منابع مقاله درمورد معنی داری، جامعه آماری، جمعیت شناختی

<![CDATA[ آزمون های ناپارامتریک می باشد که معادل آزمون میانگین یک جامعه می باشد. این […]

<![CDATA[ آزمون های ناپارامتریک می باشد که معادل آزمون میانگین یک جامعه می باشد. این آزمون زمانی بکار می رود که می خواهیم نسبت خاصی را در جامعه بررسی کنیم( مومنی و قیومی، ۱۳۸۹).
۳-۱۰ – خلاصه و جمع بندی
در این فصل، بعد از بیان مقدمه،روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری، روش جمع آوری اطلاعات و ابزار جمع آوری اطلاعات ارائه گردید و سپس به سنجش روایی و پایایی پرسشنامه پرداخته شد و در نهایت روش تجزیه و تحلیل اطلاعات بیان گردید.
۴-۱ مقدمه:
با توجه به نظرات افراد نمونه مورد بررسی در جامعه آماری که توسط پرسشنامه از آنان نظرخواهی شده است، در این فصل به تجزیه و تحلیل یافته های به دست آمده پرداخته خواهد شد.
این فصل در دو سطح تحلیل توصیفی و تحلیل استنباطی انجام گردیده است. در سطح توصیفی، با استفاده از مشخصه های آماری نظیر فراوانی، درصد و با استفاده از نمودارها به توصیف ویژگی های جمعیت شناختی که شامل جنسیت، سن، سابقه خدمت، تحصیلات، و سمت می باشد، پرداخته خواهد شد.
در سطح استنباطی، با استفاده از آزمون های بیان شده در فصل ۳، به تجزیه و تحلیل پارامترهای نمونه در جهت رد یا تأیید فرضیات اقدام خواهد شد.
۴-۲ ویژگی های جمعیت شناختی :
ویژگی های جمعیت شناختی در این تحقیق شامل جنسیت، سن، تاهل، تحصیلات، شغل و محل زندگی می باشد، که در ادامه به توضیحات آنها پرداخته خواهد شد.
۴-۲-۱ جنسیت:
بیش از ۵۰ درصد نمونه آماری را زنان تشکیل داده اند که در نمودار (۴-۱) نیز نشان داده شده است.
فراوانی
درصد فراوانی
مرد
۱۲۸
۴۲٫۴۳
زن
۱۶۸
۸٫۵۶
تعداد کل
۲۹۶
۱۰۰
جدول ( ۴-۱): فراوانی نمونه آماری بر اساس جنسیت
نمودار ( ۴-۱): فراوانی نمونه آماری بر اساس جنسیت
۴-۲-۲ سن:
بیشترین درصد سن مربوط به سن بین ۳۰ تا ۴۵ سال می باشد که تقریبا ۵۰ درصد را به خود اختصاص داده است.
فراوانی
درصد فراوانی
کمتر از ۲۰
۲۳
۷٫۸
۲۰-۳۰ سال
۹۹
۳۳٫۴
۳۰-۴۵ سال
۱۱۳
۳۸٫۲
۴۵-۶۵ سال
۶۱
۲۰٫۶
تعداد کل
۲۹۶
۱۰۰
جدول ( ۴-۲): فراوانی نمونه آماری بر اساس سن
نمودار ( ۴-۲): فراوانی نمونه آماری بر اساس سن
۴-۲-۳ تاهل:
همانطور که مشاهده می شود بیشترین درصد وضعیت تاهل مربوط به طبقه متاهل می باشد.
فراوانی
درصد
مجرد نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
۸۸
۲۹٫۷
متاهل
۲۰۸
۷۰٫۳
تعداد کل
۲۹۶
۱۰۰
جدول ( ۴-۳): فراوانی نمونه آماری بر اساس وضعیت تاهل
نمودار ( ۴-۳): فراوانی نمونه آماری بر اساس سابقه خدمت
۴-۲-۴ تحصیلات:
بیشترین فراوانی نمونه آماری بر حسب تحصیلات به طبقه کارشناسی بر می گردد که بالای ۵۰ درصد فراوانی را به خود اختصاص داده است.
فراوانی
درصد فراوانی
دیپلم
۷
۲٫۴
فوق دیپلم
۷۰
۲۳٫۶
کارشناسی
۱۷۳
۵۸٫۴
ارشد و بالاتر
۴۶
۱۵٫۵
کل
۲۹۶
۱۰۰
جدول ( ۴-۴): فراوانی نمونه آماری بر اساس تحصیلات
نمودار ( ۴-۴): فراوانی نمونه آماری بر اساس تحصیلات
۴-۲-۵ شغل:
بیشترین شغل در جامعه مورد بررسی آزاد بوده است که بیش از ۶۰ درصد نمونه را به خود اختصاص داده است.
فراوانی
درصد فراوانی
دولتی
۴۲
۲٫۱۴
آزاد
۱۹۰
۲٫۶۴
دانشجو
۴۶
۵٫۱۵
سایر
۱۸
۱٫۶
تعداد کل
۲۹۶
۱۰۰
جدول ( ۴-۵): فراوانی نمونه آماری بر اساس شغل
نمودار ( ۴-۵): فراوانی نمونه آماری بر اساس شغل
۴-۲-۶ محل زندگی:
بیشترین محل زندگی پاسخگویان در جامعه مورد بررسی شهر بوده است که بیش از ۸۰ درصد نمونه را به خود اختصاص داده است.
فراوانی
درصد فراوانی
شهر
۲۴۲
۸٫۸۱
روستا
۵۴
۲٫۱۸
تعداد کل
۲۹۶
۱۰۰
جدول ( ۴-۶): فراوانی نمونه آماری بر اساس محل زندگی
نمودار ( ۴-۶): فراوانی نمونه آماری بر اساس شغل
۴-۳ آزمون نرمالیتی متغیرها
یکی از راههای آزمون پیش فرض طبیعی بودن توزیع، استفاده از آزمون نیکوئی برازش کلوموگروف – اسمیرنوف است. در این آزمون در صورتیکه سطح معنی داری آزمون از ۵ درصد بیشتر باشد، ادعای نرمال بودن توزیع داده های پذیرفته خواهد شد.
جدول(۴-۶) که مربوط به آزمون نیکوئی برازش جامعه آماری می باشد به ترتیب نشان دهنده تعداد داده ها، پارامترهای میانگین و انحراف معیار در توزیع نرمال، قدر مطلق بیشترین انحراف مثبت، بیشترین انحراف منفی، مقدار آزمون و مقدار معنی داری آزمون را نشان می دهد. با توجه به سطح معنی داری آزمون در تمام ابعاد که بالاتر از ۰۵/۰ می باشد، می توان نتیجه گرفت که توزیع داده های مربوط به عوامل اقتصادی، عوامل مدیریتی و عوامل طبیعی از توزیع نرمال پیروی می کنند بنابراین در ادامه از آزمون میانگین یک جامعه۵ برای آزمون آنها استفاده خواهد شد. همچنین با توجه به اینکه توزیع داده های مربوط به عوامل فرهنگی از توزیع نرمال پیروی نمی کند بنابراین از آزمون ناپارامتریک دو جمله ای۶ برای آزمون آنها استفاده خواهد شد.
عوامل فرهنگی
عوامل اقتصادی
عوامل مدیریتی
عوامل طبیعی
تعداد
۲۹۶
۲۹۶
۲۹۶
۲۹۶
پارامترهای نرمال
میانگین
۳٫۳۰۹۹
۳٫۲۴۰۳
۳٫۱۸۲۲
۳٫۲۵۰۳
انحراف استاندارد
.۳۹۱۵۰
.۶۳۹۶۷
.۴۳۴۰۴
.۴۱۶۶۶
بیشترین شدت تفاوت ها
خالص
.۱۱۲
.۰۶۷
.۰۵۴
.۰۶۰
مثبت
.۰۶۸

.۰۶۱
.۰۵۳
.۰۶۰
منفی
-.۱۱۲
-.۰۶۷
-.۰۵۴
-.۰۶۰
کلمگرف-اسمیرنف
۱٫۹۳۴
۱٫۱۵۳
.۹۲۲
۱٫۰۳۸
سطح معنی داری
.۰۰۱
.۱۴۰
.۳۶۳
.۲۳۲
جدول (۴-۶): نتایج آزمون نیکوئی برازش کلوموگروف – اسمیرنف
]]>