیم یا تجزیه و تحلیل را به دفعات مختلف انجام دهیم، در همه موارد نتایج بهدست آمده یکسان باشد (ساروخانی ۱۳۸۰: ۱۵۱).
در این تحقیق برای اندازهگیری پایایی تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده میشود. مقدار آلفای کرونباخ بین ۱- ۰ در نوسان بوده، هر چقدر مقدار آن به سمت ۱ میل کند یا نزدیک شود، بیانگر هماهنگی درونی گویه‌ها با متغیر مورد نظر است و وسیله اندازهگیری نیز به همان نسبت دارای روایی بالا خواهد بود. بعد از محاسبه پایایی، سوالاتی که باعث پایین آمدن پایایی کل میشوند، حذف خواهند شد. در این پژوهش نیز تعداد ۴۰ پرسشنامه بین رانندگان جوان توزیع شد و مشخص شد که سوالات از پایایی نسبتاً خوبی برخوردارند و به همان صورت در پرسشنامه نهایی مورد استفاده قرار گرفتند.
جدول ۳-۴) میزان پایایی شاخص‌های تحقیق
نام متغیرها ضریب آلفا
فشار ساختاری اجتماعی ۷۶/۰
آگاهی از قوانین ۷۳/۰ نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی ۸۴/۰
اثرپذیری مجازاتهای رسمی ۷۹/۰
ناکامی منزلتی ۸۶/۰
کنترلهای اجتماعی ۷۵/۰

سطح بازدارندگی قوانین ۷۱/۰

فصل چهارم:
یافتههای تحقیق

۴-۱) مقدمه
در این فصل با استفاده ازروش های مختلف آماری، دادههای بدست آمده از پرسشنامهی محقق ساخته، مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و یافتههای پژوهش ارائه خواهد شد. به عبارتی، اطلاعاتی که از اجرای پرسشنامه بدست آمده، جمعآوری، کدگذاری و وارد رایانه شده و با استفاده از نرم افزار spss در نسخه ۲۰ در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
در فصل حاضر، در قالب آمار توصیفی نظیر فراوانی و درصد، مشخصه‌های اقتصادی- اجتماعی، جنسیتی، سن و … ارائه خواهند شد. سپس، در قالب روابط دو متغیره به بررسی روابط بین متغیرهای مختلف با سطح بازدارندگی قوانین پرداخته میشود. در ادامه با استفاده از آمار استنباطی و آزمون‌های مختلف آماری مانند تحلیل همبستگی، رگرسیون و … به آزمون فرضیات و در نهایت؛ با استفاده از تحلیل مسیر روابط علی بین متغیرهای مدل مفهومی پژوهش مورد آزمون قرار میگیرد.

۴-۲) توصیف متغیرهای زمینهای تحقیق
در آمار توصیفی با استفاده از فراوانی و درصدها فقط به توصیف متغیرهای زمینهای، مستقل، واسط و وابسته می‌پردازیم.
۴-۲-۱) توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت
بر اساس جدول (۴-۱)، اکثر پاسخگویان مردان میباشند که ۸/۶۸ درصد هستند. ۳/۳۱ درصد از آنان را هم زنان تشکیل میدهد.
جدول ۴- ۱) توزیع فراوانی و درصد جنسیت پاسخگویان
جنسیت پاسخگویان فراوانی درصد
مرد ۲۶۴ ۶۸٫۸
زن ۱۲۰ ۳۱٫۳
کل ۳۸۴ ۱۰۰

۴-۲-۲) توزیع پاسخگویان برحسب سن
جدول ( ۴-۲) نشان میدهد که بر اساس سن قانونی داشتن گواهینامه، حدود ۲/۱۲ درصد از پاسخگویان در سنین ۱۸ تا ۲۰ سال، ۲/۲۴ درصد سن ۲۱ تا ۲۳ سال، ۷/۲۹ درصد بین سنین ۲۴ تا ۲۶ سال، ۶/۳۳ درصد بین سنین ۲۷ تا ۲۹ سال قرار دارند.
جدول ۴- ۲) توزیع فراوانی و درصد سن پاسخگویان
وضعیت سن پاسخگویان فراوانی درصد
۱۸ تا ۲۰ سال ۴۷ ۱۲٫۲
۲۱ تا ۲۳ سال ۹۳ ۲۴٫۲
۲۴ تا ۲۶ سال ۱۱۴ ۲۹٫۷
۲۷ تا ۲۹ سال ۱۲۹ ۳۳٫۶
پاسخ نداده ۱ .۳
کل ۳۸۴ ۱۰۰

۴-۲-۳) توزیع پاسخگویان برحسب داشتن سابقه گواهینامه
همان طور که در جدول ( ۴-۳) مشاهده میشود، بیشتر پاسخگویان دارای سابقه سه سال به بالا برای داشتن گواهینامه هستند و تنها ۸/۲۰ درصد از آنها بین ۱ تا ۲ سال است که گواهینامه گرفتهاند و تا حدود زیادی این امر ناشی از سن پایین آنها میباشد.
جدول ۴- ۳) توزیع فراوانی و درصد سابقه داشتن گواهینامه
وضعیت سابقه گواهینامه فراوانی درصد
۱ تا ۲ سال ۸۰ ۲۰٫۸
۳ تا ۴ سال ۷۴ ۱۹٫۳
۵ تا ۶ سال ۸۲ ۲۱٫۴
۷ تا ۸ سال ۵۸ ۱۵٫۱
۸ سال به بالاتر ۹۰ ۲۳٫۴
کل ۳۸۴ ۱۰۰

۴-۲-۴) توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت تاهل
جدول ( ۴-۴) نشان میدهد که اکثر پاسخگویان یعنی ۶۲ درصد مجرد هستند، ۳/۳۳ درصد نیز متاهل بوده و تنها حدود ۳ درصد مطلقه بودند.
جدول ۴- ۴) توزیع فراوانی و درصد وضعیت تاهل پاسخگویان
وضعیت تاهل پاسخگویان فراوانی درصد
متاهل ۱۲۸ ۳۳٫۳
مجرد ۲۳۸ ۶۲
متارکه به دلیل فوت همسر ۶ ۱٫۶
متارکه به دلیل طلاق ۸ ۲٫۱

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پاسخ نداده ۴ ۱

]]>