منابع پایان نامه درباره استان تهران، داده ها و اطلاعات، قلب و عروق، افراد فعال

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه […]

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
<![CDATA[- اهداف
هدف اصلی:
تاثیر مشاغل سخت و زیان‌آور بر از کار افتادگی و فوت ناشی از کار در سازمان تامین اجتماعی استان تهران
اهداف فرعی
۱٫ شناسایی عوامل ایجاد فوت و از کارافتادگی ناشی از کار
۲٫ شناسایی انواع حوادث منجر به فوت و از کارافتادگی ناشی از کار
۳٫ شناسائی رابطه توزیع حوادث شغلی با متغیرهای جمعیت شناختی
۴٫ شناسایی راهکاری برای کاهش حوادث شغلی
۱-۴- گزاره‌های تحقیق (فرضیه‌ها یا سوالات)
مساله تحقیق در مطالعات کیفی و کمی می‌تواند به صورت سوال یا فرضیه بیان شود. فرضیه حدسی بخردانه پیرامون رابطه میان دو یا چند متغیر است. اگر پیش‌بینی جهت روابط محتمل میان متغیرها مطرح باشد فرضیه مطرح می‌شود اما اگر مساله حالت اکتشافی داشته باشد سوال مطرح می‌شود. (بازرگان،سرمد،حجازی،۱۳۸۵) مطالعه حاضر نیز ماهیتی اکتشافی دارد بنابراین سوال پژوهشی مطرح شده است. سوالات پژوهش به تبع اهداف عبارتند از:
سوال اصلی:
مشاغل سخت وزیان آور تاچه میزان برفوت وازکارافتادگی ناشی ازکار تاثیردارد؟
سوالات فرعی:
۱٫ مهمترین عوامل ایجاد فوت و از کارافتادگی ناشی از کار چیست؟
۲٫ انواع حوادث منجر به فوت و از کارافتادگی ناشی از کار کدام است؟
۳٫ توزیع حوادث شغلی براساس متغیرهای جمعیت شناختی چگونه است؟
۴٫ مهمترین راهکار برای کاهش حوادث شغلی چیست؟
۱-۵- قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق
– تحقیق حاضر از نظر موضوعی در زمینه تاثیر مشاغل سخت و زیان آور برازکارافتادگی وفوت ناشی ازکاردرسازمان تامین اجتماعی استان تهران است.
قلمرو زمانی تحقیق
– تحقیق حاضر از نظر زمانی در سال ۱۳۹۳ انجام می شود. وداده های جمع آوری شده بر اساس آمارهای سال ۱۳۹۱ سازمان می باشد.
قلمرو مکانی تحقیق
– تحقیق حاضر از نظر مکانی نیز در سطح استان تهران و براساس داده ها و اطلاعات موجود سازمان تامین اجتماعی انجام خواهد شد.
۱-۶- روش انجام تحقیق
در این تحقیق برای مدلسازی تاثیر مشاغل سخت و زیان آور بر از کارافتادگی و فوت ناشی ازکار در سازمان تامین اجتماعی استان تهران از رویکرد تحلیل آماری و انتروپی استفاده شده است. داده های مورد نیاز برای توسعه و ارزیابی مدل با استفاده از پایگاه داده‌های سازمان تامین اجتماعی تهیه می شود.
۱-۷- تعاریف
مشاغل سخت وزیان آور: کارهای سخت و زیان آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت های طبیعی در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با بکارگبری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره صفت سخت و زیان آور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود.
ازکار افتادگی: بیمه‌شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیر قابل علاج تشخیص داده می‌شوند پس از انجام خدمات توان‌بخشی و اعلام نتیجه توان‌بخشی‌یا اشتغال چنانچه طبق نظر کمیسیونهای پزشکی مذکور در ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی ،توانایی خود را کلا” یا بعضا” از دست داده باشند به ترتیب زیر با آنها رفتار‌خواهد شد:
‌الف – هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده شصت و شش درصد و بیشتر باشد از کارافتاده کلی شناخته می‌شود.
ب – چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین سی و سه تا شصت و شش درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد از کار افتاده جزیی شناخته‌می‌شود.
ج – اگر درجه کاهش قدرت کار بیمه شده بین ده تا سی و سه درصد بوده و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد استحقاق دریافت غرامت نقص‌مقطوع را خواهد داشت.
حادثه: حادثه از لحاظ قانون تأمین اجتماعی اتفاقی است پیش‌بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی رخ می‌دهد و موجب صدماتی به جسم یا روان بیمه شده می‌گردد. بدین ترتیب هر اتفاقی را نمی‌توان حادثه تلقی نمود مگر دارای ویژگی ۴ گانه زیر باشد، ۱- اتفاق قابل پیش‌بینی نباشد ۲- وقوع آن ناگهانی باشد ۳- متأثر از عامل یا عوامل خارجی باشد ۴- باعث وارد آمدن صدمه به جسم و روان فرد گردد. بنابراین با توجه به این ویژگی‌ها اتفاقی نظیر خودکشی که قابل پیش بینی می‌باشد و یا سکته که علی‌الاصول بدون تأثیر عوامل خارجی صورت می‌گیرد را نمی‌توان حادثه تلقی کرد.
انواع حادثه: ۱- شامل سقوط اشیاء ۲- سقوط کردن و لغزیدن ۳- ضرب خوردگی ۴- گیرکردن داخل یا بین اشیاء ۵- داخل شدن اجسام در چشم ۶- داخل شدن اجسام در بدن ۷- حوادث ناشی از جابجا کردن اشیاء ۸- سوختگی ۹- حوادث ناشی از مواد سوزان ۱۰- انفجار و آتش سوزی ۱۱- ریزش و ماندن زیرآوار ۱۲- تصادف با وسیله نقلیه ۱۳- بریدگی و قطع اعضاء ۱۴- شکستگی اعضاء ۱۵- تصادف با اجسام مختلف ۱۶- حوادث ناشی از ابزار ماشینی ۱۷- حوادث ناشی از ابزار دستی ۱۸- برق گرفتگی ۱۹- سایر حوادث.
حوادث ناشی از کار: حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد، منظور از حین انجام وظیفه اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول به کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام مأموریتی باشد اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و
برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می‌گردد مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد
، حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد نیز حادثه ناشی از کار محسوب می‌گردد.
متغیرهای جمعیت شناختی: دربرگیرنده متغیرهای ‌دموگرافیک و ویژگـی‌های حادثه دیده نظیر سن، جنس، وضعیت‌ اشتغال، پذیرش ‌یا‌ انکار حادثه، تعداد ‌اعضای ‌خانواده، مرحله حادثه و طول ‌مدت ‌زمان ‌سپری‌ شده ‌از حادثه می باشد.
علل وقوع حادثه: مطالعات و بررسی های انجام گرفته در سالهای اخیر نشان دهنده این حقیقت است که بطور کلی حادثه نا شی از کار علت واحدی نداشته و معلول علل فنی و انسانی می باشد. این علل بستگی به نوع، محیط، وضع، شرایط انجام کار و ابزار مورد استفاده داشته و میتوان آنها را به دو دسته علل مستقیم و غیر مستقیم تقسیم کرد.
۱- علل مستقیم: منظور از علل مستقیم عبارت از عللی است که در بوجود آمدن حادثه سهم اصلی را دارا بوده و با توجه به وضع کار وصنعت می توان این علل را چنین خلاصه نمود. جابجا کردن کالا، کار با ماشین آلات، سقوط اشیا، افتادن کارگرازارتفاع، استفاده غیر صحیح از ابزار کار، افتادن به علت لیز خوردن و یابرخورد با مانع، سوختگی وبالاخره با وسیله نقلیه در محیط کارگاه و یا هنگام رفت وبرگشت به محل کار.
۲- علل غیر مستقیم: این علل مستقیماً سبب بوجود آمدن حادثه نگردیده بلکه در صورت وجود علل مستقیم شانس بوجود آمدن حادثه را بیشتر می کنند. این گروه شامل تمام عواملی که باعث خستگی، ناراحتی و نارضایی کارگر می شوند می باشد. مهمترین این عوامل عبارتند از: نور نامتعادل، صدای بیش ازحد، عدم تهویه مناسب، نامناسب بودن درجه حرارت محیط کار، طولانی بودن ساعات کار، سرعت بیش ازحد تولید و بالاخره عوامل دیگری چون مسائل خانوادگی، مالی، روابط با کارفرما و سرپرست و… ضمناً بایستی توجه داشت که در کنار این دوگروه ازعلل، مسائلی چون تجربه، مهارت کاری و رعایت اصول ایمنی نیز اهمیت بسزایی در بوجود آمدن حوادث ناشی از کار دارند.
تجزیه تحلیل ایمنی شغل: یکی از بخشهای مهم برنامه پیشگیری و رسیدگی به پرونده حادثه است. عموما تجزیه تحلیل شغلی، ماهیت شغل را به بخشهای کوچک تقسیم کرده و هر بخش و مرحله را از نظر ایمنی تحت بررسی قرار می دهد. تجزیه تحلیل ایمنی شغل همچنین خطرات هر شغل را کنترل می کند.
۱-۸- ساختار پایان نامه
برای دستیابی به اهداف فوق، گزارش این تحقیق در پنج فصل بشرح زیر تدوین می‌شود. در فصل اول به تعریف مسئله، فرضیات و اهداف پژوهش و ارائه مبانی اساسی پرداخته شده است. در فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق ارائه شده و با بررسی منابع حاصل از جستجو در مورد بانک‌های اطلاعاتی مختصرا ارائه و جایگاه تحقیق حاضر در بین آنها معرفی می‌شود. در فصل سوم مواد و روش‌های انجام کار و منطقه مورد مطالعه معرفی می شوند و در فصل چهارم تجزیه تحلیل نتایج و جزئیات بیشتر انجام تحقیق تشریح و بحث حاصل از مدلسازی‌ها ارائه می‌گردد. فصل پنجم مربوط به بحث و نتیجه‌گیری و پیشنهادها می‌باشد و در انتها منابع مورد استفاده درج خواهد شد.

فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه
در عصر حاضر با پیشرفتهای چشمگیر در امر بهداشت و پیشگیری از بیماریهای عفونی و غیرعفونی و فراهم شدن وسایل آسایش و رفاه و بالنتیجه کاهش میزان مرگ و میر ناشی از بیماریها، حوادث یکی ازعلل عمده مرگ و میر و معلولیت بوده و پس از بیماریهای قلب و عروق و سرطان در مرتبه سوم قرار دارد. در روزگاران گذشته حوادث منحصر به سقوط از درخت یا بلندی، ضرب خوردن حیوانات اهلی و یا وحشی، مسمومیت با موادی گیاهی یا زهر جانوران و یا چند مورد دیگر محدود می شد ولی امروزه با توجه به پیشرفتهای چشمگیر در امور صنعتی و امکان استفاده از وسایل مدرن جهت مسافرت، استفاده ازنیروی برق وماشین آلات، تماس با مواد شیمیایی و غیره انسان را در برابر حوادث بیشماری قرار داده است. همه ساله میلیونها حادثه در دنیا اتفاق می افتد. بعضی از این حوادث باعث مرگ و گروهی دیگر باعث از کار افتادگی کلی یا جزیی می گردند ولی به طورکلی همه حوادث برای قربانیان خود موجب رنج و درد و ضررهای اقتصادی و مالی می‌باشد. سازمان بین المللی کار در سال ۲۰۰۲ اعلام نمود در دنیا سالیانه ۲ میلیون نفر یعنی در هر ۱۵ ثانیه یک نفر در اثر حوادث و بیماری های مرتبط با کار کشته می شوند این در حالی است که این آمار در دو سال قبل از آن معادل ۲/۱ میلیون نفر بوده است. در حال حاضر میزان تلفات انسانی ناشی از کار سه بر ابر افرادی است که هر سال در جنگ ها به قتل می رسند. بنا بر اعلام سازمان بین المللی کار حوادث شغلی عظیم ترین مشقت های انسانی و غرامت های اقتصادی را به وجود می آورند. این سازمان هم چنین اعلام کرده است که هزینه متو سط حوادث و بیماری های ناشی ا ز کار۴ درصد تولید ناخالص داخلی کشورها است.
حفظ و ارتقاء سلامتی نیروی کار در هر جامعه‌ای تاثیرات مثبت اقتصادی بیش تری در بر خواهد داشت. از همین رو رعایت مسایل ایمنی و بهداشت محیط های کار، یکی از وجوه دخالت دولت ها در بازار کار قلمداد می شود. شناخت عوامل ایجاد خطر در مشاغل و محیط های کاری و بهسازی محیط کار برای جلوگیری از حوادث و بیماری از وظایف عمده مسئولان صنایع و هم چنین دست اندرکاران بهداشتی است. دست اندرکاران مسایل بهداشتی که محور اساسی فعالیت های آنان ارتقای سطح سلامتی جامعه است، برای پیش گیری از این گو نه حوادث در جامعه، به
ایفای نقش های مهمی می پردازند. نظر به اهمیت موضوع در این بخش ابتدا تعریفی مفهومی از حوادث شغلی بیان می‌شود. در ادامه علل و پیامدهای حوادث شغلی تشریح می‌شود. سپس راهکارهایی برای کاهش حوادث شغلی بیان شده است. در نهایت نیز مروری بر مطالعات مرتبط داخلی و خارجی صورت گرفته است.
بخش اول
۲-۱- مبانی نظری حوادث ناشی از کار
همه ساله در جهان دهها میلیون کارگر قربانی حوادثی می شوند که منجر به کشته شدن و یا از کار افتادگی تعداد کثیری ازآنها می گردد طبق آمار منشر شده در کشورهای پیشرفته صنعتی سالانه از هر ده هزارنفر کارگر یکی دچار سانحه شده و در نتیجه اینگونه سوا نح پنج درصد روزهای ملی به هدر می رود. از این رو حوادث ناشی از کار ازسویی سبب ناراحتی فرد کارگر و یا افراد خا نواده اش شده و ازسوی دیگراز بین سرمایه وتزلزل بنیان اقتصادی جامعه می گردد لذا اینگونه حوادث ازدیدگاههای زیر دارای اهمیت شایان توجهی می باشند:
۱- از نظرانسانی: هرگونه حادثه ناشی از کار ولو جزیی سبب درد و ناراحتی شخص کارگر و افراد خانواده اش گردیده ودر صورتیکه حادثه شدید بوده و منجر به مرگ یا ازکارافتادگی دائمی شود این مسئله اهمییت بیشتری پیدا می کند.
۲- از نظر اجتماعی: ازآنجا که پیشرفت و ترقی هر اجتماعی بستگی به نیروی کار افراد جامعه دارد لذا محصول کار هر کار گر نه تنها مایه امرار معاش زندگی خود وخانواده اوست بلکه سرمایه و پشتوانه اقتصاد یک جامعه نیز می باشد. چنانچه می دانیم قریب۵۰ تا۶۰ درصد افراد هر اجتماعی را افراد در سنین کار تشکیل می دهند ولی دراصل افراد فعال جامعه، مخصوصاً در کشورهای کم رشد در حدود یک چهارم کل جمعیت می باشد و حال اگر از این تعداد افرادی نیز به علت حوادث ناشی ازکار نتوانند کارخود را انجام دهند این امر سبب تزلزل در وضع اجتماعی جامعه می گردد.
۳- از نظر اقتصادی: حوادث به هر صورت و درجه‌ای که باشد برای کارگر، کارفرما وجامعه زیانهای اقتصادی در بردارد. این زیانها به صورت مستقیم وغیرمستقیم می باشد. تحت عنوان زیانهای مستقیم می توان از خسارات ناشی از وقفه کار به علت حادثه، هزینه های درمانی و بالاخره خسارات پرداختی در مورد کارافتادگی موقت، دائم و یا بالا خره فوت بحث نمود. (کرمانی،۱۳۸۵)
۲-۱-۱- تعریف و مفهوم حادثه شغلی
حادثه، یک واقعه برنامه ریزی نشده است که منجر به خسارت جانی، مالی یا حتی اتلاف وقت می‌شود. امروزه ثابت شده که اغلب حوادث در صنعت، به علت اعمال ناایمن۲ و شرایط ناایمن۳ به وقوع می‌پیوندد. کنترل و بهبود شرایط ناایمن از راه فرایندهای شناسایی و ارزیابی خطر و صدور اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی پیگیری می شود. در مورد کنترل اعمال ناایمن یا رفتار ناایمن پیشنهاد می شود تا افراد، تحت آموزش ایمنی و بهداشت قرار گیرند. (کرمانی، ۱۳۸۵)
در کتب لغت معمولاً حادثه به معنای رویداد، واقعه و یا پیش آمد نوشته شده و بیشتر منظورعمل و یا اتفاق ناخوشایند وخارج از نظم می باشد که ممکن است خسارات مالی و یا جانی در بر داشته باشد. بنابر عقیده برخی، حادثه اتفاقی است پیش بینی نشده و ناگهانی که بدون دخالت خود شخص در اثر یک نیروی خا
رجی بوجود می آید و یا به عبارت دیگرآنچه انسان را ناخواسته از مسیر زندگی طبیعی منحرف ساخته و برای او ایجاد ناراحتی جسمی و روانی و یا خسارات مالی نماید حادثه نامیده می شود. به عقیده دیویس، حادثه را می توان (( ضعف در جوابگویی و فرار از حالات]]>