منابع مقاله درمورد کسب مزیت رقابتی، آمیخته بازاریابی، بازاریابی

<![CDATA[ همایش ملی خلیج فارس  در محورهای جغرافیا و محیط زیست، اقتصاد و گردشگری، تاریخی، […]

<![CDATA[ همایش ملی خلیج فارس  در محورهای جغرافیا و محیط زیست، اقتصاد و گردشگری، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی، باستان شناسی،معماری، شهرسازی و هنر به چاپ رسیده است.
این کتاب شامل دو بخش است که بخش اول حاوی اصل مقالات برگزیده هفتمین همایش ملی خلیج فارس و بخش دوم حاوی چکیده مقالات علمی در این حوزه می باشد.
۶- ارائه الگویی برای جذب گردشگران خارجی با تکیه بر عناصر آمیخته بازاریابی خدمات، رمضان ستاری ، ۱۳۸۹، سوال اصلی این رساله دکتری این بوده است که آیا با استفاده از آمیخته بازاریابی خدمات می توان به ترکیب جدیدی از آمیخته بازاریابی برای بخش گردشگری دست یافت که مبنایی برای ارائه راهبردهای توسعه و بهبود این صنعت در ایران قرار گیرد؟ و به این نتیجه رسید که عناصر آمیخته بازاریابی بخش کالا و خدمات دارای اهمیت متفاوتی در بخش گردشگری هستند و عناصری که در این بخش اهمیت زیادی دارند و گردشگران از آنان در تصمیم گیری های خود و ارزیابی گردشگری یک کشور استفاده می کنند در قالب ۳عنصر کلیدی یعنی جاذبه ها،ترفیع و ترویج،خدمات گروهبندی شدند و راهکارهای افزایش تعداد ورودی گردشگران به ایران نیز با استفاده از این عناصر کلیدی جهت تقویت نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف ارائه گردید.
۷- اثر اینترنت بر کسب مزیت رقابتی برای دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری شهر تهران ، یزدان شیرمحمدی، از آنجا که استفاده از اینترنت در راستای کسب مزیت رقابتی از طریق زنجیره ارزش شکل می گیرد ، در این پژوهش۲۴ مولفه اصلی در قالب ۸ شاخص که استفاده های مختلف از اینترنت در زنجیره ارزش را شامل می شود ، با بهره گیری از یک مدل مورد آزمون قرار گرفت .جهت آزمون این مولفه ها و شاخصها از آزمون ویلکوکسون استفاده شد . نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین استفاده از اینترنت در زنجیره ارزش دفاتر خدمات مسافرتی شهر تهران که در زمینه تورهای ورودی از کشور آلمان و فرانسه فعالیت می کنند و کسب مزیت رقابتی از طریق ۳راهبرد (ارزان فروشی ، تمرکزوتمایز) ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد ، در خاتمه نیز راهکارهایی جهت کسب مزیت رقابتی با استفاده از اینترنت برای دفاتر ارائه شد .
۸- کتاب خوشه گردشگری رهیافتی نوین در صنعت گردشگری ، کاظم یاوری ، ۱۳۸۵ ، فصلهای این کتاب عبارتند از : ۱- اهمیت بنگاههای کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی ۲- ارزیابی الگوی خوشه ۳- بررسی خوشه گردشگری در کشورهای منتخب ۴- نتیجه گیری و ارائه راه حلهای سیاستی .
۹- ارائه الگویی برای جذب گردشگران خارجی با تکیه بر عناصر آمیخته بازاریابی خدمات ، رمضان ستاری ، ۱۳۸۹سوال اصلی این رساله دکتری این بوده است که آیا با استفاده از آمیخته بازاریابی خدمات می توان به ترکیب جدیدی از آمیخته بازاریابی برای بخش گردشگری دست یافت که مبنایی برای ارائه راهبردهای توسعه و بهبود این صنعت در ایران قرار گیرد؟ و به این نتیجه رسید که عناصر آمیخته بازاریابی بخش کالا و خدمات دارای اهمیت متفاوتی در بخش گردشگری هستند و عناصری که در این بخش اهمیت زیادی دارند و گردشگران از آنان در تصمیم گیری های خود و ارزیابی گردشگری یک کشور استفاده می کنند در قالب ۳عنصر کلیدی یعنی جاذبه ها،ترفیع و ترویج،خدمات گروهبندی شدند و راهکارهای افزایش تعداد ورودی گردشگران به ایران نیز با استفاده از این عناصر کلیدی جهت تقویت نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف ارائه گردید.
۱۰- اثر اینترنت بر کسب مزیت رقابتی برای دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری شهر تهران ، یزدان شیرمحمدی، از آنجا که استفاده از اینترنت در راستای کسب مزیت رقابتی از طریق زنجیره ارزش شکل می گیرد ، در این پژوهش۲۴ مولفه اصلی در قالب ۸ شاخص که استفاده های مختلف از اینترنت در زنجیره ارزش را شامل می شود ، با بهره گیری از یک مدل مورد آزمون قرار گرفت .جهت آزمون این مولفه ها و شاخصها از آزمون ویلکوکسون استفاده شد . نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین استفاده از اینترنت در زنجیره ارزش دفاتر خدمات مسافرتی شهر تهران که در زمینه تورهای ورودی از کشور آلمان و فرانسه فعالیت می کنند و کسب مزیت رقابتی از طریق ۳راهبرد (ارزان فروشی ، تمرکزوتمایز) ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد ، در خاتمه نیز راهکارهایی جهت کسب مزیت رقابتی با استفاده از اینترنت برای دفاتر ارائه شد . ۱۲- کتاب خوشه گردشگری رهیافتی نوین در صنعت گردشگری ، کاظم یاوری ، ۱۳۸۵ ، فصلهای این کتاب عبارتند از : ۱- اهمیت بنگاههای کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی ۲- ارزیابی الگوی خوشه ۳- بررسی خوشه گردشگری در کشورهای منتخب ۴- نتیجه گیری و ارائه راه حلهای سیاستی .
۱۳- شناسایی و تحلیل خوشه گردشگری در شهر شیراز با استفاده از مدل بسط یافته پورتر ، صمدحاجی امینی،سیمین تولایی،رسول فرجام ،۱۳۹۰، این مقاله ابتدا به بررسی ادبیات نظری خوشه گردشگری پرداخته و با مبنا قرار دادن مشخصه های ۴گانه خوشه یعنی:تمرکز جغرافیایی،تمرکز بخشی،روابط
همکاری و چالشها و فرصتهای مشترک کسب و کارهای گردشگری به شناسایی و تحلیل خوشه گردشگری در شهر شیراز پرداخته است . روش عمومی تحقیق اسنادی و میدانی بوده است .از فنون نسبتهای مکانی و ماتریس همکاری به ترتیب برای تحلیل تمرکز جغرافیایی و بخشی و روابط همکاری بین واحدهای کسب و کار و از پرسشنامه و فرمهای مخصوص مصاحبه برای تحلیل چالشها و فرصتهای مشترک کسب و کارها بهره گرفته شده است .یافته ها نشان می دهد،اقتصاد بخش گردشگری در شهر شیراز پایه بوده و از نسبت مکانی ۱٫۱۲برخوردار است ، کسب و کارها دارای چالشها و فرصتهای مشترک هستند اما روابط همکاری بین بنگاهی و بین صنفی نسبتا ضعیف است . در پایان ،راهبردهای سیاستگذارانه برمبنای شرایط فعلی و فرصتهای آتی برای توسعه خوشه گردشگری ارائه شده است
۱۴- برنامه ریزی استراتژیک جهت ایجاد یک خوشه گردشگری در شمال شهر تهران، محمود حسن پورپازواری، ۱۳۹۰ پس از مروری بر ادبیات پژوهش پیرامون برنامه ریزی استراتژیک ، گردشگری و خوشه های کسب و کار،با استفاده از آزمون هبستگی فرضیه تحقیق مورد بررسی قرار گرفت سپس با بررسی نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصتها و تهدیدات محیطی حاصل از ایجاد خوشه ، ماتریس SWOT ترسیم شد و استراتژیها با به کارگیری دو تکنیک تاپسیس فازی و QSPMرتبه بندی شدند
۱۵- کتاب اکوتوریسم،نوشته منوچهر جهانیان، ابتهال زندی ،انتشارات، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی،۱۳۸۹
این کتاب اکوتوریسم از سری مجموعه کتاب‌های تخصصی انواع گردشگری سعی نموده تا موضوعات و ابعاد مختلف این نوع از گردشگری را به صورتی موشکافانه مورد بررسی قرار دهد. در واقع هدف از تدوین این مجموعه، فراهم آوردن زمینه‌ای جهت آشنایی کلی با این نوع گردشگری و منابع موجود در کشور است. امید است تا با شناخت این مواهب طبیعی و با همکاری متولیان امر، سرمایه‌گذاری در این بخش و توسعه زیرساخت‌ها و رو ساخت‌های لازم، موجبات رونق این منابع ارزشمند محقق گردد و با رعایت کامل ملاحظات زیست محیطی و توجه به مقوله پایداری، زمینه‌ای برای تبدیل این منابع، به جاذبه‌های منحصر به فرد گردشگری فراهم آید.
۱۶- کتاب گردشگری در ۲۰ کشور جهان، احمد دیناری، بهار ۸۹ انتشارات: واژگان خرد- مشهد .کتاب گردشگری در ۲۰ کشور جهان، اطلاعات جامع و مفیدی در زمینه ویژگی های کلی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی – جاذبه های گردشگری شهرها – امکانات و تسهیلات گردشگری و ساختار تشکیلاتی و مدیریتی گردشگری – اکوتوریسم (طبیعت گردی) – قوانین و مقررات سفر- راهنمای دریافت روادید (ویزا)- موزه ها- مراکز خرید- پارک ها و تفرجگاه ها – سفارتخانه ها و سایر اطلاعات مربوط به بیست کشور توریستی جهان شامل: ایران، مالزی، چین، ژاپن، هندوستان، ترکیه، سوریه، عربستان، امارات، سوییس، اتریش، آلمان، فرانسه، انگلیس، ایتالیا، اسپانیا، استرالیا، کانادا، آمریکا و مصر را در اختیار خوانندگان محترم و علاقمندان به سفر قرار می دهد.
۱۷- کتاب خدمات صنعت گردشگری، دکتر رنجبریان ، ۱۳۸۷ انتشارات چهارباغ . کتاب دارای  ۱۰ فصل با عناوین زیر است:
۱- معرفی بسته سفر   ،  ۲-تورگردان کیست    ، ۳-تامین وعرضه بسته سفر ، ۴-برنامه ریزی بنگاه تورگردان    ، ۵- مطالعات مقصد ، ۶- تنظیم بسته سفر ، ۷- قیمت گذاری بسته های سفر ، ۸- بازاریابی بسته های سفر ، ۹- روشهای تبلیغ    و ۱۰- عملیات تورگردانی. نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
۱۸- کتاب گردشگری معنوی دکتر دادرس و دکتر بابائی، ۱۳۹۰ ،در این کتاب مفاهیم و واژه های گردشگری مذهبی گردشگری زیارتی و… فقه قرآن وگردشگری و مهم ترین مکان های زیارتی وجاذبه های کشورهای اسلامی زائر پذیر آورده شده است.
۱۹- زارع، علی،۱۳۸۸،سنجش ظرفیت پذیرش گردشگری(نمونه موردی شهر نیاسر) پایان نامه کارشناسی ارشد،استاد راهنما علی ابر تقوایی، دانشگاه تربیت مدرس.
۲۰-مهدی زاده ،جواد،۱۳۸۳،مبانی وراهکارهای توسعه گردشگری شهری ،مجلس وپژوهش،شماره ۴۴٫
۲۱-مدهوتی،مهرداد وناصرپور،۱۳۸۲،بررسی موانع توسعه صنعت گردشگری در لرستان ،فصلنامه پژهش بازرگانی،شماره۲۸٫
۲۲- امامی ،محسن ،۱۳۷۸،سهم ایران از صنعت جهانگردی یک هزارم است،ماهنامه جهانگردان،شماره ۱۷۰،تهران.
۲۳- شیرمحمدی فر ،علیرضا، ۱۳۷۷،جهانگردی صنعت بدون دود، ماهنامه جهانگردان، شماره ۹،تهران.
۲۴- هال ،کالین مایکل وجان ام،چنگینز،۱۳۸۲،سایست گذاری جهانگردی ،ترجمه سید محمد اعرابی،داود ایزدی ،دفتر پژوهش های فرهنگی تهران.
۲۵- لی جان ،۱۳۷۸، گردشگری در جهان سوم،ترجمه عبدالرضا رکن الدین افتخاری ، معصومه السادات امین ، تهران ،شرکت چاپ ونشر بازرگانی
۲۶- ۲۰۰۳، این تحقیق که در موسسه تحقیقات گردشگری اروپا به انجام رسیده است شامل ۳ بخش می باشد:۱ -بحث کلی تئوریک که مقدمه ای را برای تئوریهای خوشه و نوآوری و اعمال آنها به جهانگردی و صنعت سفر فراهم می آورد ۲- درسهایی از توسعه خوشه که فرصت یادگیری را از تجارب دیگران فراحم می آوردبطوریکه توسعه خوشه را در ۳منطقه Tropical North Queensland در استرالیا،Napa Valleyدر کالیفرنیاوKhayelitshaدر آفریقای جنوبی و یک مطالعه موردی از Are&Funasdalsfjallen در شمال غربی سوئد.محور پژوهشی این تحقیق تاکید بر خوشه سازی به عنوان راهی برای رشد و توسعه اقتصادی می باشد .
۲۷- Sara Nordin، Tourism Clustering & InnovationMPRA(Munich Personal RePEc Archive):Reginal Competitivness of Tourism Cluster:A Conseptual Model Pr
oposal، ۲۰۰۹Ferreira,Joa and Estevao,Cristina ، جهانگردی به دلیل اینکه بخشی است که به عنوان یکی از فعالیتها با بیشترین پتانسیل بمنظور توسعه در یک مقیاس جهانی برجسته شده است ، توصیف می شود . بدیل پتانسیل رشدش و برای اینکه محصولی می باشد که فقط می تواند در یک مکان استفاده شود ، جهانگردی نقش]]>