منبع تحقیق با موضوع تدلیس، سکوت، عیب

<![CDATA[ نمی‌گرفت سبب عقد از بین می‌رفت.vi[24] لذا سه شرط تحقق فریب و تدلیس در نکاح عبارت است از: فریب، جاری شدن صیغه عقد و مخاطب توصیف زوج یا زوجه باشد] نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
در مورد اینکه آیا سکوت زوج یا زوجه از عیب و نقص موجب تدلیس می‌شود یا نه؟ امام خمینی (ره) می‌فرمایند: «در صورتی که یک طرف عالم به عیب باشد و آن را مخفی کند و طرف دیگر به عدم عیب اعتقاد داشته باشد و صاحب عیب سکوت کند، تدلیس محقق می‌شود».ولی با توجه به اینکه همه نقص‌ها، عیب موجب فسخ نکاح نیست، سکوت در هرجایی که نقصی وجود دارد موجب تدلیس نیست و تنها سکوت در مورد عیوب با شرایطی تدلیس است، لذا اضافه می‌نمایند: «سکوت زوجه یا وکیلش از بیان نقص وی با بودن آن نقص، در حالی که زوج به عدم نقص، معتقد است در غیر از عیوب موجب حق فسخ، تدلیس نیست و همین طور سکوت زوجه یا ولیّ وی از بیان فقد صفت کمال در حالی که زوج وجود آن صفت را معتقد است تدلیس نمی‌باشد».
 ]]>