منابع پایان نامه درباره متغیرهای جمعیت شناختی

نمونه گیری بی قاعده، روش نمونه گیری تصادفی ساده، روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده نظام دار، روش نمونه گیری خوشه ای، روش نمونه گیری سهمیه ای و روش نمونه گیری ترکیبی وجود دارد ( سکاران، 1386، 294).
نمونه آماری این تحقیق برای جامعه مورد بررسی براساس جامعه آماری محدود (کوکران) انتخاب شده است.
روش نمونه گیری روش تصادفی ساده است که ازمیان معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک انتخاب شده است. از بین جامعه آماری فوق ، تعداد220 نفرانتخاب گردید که در نهایت 200 پرسشنامه جمع آوری شد.
3-6 – ابزارهای گرداوری داده ها
الف)اطلاعات کتابخانه ای: از جمله مطالعه و بررسی کتب و نشریات داخلی و خارجی و جستجو درپایگاه های اطلاع رسانی (اینترنت) و نیز استفاده از تجارب محققین دیگر(مطالعه مقاله ها و پایان نامه ها) به منظور دستیابی به مبانی نظری تحقیق.
ب)اطلاعات میدانی: استفاده از پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی گرداوری داده ها، جهت دستیابی به داده های مورد نظر.
ساختار پرسشنامه در تحقیق حاضر شامل سه قسمت است:
قسمت اول، مربوط به سؤالات جمعیت شناختی می باشد.
قسمت دوم، پرسشنامه استرس شغلی است.
قسمت سوم، پرسشنامه کیفیت تدریس است.
3-6-1- پرسشنامه استرس شغلی
پرسشنامه اول، پرسشنامه استرس شغلی است که 27 سئوال را تشکیل می دهد که در پژوهش باغبانی(1387) استفاده شده است. ازسئوال 1 تا 6 مربوط به عامل اول یعنی عدم علاقه دانش آموزان به یادگیری، از سئوال 7 تا 11 مربوط به فقدان ارتباط و همکاری صمیمانه بین مدیر ومعلمان ، از سئوال12تا 16 مربوط به ارزیابی نامناسب عملکرد و از سئوال 17تا 20مربوط به حقوق و مزایا، از سوال 21 تا 27 مربوط به عدم امنیت شغلی معلمان می باشد.
3-6-2- پرسشنامه کیفیت تدریس
برای گردآوری داده ها از پرسشنامه کیفیت تدریس سراج (2003) استفاده شد. این پرسشنامه حاوی 20 سوال است که چهار ویژگی کلی مربوط به کیفیت تدریس(طرح درس، اجرای تدریس، ارزشیابی تدریس و روابط بین فردی) را می سنجد.
از سوال 1 تا 27 مربوط به استرس شغلی و از سوال 28 تا 47 مربوط به کیفیت تدریس است.
3-7- نحوه امتیاز بندی پرسشنامه
در این تحقیق به منظور اندازهگیری و سنجش پاسخهای ارائه شده از طرف پاسخ دهندگان(معلمان) از طیف لیکرت استفاده شده است. این طیف در جدول 3-3 نشان داده شده است.
جدول(3-2): طیف لیکرت
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم
5
4
3
2
1
3-8- روایی و پایایی پرسشنامه
الف: روایی پژوهش
روایی پژوهش به طور کلی عبارت است از توانایی آن برای تعیین یا تشخیص دقیق و صحیح ارتباط بین عوامل یا متغیرهای پژوهش در جامعه آماری مربوط،از طریق اطلاعات جمع آوری شده برای پاسخگویی به فرضیه های پژوهش می باشد(عبادی زاده،1380، 326).
در رابطه با روایی آزمون در این پژوهش با بهره گیری از نظرات و راهنمایی های اساتید راهنما و ، سوالات آزمون مورد بررسی قرار گرفت.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب: پایایی پژوهش
منظور از پایایی ، ثبات ، هماهنگی ، قابلیت اعتماد ، اعتبار ، پیش بینی دقت و صحت است . ابزارهای تحقیق نیز به عنوان وسیله ای برای جمع آوری اطلاعات باید معتبر باشند تا پژوهشگر بتواند به داده های بدست آمده اعتماد کند . یکی ازروش های محاسبه ضریب پایایی ، استفاده از آلفای کرونباخ 1 است که بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و با استفاده از نرم افزار spss نیز قابل محاسبه است .
جدول)3-3): آلفای کرونباخ متغیر های تحقیق
متغیر
الفای کرونباخ
تعداد سوال
استرس شغلی
932/.
27
کیفیت تدریس
879/.
20
3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیکهای آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده میشود.
3-9-1- آمار توصیفی
آمار توصیفی، به یک مجموعه از مفاهیم و روش‌های بکارگرفته شده جهت سازمان دادن، خلاصه‌کردن، تهیه‌ی جدول، رسم نمودار، و توصیف داده‌های جمع‌آوری شده گفته می‌شود. بطورکلی، آمار توصیفی چکیده و تصویری از داده‌های مورد مشاهده را با کمک ارقام استاندارد و نمودار‌ها ارائه می‌دهد(خاکی، 1379: 285). دراین تحقیق برای نشان دادن وضعیت متغیرهای جمعیت شناختی و تبیین وضعیتمؤلفه ها براساس متغیرهای جمعیت شناختی از میانگین، انحراف معیار، فراوانی، بیشینه و کمینه دادهها استفاده شده است.
3-9-2- آمار استنباطی
در آمار استنباطی همواره محقق با جریان نمونه‌گیری و انتخاب یک گروه کوچک موسوم به نمونه از یک گروه بزرگتر موسوم به جامعه‌ی آماری یا جمعیت اصلی سروکار دارد، و پژوهشگر بوسیله‌ی داده‌ها و اطلاعات حاصله از نمونه به برآورد و پیش بینی ویژگی‌های جمعیت مورد مطالعه می‌پردازد(خاکی،1379: 299).
*آزمون کولموگوروف -اسمیرنوف
در این تحقیق از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای تعیین اینکه دادهها نرمال هستند یا نه استفاده خواهیم کرد.
*آزمون همبستگی
از این آزمون برای بررسی روابط اولیه میان متغیر های تحقیق استفاده شده است.که در صورتی که داده ها نرمال بوده از همبستگی پیرسون و اگر غیر نرمال باشد ازاسپیرمن استفاده می شود.
*آزمون t با یک نمونه (One Sample T Test):
این آزمون برای تعیین معنی‌داری اختلاف بین میانگین یک متغیر با یک مقدار ثابت که مقدار آزمون ( Test Value) نامیده‌ می‌شود،‌ به کار می‌رود. مهمترین نکته در استفاده از آزمون t یک نمونه‌ای، انتخاب مقدار آزمون است که باید یک نقطه وسط ( نه مثبت و نه منفی)‌ را بیان کند.
در تحقیق حاضر با در نظر گرفتن طیف درنظر گرفته‌ شده در پاسخ‌ها، مقدار آزمون برابر 3 (سطح متوسط) در نظر گرفته شده است. چنانچه میانگین پاسخ‌ها در هر یک از متغیرها از عدد 3 بیشتر باشد آن مؤلفه‌ بر عملکرد سازمانی تأثیر گذار خواهد بود در غیر این صورت از نظر جامعه مورد آزمون، متغیر بررسی شده تأثیری نخواهد بود.
در آزمون مورد نظر فرض‌های H0 و H1 برای بررسی وضعیت میانگین نظرات جامعه با استفاده از نمونه گرفته شده؛ بصورت زیر بیان می‌شوند. که با توجه به موارد ذکر شده 3 = μ0 می‌باشد.
در نرم افزار spss شاخصی به عنوان p ـ مقدار (P-Value) برای آزمون ارائه می شود که چنانچه مقدار آن کمتر از سطح آزمون(α) باشد فرض H0 رد می شود و اگر از سطح آزمون بیشتر باشد دلیلی بر رد فرض H0 وجود ندارد. سطح آزمون در این بررسی 05/0 در نظر گرفته شده است.
*آزمون رگرسیون
از این آزمون برای بررسی اثرگذاری و معنی داری اثر مولفه های فرسودگی بر عملکرد سازمانی استفاده شده است.
*آزمون ANOVA
به منظور مشخص شدن نوع رگرسیون(خطی یا غیر خطی) از آزمون ANOVA استفاده شده است با بررسی این آزمون رابطه همزمان متغیرهای مستقل با متغیر وابسته مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
*آزمون فریدمن
جهت اولویتبندی و رتبهبندی متغیرها بر اساس بیشترین تاثیر بر متغیر وابسته(کیفیت تدریس) از آزمون فریدمن استفاده می‏گردد.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه
تجزیه و تحلیل داده‌ها به منظور بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر مطالعاتی که متکی بر اطلاعات جمع‌آوری شده از موضوع مورد تحقیق می‌باشد؛ تجزیه وتحلیل اطلاعات از اصلی‌ترین و مهمترین بخشهای تحقیق محسوب می‌شود. داده‌های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می‌گیرند.
به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده ابتدا آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق شامل جنسیت، سطح تحصیلات و سابقه کار ارائه می شود، سپس آمار تحلیلی مطرح می‌گردد.
در این فصل به منظور پاسخگویی به فرضیات تحقیق ابتدا همبستگی میان متغیرهای تحقیق بررسی گردید و سپس به وسیله آزمون رگرسیون خطی همزمان به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته شد و در نهایت به منظور بررسی بیشتر بر رویداده های تحقیق از آزمون‌هایt یک نمونه‌ای استفاده شد.
4-2- آمار توصیفی
در این بخش ویژگی‌های جمعیت شناختی جامعه آماری تشریح می‌شود. ویژگی‌هایی که در این بخش مورد تحلیل قرار می‌گیرند، عبارت‌اند از: وضعیت افراد پاسخ‌دهنده از نظر جنسیت، سطح تحصیلات و سابقه کار.
4-2-1- وضعیت افراد پاسخ‎دهنده از نظر جنسیت
چگونگی تقسیم‌بندی افراد پاسخ‏دهنده یا جامعه آماری تحقیق حاضر از نظر جنسیت در جدول و نمودار (4-1) نشان داده می‌‌شود. از تعداد 200 نفر جامعه آماری 110 نفر زن (55%) و 76 نفر مرد (38%) می‌باشند.
جدول (4-1): توزیع فراوانی اعضای جامعه آماری برحسب جنسیت
جنسیت
تعداد
درصد
درصد تجمعی
زن
110
55.000
55.000
مرد
76
38.000
93.000
خطا
14
7.000
100.000
کل
200
100.000
نمودار (4-1): نمودار فراوانی اعضای جامعه آماری برحسب جنسیت
4-2-2- وضعیت افراد پاسخ‎دهنده از نظر میزان تحصیلات
نتایج تحلیل آمار توصیفی افراد پاسخ دهنده از نظر میزان تحصیلات در جدول و نمودار (4-2) نشان داده شده است.
جدول (4-2): توزیع فراوانی اعضای جامعه آماری برحسب تحصیلات
تحصیلات
تعداد
درصد
درصد تجمعی
دیپلم و پایینتر
4
2.000
2.000
فوق‌دیپلم
55
27.500
29.500
لیسانس
120
60.000

]]>