منابع پایان نامه درباره استان تهران، عملکرد کارکنان، استان لرستان، منابع محدود

<![CDATA[ صندلی اپراتور و… رو به رو می شوند که این عوامل به سرعت و یا در دراز مدت بر سلامت جسمی و روانی کارگران تاثیر سوء خواهد داشت، پرداخته اند که هدف از آن تحقیق آسیب شناسی و ارائه راهکارهای مناسب در خصوص مشاغل سخت و زیان آور بندری بوده است که از طریق کارآمد ترین و جدیدترین روشهای مدیریت ایمنی و بهداشت کار با عنوان تجزیه تحلیل ایمنی شغل خطرات ذاتی اینگونه مشاغل را شناسایی و راهکارهایی جهت حذف و یا کنترل آن اتخاذ شود.(حسین چراغی وهمکاران،1387).
رشیدی، بررسی حوادث ناشی از کار در استان لرستان را انجام داده است. نتایج نشان داد که اکثریت کارگران حادثه دیده (۸۱٫۴%) سن کمتر از ۴۰ سال داشته و وقوع حوادث در کارگران ساختمانی بیشتر از سایر مشاغل بوده است. از نظر سابقه کاری نیز ۵۰% افراد حادثه دیده حداکثر پنج سال سابقه کار داشته و ۵۲٫۷% آنان بی سواد و یا کم سواد بوده اند. بین میزان سواد و وقوع حادثه، رابطه معنی داری وجود داشت. بیش از ۷۵% حوادث در کارگاههای فاقد کمیته حفاظت فنی بوقوع پیوسته و اکثر این کارگاهها (۷۱٫۳%) دارای مالکیت خصوصی بودند. در کارگاههایی که از وجود مسئول ایمنی و بهداشت کار برخوردار نبوده اند، فراوانی حوادث بسیار بالا (۸۰٫۶%) بوده است. بین وجود مسئول ایمنی و بهداشت کار با وقوع حادثه رابطه معنی داری وجود داشت. همچنین ۹۴٫۴% حوادث مربوط به کارگرانی بوده که دوره آموزش ایمنی و بهداشت را طی نکرده بودند. از نظر شیفت کاری اکثر حوادث (۶۳٫۹%) در شیفت صبح و در بین افراد متاهل اتفاق افتاده بود. ماههای تیر و خرداد بیشترین فراوانی حوادث را به خود اختصاص داده و غالبا زمان وقوع آنها بین ساعت ۹ تا ۱۱ صبح بوده است. بیشترین عوارض (۵۲٫۸%) حوادث بوقوع پیوسته، مصدومیت کارگران بوده است. با توجه به در معرض خطر بودن این قشر از افراد، لازم است با برنامه ریزی مناسب از قبیل ارتقای سطح سواد، برگزاری دوره های آموزشی ایمنی و بهداشتی، بازرسی و نظافت محیط کار و رفع مشکلات اقتصادی و خانوادگی آنان نسبت به پیشگیری حوادث در بین کارگران تدابیر لازم به کار گرفته شود.(رشیدی،۱۳۸۱) نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
براساس اصول اولیه اقتصاد بهداشت هر بیماری یا هر مرگ زودرس به نوعی هزینه محسوب می شود لذا سنجش بار تحمیلی به علت مرگ زودرس به وسیله مقیاس پولی برای برنامه ریزی رفع آن ضروری است .حوادث شغلی همواره موجب خسارات و هزینه های زیادی برای بشر بوده است .آثار و تبعات اقتصادی حوادث را می توان در سه سطح فردی،سطح بنگاه وسطح ملی بررسی کر د. انسان در چرخه تولید نقش و جایگاه مهمی داشته و هیچ فرد انسانی را نمی توان مانند سایر نهاده های تولیدی مصر ف شدنی دانست. ایمنی بنگاه منافعی فراتر از منافع خصوصی دارد یعنی دارای پیامد خارجی مثبت است. اندازه گیری هزینه های حوادث موجب جلب توجه جامعه و کارفرمایان شده و بخش پنهان هزینه ها را که قسمت عمده ای از هزینه کل را به خود اختصاص میدهد آشکار خواهد ساخت. هزینه های حوادث ناشی از کار قابل تقسیم به هزینه های آشکار و پنهان هستند. با پیشرفت علم اقتصاد و توسعه تکنیکهای اندازه گیری به تدریج از میزان هزینه های پنهان کاسته شده است. هزینه های اقتصادی ناشی از معلولیت و مرگ زودرس ناشی از حوادث در سطح فرد ی دو نوع اصلی هستند” از دست دادن درآمد “و “هزینه های درمانی”. حوادث شغلی منجر به فوت در استان تهران بیش از ۷۵۵۲ سال زندگی و ۳۶۵۶ سال مشارکت اقتصادی را از بین برده و هزینه انسانی آن بیش از ۷۷۷ میلیارد ریال تخمین زده می شود(ذکایی،محمد فام،سیمایی، ۱۳۸۶).
مرتضی شکوری ، در تحقیقی با عنوان ساختار یک گزارش اکچوئری مناسب در صندوقهای بازنشستگی و مروری بر عوامل و پارامترهای موثر در ارزیابی اکچوئری به مسائل سخت و زیان آور پرداخته است. همچنین خدابخشی نیز در تحقیقی که در سال ۱۳۸۸ به بررسی پیشگیری ازحوادث ناشی از کار پرداخته به نتایج زیر دست یافت:
حوادث ناشی ازکار همانند حوادث رانندگی قربانیان زیادی میگیرد. نظامهای مختلف حقوقی برای مقابله با افزایش این جرایم وحوادث،به قواعدکیفری، مدنی و اداری متوسل میشوند. به طور معمول سطح استانداردهای ایمنی در این حوادث بسیار بالا است. با اینکه ازنظر مسؤولیت ،نیروی کارتحت حمایت قابل توجهی قرارمیگیرد ،رویکردپیشگیری ازوقوع این حوادث نیز امری بسیار مهم و بایسته است که در مقررات مختلف منعکس شده است. سازمانهای مختلفی نیز در امر پیشگیری ازاین حوادث دخالت دارند. تجربه نشان میدهد اعمال ضمانت اجرای کیفری در این حوادث چندان موفق نبوده و باید به تقویت مسائل پیشگیرانه همت گمارد.(مرتضی شکوری،۱۳۸۸).
با توجه به برآوردهای مدل پواسون-گاما، بیشترین و کمترین برآورد خطر نسبی رخداد حادثه ناشی از کار در سال ۱۳۸۸ برای مردان به ترتیب در استان های مرکزی (۲٫۱۹۹) و خراسان رضوی (۰٫۴۵۷) و برای زنان نیز به ترتیب در استان های سمنان (۳٫۸۴۸) و هرمزگان (۰٫۲۳۴) به دست آمده است. به طور کلی رخداد حوادث ناشی از کار در استان های مختلف کشور از پراکندگی یکسانی پیروی نمی کند و در اکثر استان های کشور این الگو برای زنان و مردان متفاوت است. کلا در استان های همجوار استان تهران شیوع این حوادث بیش تر از سایر نقاط کشور است(صالحی و همکاران، ۱۳۸۸).
تحقیق قدس و همکاران از معدود پژوهش های انجام شده در زمینه حوادث شغلی بوده که مهمترین علل بروز این حوادث را عوامل فردی مانند خستگی، چند شغله بودن و مشکلات خانوادگی بیان می کند(قدس و همکاران، ۱۳۸۸).
درتحقیقی باعنوان تاثیر تیم کاری ایمنی برحوادث شغ
لی درشرکت سایپا نیز به نقش موثر سرپرستان و سرکارگران در قالب تیم کاری ایمنی در کنار مهندسان ایمنی، در کاهش و کنترل حوادث پرداخته شده که این تحقیق نشان داد که روش ارائه شده، می تواند در صورت اجرای درست باعث کاهش وقوع حوادث شود.(کرمانی ومنتجبی،۱۳۸۸)
محمد فام، بررسی حوادث ناشی از کار و عوامل مرتبط با آن در شرکت تولید آلومینیوم ایران در سال ۱۳۷۸ را انجام داده است. نتایج مطالعه نشان میدهد نرخ بروز حادثه معادل ۱۶٫۴۸ به ازای هر ۱۰۰ نفر است. میانگین سنی و سابقه کار افراد حادثه دیده بترتیب برابر ۳۳٫۰۵ و ۶٫۲۷ سال است. بیشترین اعضای آسیب دیده پاها (۳۱٫۷درصد) و دستها ۲۳٫۷)درصد) بود. از نظر ساعات وقوع حادثه بیشترین حوادث در ساعت ۱۰ صبح رخ داده است ۱۰٫۹)درصد) . بیشترین جراحات وارده از نوع ضرب دیدگی (۳۰٫۶درصد)، شکستگی (۲۲٫۹درصد)و سوختگی (۱۹٫۴درصد) است. با توجه به یافته‏های پژوهش، به منظور کاهش نرخ فراوانی و شدت حوادث پیشنهاد می‏شود که در کارخانه مورد مطالعه نسبت به برنامه‏ریزی و اجرای دوره‏های آموزش ایمنی بر اساس فلسفه ایمنی مبتنی بر رفتار ، اصلاح شرایط ناایمن و استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب اقدام شود.(محمدفام،۱۳۸۰)
ایرج محمدفام و همکاران، به بررسی ارائه روشی جهت تعیین ملاکهای سختی وزیان آوری مشاغل
مختلف پرداخته اند که در نحقیق خود به این نتیجه دست یافته اند که با تعیین مشاغل سخت وزیان
آورمیتوان بابرنامه ریزی صحیح واختصاص بودجه بهسازی لازم رادرالویت قرار داد وبااین کار از پرداخت غرامت وحق بازنشستگی پیش ازموعد جلوگیری نمود. شناسایی مشاغل سخت و زیان آورنیاز به تعیین ملاکهایی دارد که درصورت شامل بودن یک یا چندمورد از آن ملاکها درمورد آن شغل تصمیم گیری خواهد شد.درتعیین این ملاکها دونکته اساسی بایدمدنظر قرارگیرد: ۱) ملاکهای پیشنهادی بایدمطابق با استانداردهای بین المللی باشد (R1&3&6) اصولا عوامل زیان آور در هر محیط کاری به عو امل زیر تقسیم بندی می گردند : عوامل فیزیکی،عوامل شیمیایی ،عوامل بیولوژیکی عوامل روانی وشیفت کاری ،عوامل ارگونومیکی (R7) هرچند در بررسی مراجع معتبر عوامل دیگری نظیر بارکاری واحتمال بروز حادثه نیز تلویحا بطور ترکیب با عوامل فوق الذکر ویا بصورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرند. لازم به ذکر است که هر یک از عوامل اصلی زیان آور ذکرشده به زیر گروه های مربو طه تقسیم می شوند که با توجه به مشخص بودن حد آستانه مجاز یا TLV در مورد هریک از آنها می توانند ملاک خوبی برای شناسایی نهایی زیان آور بودن یک شغل باشند.(ایرج محمدفام وهمکاران،۱۳۸۴).
محمد فام و همکاران، مطالعه‌ای با عنوان بررسی ریسک فاکتورهای موثر در بروز حوادث شغلی یکی از صنایع فلزی بزرگ اراک انجام داده اند.آنها ابتدا در یک مطالعه ، ۸۷۳ نفررا به صورت گذشته نگر به منظور تعیین تعداد موارد حادثه طی سالهای ۸۴ الی۸۶ بررسی نمودند. سپس موارد حادثه دیده با نمونه ای ۲۵۱ نفری از افراد بدون حادثه به شکل مورد- شاهدی مقایسه شدند. پس از جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس پرونده شغلی و اسناد و گزارشات پزشکی موجود در پرونده ها، تحلیل داده هارا با استفاده از آزمونهای مجذور کای ، t-test و رگرسیون لجستیک در نرم افزار spss ویراست ۱۶ انجام دادند. آنها تاکید دارند با توجه به بالا بودن فراوانی حوادث باید نسبت به برنامه ریزی واجرای دوره های اموزش ایمنی،اصلاح شرایط نا ایمن وانتخاب مناسب کارگران متناسب با شرایط کاری وتامین امکانات وتجهیزات حفاظتی مناسب و استاندارد اقدام شود (محمدفام، قمری،محمدبیگی، ابراهیمی ،خدایاری،۱۳۹۰).
ارزیابی عملکرد در مشاغل پرخطر، اولا مستلزم شناسایی ابعاد موثر بر عملکرد شغلی و ایجاد الگوی متناسب با ماهیت این مشاغل است و ثانیا باید بر اساس روش هایی صورت پذیرد که نسبت به ریسک/ خطرگریزی تصمیم گیرنده حساس باشند. زیرا ماهیت این نوع مشاغل همواره تصمیم های ارزیابان را با درجات مختلف ریسک همراه می سازد که با توجه به نوع شغل، تصمیم گیرنده ممکن است بیشتر ویژگی های خوب نیروی انسانی را مد نظر قرار دهد و یا به علت پایین آوردن درجه ریسک، بیشتر بر اساس ویژگی های نامناسب فرد درباره عملکرد وی قضاوت نماید. بنابراین در تحقیقی، پس از شناسایی معیارها و مولفه های موثر بر عملکرد کارکنان در مشاغل پرخطر، یک الگو ارزیابی عملکرد طراحی و با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی، برازش الگو تایید شد. سپس به منظور بهینه سازی روش ارزیابی عملکرد و رتبه بندی کارکنان در مشاغل پرخطر، با توجه به اهمیت بسیار زیاد درجه خوش بینی و ریسک در تجمیع معیارها، عملگر میانگین وزنی – مرتب شده به عنوان یک روش تصمیم گیری چندمعیاره معرفی گردید که با ایجاد جواب های متعدد بر اساس میزان ریسک پذیری/ ریسک گریزی تصمیم گیرنده، نتایج دقیق تر و منطقی تری به همراه داشت. در نهایت با استفاده از عملگر مذکور، به رتبه بندی امدادگران شرکت گاز استان گیلان، با توجه به عملکرد یک ساله آنان پرداخته شد (مرادی و همکاران، ۱۳۹۱).
ب.تحقیقات خارجی
ویلیامز، حوادث شغلی در مشاغل مرتبط با صنعت حمل و نقل ایالات متحده را بررسی نموده است.صنعت حمل و نقل از بالاترین نرخ ها و هزینه های بیماری و آسیب های مربوط به کار در بین کل صنایع در ایالات متحده می باشد. تا همین اواخر، در برخورد با آسیب های مربوط به وسیله نقلیه غیر موتور در صنعت حمل و نقل توجه کمی شده است . رانندگان در معرض دید در مقابل چندین عامل خطر فیزیکی
هستند که به منظور تکمیل وظایف شغلی خود همکاری و کمک می کنند، از جمله، حمل و نقل بارگیری / تخلیه،بازشدن تریلر ، پیوند زنی بارها و ورود و خروج از کابین و تریلر . حدود یک چهارم از تمام آسیب های راننده کامیون در ایالات متحده مربوط به لیز خوردن، سفر، و سقوط در نزدیکی کامیون است . هدف از مطالعه تشریحی این گزارش، آسیب های اخیر در صنعت حمل و نقل در ایالات واشنگتن است. که به منظور درک بهتر از میزان آسیب های خاص در شرایط از دست دادن زمان و جبران هزینه های کارگران است.دراین گزارش ، ادعای جبران (از دست دادن زمان) از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ در داخل صنعت حمل و نقل در ایالات واشنگتن مورد بازدید قرار گرفت. تعدادو میزان، متوسط یک چهارم داده ها ارائه شده است. مدل رگرسیون لجستیک برای شناسایی عوامل وابسته با تشدید ادعای شدید ارائه شده است.اختلالات اسکلتی غیر از آسیب گردن و پشت و اندام های فوقانی آسیب های تکرار شونده ای در سراسر بخش صنعت و مشاغل در صنعت حمل و نقل هستند. ادعای وسایل نقلیه مربوط به بالاترین هزینه های از دست دادن روزها و قاصد (پیک) و ادعای پیام آور ادعای بالاترین خطر برای ادعای از دست دادن زمان بالاتر بود. توجه در بخش و بخش های اشغال متفاوت است.بررسی آسیب های مربوط به کار در صنعت حمل و نقل توسط بخش و شغل در جهت بیشترین منابع محدود برای جلوگیری از آسیب ها در این بخش مهم است. (Williams,2013)
کوهن و همکاران، مرگ و میر مرتبط با حوادث شغلی در ایالات متحده را بررسی و تحلیل نموده اند. در ایالت واشنگتن، به طور متوسط ۸۷ کارگر هنگامی که سر کار هستند در هر سال کشته می شوند. برای درک این حوادث و کمک به تمرکز و توسعه پیشگیری عوامل بالقوه، آنها راباید به خوبی مشخص کرد.مرگ و میر ناشی از کار در بین سال های ۱۹۹۸ و ۲۰۰۲ توسط جمعی از قربانیان توصیف شده است از قبیل مشاغل قربانیان و صنایع و محلی که در آن کار می کنند.حوادث مربوط به وسایل نقلیه و ماشین ها نزدیک به ۱۴% تا ۳۳% بودند. کشاورزی، جنگل داری، ماهیگیری، شکار و معدن داری (۸۷ نفر) و ساخت و ساز (۸۳ نفر) بیشترین مرگ و میر را داشتند. نرخ مرگ و میر در هر ۱۰۰٫۰۰۰ نفر از کارگران این صنایع به ترتیب۲۵٫۷ و ۸٫۷ بودند ، در مقایسه با متوسط وسعت دولت از ۳٫۱ مرگ و میر ۱۰۰۰۰۰ نفر کارگر. این داده ها ناحیه های بیشماری برای پیش گیری از آسیب های مربوط به کار و مرگ و میر نشان می دهد. Cohen) و همکاران،۲۰۰۶)
کانگو و همکاران، مدلسازی مفهومی مدیریت ایمنی در حوادث شغلی را انجام داده است. چندین مدل مفهومی از ایمنی مشاغل و سلامتی و عملکرد (ash) توسط محققان پیشنهاد شده است. به هر حال،این مدل ها به طور کامل توسط مدیران و کارآفرینان شرکت های کوچک و متوسط سرمایه گذاری (SME) قابل استفاده نیست زیرا آنها را در داخل حساب های خواص نمی گیرند و ساختار خواصی از علت به معلول زنجیره ای از فعل و انفعالات مشخص همه عوامل OSH مربوط نیست و عملکرد ایمنی از یک EMS در یک روش مداخله گرانه از طریق یک مشاهده کامل از این مسئله است با توجه به موارد فوق این یک مقاله سیستمیک مدل مداخله گرا از عملکرد ایمنی به طور خاصی برای EMSها طراحی و پیشنهاد می شود. طراحی مدل مورد نیاز شناسایی از همه عامل OSHها مناسب برای EMSها است که با استفاده از روش تفصح گروهی،]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *