منابع مقاله با موضوع روش نمونهگیری

اعتبار) و پایایی ابزارهای مورد استفاده
روش تجزیه و تحلیل دادهها
جمع‌بندی
3-2. موضوع پژوهش

موضوع پژوهش، شناسایی و اولویتبندی فرصتهای کارآفرینانه در صنعت گردشگری در شهرستان مشهد است
3-3. نوع پژوهش
این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی بوده، و از لحاظ متغیر کیفی است و از لحاظ ابزار جمع‌آوری داده‌ها کیفی-کمیاست؛ ابتدا ویژگیهای پدیده شناسای و سپس براساس آنها میتوان در مورد پدیده تحلیل کمی انجام داد. در این حالت مرحله نخست پژوهش کیفی است و مرحلهی دوم کمی است که دردهه های اخیر عنوان پژوه ترکیبی به خود گرفتهاست(داناییفرد، الوانی و آذر،1391)
3-4. جامعه‌ی آماری
3-4-1. جامعه آماری در بخش کیفی
در این پژوهش برای جاذبههای گردشگری جامعه در مرحله کیفی خبرگان گردشگری شامل کارآفرینان حوزه گردشگری، بخش سرمایهگذاری اداره میراث فرهنگی و گردشگری، مدیر اداره راهنمایان گردشگری استان خراسان رضوی، کارشناس گردشگری شهرداری مشهد، مدیران اجرایی اتحادیه هتلداران و هتلآپارتمانداران مشهد می باشند. در بخش حملونقل جامعه مستقیماً گردشگران هستند.
3-4-2.جامعه آماری دربخش کمی
جامعه در مرحله کمی گردشگران و مسافران مشهد میباشند. در این پژوهش جامعه نامحدود است.
3-5. نمونه‌ی آماری
نمونه آماری مجموعه کوچکی از جامعه اماری است مشتمل بر برخی از اعضا که از جامعه آماری انتخاب شدهاند. به عبارت دیگر، تعدادی از جامعه آماری، نمونه را تشکیل میدهند(اوما سکاران،1388)
3-6. روش نمونه‌گیری
3-6-1. روش نمونهگیری دربخش کیفی
در بخش کیفی در بخش جاذبههای گردشگری برای مصاحبه با خبرگان از روش نمونهگیری قضاوتی استفاده شده است. در روش نمونهگیری قضاوتی، افرادی برای نمونه انتخاب میشوند که برای ارائه اطلاعات مورد نیاز در یهترین موعیت قرار دارند. بنابراین، نمونه برداری قضاوتی هنگامی مورد استفاده است که طبقهی محدودی از افراد دارای اطلاعات اند که پژوهشگر در جستجوی آنهاست(داناییفرد، الوانی و آذر،1391)
در بخش حملومقل درون شهری نمونه گیری در مراکز تجاری و به صورت تصوادفی صورت گرفت.
3-6-2.روش نمونهگیری در بخش کمی
روش نمونه‌گیری مورد استفاده در بخش کمی، روش خوشهای است. به این صورت که مسافران حاضر در پایانههای حمل و نقل بصورت تصادفی و در یک روز به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. سپس با توجه به حجم نمونه مورد نیاز توزیع پایان نامه انجام شد.
جدول 3-1- نمونه آماری تحقیق
جامعه آماری
جامعه آماری
نمونه آماری
تعدا پرسشنامه جمع‌آوری شده
فرودگاه
نامشخص
120
117
راه آهن
نا مشخص
140
132
ترمینال
نا مشخص
120
94
مجموع
نامشخص
380
343
3-7. روش و ابزار گردآوری داده‌ها و اطلاعات
در این پژوهش برای گردآوری داده‌ها از سه شیوه استفاده شده است که به اختصار شرح داده می‌شوند:
مصاحبه: در بخش جاذبههای گردشگری مصاحبهی عمیقی با خبرگان صنعت تا رسیدن به حد اشباع صورت گرفت. در این بخش با 12 نفر مصاحبه انجام گرفت که نفر هشتم نقطهی اشباع بود اما تا دوازدهمین نفر ادامه داده شد. در نهایت 10 فرصت از میانداده های خام مصاحبهشوندگان شناسایی شد.
مصاحبه‌های ساخت نیافته: در این مصاحبه در صورت به حاشیه کشیده شدن مصاحبه، به سرعت اقدام به جهتدهی دوباره مصاحبه می‌شود. در مصاحبه ساخت نیافته پژوهشگر از چهارچوب تنگ ساخت یافته رهایی می‌یابد و مصاحبه شونده را کاملأ آزاد می‌گذارد تا هر چه در ذهنش می‌آید بگوید و سپس آنها را خود پالایش می‌کند و از آنها اطلاعات را بیرون می‌کشد.(خواجئیان، داتیس،1387،ص 64)
در بخش حمل و نقل از این روش برای انتخاب ویژگیهای حملونقل از دیدگاه گردشگران استفاده شد. در این پژوهش با توجه به بررسی دیدگاه مسافر نسبت به عامل مورد بحث، پژوهشگر روش مصاحبه و به ویژه مصاحبه ساخت نیافته را به عنوان مناسبترین شیوه گردآوری داده برگزید تا همانطور که در فصل دوم به آن اشاره شد با توجه به کمبودها و نیاز مصرف کننده، ویژگیهای مناسب را انتخاب نماید. بنابراین با 29 مسافر و 15 شهروند تا رسیدن به نطقهی اشباع مصاحبه صورت گرفت و در نهایت 11ویژگی مدنظر گردشگران شناسایی شدند.
روش کتابخانه‌ای و جستجو در اینترنت: مقالههایی که در رابطه با شناسایی فرصت انجام شده بود توسط محقق بررسی شد و همچنین از طریق جستجو در اینترنت، به بررسی عامل جاذبههای گردشگری (با محوریت انسان ساخت) و عامل حمل نقل(محوریت درون شهری) در سایر کشوها پرداخته و از این جستجو و پس از اطمینان از اعتبار محتوا، برای بیان نقطه نظر در مصاحبهها بهره گرفته شد.
پرسشنامه: با توجه به اینکه پرسشنامه به عنوان یکی از محبوبترین ابزارهای جمع‌آوری داده مطرح است، لذا از این ابزار برای رتبهبندی فرصتهای شناسایی شده استفاده شد. محقق پرسشنامه ای دارای دو بعد “اهمیت”و “رضایت” با طیف اعداد صفر تا ده که در آن صفر بی ارزشترین و ده با ارزشترین مقدار را دارا است طراحی و اقدام به جمع آوریداده های کمی تحقیق نمود. خلاصه پرسشنامهها در جدول 3-2 قابل مشاهده است. این پرسشنامه شامل دو بخش اصلی است:
الف)مشحصات پاسخدهنده:این بخش شامل اطلاعات جمعیت شناختی پاسخدهندهگان است.
ب)سوالات مرتبط با تغیرهای تحقیق: این بحش متغیرهای تحقیق را انداهگیری میکند و محققساخت است.
جدول 3-2- مشخصه پرسشنامه‌ی عوامل مورد بررسی
عامل
فرصت/وی ژگی
تعداد سوالات
شماره سوالات
جاذبههای گردشگری
ساخت تلکابین
2
1و2
شکارگاههای مصنوعی
2
3و4
پیست ورزشهای زمستانی
2
5و6
تورهای گردشگری مخصوص معلولین
2
7و8
ورزشهای بومی مانند چوگان
2
9و10
پرسیتاری از کودکان و سالخوردگان در مراکز خرید تفریحی
2
11و12
برگزلری جشنوارهها و فستیوالها
2
13و14
معرفی جاذبههای گردشگری
2
15و16
سیستمبرنامه ریزی گردشگری
2
17و18
رستورانهای بینالمللی در مراکز تجاری و تفریحی
2
19و20
حمل و نقل
قیمت
2
1و2
امنیت
2
3و4
کیفیت
2
5و6
در دسترس بودن
2
7و8
دسترسی به اینترنت در ایستگاهها
2
9و10
حمل و نقل معلولین
2
11و12
حمل راحت بار
2
13و14
سرگرمی
2
15و16
سرعت
2
17و18
آگاهی از زمان و مسیر حرکت
2
19و20
حمل و نقل به حومه شهر
2
21و22
3-8. روایی و پایایی ابزارهای مورد استفاده
3-8-1. روایی
مفهوم اعتبار یا روایی به این سؤال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حدی خصیصه مورد نظر را می‌سنجد (سرمد، بازرگان و حجازی، 1376). روایی به بررسی ابزار مورد نظر از لحاظ وجود تعداد پرسش کافی و مرتبط برای اندازه‌گیری مفهوم مورد نظر می‌پردازد. برای تأیید روایی محتوایی، پرسش‌نامه‌های مذکور، در اختیار تعدادی از خبرگان و صاحب‌نظران قرار گرفته و پس از اخذ نظرات اصلاحی آن‌ها، مورد بهره‌برداری قرار گرفت.
3-8-2. پایایی
مفهوم پایایی با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد( سرمد، بازرگان و حجازی، 1376). برای سنجش پایایی ابزارهای اندازه‌گیری، روش‌های مختلفی وجود دارد که در پژوهش حاضر ، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای محاسیه ضریب آلفا ابعاد اهمیت و رضایت در هر متغیر اصلی ابتدا بصورت جداگانه و سپس بهمراه هم انجام پذیرفت.
3-8-2-1. روش آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه
حتی زمانی که از پرسشنامههای معتبر استفاده میشود برای بررسی پایایی میان پرسشها، اندازهگیری متغیرهای امری ضروری است. براین اساس ضریب پایایی کمتر از 6/0 ضعیف، 7/0 قابل قبول و بالاتر از 8/0خوب قلمداد میشود(داناییفرد و همکاران،1391)
همانطور که در جدول زیر مشاهده میشود، آلفای کرونباخ برای هر متغیر، ابتدا در ابعداد اهمیت و رضایت و سپس بهصورت کلی محاسبه شده است. ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر جاذبههای گردشگری 94/0 و برای حملونقل 96/0 بدستآمد که باتوجه به تعریف بیان شده، این پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار میباشد.

جدول 3-3: ضریب آلفای کرونباخ متغییر‌ها و ابعاد تحقیق
متغییرهای اصلی تحقیق
ابعاد هر متغیر
تعداد سوالات
آلفای کرونباخ هر بعد
آلفای کرونباخ هر متغییر
جاذبههای گردشگری
اهمیت
10
694/.
94/0
رضایت
10
806/0
حمل و نقل
اهمیت
11
915/0
96/0
رضایت
11
836/0
کل پرسشنامه
42 سوال
3-9. روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها
در این پژوهش از نرم افزار اس.پی.اس.اس و در دونوع آمار توصیفی و استنباطی برای تحلیل دادهها استفاده شده است. در سطح توصیفی استفاده از مشخصههای آماری مانند فراوانی و درصد به رسم نمودار و تحلیل اطلاعات پرداخته شد. در سطح استنباطی از آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه استفاده شد. از آزمون فریدمن برای رتبهبندی متغیرها در دو بعد “اهمیت”و”رضایت” و از مدل اولویک برای رتبهبندی نهایی استفاده شد.
3-9-1.آزمون فریدمن
از آزمون فریدمن برای بررسی یکسان بودن اولویتبندی تعدادی از متغیرها استفاده میشود. اگر سیگموند آزمون کمتر از 5درصد(05/0)باشد، فرضیه صفر رد شده و فرض یکسان بودن اولویتها پذیرفته نمیشود.
3-9-2: مدل شناسایی فرصت اولویک
این تحقیق مدل شناسایی فرصت اولویک را به عنوان بنیان پژوهش قرار می‌دهد. مطابق این الگو فرایند شناسایی فرصت شامل گام‌های زیر است:
گام نخست، برنامه‌ریزی مصاحبه‌های مبتنی بر نتیجه: در این مرحله با دست‌اندرکاران و سپس خود مصرف‌کنندگان مصاحبه صورت گرفت تا ویژگیهای مهممؤلفه های گردشگری که می‌توان از آنها استفاده کارآفرینانه کرد، شناخته شوند. سپس از یافته‌های این مصاحبه‌ها سئوالهای پرسشنامه طراحی شد.
گام دوم، استخراج نتایج مورد نظر: در این مرحله از یافته‌های مصاحبه‌های صورت گرفته در گام پیش، پرسشنامه‌ای طراحی شد که از طریق آن نظر مصرف کنندگان از دو بعد اهمیت و رضایت نسبت به ویژگی مطرح شده سنجیده شد. به این ترتیب که برای هر یک از ویژگیهای به دست آمده نمره‌ای بین 1 تا 10 از جهت اهمیت و بین 1 تا 10 از جهت رضایت از برآورده شدن بازار در بازار جاری از دید مصرف کنندگان به دست آمد.
گام سوم، سازماندهی نتایج: نمرات به دست آمده برای هر یک از عوامل اهمیت و رضایت برای هر ویژگی فهرست شدند و از طریق فرمول زیرنمره نهایی به هر ویژگی داده شده است.
فرمول 3-2:
ارزش یک فرصت= ](اهمیت + (اهمیت- رضایت)[
گام چهارم، رتبه‌بندی نتایج بر اساس اهمیت و رضایت: سپس نمره به دست آمده برای هر ویژگی را با نمره سایر ویژگیها مقایسه نموده و رتبه بندی فرصتها بر اساس این نمرات انجام شد.
گام پنجم، به کارگیری نتایج: با استفاده از فرصتهای شناسایی شده و با استفاده از دانشی که پژوهشگر در طول انجام پژوهش به دست آورد از نتایج تحقیق پیشنهاداتی برای استفاده کارآفرینان ارائه گردید.
3-10. جمع‌بندی
بر اساس مطالب بیان شده روش تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از لحاظ متغیر کیفی است و از لحاظ ابزار جمع‌آوری داده‌ها ترکیبی است. برای جمع‌آوری اطلاعات ابتدا با کمک مطالعات کتابخانه‌ای و سپس به صورت میدانی و با ابزار پرسشنامه استفاده گردید. در این پژوش ابتدا فرصتها و ویژگیها در دو عامل گردشگری حمل و نقل و جاذبههای گردشگری شناسایی و پس از آن با توزیع پرسشنامه در جامعه هدف که گردشگران بوده اند، رتبه بندی انجام شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

4-1. مقدمه
مطابق طرح تحقیق ارائه شده در فصل سوم، دو جامعه نمونه را برای شناسایی فرصتهای کارآفرینانه در دو عامل جاذبههای گردشگری و حمل و نقل، به طور جدا برای به دست آوردن داده مورد بررسی قرار داده شد. مشروح یافته‌ها به شرح زیر است.
این فصل از بخش های زیر تشکیل شده است:
مقدمه
اطلاعات توصیفی نمونه آماری
یافتههای تحقیق
جمع‌بندی
4-2. اطلاعات توصیفی نمونه آماری
در این بخش اطلاعات توصیفی نمونه آماری برحسب جنسیت، سن و میزان تحصیلات آورده شده است.
4-2-1. اطلاعات توصیفی نمونه مصاحبهشوندگان
4-2-1-1 وضعیت نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت
همانطور که در فصل سوم توضیح داده شد19 نفر از خبرگان شناسایی شدند. پژوهشگر اقدام به برقراری ارتباط با تمام این جامعه کرد که در مجموع 12 مجموعه درخواست پژوهشگر را برای مصاحبه پذیرفتند. تلاش شد تا با مدیر عامل هر مجموعه مصاحبه صورت گیرد. از بین مسافران نیز 29 نفر و شهروندان 15 نفر برای مصاحبه انتخاب شدند و مصاحبه با آنها انجام شد.
جدول 4-1 توزیع فراوانی و درصد خبرگان را به تفکیک جنسیت آنها نشان می دهد. براساس این اطلاعات بیشترین تعداد افراد نمونه مربوط به مردان با 63% از کل است.
جدول 4-1: فراوانی جامعه مصاحبه شوندگان به تفکیک جنسیت
متغیر جنسیت
فراوانی
درصد
زن
21
37%
مرد
35
63%
جمع کل
56
100%
نمودار 4-1- فراوانی جامعه مصاحبه شوندگان به تفکیک جنسیت

4-2-1-2. وضعیت نمونه مورد بررسی بر حسب سن
جدول 4-2 توزیع فراوانی و درصد مصاحبه شوندگان را به تفکیک سن آن‌ها نشان می‌دهد .بر اساس اطلاعات این جدول، بیش‌ترین تعداد افراد مربوط به گروه سنی 25-35 می‌باشد که 43% را به خود اختصاص داده‌اند.
جدول 4-2- فراوانی جامعه مصاحبه شوندگان به تفکیک سن
متغیر سن
فراوانی
درصد
کمتر از 25
6
10%
25-35
24

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

43%
35-45
15
27%
45-55
10
18%
بیشتر از 55
1
2%
جمع کل
56
100
نمودار 4-2- فراوانی جامعه مصاحبه شوندگان به تفکیک سن
4-2-1-3 وضعیت و سمت شغلی بخش جاذیههای گردشگری
وضعیت شغلی مصاحبه شوندگان به… دسته تفکیک میشود که در جدول 4-3 قابل مشاهده است.
جدول4-3: فراوانی وضعیت و سمت شغلی مصاحبهشودگان
گزینهها
فراوانی
درصد
مدیر اجرایی
2
17%
مدیرعامل
4
33%
کارشناس گردشگری شهرداری
3
25%
کارشناس سرمایهگذاری میراث فرهنگی
1
8%
کارآفرین گردشگری
2
17%
مجموع
12
100
نمودار4-3: وضعیت و سمت شغلی مصاحبهشودگان

4-2-2. اطلاعات توصیفی جامعه پاسخدهندگان
4-2-2-1. وضعیت نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت
جدول 4-3 توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌دهندگان را به تفکیک جنسیت آن‌ها نشان می‌دهد. بر اساس اطلاعات این جدول، بیش‌ترین تعداد افراد نمونه مربوط به زنان می‌باشد که حدود 53% از کل افراد مورد مطالعه را نشان می‌دهند و مردان 47% از افراد را به خود اختصاص داده‌اند.

جدول 4-4: فراوانی پاسخدهندگان به تفکیک جنسیت
متغیر جنسیت
فراوانی
درصد
زن
182
53%
مرد
161
47%
جمع کل
343
100%
نمودار4-4 توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک جنسیت
4-2-2-2 وضعیت نمونه مورد بررسی بر حسب سن
جدول 4-4 توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌دهندگان را به بر حسب سن آن‌ها نشان می‌دهد. بر اساس اطلاعات این جدول، بیش‌ترین تعداد افراد نمونه مربوط به افراد بین 20 تا 30 می‌باشد که حدود 39% از کل افراد مورد مطالعه را نشان می‌دهند.
جدول 4-4 فراوانی پاسخدهندگان به تفکیک سن
متغیر سن
فراوان
درصد
کمتر از 20 سال
51
15%
بین 20 تا 30 سال
135
39%
بین 30 تا 40 سال
106
31%
بین 40 تا 50 سال
31
9%
بیشتر از 50 سال
20
6%
مجموع
343
100%
نمودار4-4- وضعیت پاسخ دهندگان برحسب سن
4-2-2-3. وضعیت نمونه مورد بررسی بر حسب تحصیلات
جدول 4-5 فراوانی و درصد پاسخ‌دهندگان را به بر حسب تحصیلات آن‌ها نشان می‌دهد. بر اساس اطلاعات این جدول، فراوانترین مدرک تحصیلی افراد نمونه مربوط به کارشناسی می‌باشد که حدود 38% از کل افراد مورد مطالعه را نشان می‌دهند.
جدول 4-6: فراوانی پاسخدهندگان به تفکیک تحصیلات
متغیر تحصیلات
فراوانی
درصد
دیپلم
78
23%
فوق دیپلم

70
20%
کارشناسی
130
38%
کارشناسی ارشد
47
14%
دکتری
18
5%
مجموع
343
100%
نمودار4-6: وضعیت پاسخ دهندگان برحسب تحصیلات
4-3. یافتههای تحقیق
4-3-1. یافتههای تحقیق عامل جاذبههای گردشگری
4-3-1-1. یافتههای اولیه از طریق مصاحبه
این

]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *