منابع مقاله درمورد اندازه گیری، جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه

<![CDATA[ برجسته استراتژی بودن را برای توسعه محلی می پذیرد . در این زمینه جستجو […]

<![CDATA[ برجسته استراتژی بودن را برای توسعه محلی می پذیرد . در این زمینه جستجو برای رقابت یکی از دغدغه های اصلی شرکتها در سراسر دنیاست . از آنجاییکه خوشه ها یک ابزار ذی صلاحیت در عملکرد شرکتها شده اند،مهم است که پتانسیل آن در جهانگردی در توسعه منطقه ای و در رقابت کشورها تحلی شود .این تحقیق تلاش می کند تا یک مدل مفهومی برای تحلیل اینکه چگونه یک خوشه جهانگردی رقابت منطقه ای را تشویق می کند بیان می دارد
Just Clusters;Economic development strategies that rich more people and place ، Stuart Rosenfield، ۲۰۰۶ این محقق در پژوهشی تحت عنوان” فقط خوشه ها ،استراتژی توسعه اقتصادی که مردم و مکانها را هرچه بیشتر تقویت می کند ” کارکردهای خوشه ها و شبکه های همکاری درون کسب و کارهای گردشگری را مورد بررسی قرار داده اند .
Rethinking Tourism Cluster Development Models For Global Competitivness، Namhyun Kim ،۲۰۱۰، هدف این مقاله پیشنهاد یک مدل توسعه خوشه گردشگری برای رقابت جهانی است . به وسیله اشاره به ناکارآمدی خوشه ها و مدلهای رقابتی گردشگری کنونی ،این مدل پیشنهادی جدید ۳موضوع کلیدی را مورد بررسی قرار می دهد:نقش مشارکتهای فرامرزی در توسعه خوشه گردشگری،ارتباط میان عاملان خوشه و جدایی عاملان خوشه. این مقاله مدل توسعه گردشگری کنونی را از نوعی که عمدتا تمرکزش برروی محیطی با بنیان خانه(home-based)در توسعه جهانگردی بود به چارچوب جهانی که بمنظور رقابت جهانی بهتر می تواند عمل کند،بسط می دهد
۳-۱- مقدمه
جان دیویی۱ پژوهش را فرایندی برای جستجوی منظم بمنظور مشخص‌کردن و تبیین یک موقعیت نامعلوم می‌داند. بر این اساس، پژوهش فرایندی است که از طریق آن می‌توان درباره ناشناخته‌ها به جستجو پرداخت و نسبت به آنها شناخت لازم را کسب کرد. در این فرآیند، از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافته‌ها تحت عنوان «روش‌شناسی» یاد می‌شود. و روش علمی یا روش پژوهش علمی، فرآیند جستجوی منظم برای مشخص‌کردن یک موقعیت نامعین است (مقیمی،۱۳۸۰).
در این فصل، روش‌شناسی تحقیق حاضر شامل ابعاد و موضوعات مرتبط با آن تشریح و تبیین خواهد شد. اگر چه در مورد ابعاد و موضوعات مرتبط با روش‌شناسی تحقیق توافق نظر کامل و اجماع همگانی وجود ندارد اما عموما مواردی که باید در روش‌شناسی بیان گردند ذیلا خواهند آمد.
۳-۲- روش تحقیق
محقق درصدد است با انجام این مطالعه به بررسی تاثیر شاخص های گردشگری بر عملکرد صنعت گردشگری بپردازد، و از آنجائیکه نتایج حاصل از تحلیل یافته های آن می تواند در عرصه عمل راهگشا باشد، این تحقیق را می توان یک تحقیق کاربردی نیز خواند.
در تحقیق توصیفی، محقق به جمع آوری اطلاعات واقعی و مفصل از پدیده ویژه نمی پردازد و دخالتی در موقعیت، وضعیت و نقش متغیرها ندارد و آنها را دستکاری و کنترل نمی کند و صرفاً آنچه را که وجود دارد را مطالعه کرده و به توصیف و تشریح آن می پردازد و سپس به شناسایی و بررسی مسایل، شرایط و وقایع جاری مبادرت می ورزد.
پژوهش حاضر را از نظر هدف آن می توان از زاویه کاربردی مورد توجه قرار داد. این پژوهش از نظر روش نیز یک پژوهش توصیفی است.
۳-۳- جامعه آماری
تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند. صفت مشخصه، صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد (آذر، ۱۳۸۱)
جامعه ی آماری در دسترس این تحقیق کلیه ی گردشگرانی است که در شش ماهه ی نخست سال ۱۳۹۳ وارد استان قزوین شده اند . لذا با مراجعه به دفاتر گردشگری و آزانش های معتبر تعداد کلی این افراد حدود سه هزار نفر بودند
۳-۴- نمونه و روش نمونه گیری
نمونه گیری، فرآیند گزینش و انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری است به طوری که با مطالعه گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگی های آزمودنی های گروه نمونه می توان این خصوصیات یا ویژگی ها را به اعضای جامعه آماری تعمیم داد(سرمد و بازرگان،۱۳۸۰).
بر اساس جدول مورگان نمونه ها به قرار زیر شد :
پس از قرار دادن این عدد در جدول مورگان حجم نمونه بدست آمد که حجم نمونه برابر شد با ۳۴۱ نفر .
تعداد ۳۴۱ پرسشنامه در بین گردشگران توزیع گردید که از این مقدار ۲۹۲ پرسشنامه برگشت داده شد و بر روی همین مقدار تجزیه و تحلیلهای لازم صورت گرفت .
روش نمونه گیری در این پژوهش تصادفی ساده است .
۳-۵- روش جمع آوری اطلاعات
جهت گردآوری اطلاعات علاوه بر استفاده از کتب، نشریات و اسناد موجود در کتابخانه از سایت های اینترنتی و همچنین مشاهده و … (میدانی) از پرسشنامه نیز استفاده شد.
۳-۶- ابزار جمع آوری اطلاعات
ابزار، روشی است که توسط آن اطلاعات جمع آوری می شود و به تحلیل آن پرداخته می شود. در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است و مقیاس مورد استفاده در این پرسشنامه مقیاس لیکرت از نوع ۵ گزینه ای می باشد.
در این تحقیق این پرسشنامه در ۲ بخش تنظیم شده است : بخش اول مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی است و بخش دوم پرسش های۴۶ گانه مربوط به شاخص های گردشگری می باشد که در این بخش ازنمونه آماری درخواست شد تا نظر خود را در یک مقیاس ۵ تایی از کاملا موافق تا کاملا مخالف بیان کنند.
جدول (۳-۱) : تفکیک سوالات پرسش نامه
شاخص های گردشگری
متغیرها
گزینه ها
عوامل فرهنگی
۱-۱۵
عوامل اقتصادی
۱۶-۲۳
عوامل مدیریتی
۲۴-۳۵ نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان
نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

عوامل طبیعی
۳۶-۴۶
۳-۷- روایی۲ ابزار گرداوری داده:
مفهوم روایی به این سوال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد ویژگی مورد نظر را می سنجد (محمدنیا، ۱۳۷۵). اعتبار صوری به قدرت و کشش ظاهری یا صوری ابزار یا شیوه جمع آوری داده ها مربوط می شود و زمانی حاصل می شود که افراد غیرمتخصص از جمله آزمودنی های مورد بررسی تشخیص بدهند که آن برای سنجش ویژگی یا خصیصه مورد نظر مناسب است .به سخن دیگر، ابزاری دارای اعتبارصوری است که به نظر آید آن چیزی را می سنجد که قرار بود بسنجد (میرزایی، ۱۳۸۸).
در حقیقت اعتبار صوری پاسخ به دو سوال پاسخ به دو سوال زیر می باشد(حبیب پور و صفری،۱۳۹۰):
۱- آیا پاسخ دهنده مفهوم گویه ها را همان می یابد که محقق مدنظر داشته است؟
۲- آیا ظاهر متن به اندازه کافی شکیل است که حواس پاسخ دهنده را به خود جلب کند؟
برای سنجش روایی ابزار تحقیق در این پژوهش از روایی صوری استفاده شده است. لذا در پیش آزمون از آزمودنی ها این دو سوال مطرح شد که در نتیجه آن برخی گویه ها از لحاظ نوشتاری بهبود یافته و متن نیز از لحاظ فونتی و ظاهری نیز شکیل تر شدند.
۳-۸- پایایی۳ ابزار گرداوری داده:
برای سنجش پایایی پرسشنامه تحقیق، که ابزار اصلی جمعآوری دادهها به شمار میرود از نرم افزار آماری استفاده گردید که میزان پایایی آزمون جهت مجموعه سوالات پرسشنامه با استفاده از فرمول آلفای کروبناخ درصد محاسبه شد که با توجه به میزان نوسانات آلفای کروبناخ که بین صفر تا یک بوده و عدد بیشتر از ۷۰ درصد، بیانگر سطح مطلوبی از پایانی میباشد، میتوان گفت که پرسشنامه به میزان قابل قبولی توانسته موضوع مورد بحث را اندازهگیری کند. لذا تحقیق از پایایی خوب و قابل قبولی برخوردار بوده است.
همانطور که در جداول شماره (۳-۲) نیز مشخص است، آلفای کرونباخ برای این پایان نامه برای مولفه ها به تفکیک هر مولفه، بترتیب به شرح زیر است که نشان دهنده قابل قبول بودن و بالا بودن میزان پایایی پرسشنامه است.
مولفه ها
تعداد گزینه ها
آلفای کرونباخ
عوامل فرهنگی
۱۵
۷۸۴/۰
عوامل اقتصادی
۸
۷۴۷/۰
عوامل مدیریتی
۱۲
۷۳۱/۰
عوامل طبیعی
۱۱
۷۳۸/۰
(جدول ۳-۲): الفای کرونباخ ابعاد
جدول ۳-۳ نشان دهنده آلفای کرونباخ کل برای است.
آلفای کرونباخ
تعداد گزینه ها
۸۶۰/۰
۴۶
(جدول ۳-۳): الفای کرونباخ کل
۳-۹- روش تجزیه و تحلیل داده ها
در بخش توصیفی از جداول و نمودارهای فراوانی استفاده خواهد شد و برای آزمون فرضیات از آزمون های کلمگرف اسمیرنف و آزمون دوجمله ای و آزمون میانگین یک جامعه با استفاده از نرم افزار SPSS به فراخور استفاده خواهد شد.
۳-۹-۱ پایایی۴ ابزار گرداوری داده :
هیچ تحقیقی از خطا مصون نیست، بنا به نظریه سنجش هرقدرهم که ابزارروش تحقیق ما، دقیق باشدو هرقدر که تلاشمان برای مشاهده دقیق باشد باز همواره سنجش مان،آمیخته باخطاست. مهمترین معیار درستی سنجش، اعتبارآن است.یعنی سنجش واقعا همان چیزی باشد که قصد سنجش آنرا داریم. سنجش باید از ثبات برخوردار باشد یعنی هرگاه آنرا دوباره تکرارکنند به همان نتایج برسند، این ثبات را پایایی گویند. آلفای کرونباخ برای محاسبه ی هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسش نامه ها یا آزمون هایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند بکار می رود. در اینگونه ابزار، پاسخ هر سوال می تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. برای محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیر مجموعه سوال های پرسش نامه (یا زیر آزمون) و واریانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرم رابطه زیر مقدار آن را محاسبه کرد (سرمد و دیگران، ۱۳۹۰) :
رابطه (۳-۱)
که در آن:
               تعداد زیر مجموعه سوال های پرسشنامه یا آزمون.
               واریانس زیر آزمون ام.
               واریانس کل آزمون
۳-۹-۲ آزمون کلموگروف- اسمیرنوف(آزمون نرمال بودن متغیرها)
یکی از راههای آزمون پیش فرض طبیعی بودن توزیع، استفاده از آزمون نیکوئی برازش کلوموگروف- اسمیرنوف است این آزمون از نوع ناپارامتری است و برای ارزیابی همقوارگی متغیرهای رتبه ای در دو نمونه (مستقل و یا غیر مستقل) و یا همقوارگی توزیع یک نمونه با توزیعی که برای جامعه فرض شده است، به کار می‌رود (اسمیرانف یک نمونه ای).
این آزمون در مواردی به کار می‌رود که متغیرها رتبه ای باشند و توزیع متغیر رتبه ای را در جامعه بتوان مشخص نمود. این آزمون از طریق مقایسه توزیع فراوانی های نسبی مشاهده شده در نمونه با توزیع فراوانی های نسبی جامعه انجام می‌گیرد. این آزمون ناپارامتری است و بدون توزیع است اما باید توزیع متغیر در جامعه برای هر یک از رتبه های مقیاس رتبه ای در جامعه بطور نسبی در نظر گرفته شود که آنرا نسبت مورد انتظار می نامند. این آزمون در مواقعی به کار می‌رود که دو نمونه داشته باشیم و بخواهیم همقوارگی بین آن دو نمونه را با هم مقایسه کنیم( مومنی و قیومی، ۱۳۸۹).
۳-۹-۳ آزمون میانگین یک جامعه:
اگر فرضیه ای در خصوص میانگین یک یا چند جامعه مطرح شود با بکارگیری آزمون های میانگین می توان درستی یا نادرستی آن را در سطح خطای معین تعیین کرد. در آزمون میانگین یک جامعه فرضیه مطرح شده در سطح خطای آلفا مورد بررسی قرار می گیرد. این آزمون برای متغیرهای کمی به کار می رود و در مواردی برای تشخیص تاثیر یا
عدم تاثیر یک متغیر در وضعیت مورد بررسی استفاده می شود بطوریکه اگر میانگین هر متغیر از حد معینی بیشتر باشد، آن متغیر در پدیده مورد نظر موثر تلقی می شود( مومنی و قیومی، ۱۳۸۹).
۳-۹-۴ آزمون دو جمله ای:
آزمون دوجمله ای جزء]]>