منابع مقاله با موضوع جذب سرمایه گذاری

<![CDATA[

نژاد ، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه : یک تجزیه و تحلیل مبتنی بر داده های پانلی را مورد بررسی قرار دادند. مطالعه حاضر علیت گرنجری میان رشد اقتصادی و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) را برای سه گروه در آمدی از ۱۱۲ کشور در حال توسعه طی دوره زمانی ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۶ مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد . برای این منظور ، تکنیک های مربوط به داده های پانلی مشتمل بر ریشه واحد پانلی و مدل تصحیح خطا ی پردازی پانلی مورد استفاده قرار می گیرند.یافته های تحقیق دلالت بر آن دارد که اولا ، در هر سه گروه از کشورها ، یک ارتباط مثبت و از نظری آماری معنی دار میان رشد اقتصادی و جریان FDI وجود دارد. دوما ، شواهد قوی از علیت گرنجری میان این دو متغییر در همه گروه های درآمدی وجود دارد.

۲_۲_۱_۲_تقوی و رضایی ، تاثیر عواملی به جز سیاست آزادسازی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران را مورد بررسی قرار دادند.که نتیجه آن برای سه منطقه از مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران ،کیش ، قشم ، چابهار برای سالهای ۱۳۷۲_۱۳۸۳ به این مطلب اشاره دارد که آزاد سازی جذب سرمایه گذاری خارجی ، تنها شرط جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به مناطق آزاد سازی نیست.
۲_۲_۱_ ۳_ رفعت و طیبی ، به بررسی رابطه تعاملی سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI و جریا تجاری در ایران (۱۹۷۳_۲۰۰۶) پرداخته .تحلیل مذکور در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی همراه با سیستم معادلاتی شامل دو معادله مجزا انجام می شود . نتایج نشان میدهد که در ایران جریان تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارای مستقیم و معنی داری بر روی یکدیگر هستند; یعنی نه تنها سرمایه گذاری مستقیم خارجی منجر به کاهش حجم تجارت بین المللی در ایران نشده است; بلکه موجب افزایش جریان تجاری این کشور با سایر کشور های جهان نیز شده است.همچنین افزایش جریان تجاری در ایران منجر به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی شده که بیانگر وجود رابطه مکملی بین این دو متغییر است. علاوه بر تجارت ، تولید ناخالص داخلی ، جمعیت ، نرخ ارز و تورم نیز از جمله عواملی هستند که دارایی اثر معنی داری بر جذب سرمایه گذاری خارجی ایران بوده اند.
۲_۲_۱_ ۴_ سعیدی و میعادی ، به بررسی موانع عمده سرمایه گذاری خارجی در ایران از دیدگاه سرمایه گذاران خارجی که با توجه به شاخص های کسب و کار (شاخص های استاندارد بین المللی _پروژه بانک جهانی ) پرداخته شده است.در این تحقیق کلیه سرمایه گذاران خارجی که در یک زمانی (سه ماه) به سازمان سرمایه گذاری مراجعه کردند ، مورد بررسی قرار گرفتند. تعداد ۱۵۰ پرسش نامه از طریق ایمیل ، فاکس و مراجعه حضوری در اختیار سرمایه گذاران خارجی قرار گرفت که در عین حال ۳۵ پرسش نامه عودت داده شده . در این تحقیق ، تجزیه و تحلیل با بهره گرفتن از آمار استنباطی انجام شد .با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها نتایج تحقیق نشان داد که : بین شاخص های شروع و کسب و کار ، اخذ مجوز های لازم ، اشتغال ،ثبت اموال، حمایت از سهام داران جزء ، پرداخت مالیات ، تجارت فرامرزی ، لازم الاجرا شدن قراردادها و پایان کسب و کار و جذب سرمایه گذاری خارجی رابطه معنا دار وجود دارد. تنها بین شاخص اخذ اعتبارات و جذب سرمایه گذاری خارجی رابطه معنا داری بدست نیامد.
۲_۲_۱_۵_ گوگرد چیان، طبیبی ، به بررسی عوامل جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنایع پتروشیمی ایران به روش داده های تابلویی پرداخت اند. نتایج بیانگر تاثیر گذاری عوامل مهمی مانند سود آوری ، اندازه اقتصادی صنعت ف و مخارج تحقیق و توسعه بر جلب سرمایه های خارجی در صنعت پتروشیمی است . بهبود و کیفیت بالای این عوامل تواناییهای ناشی از فعالیتهای تولیدی و اقتصادی صنایع پتروشیمی کشور را محقق و آن را به یک صنعت مزیت دار تبدیل می کند، که حتی می تواند از طریق جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، ایران را در پیشبرد مذاکرات خود در سازمان جهانی تجارت یاری رساند.
۲_۲_۲_ تحقیقات انجام شده خارجی
۲_۲_۲_۱_ آسیدو، به بررسی اینکه عواملی که سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در کشور های در حال توسعه تحت تاثیر قرار می دهد ، کشور های جنوب صحرای آفریقا را نیز تحت تاثیر قرار می دهد . نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که : الف) بالاترین بازگشت سرمایه و بهترین بستر برای توسعه زیر ساختها را برای کشورهای غیر آفریقایی دارد و برای کشور های جنوب صحرای آفریقا تاثیرات چندان زیادی ندارد. ب) آزادسازی تجارت موجب ارتقای سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشور های جنوب صحرای آفریقا و کشورهای غیر آفریقایی می شود، با این حال، سود حاشیه ای از آزاد سازی تجارت برای کشور های جنوب صحرای آفریقا کمتر است. این نتایج حاکی است که آفریقا متفاوت است، نشان می دهد که سیاست هایی که در مناطق دیگر موفق بوده است ممکن است در آفریقا به همان اندازه موفق نباشد.
۲_۲_۲_۲_ ژان ، سینگ ، برخی از شواهد جدید در عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه را مورد بررسی قرار دادند. گرایش به صادرات، قوی ترین متغیر در توضیح اینست که چرا یک کشور سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب می کند است . نتایج حاصل از آزمون فرضیه نشان میدهد که به طور کلی صادرات ، به ویژه صادرات تولید، یک عامل قابل توجه جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای کشورهایی که در آن FDI بالا است می باشد. این فرضیه با تجزیه و تحلیل رگرسیون استاندارد و با بهره گرفتن از آزمون علیت گرنجر ، نشان می دهد که بازخورد است که عمدتا از صادر
ات به FDI پشتیبانی می کند. گرایش صادرات قوی ترین متغیر برای توضیح اینکه چرا یک کشور را به جذب FDI می پردازد.

این مطلب را هم بخوانید :
منبع پایان نامه درموردآلودگی های زیست محیطی

۲_۲_۲_۳_گرینا وی و جرج ، به بررسی اینکه آیا شرکت های داخلی واقعا از سرمایه گذاری مستقیم خارجی استفاده می کنند؟ پرداختند. دولت ها در سراسر جهان انگیزه قابل توجهی برای جذب سرمایه گذاری دارند، به سبب انتظار از مزایای لبریز برای تقویت منافع اولیه افزایش درآمد ملی از سرمایه گذاری های جدید است. چندین منبع که از سرمایه گذاری مستقیم خارجی تقویت می شود  شواهد تجربی در بهره وری، دستمزد، و صادرات سرریز در حال توسعه و توسعه یافته و اقتصادهای در حال گذار می پردازد..
۲_۲_۲_۴_ دوگال در مدل دو کشور دو کالا به بررسی اثرات سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اقتصاد کشور میزبان پرداخته و به این نتیجه می رسد که سودهای بدست آمده تولید کنندگان خارجی کمتر به کشور مادر منتقل شده و در نتیجه در تراز پرداختها مازاد ایجاد می شود.
. ۲_۲_۲_۵_ کارستین ، با استفاده از روش داده های تابلویی پویا به بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در آسیای مرکزی و کشور های اروپای شرقی پرداخت مدل های تجربی کارستین نشان می دهد که عوامل سنتی، مانند پتانسیل بازار، هزینه های کم ، واحد کار نسبی ، نیروی کار ماهر و موقوفات نسبی، اثرات قابل توجه و قابل قبول دارد. علاوه بر این، عوامل انتقال خاص، مانند سطح و روش خصوصی سازی و خطر ابتلا کشور، نقش مهمی در تعیین جریان FDI به CEECs است و کمک به توضیح است در مورد سیاست متفاوت کشور ها به جذب سرمایه گذار ی مستقیم خارجی است .
۲_۳_ مبانی نظری سرمایه گذاری مستقیم خارجی
در نظریه سنتی تجارت بین المللی فرض می شود که عوامل تولید (زمین، سرمایه، وکار) قابلیت جابه جایی در بین کشور ها را ندا رد. اما در دنیای واقعی، با گسترش روز افزون جریانات مالی بین المللی به صورت قرضه درازمدت،کمکهای بلا عوض، سرمایه گذاری خارجی درپرتفولیو (FPI) و ‏سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) ‏سر وکار دار یم.
‏سرمایه گذاری مستقیم خارجی عبارت است از سرمایه گذاری به صورت سهام، سرمایه گذاری مجدد درآمدها و اوراق قرضه میان یک شرکت مادر و شرکتهای تابع یا وا بسته به آن. هرچند سرمایه گذاری خارجی در پرتفولیو نیز شامل وجوهی امت که در بازار های سهام خارجی صرف خرید سهام می شود، تمایز اصلی آن با سرمایه گذاری خارجی این است که درFDI کنترل حائز اهمیت اساسی است. بدین معنی که FDI ‏ و مدیریت با یکدیگر همراهند، حال آنکه در FPI چنین نیست.
بنابراین در سرمایه گذاری مستقیم خارجی باید به این پرسش پاسخ داده شود که چرا شرکتها تمایل دا رند به جای صدورکالاهاو خدمات و فروش داراییهای خلق شده خود که به صورت داراییهای تکنولوژیکی و مهارتهای مدیریت و باز اریابی است ،در خاربج سرمایه گذاری کنند؟ نظریه سنتی تجارت بین المللی که بر پایه رقابت کامل و عدم قابلیت جابه جایی عوامل تولید در سطح بین المللی استوار است ، قادر به تبیین علل FDI ‏نیست. زیرا FDI ‏ محصول نواقص بازار است و در شرایطی محقق می شود که حرکت آزادانه سرمایه در ورای مرز های ملی امکا نپذیرباشد.

۲_۳_۱_ نظریه سیکل محصول و FDI نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
سیمون کوزنتس د ر سال۱۹۵۳، به دنبال تحقیق مفصل خود درمورد تحول دراز مدت سی و پنج صنعت مختلف د ‏ریافت که اگر حجم فروش یک صنعت را روی یک نمودار منعکس سازد ، الگوی تشریح شده به صورت نمودار ۲_۱ به دست می آید.

نموادار سیکل محصول (۲_۱)
ور نون در سال ‏۱۹۶۶و هیرش درسال ۱۹۶۷ نظریه هایی را درزمینه تجارت بسط داد ‏ند که نشان می دا د تولید کالاهای جدید ابتدا د ‏رکشورهای پیشرفته آغاز می شود، اما بعدها تولید این کالا ها در ‏کشورهای دیگر نیز متداول می شود. استدلال اصلی آنها این بود که د ‏ر سیکل زندگی هر محصول صنعتی، نیاز به عوامل ‏تولید تغییر خواهدکرد. حجم فروش، روش های تولید، نهاده های تولید، قیمتها، و‏سایر عوامل اقتصادی که یک محصول معین را درهر مرحله از تولید مشخص می سازد، در دوره رشد و بلوغ از اهمیت یکسانی برخورد ار نیستند از طرف دیگر، صنایع پیشگام در توسعه نیز در دوره های متفاوت جای یکدیگر را می گیرند. ویژگیهای سیکل محصول در جدول (۲_ ۱) مشخص شده است. مرحله تولید (یا مرحله مقدماتی) با هزینه واحد بالا و شدت کار بری زیاد مشخص می شود. دراین مرحله ، بندرت ساخت محصول به صورت خط تولید یا مدار پیوسته تولید دیده می شود. محتوای علمی و مهندسی محصولات جدید بالاست. ورود به بازار بیشتر متکی به دانش فنی است تا ملاحظات مالی. حقوق مالکیت صنعتی یا داشتن مهار ‏تهای تخصصی از ورود رقبا به بازار جلوگیری می کند. از این رو، می توان قیمت بالا یی برای محصول تعیین کرد. فقدان رقابت ، ‏تقبل هزینه زیاد را برای بهبود روش های تولید توجیه می کند. محصولاتی که این روند را با موفقیت طی می کنند، وارد مرحله دوم می شوند. دراین مرحله, تولید و توزیع انبوه مطرح می شود. برای کاهش هزینه های تولید در هر جاکه امکان دا شته باشد روش های خط مونتاژ، فرایند های پیوسته، و فنون دیگر تولید انبوه به کار گرفته می شود. نسبت کار به سرمایه کاهش می یابد و فرایند تولید سرمایه
جدول۲_۱ ویژگی های صنعت در مراحل مختلف سیکل محصول
مرحله بلوغ

این مطلب را هم بخوانید :
منابع و ماخذ مقالهآموزش ضمن خدمت

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مرحله رشد
مرحله تولید (مقدماتی)
مرا حل مختلف
ویژگیها
_ تولید به مقدار زیاد و فرایند با ثبات است.
_ ابداعات مهم اندک است.
_ روش های تولید انبوه به تدریج به کار بسته می شود.
_ تغییر فنون هنوز زیاد است.
_ تولید به مقدار کم

 
 
_ فنون به سرعت در حال تغییر است.
_ وابستگی به صرفه های خارجی زیاد است.
تکنولوژی
_بالاست , زیرا تجهیزات تخصصی به مقدار زیاد به کار گرفته می شود.
بالاست , زیرا نرخ منسوخ شدن زیاد است.
_اندک است.
شدت سرمایه گذاری
_وضع بازار و منابع مالی بر ورود به صنعت اثر می گذارد.
_تعداد شرکتها کاهش می یابد.
_ تعداد شرکتها زیاد می شود.
_ شکستها و ادغامها زیاد است.
_هم پیوندی افزایش می یابد.
_ ورود به صنعت بر مبنای دسترسی به دانش فنی تعیین می شود.
_ شرکتها متعددند.
ساختار صنعت
_ نیروی کار غیر ماهر و نیمه ماهر.
_ مدیریت
_ علمی و مهندسی.
نهاده های مهم انسانی
_ بازار خریداران.
_ اطلاعات به سهولت در دسترس است.
_ تولید کنندگان منفرد با کشش قیمت رو به افزایش مواجه می شوند.
_ رقابت، قیمتها را کاهش می دهد.
_اطلاعات تولید گسترش می یابد.
_ بازار فروشندگان.
_ عملکرد و قیمت کالاهای جایگزین , انتظارات خریداران را تعیین می کند.

ساختار تقاضا
برتر از گذشته می شود. شرکتهای بیشتری به صنعت روی می آورند. در پایان این مرحله حق مالکیت صنعتی ، افزایش عرضه محصولات جایگزین، وکسب مهارتهای تولید ورود به صنعت را از نظر فنی تسهیل می کند. عرضه کنندگان سرمایه تسهیلات لازم را برای ورود به صنعت ، در هرجا که سرمایه گذاری هنگفت لازم باشد ، فراهم می سازند. تقاضا کشش پذیر تر از دوره قبل می شود, چون مصرف کننده در این مرحله می تواند از میان عرضه کنندگان مختلف، انتخاب مطلوب به عمل آورد یا بهترین انتخاب را انجام دهد. شرکتها ناگزیر می شوند برای جذب مشتریان و حفظ سهم خود در بازار خدماتی را ارائه دهند که قبلاوجود نداشت: تحویل سریع, تضمین طولانی مدت در مقابل خرابی، و ارائه خدمات تعمیر و نگهداری ازآن جمله است. در این مرحله مهارتهای مدیریت ,کنترل کیفی ، و هزینه فنون مختلف باز اریابی نوین برای شرکت اهمیت حیاتی پیدا می کند و مدیریت به معنای وسیع کلمه به مهمترین نهاده انسانی تولید بد ل می شود.
‏زمانی که بازار اشباع شد, محصول وارد دوران بلوغ خود می شود و حجم فروش صنعت به حداکثر می رسد. البته ممکن است سهم شرکتهای مختلف از بازار تغییر یا بد. مشخصات محصول در این مرحله به طور کامل استاندار می شود، فرایند تولید بیش ازگذشته سرمایه بر است و اندازه بهینه کارخانه بزرگتر می شود. در نتیجه,صرفه های حاصل از مقیاس به عامل مهمی در تعیین توان رقابتی تولید کنندگان تبدیل می شود. ترکیب نیروی انسانی تغییر می یا بد. نسبت کارگران غیر ماهر و نیمه ماهر در مقایسه با مرا حل قبلی افز ایش می یابد و هزینه به کارگیری آنها در صورتحساب دستمزدها سهم بزرگتری به خود اختصاص می دهد.گرچه خروج از صنعت بیش از ورود به آن می شود، تعداد شرکتهای موجود در صنعت از سالی به سال دیگر تغییر چندانی نمی کند، شرکتها یی که به رشته معینی از صنعت وارد می شوند بزرگند. در این مرحله , ورود به صنعت به طور معمول از طریق ادغام و ‏اکتساب صورت می گیرد تا ایجاد سازمانهای جدید. خروج به نوبه خود بسیار هزینه زاست، چونکه تجهیزات تخصصی و فرایند های تولید را بندرت می توان بدون جرح و تعدیل اساسی برای تولید محصولات دیگر به کاربرد. تقاضا بیش ازپیش به قیمت حساس می شود. قیمتها باید با سطوح ارزانترین قیمتهای فروش تطبیق داده شود. انتظارات مصرف کنندگان از محصولات از جمله : مشخصات محصول ، قیمت، و عمر مفید آن همانند عادات خرید آنها تثبیت می شود. آنها بخوبی از منابع مختلف عرضه آگاهند و تجربه کافی میان کیفیتهای متفاو

]]>

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *