منابع پایان نامه درباره تغییرات تکنولوژی

<![CDATA[

س العملها استفاده میکردند. این امر باعث شد بعدها درتمایز بین متغیرهای وابسته، مستقل و مداخلهگر مشکلاتی در تحقیقات مربوط به استرس بوجود آید. بعداً پیشنهادهایی توسط کوپر داده شد که استرس در چهار حوزه مختلف، پزشکی، روانشناسی، جامعه شناسی و مدیریت مورد مطالعه قرار گیرد(فور، ۲۰۰۳، ۷۲۷).
باید توجه داشت دو شرط زیر باید برقرار باشد تا استرس بالقوه به صورت بالفعل جلوه گر شود:
وقتی که فرد از نتایجی که درآینده میخواهد حادث شود بی اطلاع است.
وقتی که برای فرد نتایج حاصله بسیار پر اهمیت باشد. (رابینز، ۱۹۹۲، ۲۸۴)
۲-۲-۲- تعاریف استرس
تعریفی که از هانس سلیه میتوان اخذ کرد، اینست که او استرس را :”درجه سوخت و ساز بدن ” بر اثر فشارهای زندگی«Wear and Tear » میداند(قلعه بندی، ۱۳۸۵، ۲۱).
استرس به حالتی قلمداد می شود که فرد بر اثر محرکهای خارجی از وضعیت و حالت معمول و متفاوت خود خارج میگردد(الوانی، ۱۳۸۴).
۲-۲-۳- تعریف استرس شغلی
قبل از اینکه به تعریف استرس بپردازیم باید این نکته را در نظر داشته باشیم که استرس شغلی متفاوت از سایر استرسهای زندگی است. با در نظر گرفتن این مطلب تعاریف متعدد ولی بسیار نزدیک به هم از استرس شغلی بیان شده است که برخی از آنها مورد ملاحظه قرار میگیرد. «استرس شغلی معلم به حالتی گفته میشود که فرد عکسالعملهایی مانند عصبانیت یا افسردگی از خود نشان میدهد که این عکسالعملها ناشی از شغل معلمی و به واسطه ارزیابیهای معلم از تهدید یا خطر به وجود میآید (گیوینگ، ۲۰۰۷، ۶۲۵).
در تعریف دیگر استرس شغلی را میتوان روی هم جمع شدن عاملهای استرسزا و آنگونه وضعیتهای مرتبط با شغل دانست که بیشتر کارکنان نسبت به استرسزا بودن آن اتفاق نظر دارند (راس و آلتمایر، ۱۳۷۷، ۳۵).
«استرس شغلی اصطلاحی است که برای توصیف استرسهای ناشی از محیط کار استفاده می-‌شود.(استارنهان و دیگران، ۲۰۰۸، ۲)
پارکر و دکوتیس استرس شغلی را به عنوان یک آگاهی یا درک شخصی از نتیجه یک رویداد مخرب میدانستند که از شرایط کار حاصل شده باشد و منجر به عکس العملهای روانی، فیزیولوژیکی و رفتاری در قبال این شرایط میشود.
این عکس العملها به صورت هوشیار و یا ناهشیار رخ میدهد و عوامل ایجاد کننده ممکن است واقعی یا غیر واقعی باشد (ناسردین و دیگران، ۲۰۰۶، ۱۱۸).
هرچند استرس به شکلهای مختلف تعریف شده است ولی زمینه مشترک همه آن تعاریف این است که علت ایجاد فشار عصبی وجود محرکی به صورت فیزیکی یا روانی است و فرد به طرق خاص نسبت به آن عکس العمل نشان میدهد(مورهد و گریفین، ۱۳۸۴،۲۵۱).
کانون اصلی در این تعریف فرد است، این فرد است که فشارها را درک و در مورد آنها ارزیابی انجام میدهد. در مدلی تعاملی که کاکس برای استرس ارائه داده است، فرایندی پویا بین آنچه که مردم تجربه میکنند و عکس العملهایی که در برابر مشکلات و سختیها از خود نشان میدهند توصیف شده است، و بیان میکند که استرس پدیدهای فردی است، و نتیجه تعامل فرد با محیطش است که هدف تطابق یا فعال بودن در مقابل محیط است. اساساً این مدل به بررسی رابطه چهار جنبه فرد و محیط میپردازد. فرد در مرکز این مدل قرار دارد و به طور دائم خواستههای محیط و توانایی فرد برای پاسخگویی به این خواستهها را ارزیابی میکند. همانطور که در شکل (۲-۲)دیده میشود فرد دائماً در حال ارزیابی و در پی رسیدن به تعادل با نیازهای داخلی و خارجی است (هو، ۱۹۹۶، ۴۱).
منابع شخصی
(توانایی)
نیازهای داخلی
و ارزشها
حمایتها و عرضه
محیط بیرونی
الزامات (شغل)و فشارهای محیط بیرونی
محیط نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
فرد

شکل(۲-۳): مدل تعاملی فرد با محیط. منبع: (هو، ۱۹۹۶، ۴۲)
در اکثر تحقیقات انجام شده در مورد استرس، استرس ناشی از کار بالاگزارش شده است(گیوینگ، ۲۰۰۷، ۶۲۴).و اینکه استرسزاهای محیط کار در یک سازمان لزوماً شبیه استرس‌زاهای دیگر سازمانها نیست، ممکن است در سازمانی عواملی باعث استرس شوند که در سازمانهای دیگری این عوامل استرسزا نباشد و یا نسبت به عوامل دیگر دارای استرس کمتری باشند و بعضی عوامل هستند که در بیشتر سازمانها مشترک هستند. در پیرو این مطلب کوپر و سپارک مدلهای زیادی برای عوامل استرسزا ارائه دادهاند. استرس یکی از حقیقتهای محیط کار است که به نظر میرسد جدایی ناپذیر باشد. در یک مطالعه گسترده که بر روی ۷۰۹۹ نفر از کارکنان در ۱۳ شرکت مختلف انجام شد رابطه آماری قوی بین تعداد عوامل استرسزای شغلی و علائم بیماری گزارش شده است (فایربرادر و دیگران، ۲۰۰۲، ۸).
۲-۲-۴- عوامل ایجاد کننده استرس شغلی

عوامل استرسزا اگر به صورت مطلق و بی قید و شرط عمل کنند، میتوانند نتیجه بیمارگونهای به بارآورند. مثل نگرانی، بیماری قلبی (وتن و کمرون۱۳۸۰٬، ۲۱) .
استرس شغلی تحت تاثیر عوامل گوناگونی صورت میگیرد. برای بسیاری از کارکنان تغییرات سازمانی استرسزا میباشند. رویارویی با محیطهای پیچیده و غیر مطمئن، تجدید ساختار سازمانی، بکارگیری تکنولوژ‍ی جدید و همکاران میتواند موجب استرس در افراد سازمان شود. (رابینز، ۱۹۹۲)
وجه مشخصه عوامل ایجاد کننده محیط مدرسه عواملی هستند که منعکس کننده خود سازمان یعنی اندازه مدرسه، تعداد دانش آموزان، تعداد همکاران، قوانین و بخشنامهها و وضعیت فیزیکی مانند آلودگیهای صوتی و نور میباشد و نیز عواملی است که با جایگاه و تعامل با انسانهای دیگر مانند ابهام در نقش، تعارض در نقش ارتباط دارد. البته فشار روانی در تمام مدارس یکسان نیست و از مدرسهای به مدرسه دیگر تغییر میکند، به عبارتی میتوان بیان کرد از آنجایی که میزان بالای فشار روانی باعملکرد پایین ارتباط دارد. اگر بتوان فهرستی از مدارس دارای استرس پایین را تهیه کرد، در واقع بدین وسیله مدارس موفق و دارای کارایی بالا را شناسایی کردهایم. اما نبود معیارهای لازم، عدم وجود امنیت، خواستههای نامعقول از طرف مسئولین، والدین و دانش آموزان، مشکلات مالی و مدیریت ضعیف و در حال تغییر، رسیدن به این امر تقریباً غیرممکن شده است. شکل(۲-۴) نشان دهنده عوامل استرسزا معلمان است همانطور که دیده میشود عوامل ناشی از محیط مدرسه در دو کشور پیشرفته جهان بیشترین استرس را بوجود میآورد.
میزان استرس
عوامل استرسزا
استرس ناشی از مدرسه
آمریکا
انگلیس

شکل(۲-۴): استرسهای معلمان آمریکا و انگلیس. منبع: (هو، ۱۹۹۶، ۴۳)
با آنکه حتی یک عامل فشار آور به تنهایی میتواند فشار روانی عمدهای به بار آورد، ولی به طور معمولی عوامل فشار آور با هم آمیخته میشوند تا ازراه های گوناگون عرصه را بر کارمند تنگ کنند و سرانجام فشار روانی پدید آورند. ولی به هر حال میتوان این عوامل را از هم تفکیک کرد و به طور جدا گانه مورد بحث قرار داد(دیویس و همکاران،۱۳۷۳، ۶۳۴). استرس شغلی فقط در عامل تغییر خلاصه نمیشود بلکه عوامل مختلفی سبب استرس شغلی میشوند که ذیلا بحث خواهد شد. عوامل ایجاد کننده استرس شغلی را میتوان به طور کلی به عوامل برون سازمانی، درون سازمانی، عوامل گروهی، فردی تقسیم کرد، این عوامل بر همدیگر تاثیر و در تعامل هستند(سیدجوادین،۱۳۸۵،۶۳۲ ، ابطحی،۱۳۸۱،۲۹۶). این عوامل در یک نمای کلی در شکل (۲-۴) نشان داده شده است.
عوامل استرس زای برون سازمانی
عوامل استرس زای سازمانی
عوامل استرس زای گروهی
عوامل استرس زای فردی

شکل(۲-۵): عوامل استرسزای شغلی. منبع:(مورهد و گرفین، ۱۳۷۷، ۱۲۵)
استرس شغلی اغلب به وسیله چندین عامل بوجود میآید(ناسردین و دیگران، ۲۰۰۶، ۱۱۶). برخی از نویسندگان مانند رابینز در کتاب مدیریت رفتارسازمانی خود این عوامل را به سه عامل یعنی عوامل محیطی، عوامل سازمانی و عوامل فردی تقسیم بندی کرده است(رابینز،۱۳۸۴، ۹۵۳) و یا شرمور هورن، هانت و ازبورن در کتاب رفتار سازمانی خودشان این عوامل را به سه دسته عوامل کاری، عوامل غیر کاری و عوامل شخصی تقسیم بندی کردهاند(شرمرهورنوهمکاران، ۱۳۷۸، ۴۱۲).
۲-۲-۵- عوامل استرسزای برون سازمانی
اگر سازمان را از دیدگاه سیستم باز مورد بررسی قرار دهیم و بپنداریم که سازمان از محیط خارج به شدت تاثیر میپذیرد آنگاه برایمان روشن میشود که فشار شغلی صرفاً به عوامل درون سازمانی یا محدودهای از زمان که افراد در سازمان کار میکنند محدود نمیشود. همانگونه که یک محیط نامطمئن میتواند بر درجه یا سطوحی از فشار روانی و اعضای سازمان نیز تاثیر بگذارد(لوتانز،۱۳۷۲، ۲۲۳).
این فشار زاها شامل تغییرات اقتصادی، تغییرات سیاسی- اجتماعی و تغییرات تکنولوژیکی میباشد.
نشانه های فیزیولوژیکی
سردرد
با لا رفتن فشار خون
بیماریهای قلبی
نشانه های روانی
بی خوابی
اضطراب
کم شدن رضایت شغلی
نشانه های رفتاری
کاهش تولید
بالا رفتن غیبت
افزایش جا به جایی
افزایش تصادفات
ایجاد تنش
عوامل محیطی
نامطمئن بودن وضع اقتصادی
نامطمئن بودن وضع سیاسی
نامطمئن بودن تکنولوژی
تقسیم کار در خانواده
عوامل سازمانی
فرهنگ و فضای سازمانی
ساختار سازمانی
سیاست ها وخط مشی های سازمان
عوامل فردی
شرایط جسمی
طراح شغلی
حجم زیاد کار
تضاد نقش
ابهام نقش
نتایج حاصل
منابع بالقوه
تفاوتهای فردی
حمایت اجتماعی
تجربه کاری
خصوصیات فردی
باورهای فردی در رابطه با مرکز کنترل
سبک زندگی
حوادث زندگی
عوامل گروهی
رابطه با سرپرست
ماهیت کار گروهی
رابطه با دوستان
اثرات شناختی
تقلیل نیرو و تمرکز
حافظه ضعیف
اغتشاش فکری

شکل(۲- ۶): عوامل استرسزای شغلی. منبع: (رولینسون و دیگران، ۲۰۰۲، ۲۸۳)
۲-۲-۵-۱- تغییرات اقتصادی
در دهه ۱۹۳۰ که سیستم اقتصادی آمریکا شاهد رکود بزرگ بود، نرخ خودکشی سر به آسمان زد. همچنین رکودهای کوتاه مدت هم موجب افزایش تنش میشوند. هنگامی که سیستم اقتصادی به قهقرا میرود، معمولاً سازمانها از نیروی کار خود میکاهند، تعدادی از کارکنان خود را به صورت موقت منتظر خدمت مینمایند، حقوقها کاهش مییابد، هفتههای کاری کوتاه میگردد. زندگی امروزه سرشار از مشکلات شهر نشینی، تراکمها، مشکلات خانوادگی و مسکن، تامین مسائل مالی و اقتصادی است. تمام ایندغدغه های خاطر برای یک کارمند میتواند فشارهایی را به دنبال داشته باشد.
تغییرات اقتصادی از جمله افزایش تورم و یا نوسانات نرخ بهره و مانند آن با کم شدن قدرت خرید فرد ارتباط مستقیم دارد در چنین شرایطی افراد دربرنامه ریزی مالی دچار سردرگمی و فشار عصبی میشوند. برای بیشتر مردم جهان در دهه ۱۹۹۰ وضعیت مالی باعث استرس زیادی شده است(تدبیری و همکاران، ۱۳۸۵، ۹۸). هادی نژاد(۱۳۸۰) وضعیت نامطلوب مالی را به عنوان مهمترین عامل تنیدگی در معلمان قلمداد کرده است. (یگانه و همکاران،۱۳۸۱، ۱۳).
در سالهای اخیر برای بیشتر افراد موقعیت ضعیف مالی باعث شده است که افراد برای تامین نیازهای خود به شغل دیگر نیاز داشته باشند، این امر باعث میشود که زمان کمی برای برنامههای تفریحی، استراحت و فعالیتهای مربوط به خانواده داشته باشند این امر باعث افزایش استرس کارکنان میشود (خانکا، ۲۰۰۲، ۱۵۸).
۲-۲-۵-۲- تغییرات سیاسی- اجتماعی
شکل(۲- ۶): استرسهایناشیازتکنولوژی. منبع: (ال فودایل و دیگران، ۲۰۰۸، ۱۱۰۵)
تغییرات سیاسی در کشور نیز میتواند علت استرس افراد گردد، از جمله این تغییرات میتوان تغییرات دولتها، کودتاها یا تغییر سیستم سیاسی را نام برد که با سطح بالایی از استرس برای افراد توام است (رولینسون و دیگران، ۲۰۰۲، ۲۹). برای مثال تزلزل سیاسی نمیتواند در آمریکا موجب ایجاد تنش بشود، در حالی که در کشورهایی چون نیکاراگوئه و عراق این عامل موجب تنش خواهد شد. دلیل آشکار آن این است که ایالات متحده آمریکا و کانادا سیستمهای سیاسی باثبات دارند و تغییرات به صورتی منظم صورت میگیرد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از طرفی تغییرات و تحولات اجتماعی معمولاً همراه با تغییر در ارزشها از جمله فرهنگ، باورها، سنتها و… همراه میباشد که تلاش در تطابق با موازین ارزش جدید ، استرس زیادی به افراد وارد میکند.
۲-۲- ۵-۳- تغییرات تکنولوژیکی
تغییرات تکنولوژیکی بخشی غیر قابل اجتناب از زندگی است که به گونهای به عنوان عوامل فشارزا محیطی عمل میکند. سیستمهای بانکی، ارتباطات، حمل و نقل و …از جمله این عوامل هستند‌ (ناسردین و دیگران، ۲۰۰۶، ۱۱۶). اختراعات جدید میتواند مهارتها و تجریه فرد را برای یک دوره کوتاه مدت منسوخ نماید. بنابراین عدم اطمینان در تکنولوژی سومین عامل محیطی است که موجب تنش میگردد. کامپیوتر، دستگاههای خودکار و سایر وسایل پیشرفته تکنیکی باعث ترس و وحشت تعداد زیادی از افراد و موجب افزایش فشار روانی در آنان میگردد(رابینز، ۱۳۸۴، ۹۵۴).
کمبود امکانات و ضعف منابع آموزشی در مدارس از عوامل استرسزا شغل معلمی است و طبیعی است که فقدان این مهم اثرات نامطلوبی را بر کار معلمی بجا خواهد گذاشت. (ابراهیمی قوام ،۱۳۷۵) در پژوهش خود از این عامل یاد کرده است. نتایج اکبو کولا و جگد(۱۹۹۲) نشان داد که معلمان علوم در نیجریه مشکل استرس را به وسایل آموزشی نسبت دادهاند. در صورتی که مواد و منابع آموزشی و وسایل مورد نیاز برای آموزش به نحو شایانی در دسترس وجود نداشته باشد معلمان دچار مسائل و مشکلات بیشماری خواهند گردید(یگانه و همکاران،۱۳۸۱، ۱۶).
مدلی که در زیر نشان داده شده است برگرفته شده از مدل تعاملی کریاکو و ساتکلیف(۱۹۷۸)و یک مدل مناسب برای توصیف استرس ناشی از تکنولوژی در تدریس معلمان است، که به آن مدل تعاملی معلم و تکنولوژی گفته میشود. بر اساس این مدل زمانی که بین ویژگهای فرد و ویژگیهای محیطی که فرد در آنجا کار میکند اختلاف وجود داشته باشد، فرد دچار استرس میشود. در مدل محیط تکنولوژیکی ذهنی (آنچه که معلم احساس میکند)، و محیط تکنولوژیکی واقعی (آنچه که واقعاً وجود دارد) تفکیک شده است. و به همین ترتیب بین ویژگیهای واقعی معلم (که بوسیله ناظر بیرونی مشاهده میشوند)، و ویژگیهای ذهنی معلم (که بوسیله خود معلم درک میشود) تمایز قائل شدهاند .
تعامل
تعامل
درجه تناسب
میزان تطابق با واقعیت
درستی خود ارزیابی
عدم تناسب
خیر
بله
استرس

شکل(۲- ۷): استرسهایناشیازتکنولوژی. منبع: (ال فودایل و دیگران، ۲۰۰۸، ۱۱۰۵)
در این مدل زمانی که بین ویژگیهای واقعی معلم و محیط تکنولوژیکی واقعی تناسب وجود دارد و زمانی که بین ویژگیهای ذهنی معلم و ویژگیهای ذهنی محیط تکنولوژیکی تناسب وجود دارد، استرسی وجود نخواهد داشت. مطابق شکل(۲-۶) استرس زمانی بروز خواهد کرد در دو حالت عدم تطابق بوجود آید.
۱- معلم در محیطی کار میکند که نیازمند داشتن مهارت و توانایی تکنیکی است که معلم فاقد این مهارتها ودانش است(عدم تناسب بین نیاز محیط و توانایی فرد).
۲- معلم برای انجام موثر کارهای محول شده نیازمند تامین تکنولوژیکی و امکانات مورد نیز است که از طرف محیط عرضه نمیشود (عدم تناسب بین نیاز فرد و توانایی عرضه از طرف محیط) (ال فودایل و دیگران، ۲۰۰۸).
در اکثر مواقع مشکل کمبود امکانات نیست بلکه پیشرفت تکنولوژی و از رده خارج شدن امکانات فعلی است. در حقیقت زمانی که محیط بیرون اقتضا میکند تکنولوژی جدیدی به کار گرفته شود، معلم احساس میکند که کمبود امکانات آموزشی وجود دارد. برای توضیح بیشتر، تعامل بین محیط و تکنولوژی را در ادامه بررسی میکنیم.
در محیط سازمان اغلب دو جنبه کار یعنی فرد و تکنولوژی با هم در تعامل هستند. در حقیقت ماشین بی روح به عنوان ابزار و فعالیتهای فنی به عنوان فن و آرایش اجتماعی که این ابزار و فن را با هم ترکیب میکند و آنرا سازمان مینامند. ولی کم کم تکنولوژی به مرور زمان تمام جنبههای کار را در بر میگیرد در این حالت تکنولوژی صرفاً وسیلهای است که ترجیحات ویژهای را اقتضاء میکند. در این حالت دو واژه جبرگرایی تکنولوژیکی و جبرگرایی اجتماعی در مقابل هم قرار میگیرند. در سادهترین مفهوم، جبرگرایی تکنولوژیکی را نوعی رشد برون زا و خود مختار در نظر میگیرند که سازمانها و روابط اجتماعی و اقتصادی را تبیین میکند، به نظر میرسد جبر گرایی

]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *