منابع مقاله درمورد استان قزوین، نرخ رشد، بخش صنعت

<![CDATA[ روستایی
غیرساکن
 
خانوار
جمعیت
خانوار
جمعیت
خانوار
جمعیت
خانوار
جمعیت
کل استان…………..
۳۵۲۶۳۲
۱۲۰۱۵۶۵
۲۵۶۹۶۳
۸۷۸۲۴۱
۹۵۴۷۳
۳۲۲۷۸۷
۱۹۶
۵۳۷
آبیک…………..
۲۶۹۵۴
۹۳۸۴۴
۱۶۹۱۷
۵۹۱۳۱
۱۰۰۳۷
۳۴۷۱۳
البرز…………..
۵۹۱۷۸
۲۰۳۲۷۶
۵۲۰۰۶
۱۷۸۵۷۸
۷۱۷۲
۲۴۶۹۸
بوئین زهرا…………..
۴۷۰۶۹
۱۶۴۷۲۳
۱۸۱۶۱
۶۴۹۲۱
۲۸۹۰۸
۹۹۸۰۲
تاکستان…………..
۵۰۲۶۷
۱۷۲۹۴۹ نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
۳۲۲۴۹
۱۱۱۲۸۸
۱۸۰۱۸
۶۱۶۶۱
قزوین…………..
۱۶۹۱۶۴
۵۶۶۷۷۳
۱۳۷۶۳۰
۴۶۴۳۲۳
۳۱۳۳۸
۱۰۱۹۱۳
۱۹۶
۵۳۷
۳-۴-۲-نسبت جنسی
نسبت جنسی عبارت است از نسبت تعداد مردان به زنان( زیاری، ۱۳۸۵: ۱۵۵). نسبت جنسی جمعیت که بر پایه مقایسه تعداد مردان در مقابل هر ۱۰۰ نفر زن سنجیده می شود، به لحاظ نقشهای متفاوت هر کدام از این دو جنس بر ساختار اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است( مهدوی، ۱۳۷۴: ۱۸۱).
بر اساس سرشماری سال ۱۳۳۵ از جمعیت ۵۷۴۷ نفری شهر قزوین، ۲۸۶۷ نفر مرد و ۲۸۸۰ نفر زن بوده اند که در نتیجه نسبت جنسی در این شهر برابر با ۹۹ بدست می آید. به عبارت دیگر در این شهر در مقابل هر ۱۰۰ نفر زن، ۹۹ مرد وجود داشته است. در سال ۱۳۴۵ از جمعیت ۸۷۱۸ نفری شهرقزوین، ۴۴۳۹ نفر مرد و ۴۲۷۹ نفر زن بوده اند که در نتیجه نسبت جنسی در این دوره افزایش یافته و به ۱۰۳ رسیده است؛ یعنی به ازای هر ۱۰۰ نفر زن، ۱۰۳ نفر مرد وجود داشته است. بالاترین نسبت جنسی در استان قزوین در دهه ۱۳۵۵ بوده است. دراین دوره از جمعیت ۵۳۶۵۸۷ نفری این استان، ۲۷۷۱۴۰نفر مرد و ۲۵۹۴۴۷ نفر زن بوده اند که درنتیجه آن نسبت جنسی این شهر به ۱۱۰ رسیده است. به عبارتی در این دوره به ازای هر ۱۰۰ نفر زن، ۱۱۰ نفر مرد وجود داشته است.
در سرشماری ۱۳۶۵ جمعیت استان قزوین به ۷۹۸۸۹۸نفر می رسد که از این تعداد، ۴۰۸۱۹۰ نفر مرد و ۳۹۰۷۰۸نفر زن بوده اند. به عبارتی نسبت جنسی در این دوره ۱۰۵ بوده است. در سرشماری ۱۳۷۵ نسبت جنسی در این شهر کاهش یافته و به یک حالت تعادل می رسد. جمعیت استان دراین دوره ۹۶۸۲۵۲ نفر می باشد که از این تعداد، ۴۹۱۱۱۱نفر مرد و ۴۷۷۱۴۱نفر زن بوده اند که در نتیجه نسبت جنسی در این شهر به ۱۰۰ می رسد. در آخرین سرشماری عمومی جمعیت در سال ۱۳۹۰، جمعیت استان قزوین به ۱۲۰۱۵۶۵ نفر می رسد که از این تعداد ۶۰۹۸۰۴ نفر مرد و ۵۹۱۷۶۱نفر زن بوده اند که نسبت جنسی آنها برابر با ۱۰۲ بوده است؛ یعنی به ازای هر ۱۰۰ نفر زن، ۱۰۲ نفر مرد وجود داشته است( مرکز آمار ایران ،۷۵-۱۳۶۵).
جدول شماره(۳-۳)جمعیت استان قزوین بر اساس جنس
شرح
جمعیت
 
مرد و زن
مرد
زن
کل استان
 
 
 
آبان ١٣۵۵
۵۳۶۵۸۷
۲۷۷۱۴۰
۲۵۹۴۴۷
مهر١٣۶۵.
۷۹۸۸۹۸
۴۰۸۱۹۰
۳۹۰۷۰۸
آبان ١٣٧۵
۹۶۸۲۵۲
۴۹۱۱۱۱
۴۷۷۱۴۱
آبان ١٣٨۵
۱۱۴۳۲۰۰
۵۸۳۸۶۹
۵۵۹۳۳۱
آبان ١٣٩٠
۱۲۰۱۵۶۵
۶۰۹۸۰۴
۵۹۱۷۶۱
نقاط شهری
 
 
 
آبان ١٣۵۵
۱۷۲۶۷۶
۹۱۴۵۸
۸۱۲۱۸
مهر١٣۶۵
۴۱۲۳۰۰
۲۱۱۵۰۲
۲۰۰۷۹۸
آبان ١٣٧۵
۵۷۵۱۳۸
۲۹۳۵۸۹
۲۸۱۵۴۹
آبان ١٣٨۵
۷۷۷۹۷۵
۳۹۷۴۹۵
۳۸۰۴۸۰
آبان ١٣٩٠
۸۷۸۲۴۱
۴۴۵۵۷۸
۴۳۲۶۶۳
نقاط روستایی
 
 
 
آبان ١٣۵۵
۳۶۳۹۱۱
۱۸۵۶۸۲
۱۷۸۲۲۹
مهر١٣۶۵
۳۸۶۵۹۸
۱۹۶۶۸۸
۱۸۹۹۱۰
آبان ١٣٧۵
۳۹۳۱۱۴
۱۹۷۵۲۲
۱۹۵۵۹۲
آبان ١٣٨۵
۳۶۵۲۰۳
۱۸۶۳۶۲
۱۷۸۸۴۱
آبان ١٣٩٠
۳۲۲۷۸۷
۱۶۳۹۵۶
۱۵۸۸۳۱
جدول شماره(۳-۴) جمعیت ساکن براساس تفکیک شهرستانها استان قزوین
شهرستان
جمع
ساکن در نقاط شهری
ساکن در نقاط روستایی
غیرساکن
 
خانوار
جمعیت
خانوار
جمعیت
خانوار
جمعیت
خانوار
جمعیت
کل استان
۳۵۲۶۳۲
۱۲۰۱۵۶۵
۲۵۶۹۶۳
۸۷۸۲۴۱
۹۵۴۷۳
۳۲۲۷۸۷
۱۹۶
۵۳۷
آبیک
۲۶۹۵۴
۹۳۸۴۴
۱۶۹۱۷
۵۹۱۳۱
۱۰۰۳۷
۳۴۷۱۳
البرز
۵۹۱۷۸
۲۰۳۲۷۶
۵۲۰۰۶
۱۷۸۵۷۸
۷۱۷۲
۲۴۶۹۸
بوئین زهرا
۴۷۰۶۹
۱۶۴۷۲۳
۱۸۱۶۱
۶۴۹۲۱
۲۸۹۰۸
۹۹۸۰۲
تاکستان
۵۰۲۶۷
۱۷۲۹۴۹
۳۲۲۴۹
۱۱۱۲۸۸
۱۸۰۱۸
۶۱۶۶۱
قزوین
۱۶۹۱۶۴
۵۶۶۷۷۳
۱۳۷۶۳۰
۴۶۴۳۲۳
۳۱۳۳۸
۱۰۱۹۱۳
۱۹۶
۵۳۷
۳-۴-۳- نرخ رشد جمعیت
یکی از اجزای برنامهریزی شهری و به ویژه برنامهریزی توسعه فیزیکی شهرها، جمعیت و شاخصهای رشد و ترکیب آن است. از آنجا که برآورد نیازمندیهای آینده یک شهر بستگی به پیش بینی صحیح جمعیت آن دارد، لذا باید برای آن برنامه‌ریزی مفید و مؤثری انجام گیرد تا بتوان عدالت اجتماعی را در آن پیاده کرده و به توسعه پایدار منتهی شود. روش های گوناگونی برای تعیین نرخ رشد جمعیت وجود دارد. یکی از این روشها مدل رشد نمایی است که به شرح زیر میباشد( زنجانی، ۱۳۷۶: ۲۵۹):
(فرمول شماره ۳-۱)
r- نرخ رشد جمعیت
P1- جمعیت در سال مورد نظر
Po- جمعیت در سال پایه
t- تعداد سالهای بین سال پایه و سال مورد نظر
جدول ۳-۵- نرخ رشد جمعیت در کشور، استان قزوین
سال
۱۳۵۵
۱۳۶۵
۱۳۷۵
۱۳۸۵
۱۳۹۰
جمعیت کل کشور
۳۳۷۰۸۷۴۴
۴۹۴۴۵۰۱۰
۶۰۰۵۵۴۸۸
۷۰۴۹۵۷۸۲
٧۵١۴٩۶۶٩
نرخ رشد جمعیت کل کشور
۹۰/۳
۹۶/۱
۶۱/۱
۱٫۳

جم
عیت استان قزوین
۵۳۶۵۵۸۷
۷۹۸۸۹۷
۹۶۸۲۵۲
۱۱۴۳۲۰۰
۱۲۰۱۵۶۵
نرخ رشد جمعیت استان قزوین
۰۶/۴
۹۴/۱
۶۷/۱
۱

(تهیه کننده: نگارنده با استفاده از نتایج سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۰)
جدول (شماره ۳-۵ )، جمعیت و نرخ رشد آن را در کشور، استان قزوین از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۰ را نشان می دهد. ارقام بدست آمده نشان میدهد که در دوره ۴۵- ۱۳۵۵ نرخ رشد جمعیت شهری استان قزوین برابر با ۰۶/۴ درصد بوده است نرخ رشد جمعیت شهر قزوین در دوره۶۵- ۱۳۵۵ به ۹۴/۱ درصد میرسد که نسبت به دوره قبل کاهش داشته است. این کاهش نرخ رشد ادامه داشته و در دهه۷۵- ۱۳۶۵ به ۶۷/۱ رسیده است، نرخ رشد جمعیت استان قزوین در دوره ۸۵- ۱۳۷۵ کاهش چشم گیری داشته و به رقم ۱ درصد رسیده است؛ یعنی نرخ رشد جمعیت در این دوره در حدود ۶۷/۰ درصد کاهش داشته است که این کاهش نرخ رشد به دلایل گوناگون از جمله سیاست های جمعیتی دولت، افزایش آگاهی مردم از پیامدهای افزایش جمعیت و … بوده است .( مرکز آمار ایران،۱۳۹۰).
۳-۴-۵- مهاجرت
مهاجرت عبارت از تغییر مکان جغرافیایی جمعیت ها، برای زمان دراز و یا قطعی است( فرید، ۱۳۸۳: ۳۰۶). به بیان دیگر میتوان گفت، مهاجرت شکلی از تحرک جغرافیایی یا تحرک مکانی است که بین دو واحد جغرافیایی صورت می‌گیرد( تمنّا، ۱۳۷۵: ۱۷۶). تحرکات فضایی یا جابجایی جمعیت و مهاجرت در بین سکونتگاه ها اعم از مناطق شهری و روستایی یکی از پدیده های مهم جمعیتی است که ریشه در مسائل اقتصادی و اجتماعی و یا سیاسی دارد. مهاجرت ها صرف نظر از آن که چه عواملی سبب پیدایش آنها هستند، پیامدهای مهمی بر ساخت و ترکیب جمعیت مبدأ و مقصد و ساختار اقتصادی و اجتماعی آنها دارد.
یکی از نکات مهم راجع به شهر قزوین نسبت به جایگاه آن با دیگر شهرهای استان، مسأله مهاجرت است. بر اساس آمار سال ۱۳۵۵ از کل مهاجران وارد شده به شهرستان قزوین، ۱۷۲۹ نفر به شهر قزوین مهاجرت کرده اند که از این تعداد ۱۰۸۵ نفر مرد و ۶۴۴ نفر زن بوده اند. بررسیهای انجام شده نشان می دهد که قزوین طی دهه ۶۵- ۱۳۵۵ شهری مهاجرپذیر بوده است. عمده مهاجرین شهر را عشایر اسکان یافتهای که قزوین را به عنوان یکی از نقاط خاتمه ییلاق خود می دانند، تشکیل داده است( سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۱: ۱۵۱). در دهه ۶۵- ۱۳۵۵ مهاجران وارد شده به شهر قزوین به رقم ۲۹۱۳ نفر می رسد که از این تعداد ۱۴۵۹ نفر مرد و ۱۴۵۴ نفر زن بوده اند. در این دهه شهر قزوین با میزان سالانه ۷/۵ درصد، بالاترین میزان را به لحاظ مهاجرپذیری در بین ۱۴ شهرستان استان به نسبت جمعیت داشته است و از لحاظ رتبه بندی شهرهای استان قزوین بر حسب جذب و اسکان مهاجران وارد شده در بین ۳۴ شهر، رتبه هفتم را داشته است. البته این شهر از لحاظ میزان رشد سالانه مهاجرت در استان رتبه اول را دارا بوده است( ربانی، ۱۳۸۳: ۴۳).
در سرشماری سال ۱۳۷۵ تعداد مهاجران وارد شده به شهرقزوین ۲۴۲۷ نفر برآورد گردیده است. از مجموع مهاجران وارد شده به این شهر در این دوره، ۹۸/۶۱ درصد متولد شهر یا آبادی شهرستان محل سرشماری، ۸۰/۲۳ درصد متولد شهرستان های دیگر استان و ۴۰/۱۳ درصد متولد شهرستان های دیگر استان ها بوده اند. در آخرین سرشماری انجام شده در سال ۱۳۸۵ تعداد مهاجران وارد شده به شهر قزوین برابر با ۱۰۸۱۲ نفر برآورد گردیده است که ازاین تعداد ۳۸۷۸ نفر در شهرستان محل سرشماری، ۵۵۰۸ نفر در سایر شهرستان های استان، ۱۴۰۳ نفر درشهرستان های سایراستان ها و ۲۳ نفر از خارج از کشور به این شهر مهاجرت کرده اند. در بررسی علل مهاجرت به این شهر بیشترین مهاجرت ها مربوط به مهاجرت های تبعی یا پیروی از خانوار(۴۱۰۰ نفر)، تحصیل(۲۶۶۱ نفر) و جستجوی کار(۸۳۸ نفر) بوده است. همچنین آمار و ارقام بدست آمده نشان دهنده این موضوع است که بیشترین گروه سنی که به این شهر مهاجرت کرده اند، گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال بوده اند. عمده ترین دلایل مهاجرت این گروه سنی به ترتیب مربوط به تحصیل(۱۱۶۶ نفر)، پیروی از خانوار(۶۳۳ نفر) و پایان خدمت وظیفه( ۲۰۶ نفر) بوده است.
۳-۴-۶-اشتغال و فعالیت
در برنامه ریزی برای توسعه و رشد شهر هدف از انجام مطالعات اقتصادی، شناخت ساخت و توان های کنونی و بالقوه اقتصادی شهر، بررسی چگونگی تأثیر این ساخت بر شکلگیری کالبد شهر در گذشته و حال، آینده نگری وضعیت اقتصادی – اجتماعی و در نهایت تعیین نحوه اثر گذاری دگرگونی های اقتصادی بر شکل گیری و توسعه فیزیکی شهر است( رفیعی، ۱۳۷۱: ۲).
براساس آخرین آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۰ از مجموع ۵۸۹۰۳ نفر جمعیت ده سال و بیشتر شهر قزوین،۱۴/۲۹ درصد از آن شاغل، ۰۵/۴ درصد بیکار و ۶۴/۶۵ درصد جزو جمعیت غیر فعال( محصل، دارای درآمد بدون کار، خانه دار و سایر) بوده اند. همچنین از مجموع ۱۷۱۷۰ نفر شاغل در شهر قزوین، ۵۵/۱۳ درصد در بخش کشاورزی، ۳۹/۲۹ درصد در بخش صنعت و ۹۸/۵۶ درصد در بخش خدمات فعالیت می کنند. درصد‌های فوق در مناطق شهری استان قزوین نیز به ترتیب ۹۲/۷ درصد برای کشاورزی، ۴۵/۲۹ درصد برای بخش صنعت و ۵۵/۶۲ درصد برای بخش خدمات می باشد.
آمارهای مربوط به شهر قزوین نشان می‌دهد که که نقش اقتصادی آن بیشتر خدماتی( ۹۸/۵۶ درصد) می‌باشد و بخش صنعت( ۳۹/۲۹ درصد) در مرحله دوم قرار دارد. همچنین بیشترین افراد شاغل در بخش خدمات، شاغلین بخش عمده فروشی و خرده فروشی با ۶۴/۱۴ درصد هستند. با دقت در آمار مربوط به بخش صنعت، در می‌یابیم که بیشتر افرادی که در بخش صنعت فعالیت می‌کنند شاغلین بخ
ش ساختمان هستند. به عبارت دیگر، بسیاری از شاغلین شهر قزوین، کارگران ساختمانی هستند و ۰۳/۱۹ درصد از افراد شاغل را تشکیل می دهند و ۱۲/۹ درصد را شاغلین بخش صنعت- ساخت تشکیل داده‌اند. به طور کلی در شهر قزوین شاغلین بخش ساختمان با اختصاص ۰۳/۱۹ درصد شاغلین شهر به خود، بیشترین سهم از شاغلین را داشته است و سپس به ترتیب بخشهای عمده فروشی و خرده فروشی با ۶۴/۱۴ درصد، کشاورزی، شکار و جنگلداری با ۵۵/۱۳ درصد، حمل ونقل وانبارداری با ۶۸/۱۱ درصد و آموزش با ۹۲/۱۰ درصد در مکانهای بعدی قرار گرفته اند. بقیه گروههای فعالیتی کمتر از ۱۰ درصد داشته اند (گزارش اوضاع اقتصادی و اجتماعی استان قزوین،۱۳۹۰) ( جدول ۳-۶).
جدول ۳-۶- برآورد تعداد شاغلان و گروههای عمده فعالیت در شهرقزوین و مناطق شهری استان قزوین
شهر قزوین
مناطق شهری استان قزوین
مشاغل
گروههای عمده فعالیت
تعداد
درصد
تعداد
درصد
کشاورزی
کشاورزی، شکار،]]>