منابع مقاله با موضوع داده های تابلویی

<![CDATA[

داخلی، فرهنگ و سیاست های کشور میزبان ندا رند با مشارکت دادن یک شریک داخلی در سرمایه گذاری تلاش می کنند تا با هزینه کمتری، شناخت خود نسبت به کشور میزبان را کامل کنند. یافته های فیشر و همکارش در بخش صنعت ساختمان سازی نشان می دهد که بی اعتمادی به خارجیان از جمله عواملی بوده که سبب شده تا سرمایه گذاری مشترک به این بخش وارد شود .
‏نکته دیگر این که سرمایه گذار خارجی در بخش هایی می تواند وارد شود که چالشی در آن بخش پیش رویش نباشد و بتواند به آسا نی کالای تولیدی خود را در بازار داخلی عرضه کند. برای مثال در کشور های اسلامی به دلیل رواج فرهنگ استفاده از نوشیدنی ها
و خوراکی های حلال، سرمایه گذار خارجی ممکن است به رغم وجود مزیت در یک کشور اسلامی و حتی بر فرض ممنوع نبودن مشروبات در کشور میزبان تمایل به سرمایه گذاری در این بخش نداشته باشد; زیرا به دلیل اشباع بودن بازار داخلی از کالاهای مشابه حلال و نیز رواج فرهنگ استفاده از نوشیدنی ها و خوراکی های حلال، فروش محصولات حرام رونق نخواهد داشت و سرمایه گذار نیز چنین ریسکی را تحمل نخواهد کرد و یا اگر در فرهنگ یک کشور ربا و فعالیت های ربوی حرام باشد، سرمایه گذاری در بخش بانکداری و یا تاسیس بانک به وسیله سرمایه گذاری جای خود را به مشارکت در پروژه های دیگر می دهد که هم سوددهی دا شته باشد و هم منع شرعی و قانونی ندا شته باشد .
‏آزاد سازی سرمایه گذاری خارجی و گشودن همه بخش ها و صنایع یک کشور به روی سرمایه گذاری خارجی نگرانی های بسیاری را به بار آورده است; اگرچه از سویس، جذب سرمایه گذاری خارجی می تواند به رشد اقتصادی یک کشور کمک کند. از طرف دیگر، گشودن همه صنایع و بخش های اقتصادی به ویژه بخنش های فرهنگی به روی سرمایه گذاری خارجی نگرانی های بسیاری حتی در میان کشور های توسه یافته ایجاد کرده است، به گونه ای که این نگرانی ها سبب شد کشور کانادا خود را از مذاکرات راجع به موفقت نامه چند جانبه سرمایه گذاری ها کنار بکشد و این مذاکرات در اثر اختلافات به وجود آمده میان اعضا نا فرجام ماند.
‏سرمایه گذاری خارجی و فرهنگ تأثیرات متقابلی بر یکدیگر دا رند و البته تأثیرات فرهنگ بر سرمایه گذاری خارجی شاید کم رنگ تر باشد، درحالی که سرمایه گذاری خارجی بر فرهنگ می توانا تأ ثیرات بیشتری بگذارد، به ویژه اگر فرهنگ بومی کشور های میزبان نتواند با تحولات روز منطبق گردد و یا نتواند واکنش های درستی در برابر فرهنگ بیگانه نشان دهد. در این صورت فرهنگ بومی مغلوب فرهنگ بیگانه خواهد شد و هویت ملی یک کشور از بین خواهد رفت و از بین رفتن هویت ملی یک کشور مهم ترین نکرانی است که در میان کشور های میزبان سرمایه گذاری به چشم می خورد.
فصل سوم
روش تحقیق
۳_۱_ مقدمه
بسیاری از مطالعات اخیر که در زمینه اقتصاد صورت گرفته از مجموعه داده های پانل شده برای بررسی استفاده کرده اند بدین ترتیب که چندین بنگاه ، خانوار ، کشور و… در طول زمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل رگرسیون ترکیبی یکی از موضوعات جدید و کاربردی در اقتصاد سنجی می باشد چرا که پانل دیتا یا رگرسیون ترکیبی یک محیط بسیار غنی از اطلاعات را برای گسترش دادن تکنیکهای تخمین و نتایج تئوریک فراهم می آورد. در بسیاری موارد محققین می توانند از پانل دیتا یا رگرسیون ترکیبی برای مواردی که مسائل را نمی توان فقط به صورت سری زمانی و یا فقط به صورت مقطعی بررسی کرد استفاده کرده و بهره گیرند. در این تحقیق با کمک از داده های پانل برای عوامل موثر برجذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد تجاری– صنعتی ایران برآورد شد ه است.
-۳_۲_ فرضیه‏های تحقیق
با توجه به مبانی نظری یاد شده، فرضیه های این پژوهش به شرح زیر می باشد:
۳_۲_۱_ بین تورم و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد تجاری کشور رابطه منفی وجود دارد.
۳_۲_۲_ بین سرمایه گذاری داخلی و جذب سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد تجاری کشور رابطه مثبت وجود دارد.
۳_۲_۳_ افزایش نرخ بهره خارجی باعث کاهش جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور می گردد.
۳_۳_ روش تحقیق
برای تخمین مدل، از مطالعه وینا دی آنچارز در مورد تحلیل جذب FDI به EPZ موریس بهره برداری شده است. با توجه به مطالعه مذکور، مدل پیشنهادی عبارت زیر است، ضمن در نظر گرفتن صرفه جویی در لحاظ کردن
تعداد متغیرها، تنها متغیرهای در دسترس از مناطق آزاد ایران، بیش از این نیز نبوده است.
معادله ( ۳-۱)
t=1380 – 1391
i =کیش، قشم، چابهار، انزلی، ارس

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

متغیر های مستقل در این مطالعه عبارتند از ، نرخ بهره واقعی سوئیس، نرخ تورم ایران بر اساس شاخص تعدیل کننده GDP، سرمایه گذاری داخلی در هر یک از مناطق که با CPI ایران تورم زدایی شده است و متغیر که سرمایه گذاری خارجی جذب شده به این مناطق می باشد که با CPI آمریکا تورم زدایی شده است و به عنوان متغیر وابسته وارد مدل می شود.
نرخ بهره جهانی که در این مقاله نرخ بهره واقعی سوئیس نمایند های از آن است ، نمایانگر هزینه فرصت سرمایه است. سرمایه یک شرکت فراملیتی که FDI انجام می دهد، شامل حق صاحبان شرکت (درآمدهای احراز شده و موجودی دارایی) و بدهی (داراییهای قرض گرفته شده) است. هزینه فرصت درآمدهای احراز شده بنگاه، منعکس کننده درآمدی است که سهامداران موجود اگر آنچه را که بدست می آوردند خود سرمایه گذاری می کردند بدست می آوردند، می باشد و از منظر کسانی که سهام خریداری می نمایند، هزینه فرصت دارایی های ناشی از سهام جدید، بازگوکننده درآمدی است که سهامداران جدید، اگر آنها دارایی خود را جای دیگر سرمایه گذاری می کردند بدست می آوردند، است.
این تحقیق از نوع همبستگی و روش شناسی تحقیق از نوع پس رویدادی است. در بررسی ارتباط بین یک متغیر وابسته با چند متغیر مستقل و با بهره گرفتن از داده های تاریخی از سه نوع داده می توان پارامترهای متغیر (متغیرهای) مستقل را برآورد و با ارائه مدل اقدام به پیش بینی کرد.این سه نوع داده عبارت است از : داده های مقطعی سری زمانی و ترکیبی. داده های این تحقیق از نوع ترکیبی(تلفیقی) هستند. داده های ترکیبی داده هایی هستند که از ترکیب دو دسته داده های سری زمانی و مقطعی حاصل می شود. در مواردی که تعداد داده های در دسترس برای بکاربردن معادله سری های زمانی به تنهایی کافی نباشد برای پیش بینی و تهیه الگویی مناسب می توان داده های زمانی و مقطعی را باهم تلفیق کرد و الگوی مورد نظررا بر اساس مجموع داده ها برآورد کرد. در این صورت تعداد مشاهدات (N ) برابر است با تعداد سال های مورد نظر (t) ضربدر تعداد داده های مقطعی در یک سال(n).
برآورد روابطی که در آن ها از داده های ترکیبی(سری زمانی مقطعی) استفاده می شود غالبا با پیچیدگی هایی مواجه است. در حالت کلی مدل زیر نشان دهنده یک مدل رگرسیون با داده های ترکیبی است:
Yit=β it+kit X kit +eit معادله( ۳-۲)
که در آن i=1,2,3,….,n نشان دهنده واحدهای مقطعی و بر T و t=1,2,…. زمان اشاره دارد. Yit متغیر وابسته را برای i امین واحد مقطعی در سال t و X kit نیز k امین متغیر مستقل غیر تصادفی برای i امین واحد مقطعی در سال است.
۳-۴- روش گرد آوری اطلاعات
جامعه آماری تحقیق شامل اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری داخلی و سرمایه گذاری خارجی جذب شده در پنج منطقه آزاد تجاری ذکر شده در کشور می باشد. بمنظور تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد. در آمار توصیفی، مقادیر آماره های توصیفی شامل میانگین، انحراف استاندارد و …استفاده می شود.
۳-۵- بررسی روش‌شناسی اقتصادسنجی داده های تابلویی
امروزه داده های تابلویی بطور فزاینده‌ای در تحقیقات اقتصادی بکار برده می‌شوند. تجزیه و تحلیل با داده‌های تابلویی محیط بسیار غنی از اطلاعات را برای گسترش تکنیک‌های تخمین و نتایج نظری فراهم می‌آورد. در بسیاری از موارد محققین از این روش برای مواردی که نمی‌توان مسائل را به صورت سری زمانی یا مقطعی بررسی کرد و یا زمانی که تعداد داده‌ها کم است، استفاده می‌کنند. ادغام داده های سری زمانی و مقطعی و ضرورت استفاده از آن بیشتر به خاطر افزایش تعداد مشاهدات و بالا بردن درجه آزادی است؛ زیرا در بررسی امکان دارد تعداد مقاطع زیاد و دوره های زمانی کم باشد و یا برعکس تعداد دوره های زمانی نسب تا زیاد و تعداد مقاطع کم باشد.
۳-۵-۱- دلیل انتخاب رگرسیون ترکیبی
استفاده از تکنیک اقتصاد سنجی با رویکرد داده های پانلی دارای مزایایی می باشد از جمله ا ین که رگرسیون ترکیبی محیط بسیار مناسبی برای گسترش روش های تخمین و نتایج نظری فراهم می سازند و محققان قادر به استفاده از داده های مقطعی سری زمانی برای بررسی مسایلی می شوند که امکان مطالعه آن ها در محیط های فقط مقطعی یا سری زمانی وجود ندارد. روش رگرسیون ترکیبی روشی برای تلفیق داده های مقطعی و سری زمانی است (درخشان، ۱۳۸۵).
بالتاجی (۱۹۹۵) به این نتیجه رسید که روش رگرسیون ترکیبی قادر است متغیرهای پایا را نسبت به مکان و زمان لحاظ کند درحالی که سری های زمانی و مطالعات این قدرت را نداشتند. بنابراین یک امتیاز روش داده های پانلی این است که برآوردهای نااریب و سازگار می دهد. این مدل همچنین اطلاعات بیشتر تغییرپذیری بیشتر هم خطی کمتر درجه آزادی بیشتر و کارایی بیشتر را ارائه می کند و بهتر می تواند پویایی های تعدیل(تطبیق یا اصطلاح) را نشان دهد. توزیع های مقطعی که نسبتاً ثابت به نظر می آیند تغییرات چند جانبه(پویایی چند جانبه) را نشان نمی دهند ولی این تغییرات توسط روش داده های پانل بهتر مورد مطالعه قرار می گیرد. روش داده های پانلی در تشخیص و اندازه گیری اثراتی که به راحتی در مطالعات مقطعی و سری زمانی خاص قابل پیش بینی نیستند توانایی بهتری دارد و اجازه می دهد مدل های رفتاری پیچیده تری را در مقایسه با داده های مقطعی یا سری زمانی خاص ساخته و مورد آزمایش قرار دهند (گجراتی،۱۳۹۰).

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۳-۵-۲- مزایای استفاده از داده های تابلویی
مزایای استفاده از داده های تابلویی را می‌توان به‌صورت زیر بر می‌شمرد:
۱- از آنجایی که داده¬های تابلویی به افراد، بنگاه‌ها، کشورها و از این قبیل واحدها طی زمان ارتباط دارند، وجود ناهمسانی واریانس در این واحدها محدود می‌شود. تکنیک‌های تخمین با داده¬های تابلویی می‌توانند این ناهمسانی واریانس را با متغیرهای تکی خاص مورد ملاحظه و بررسی قرار دهند.
۲- با ترکیب مشاهدات سری زمانی و مقطعی و ایجاد داده¬های تابلویی، اطلاعات بیشتر، تغییر پذیری بیشتر، هم خطی کمتر میان متغیرها، درجات آزادی بیشتر و کارایی بیشتر حاصل می‌شود.
۳- با مطالعه مشاهدات مقطعی تکراری، داده های تابلویی به منظور مطالعه پویایی تغییرات مناسب‌تر و بهترند. دوره های بیکاری، چرخش شغلی و تحرک نیروی کار با داده های تابلویی بهتر بررسی می‌شوند.
۴- داده های تابلویی تأثیراتی را که نمی‌توان به سادگی در داده های مقطعی و سری زمانی مشاهده کرد، بهتر معین می‌کند. برای مثال اثرات قوانین حداقل دستمزد بر اشتغال و کسب درآمد را می‌توان بهتر مطالعه کرد.
۵- داده‌های تابلویی ما را قادر می‌سازند تا مدل‌های رفتاری پیچیده تر را مطالعه کنیم. برای مثال پدیده‌هایی چون صرفه جویی نسبت به مقیاس و تغییرات تکنولوژیکی را می‌توان با داده‌های تابلویی در مقایسه با داده های سری زمانی و مقطعی خیلی بهتر بررسی کرد.
۶- داده های تابلویی با ارائه داده برای هزاران واحد، می‌توانند تورشی را که ممکن است در نتیجه لحاظ افراد یا بنگاه‌ها (به‌صورت جمعی و کلی) حاصل شود، حداقل سازند.
بطور کلی باید گفت داده های تابلویی تحلیل‌های تجربی را به شکلی غنی می‌سازند که در صورت استفاده از داده های سری زمانی و مقطعی این امکان وجود ندارد.
چارچوب اصلی برای داده های تابلویی به صورت زیر می‌باشد:
معادله ( ۳-۳)
که در آن:
: عرض از مبدأ
: شامل k متغیر توضیحی است که ضرایب آن‌ها به صورت است.
: جمله اختلال مدل است که از فروض کلاسیک رگرسیون خطی پیروی می‌کند. یعنی و
i‌: تعداد مقاطع
t: دوره زمانی

 
 
در این صورت تخمین معادله فوق، به فروض ما در رابطه با عرض از مبدأ، ضریب متغیرهای توضیحی و جمله اختلال بستگی خواهد داشت.
۳-۵-۳-آزمون‌های انتخاب روش برآورد در داده های تابلویی
الف) آزمون F برای انتخاب بین اثرات مشترک و اثرات ثابت
برای بررسی اطلاعات به روش داده های تابلویی، گاهی از آزمون یا لیمر استفاده می‌شود که در آن فرضیه (یکسان بودن عرض از مبدأها) در مقابل فرضیه(متفاوت بودن عرض از مبدأها) آزمون می‌شود. آماره این آزمون بر مبنای مقایسه مجموع مربعات پسماندهای مقید حاصل از تخمین مدل به روش اثرات مشترک و مجموع مربعات پسماندهای غیر مقید حاصل از تخمین مدل به روش اثرات ثابت می‌باشد.
معادله( ۳-۴)
که در آن:
: مجموع مربعات پسماندهای مقید حاصل از تخمین مدل به روش اثرات مشترک
: مجموع مربعات پسماندهای غیر مقید حاصل از تخمین مدل به روش اثرات ثابت
N: تعداد مقاطع.
T: تعداد مشاهدات سری زمانی.
K: تعداد متغیرهای توضیحی مدل می‌باشد.
N-1: درجه آزادی صورت.
NT-N-K: درجه آزادی مخرج.
تحت فرضیه صفر در این آزمون تفاوتی بین مقاطع وجود ندارد و فرضیه مقابل بیان می‌کند که تفاوت بین مقاطع وجود دارد. به عبارت دیگر می‌توان نوشت:
‌‌‌‌تفاوت بین مقاطع وجود ندارد.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تفاوت بین مقاطع وجود دارد. در غیر این صورت
اگر مقدار F محاسبه شده از F جدول بزرگ‌تر باشد، فرضیه صفر رد شده و فرضیه مقابل را قبول می‌کنیم، در این صورت تفاوت بین مقاطع را می‌توان پذیرفت. ولی اگر F محاسبه شده از F جدول کوچک‌تر باشد، فرضیه صفر پذیرفته می‌شود و تفاوت بین مقاطع را نمی‌توان پذیرفت.
همانطور که بیان شد برای تعیین نوع مدل مورد استفاده در داده های ترکیبی از آزمون های مختلفی استفاده می شود . رایج ترین آنها آزمون CHOW برای استفاده از مدل اثرثابت در مقابل مدل برآوردی داده های ترکیب شده (POOl)، آزمون هاسمن برای استفاده از مدل اثر ثابت در مقابل مدل اثر تصادفی و آزمون LM برای استفاده از مدل اثر تصادفی در مقابل مدل POOL است.
نمودار شماره ۱ مراحل تعیین نوع مدل داده های ترکیبی
آزمون chow برای بکارگیری مدل pool

]]>