منبع مقاله با موضوع سیگنال، نمایش، #include، افزایش

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه […]

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
<![CDATA[ داد. در شکلهای ۵-۲ تا ۵-۴ ساختار حلقه و نحوه درهم روی و نقاط گره (با نگرش المان محدود) نشان داده شده است.
شکل ۵-۲ نمایش نحوه قرار گیری حلقه ها نسبت به همدیگر (در راستاهای x, y, z)
شکل ۵-۳ نمایش نحوه قرار گیری حلقه ها در حالت عادی و در نگاه المان محدود
شکل ۵-۴- نمایش هندسه پارچه های حلقوی پودی
۵-۳-نتیجه گیری کلی
در این تحقیق یرای بررسی تاثیر ساختار یک پارچه حلقوی پودی روی سیگنال خروجی، سه نوع منسوج هوشمند، به گونه ای تهیه شده، که فقط پارامتر گیج آنها متغیر است، و نتایج نشانگر آنست که :
الف) در اثر افزایش گیج پارچه، دامنه سیگنال افزایش معناداری دارد.
ب) با افزایش گیچ پارچه،افزایش تعداد مراکز اثر نیرو بر واحد سطح را داریم، و در نتیجه سنسور بکار رفته در این منسوج بیشتر تحریک شده است، و دامنه سیگنال خروجی افزایش یافته است.
برای استفاده ازمنسوج، یک برنامه به زبانVisual C++ و تحت سیستم عامل windows برای دیتاگیری و تجزیه و تحلیل دادههای تنفس در حوزه زمان و فرکانس نوشته شد. این نرمافزار قادر به جمعآوری دادههای تنفس و پردازش آنها، رسم نمودار تنفس بر روی صفحه نمایش از مزایای این نرمافزار این است.
دستگاه الکترونیکی دارای یک جعبه سختافزار و یک لباس مجهز به سنسور و یک نرمافزار برای اندازهگیری تعداد نتفس میباشد. بنابراین نیازی به نصب کارت A/D بر روی کامپیوتر مورد نظر نیست.
۵-۴- پیشنهاد برای تحقیقات بعدی
امروزه برتری تکنیکهای دیجیتال در تمامی سیستمهای اندازهگیری شناخته شده است. اصولاً پارامتری که اندازهگیری میگردد به شکل متغیرهای پیوسته میباشد. بنابراین پردازش دیجیتال، شامل تبدیل آنالوگ به دیجیتال متغیرهایی است که در ابتدای کار اندازهگیری شده است. روشی که برای تحلیل دادههای تنفس استفاده شد، پردازش سیگنال دیجیتالDSP125 بود که برای نمایش سیگنال تنفس در حوزه زمان به کار رفت. در این اندازهگیری، برد الکتریکی، سنسورها و آمپلیفایرها باید سیگنالهایی با حداقل نویز الکتریکی ایجاد کنند. میانگینگیری ممکن است تا حدودی میزان نویز را کاهش دهد ولی مقداری از اجزای فرکانسی سیگنال را حذف و قابلیت اطمینان آنرا کاهش میدهد. بنابراین لازم است در طراحی قسمتهای الکترونیکی دستگاه از قطعات ابزاردقیق استفاده گردد.
– صحت و قابلیت پوشش از مزایای این منسوج میباشد. با توجه به قابل نصب بودن نرمافزار ، میتوان از سیستم های وایرلس و میکرو پروسسورها و …. بهره گرفت .
-در آینده ازسیستمهای وایرلس برای انتقال داده های تنفسی بر روی اینترنت استفاده شود.
– الیاف نوری به عنوان سنسور استفاده شود.

۶- ضمائم
۶-۱- برنامه نوشته شده به زبان ویژوال C در زیر آورده شده است.
#include “stdafx.h”
#include “Data Logger.h”
#include “MainFrm.h”
#include “Data LoggerDoc.h”
#include “Data LoggerView.h”
#ifdef _DEBUG
#define new DEBUG_NEW
#undef THIS_FILE
static char THIS_FILE[] = __FILE__;
#endif
BEGIN_MESSAGE_MAP(CDataLoggerApp, CWinApp)
//{{AFX_MSG_MAP(CDataLoggerApp)
ON_COMMAND(ID_APP_ABOUT, OnAppAbout)
// NOTE – the ClassWizard will add and remove mapping macros here.
// DO NOT EDIT what you see in these blocks of generated code!
//}}AFX_MSG_MAP
ON_COMMAND(ID_FILE_NEW, CWinApp::OnFileNew)
ON_COMMAND(ID_FILE_OPEN, CWinApp::OnFileOpen)
// Standard print setup command
ON_COMMAND(ID_FILE_PRINT_SETUP,
CWinApp::OnFilePrintSetup)
END_MESSAGE_MAP()
CDataLoggerApp::CDataLoggerApp()
{
}
CDataLoggerApp theApp;
BOOL CDataLoggerApp::InitInstance()
{
AfxEnableControlContainer();
#ifdef _AFXDLL
Enable3dControls(); // Call this when using MFC in a shared DLL
#else
Enable3dControlsStatic(); // Call this when linking to MFC statically
#endif
SetRegistryKey(_T(“Local AppWizard-Generated Applications”));
LoadStdProfileSettings(); // Load standard INI file options (including MRU)
CSingleDocTemplate* pDocTemplate;
pDocTemplate = new CSingleDocTemplate(
IDR_MAINFRAME,
RUNTIME_CLASS(CDataLoggerDoc),
RUNTIME_CLASS(CMainFrame), // main SDI frame window
RUNTIME_CLASS(CDataLoggerView));
AddDocTemplate(pDocTemplate);
CCommandLineInfo cmdInfo;
ParseCommandLine(cmdInfo);
if (!ProcessShellCommand(cmdInfo))
return FALSE;
m_pMainWnd-ShowWindow(SW_SHOW);
m_pMainWnd-UpdateWindow();
return TRUE;
}
class CAboutDlg : public CDialog
{
public:
CAboutDlg();
//{{AFX_DATA(CAboutDlg)
enum { IDD = IDD_ABOUTBOX };
//}}AFX_DATA
//{{AFX_VIRTUAL(CAboutDlg)
protected:
virtual void DoDataExchange(CDataExchange* pDX); // DDX/DDV support
//}}AFX_VIRTUAL
// Implementation
protected:
//{{AFX_MSG(CAboutDlg)
// No message handlers
//}}AFX_MSG
DECLARE_MESSAGE_MAP()
};
CAboutDlg::CAboutDlg() : CDialog(CAboutDlg::IDD)
{
//{{AFX_DATA_INIT(CAboutDlg)
//}}AFX_DATA_INIT
}
void CAboutDlg::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)
{
CDialog::DoDataExchange(pDX);
//{{AFX_DATA_MAP(CAboutDlg)
//}}AFX_DATA_MAP
}
BEGIN_MESSAGE_MAP(CAboutDlg, CDialog)
//{{AFX_MSG_MAP(CAboutDlg)
// No message handlers
//}}AFX_MSG_MAP
END_MESSAGE_MAP()
// App command to run the dialog
void CDataLoggerApp::OnAppAbout()
{
CAboutDlg aboutDlg;
aboutDlg.DoModal();
}
// CDataLoggerApp message handlers

گیج]]>