منابع مقاله با موضوع گردشگری مذهبی

<![CDATA[

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

تأمین نیازهای نهچندان مهم میتواند منابع را به هدر دهد. اولویک روش گا م به گام اراته کرده است. گامهای این روش به شرح زیر می باشد:
گام اول، برنامهریزی مصاحبههای مبتنی بر ویژگی با مشتریان؛ گام دوم، استخراج نتایج مورد نظر؛ گام سوم، سازماندهی ویژگیها؛ گام چهارم، رتبه بندی ویژگیها بر حسب اهمیت و رضایت؛ گام پنجم، بهکارگیری نتایج.
با روش اولویک محقق بر اساس ویژگیهای مشتریان، نیازهای پاسخ داده نشده را شناسایی میکند تا مبتنی بر اهمیت و رضایت مشتریان ،فرصتهای کارآفرینانه را کشف کند. این روش جامعهی آماری مصرفکنندگان را در شناسایی فرصت مهمتر از عرضهکنندگان میداند. در این پایان نامه از این روش برای شناسایی فرصت و اولویتبندی آن، استفاده شده است.
۲-۷٫ مبانی نظری مرتبط با گردشگری
حدود دو قرن از استفاده از واژه گردشگر برای کسی که به مسافرت میرود میگذرد و تاکنون تعاریفی متعددی از گردشگری ارائه شدهاست. هر یک از این تعاریف از آنجا که از دریچهای خاص به گردشگری نگریسته توانسته است بخشی از فعالیت گردشگری را پوشش دهد. گردشگری به علت خصلت بین رشتهای خود قابلیت نگرشهای متفاوت را دارا می باشد و این خود سبب ارائه تعریفهای بسیاری از آن گردیده است. دراین بین برخی از تعریفها جنبه جهانی داشته و برخی دیگر ناشی از موقعیت و منطقهای خاص میباشند. درواقع در اکثر تعریفهای گردشگری که با مطالعه نواحی مختلف ارائه شده است، بیشتر بر شبکه محلی گردشگری تکیه داشته و نیازمندیها و شرایط خاص محلی را مدنظر قرار می دهند(سقایی،۱۳۸۸، ص۵۰).، نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
در تعاریف اولیه از گردشگری بیشتر بر بعد فاصله تأکید گردیده و گردشگران بر مبنای فاصله‌ای که از محل مسکونی داشتند، طبقه‌بندی می‌شدند. به گونه‌ای که کمیسیون ملی گردشگری آمریکا (۱۹۷۳) در تعریف گردشگری داخلی فاصله پنجاه مایل را در نظر گرفته که دربرگیرنده تمامی سفرها به جز سفر برای کار می‌شد. در بعد جغرافیایی گردشگری زمانی از فعالیت‌ گذران اوقات فراغت یا تفریح که مستلزم غیب شبانه از مکان مسکونی عادی است تعریف می‌شود. از بعد اجتماعی نیز تعریف گردشگری، فصل مشترک بین زندگی عادی ساکنان بومی و زندگی غیرعادی گردشگران را دربر می‌گیرد. بعضی از تعریف ها نیز سعی نمودند هم پوشی عوامل مختلف را در توصیف گردشگر در نظر گیرند. به گونه‌ای که کولتمن در تعریف خود بعد فاصله وجنبه‌های اقتصادی را مدنظر دارد. او گردشگری را مسافرتی کوتاه‌مدت که از نقطه‌ای شروع و در نهایت به همان نقطه باز می‌گردد و در طول مسافرت بر اساس یک برنامه و سفر خاص، از مکان‌ها و جاهای متعدد دیدار می‌شود و مبالغ زیاد ارزی که گردشگران خرج می‌کنند، عاید کشور میزبان می‌گردد، تعریف نموده است. همچنین در تلاشی دیگر با در نظر گرفتن بعد تجربه و انتخاب آگاهانه و از روی اختیار، گردشگری مسافرتی داوطلبانه و موقتی که به علت بهره‌گیری از چشم‌اندازهای تازه و تجربیات جدید در یک سفر نسبتاً طولانی شکل می‌گیرد، تعریف شده است( پاپلی، یزدی و سقایی،۱۳۹۰،ص۱۴).
با این وجود، تعریف های مطرح شده از گردشگری تا هنگامی که در چارچوب یک نگرش کل‌نگر قرار نگرفته، توانایی توصیف تمامی ابعاد این پدیده بین رشته‌ای را ندارند و نمیتوان تعریفی صرفاً یک طرفه ارائه داد که در برگیرنده مفهوم “گردشگری چیست؟” باشد. علاوه بر آن جریان گردشگری در هر مقصد آثار و پیامدهای بسیاری را بر جای می نهد که این آثار و پیامدها می تواند مثبت یا منفی باشد. به عبارت دیگر گاهی گردشگری برای جوامع محلی و ساکنان یک منطقه سودمند است و گاهی به ضرر آنها تمام می شود. علاوه بر آن گردشگری در جهان به عنوان یک فعالیت اقتصادی ، تبلورعینی جریان سرمایه و جابجایی انسان در حجمی بسیار بزرگ محسوب شده که درده های اخیر رشد بسیار بالایی داشته که خود وابسته به رشد اقتصادی دراز مدت، رشد زمان اوقات فراغت وسطح درآمد همراه با توسعه تکنولوژی بخصوص در زمینه حمل ونقل در طی این سال ها می باشد. این ویژگی ها بیش از همه به گردشگری ماهیتی اقتصادی می دهد و درست آن نیز همین است که نگاه اصلی به گردشگری نگاه اقتصادی است. هرچند نمی توان دیگر ابعاد مستتر در جریان گردشگری را در زمینه فرهنگی و اجتماعی نادیده گرفت ولی قبل از هر چیزی گردشگری یک امر اقتصادی است. به گونه ای که تعداد افرادی که به عنوان گردشگر در سطح جهان به سفر پرداخته اند در سال ۲۰۰۷ معادل ۹۳۰ میلون نفر بوده که این فرایند از سفر گردشگران، چرخه سرمایه ای بالغ بر ۸۵۶ میلیارد دلار را به عنوان درآمد حاصل از گردشگری سبب گردید.(سازمان جهانی گردشگری،۲۰۰۸)
چنین حجم بالایی از گردش سرمایه در سطح جهان ، گردشگری را به یکی از ارکان اصلی اقتصاد جهانی شده بدل نموده و توجه برنامهریزان و کارشناسان مرتبط را در زمینه فعالیتهای گردشگری و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن در چارچوب اقتصاد ملی و بین المللی به خود جلب کرده است. بنگاههای اقتصادی ای که گردشگری را تشکیل میدهند (به رغم رقابت جدیای که بخش های مشابه با یکدیگر دارند)، عموما کالاها و خدمات مکمل عرضه میکنند تا کالاهایی که رقیب یکدیگر باشند. مثلا صنعت خطوط هوایی، صنعت هتلداری، رستوران و جاذبه ها با یکدیگر رقابت
نمی کنند. آنها یکدیگر را کامل می کنند و در تعامل با یکدیگر، به گردشگران خدماتی را عرضه می کنند که امکان گذرا
ندن تعطیلاتی توام باآسودگی برای آنان فراهم شود.
گردشگری در این عصر هم در عین و هم در ذهن، در فضای حقیقی و فضای مجازی گسترشی فراگیر یافته است و رویکردی را به تجربه کردن هرچیز به نمایش گذاشته است. امروزه گردشگران عصر حاضر خود میزبانانی هستند که با یک کولهپشتی و چادری برای اقامت خود مسافرت می کنند و دیگر از آن شکوه و جلال مسافرت انبوه خبری نیست. این گردشگران دیگر الزامی را برای خرید یک مکان اقامت دائم متصور نیستند آنها با رزرو جا در مکان های مختلف و در زمان های مختلف با درهم ریختن مسیر به مسافرت اقدام مینمایند . دیگر زمان و مکان اهمیت خود را از دست دادهاست و در حالی که هریک از مقاصد در پی افزایش مدت اقامت گردشگران برای کسب سود بیشتر دارند مدت اقامت گردشگران در هر مقصد کاهش یافته است.
بهتر است بگوییم گردشگری در عصر حاضر بسیار کوچک شده و بیش از همه به تکنولوژی های جدید وابسته‏شده است. در این میان بازشناخت امر توسعه پیرامون گردشگری خود به عوامل دیگری وابسته گردیده است که از آن جمله بهینه سازی و موجود بودن منابع سختافزاری و نرمافزاری است و در بستری از مدیریت انعطافپذیر شکل میگیرد. ( پاپلی یزدی ، محمد حسین و مهدی سقایی، ۱۳۹۰)
تصمیم گیران حوزهی سیاستگذاری اقتصادی با آگاهی از تواناییهای گردشگری در جذب سرمایه و ارزآوری، ایجاد ارزش افزوده و اشتغال زایی، گردشگری را یک صنعت تلقی می نمایند. چرا که گردشگری عامل مهمی در توسعهی اقتصادی محسوب میشود. اهمیت گردشگری بیشتر برای کشورهایی مطرح است که همانند کشور ما در فرآیند توسعه قرار گرفته اند و با معضلاتی مانند بیکاری، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجه میباشند(آماره،۱۳۹۱: ص۶۴)
ارزش مالی و نقش صنعت توریسم بر اقتصاد، پرسشی است که بر اساس ۲ پارامتر مورد ارزشیابی قرار میگیرد. این پارامترهاعبارتند از:
ـ گردش مالی صنعت توریسم در مقایسه با تولید ناخالص ملی.
ـ آمار تعداد افراد شاغل در این صنعت.
صنعت توریسم در جهان با تعدادی بالغ بر ۲۱۰ میلیون شاغل (معادل با۶/۷ دهم درصد از کارکنان سراسر دنیا) در برگیرندهی ارزشی معادل بر۴/۹ دهم درصد از کل تولید ناخالص جهانی است.
گردشگری از جملهمؤلفه های تجارت است. از گردشگری داخلی به عنوان تجارت نامرئی و از گردشگری خارجی تحت عنوان صادرات نامرئی یاد میشود که با سایر کالاها و خدمات یک تفاوت بنیادی دارد. در گردشگری، کالای صادر شده در مبدأ و کشور صادر کننده معرفی میشود و اگر به درستی مدیریت شود، هرگز تمام نخواهد شد. این در حالی است که براساس بررسیهای صورت گرفته صنعت گردشگری همانند سایر منابع اقتصادی از قوانین و نظریههای تجارت بین المللی پیروی میکند و این اتفاق نظر در ادبیات اقتصادی وجود دارد که کشورهای بهرهمند از منابع طبیعی و نیروی کار ارزان، در صادرات خدمات گردشگری از مزیت نسبی برخوردار هستند. اهمیت و عظمت گردشگری به ایجاد فرصتهای شغلی و درآمدی محدود نمیشود. در صورت برنامه ریزی و توسعهی از پیش اندیشیده شده، گردشگری قادر است منافع مستقیم و غیر مستقیم اقتصادی، اجتماعی،فرهنگی و محیطی ایجاد کرده و سهم قابل توجهی را در توسعهی ملی ایفا نماید(معصومی،۱۳۸۵، ۱۰). با اینحال گردشگران منبع اصلی درآمد و اشتغال برای جمعیت منطقهی میزبان هستند.( باتیک اسکیس،۲۰۰۹،ص۱)
ازانواع گردشگری میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
اکوتوریسم
گردشگری شهری
گردشگری روستایی
گردشگری ورزشی
گردشگری درمانی
گردشگری فرهنگی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گردشگری مذهبی
و…
۲-۷-۱٫ گردشگری مذهبی
گردشگری مذهبی به عنوان یکی از قدیمی ترین اشکال روابط فرهنگی بین اقوام و ملل، از جمله پر رونقترین گردشگریها در زمان حاضر است. قدمت این نوع گردشگری با قدمت تاریخ دینی برابری میکند. به طوری که عمدهترین نیت گردشگری درشکل سنتی یک عمل دینی فرهنگی بوده است. بنابراین گردشگری مذهبی پدیدهای نوظهور نیست بلکه قرنهاست که افراد به دلایل مختلف از جمله کنجکاوی، عبادت و شرکت در مراسم مذهبی، به مکانهای مذهبی سفر میکنند.(السن،۲۰۰۸،ص۲۷) شهرهای مذهبی شهرهایی هستند که اعتقادات مذهبی قویترین عامل جغرافیایی در ایجاد آنهاست (دیناری،۱۳۸۹،ص ۹۵).
یکی از ویژگیهای کشورتاریخی ایران، داشتن پیشینهی قوی در حفظ باورها و آیینهای دینی از دوران باستان تا امروز است. در ایران مقبرهها وآرامگاههای زیادی وجود دارد که متعلق به بزرگان دینی، عرفا، صوفیان، شاعران و دانشمندان، سرداران ملی و … است که مجموعه این مکانها و نمادهای آنها از منابع کمنظیر و پرجاذبه برای گردشگری زیارتی و دینی محسوب می شود.
سفر به مناطق مذهبی ممکن است بنا به دلایل زیادی شکل بگیرد، اما چنین سفری عموماً بر مبنای انگیزههای مذهبی است. استدلال برخی از صاحب نظران از گردشگری، نوعی سفر”روحانی-مقدس” می باشد، زیرا نیازهای روحی را پاسخ می دهد. در جوامع مدرن، بسیاری از مردم به اماکن مقدس سفر می کنند و هدف آنها پاسخ به هردو گروه نیازهای مذهبی و تفریحی است. با توجه به تعاریف متنوع و نوین در میان گردشگران مذهبی با دو گروه مواجه هستیم (مومنی و دیگران، ۱۳۸۷،ص۱۴).
۲-۷-۲٫ زائر و گردشگر
زائر کسی است که به یک مکان مقدس، مثل زیارتگاه یا مرکز مذهبیاش سفر کند. در حالی که انگیزهی او میتواند عبادی نباشد . به دلایل عملی مانند طلب درمان(شفا) قطعی برای بیماری، برآورده شدن آرزو(نذر) و یا بدلیل اجبار مذهبی(حج متمع) به سفر زیارتی می روند(ضرغام و توحیدلو ، ۱۳۹۰).
برخی از گردشگران به دلایل نوستالژیک از پایگاه های مذهبی دیدن میکنند و برخی نیز به دنبالتجربه های اصیل از طریق تماشای رهبران مذهبی و زائران در حال انجام مناسک و یا تجربهی فضای محیط، از آن دیدن میکنند.(السن و تیموتی،۲۰۰۶،ص۵).

نظرات متفاوتی در رابطه با شباهتها و تفاوتهای زائر و گردشگر بیان شدهاست. اما با توجه به آنچه از زائر تعریف شده، طبق رابطهای یک طرفه، زائران گردشگرانی هستند که با انگیزههای مذهبی تصمیم به سفر گرفته اند(فلیچر،۲۰۰۰).
مک کانل، معتقد است میل و علاقه زائران برای حضور در فضایی که با معانی مذهبی آمیخته است، مانند علاقهی گردشگران برای حضور در فضاهای اجتماعی، فرهنگی و تاریخی است.(بالحسن و دیگران، ۲۰۰۸،ص۶۸۶). بنابراین زائر را میتوان توریستی دانست که به دلیل فعالیتهای زیارتی منفک میشود و بواسطهی این امتیاز، زائر را میتوان توریستی دانست که سفر او دلائل مذهبی یا معنوی دارد. آمار سال۹۰، اذعان دارد که با توجه به میزان خوانوار درون کشور، در فصل بهار مسافرت با توجه به اینکه شهرستان مشهد شهری مذهبی با قدمتی تاریخی است، حضور گردشگران مذهبی میتواند برزگترین فرصت برای خلق ایدههای جدید در صنعت گردشگری باشد. شهر مشهد به دلیل شرایط خاص جغرافیایی، مذهبی و فرهنگی دارای موقعیتی خاص در کشور است. سالانه بالغ بر ۳۰ میلیون زائر در کلان شهر مشهد حضور دارند(مافی و سقایی، ۱۳۸۸).
۲-۸٫ گردشگری درمشهد
گردشگری کنونی مشهد محصول پیامدهای فضایی ارتباط متقابل جهانبینی(باورهای مذهبی/فرهنگی) با محیط(منابع و توانهای طبیعی،سیاسی،اجتماعی،فرهنگی و…) از یک طرف با اجزا و عناصر عرضه(جاذبهها، حمل و نقل، واحدهای اقامتی/پذیرایی، خدمات و ….) و تقاضا(زائرین و گردشگران محلی، منطقهای، ملی و بینالمللی) از طرف دیگر است که در طول تاریخ خود با فراز و نشیبهای اورگانیک گونه و گاهی سازمانیافته شکل گرفته است؛ بهطوری که ساختار گردشگری آن خاص و کارکردهای آن متنوع، عامالمنفعه و مشارکت داوطلبانه، خیرخواهانه مردمی ودسته های مختلف مذهبی را بهخود جلب کرده است.(قاسمی،۱۳۹۰)
مشهد در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰با حدود ۲،۸۰۰،۰۰۰ نفر جمعیت و با وسعتی حدود ۲۹۵ کیلومتر مربع در سال ۱۳۸۸، جایگاه دومین کلانشهر کشور را بخود اختصاص داده است(شهرداری مشهد، معاونت معماری و شهرسازی،۱۳۹۰). این شهر در طول سال به ویژه در ایام خاص مدهبی، باستانی و اوقات فراغت، انبوهی از مسافران و گردشگران داخلی و خارجی را جذب می نماید.
۲-۸-۱٫ اجزاء مؤثر بر گردشگری در مشهد
باورهای مذهبی و دینی:
هرچند به گفته پژوهشگران گردشگری جاذبه های گردشگری قلب گردشگری و مهمترین عامل جذب گردشگران است، اما باید اقرار کرد در مشهد به یمن مرقد مطهر امام هشتم(ع)، زیربنایی ترین عامل تشکیل دهندهی جریان عناصر گردشگری در شهر مشهد ، باورهای مذهبی است(مولوی،۱۳۵۶ : ص۸۹-۹۴ / سجادی، ۱۳۷۶: ص۳۴).
توان های محیطی:
تنوع ناهمواری ها و مناطق ییلاقی گردشگری در پیرامون شهر(طرقبه، شاندیزو…)، آب و هوای مناسب، منابع آب جاری( سرشاخه های کشف رود) موجب غنای منابع گردشگری و تنوع کارکردهای گردشگری مشهد و منطقه شده است(ساز آب شرق ۱۳۷۵:ص ۹-۱۲).
محیط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی:
شهر مشهد در حال حاضر به عنوان بزرگترین کلان شهر مذهبی جهان و دومین کلان شهر ایران تلقی می شود و رشد زائر همانند جمعیت و مساحت آن طی ۲۰ سال گذشته چندین برابر شده است.(شهرداری مشهد، سازمان آمار ایران،۱۳۹۰)
جاذبه های گردشگری
جدول۲-۱: جاذبه های گردشگری مشهد
انواع جادبهها
شرح
تاریخی/ فرهنگی
بارگاه مطهرامام رضا(ع)، مقبره خواجه ربیع، گنبد خشتی، گنبد سبز، مصلای مشهد، آرامگاه و موزه نادری،آرامگاه فردوسی، هارونیه، امامزاده یحیی، خواجه مراد، خواجه اباصلت، امامزادگان یاسر و ناصر، مقبره پیر پالان دوز، خانه ملک و…
طبیعی
چشمه گراب، کوهسنگی، پارک ملت، پارک جنگلی طرق، پارک جنگلی وکیل آباد، منطقهی نمونهی گردشگری بین المللی طرقبه و شاندیز،محور ابرده ،زشک، جاغرق، محور نقندر کنگ، سد چالیدره، سد طرق، چشمه جنگ و…
انسان ساخت
بازار رضا، نمایشگاه بین المللی سپاد و سرزمین موجهای آبی و مراکز تجاری
زیر ساختها و حمل و نقل.
زیر ساختهای گردشگری شامل آب، برق، گاز، تلفن، فاضلاب و حمل و نقل میشوند؛ اما اهمیت حمل و نقل در گردشگری به اندازهای است که به عنوان یک عنصر جداگانه قلمداد میشود(سازمان جهانی جهانگردی،۱۳۷۹:ص ۱۴-۱۵). با این حال مشهد از سایر زیرساختهای مزبور برخوردار است. همچنین از نظر حمل و نقل ، دارای امکانات هوایی(فرودگاه بینالمللی دارای مسیرهای مستقیم و غیر مستقیم با سایر فرودگاههای داخلی و خارجی)، ریلی(متصل به شبکهی ریلی کشوری) و جادههای برون شهری(دارای پایانه مسافربری، بزرگراه و … که بیشترین آمار مسافران ورودی به شهر مشهد از طریق جادهها بوده است) و درون شهری(بیش از ۲۰۰۰دستگاه اتوبوس،۷۵۰۰تاکسی و ۱۲۰۰۰تاکسی تلفنی)است.(سازمان اتوبوسرانی/تاکسیرانی مشهد۱۳۹۰)
واحدهای اقامتی/پذیرایی:
تأسیسات و

]]>