منابع مقاله با موضوع بین المللی شدن-فروش فایل

<![CDATA[

گرفت. نکته سوم آن است که چنین معاملاتی با عدم قطعیت همراه است. بدین معنی که نه خریدار و نه فروشند, اطمینان ندا رند که وقتی این دارا یی توسط خریدار اداره شود، چگونه عمل خواهدکرد.
‏هایمر می گوید شرکتی که اقدام به FDI ‏می کند معمولأ از موقعیت انحصار در بازار برخورد ار است. این شرکت یا در شرکتهای موجود خارجی سرمایه گذاری می کندکه آنها را تحت کنترل و نظارت خود درآورد تا از این طریق رقابت را از میان بر دارد و رانتهای خود را حفظ کند، یا آنکه شعبه ای در بازار جدید دایر می کند تا امکان ورود شرکتهای رقیب را به تولید کالای مورد نظر از میان بر دارد. استراتژی اخیر که “‏سرمایه گذاری تدافعی” نامیده می شود, می تواند بخشی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی را توجیه کند. تبیین دیگری از FDI ‏ و نقش شرکتهای فراملیتی باز هم بر نواقص بازار تاکید دارد, لیکن در تفسیری که توسط باکلی و کیسون ارائه شده نهاده های واسطه ای و تکنولوژی مورد توجه قرار گرفته است. بازار کالاهای واسطه ای و تکنولوژی بدان سبب ناقص است که سازماندهی آنها دشوار و همراه با عدم قطعیت است.

‏شرکتها یی که با نواقص بازار مواجهند تلاش می کنند از طریق هم پیوندی فراز یا نشیب ,این بازار را درو نی کنند. مثال خاص این مورد را می توان در زمینه توسعه یا ایجاد فرایند ها و محصولات جدیدی جست وجوکرد که در آن وقفه های زمانی و عدم قطعیت وجود د ارد و ‏این کا رنیا ز به مخارج سرما یه گذاری فراوان دارد و موفقیت در آن مستلزم هما هنگی , مبادله سریع اطلاعات , و برنا مه ربزی تفصیلی است. درو نی کردن این عملیات می تواند موجب افزایش کارایی شود. هنگامی که درونی کردن عواملی بیرونی برای بنگاه شامل عملیات برون مرزی است , این کاراز طریق FDI صورت می گیرد و یک ثسرکت فراملیتی به وجود می آید.

۲_۳_۴_ نظریه التقاطی دانینگ
از مباحث قبلی بخوبی روشن است که توضیحات مختلفی در مورد علل FDI ‏ وجود دارد که بسیاری از آنها از مفروضات مشا بهی شروع می کند این نکته نیز روشن است که هیچ یک از توضیحات مذکور تصویر جامعی از موضوع به دست نمی دهد. دانینگ نظریه ای التقاطی در مورد FDI ارائه کرده است که غالبا از آن با نام پارادایم مزیتهای برخاسته از مالکیت, مکان, و بین المللی شدن(OLI) یاد می شود. دراین نظریه ‏تلاش شده است توجیهات قبلی با یکدیگرادغام شود.
شرایط است که تعیین میکند آیا یک شرکت, صنعت یا بنگاه منبع FDI خواهد بود یا میزبان آن (یا هیچ کدام). این سه گرو ه ‏شرایط به شرح زیرند: نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
۱_ مزیتهای حامل ازمالکیت
‏ مزیتهای حاصل از مالکیت, خاص یک شرکت است که در صفحات قبل مورد اشاره قرارگرفت. این مزیتها می تواند در زمینه تکنولوژی , ‏مدیریت, مهار تهای باز اریابی و غیره باشد. از جمله مزیتهای دیگری که مربوط به مالکیت است، مزیتهای ناشی از اندازه و ‏تنوع محصولات, دسترسی یا کنترل بر مواد اولیه, توان استفاده از حمایت سیاسی دولت شرکت اصلی، و سهولت انتقال تولید میان کشورهاست.
۲ ‏. ملاحظات مکانی
ملاحظات مکانی شامل مساثلی نظیر هزینه های حمل ونقل مواد و محصولات، محدودیتهای واردات، سهولت عملیات شرکت در کشور دیگر، سودآوری تلفیق مزیتهای برخاسته از مالکیت وعوامل تولید در کشور میزبان، سیاستهای مالیاتی درکشورر مادر و میزبان, و ثبات سیاسی در کشور میزبان است.
‏۳ ‏. منافع حاصل ازبین المللی شدن
منافع حاصل از بین المللی شدن به آن دسته از عوامل مربوط می شود که مبادلات درون شرکتی را از مبادلات بیرونی سودآورتر سا زد. همان طور که قبلأ اشاره کر دیم این ملاحظات ناشی از اجتناب از نواقص بازار (عدم قطعیت، صرفه های حاصل از مقیاس, مسائل کنترل، نامطلوب بودن ارائه اطلاعات کامل به خریدار احتمالی دانش فنی، و غیره) است. وجود منافع حاصل از بین المللی شدن به طور وضوح تا حدی به وجود مزیتهای ناشی از مالکیت مربوط می شود.
‏نکته اساسی در نظریه التقاطی آن است که برای تحقق FDI ‏ وجود همزمان هر سه گروه الزامی است. برای مثال, فرض کنید که یک شرکت دار ای مزیتهای مالکیت است و ملاحظات مکانی گویای آن است که تولید در بازار خارجی سود آورتر از تو لید در داخل و ‏صدور ‏کالاست. اما شرکت از بین المللی شدن، سود اضافی به دست نمی آورد. بدین معنی که محصول می تواند ‏توسط یک شرکت بیگانه با همان کارایی شرکت مادر تولید شود و عایدات شرکت مادر از محل فروش لیسانس ساخت و غیره معادل سود او در صورت سرمایه گذاری مستقیم باشد. در این صورت انگیزه ای برای صدور سرمایه و انجام FDI ‏ وجود نخواهد داشت. یا اگر بین المللی شدن باعث کسب منافع اضافی شود،اما عوامل محلی برای عملیات سود آور شرکت فراملی فراهم نباشد ،آن شرکت ترجیح می دهد که در کشور اصلی یا شعب خود در کشورهای دیگر تولید کند و کالای خود را به کشور مورد نظر صادر نماید.
۲_۴_ عوامل موثر بر جذب FDI در کشور میزبان
FDI زمانی تحقق می یابد که شرکتهای فراملیتی بتوانند مزیتهای وبژه برخاسته از مالکیت را با مزپتهای مکانی کشور میزبان إز طریق بین المللی شدن با یکدیگر تلفیق کند. مزیتهای مکانی کشور میزبان را می توان به سه دسته عوامل به شرح زیر تقسیم کرد:
۲_۴_۱_ چارچوپ سیاستی برای FDI که خود شامل ثبات اقتصادی سیاسی، و اجتماعی درکشور میزبان و سیاستهای تجاری مساعد برای FDI می شود. چارچوپ سیاستی همچنین شامل قواعد ورود و انجام عملیات تولیدی توسط TNC ها، نوع رفتار با شرکتهای خارجی, و ‏سیاستهای مربوط به ا د ‏غامها و ‏اکتسابها می شود.
‏۲_۴_۲_ عوامل تعیین کننده اقتصا د ی در کشور میزبان که برحسب هدف خود را به کشور مورد نظر صادر نماید . و نوع FDI ‏مستلزم دستیابی به مزیتهای مکانی ویژ ه ‏است. این مزیتهای مکانی برحسب آنکه FDI ‏در جست وجوی بازار، در جست وجوی منابع و د ‏اراییها، یا در جست وجوی بهبو د ‏کارایی باشد تفاوت می کند.
(جدول ۲_۲) ‏ عوامل تعیین کننده FDI ‏در کشور میزبان
عوامل اصلی تعیین کننده در کشور میزبان
نوع FDI بر حسب انگیز ههای TNC ها
عوامل تعیین کننده در کشور میزبان
-انداره بازار و درآمد سرانه
– رشد بازار

این مطلب را هم بخوانید :  پایان نامه رایگان درموردکارت امتیازی متوازن

 
 
– دسترسی به بازارهای منطقه ای و جهانی
– ترجیحات مصرف کننده ویژه هر کشور.
– ساختار بازار
الف.در جست وجوی بازار
۱٫چارچوب سیاسی برای FDI
– ثبات اقتصادی ،سیاسی ، و اجتماعی
– قواعد ورود و انجام عملیات تولیدی
– استانداردهای رفتار با شرکتهای خارجی
_سیاستهای مربوط به کارکرد و ساختار بازارها (بویژه سیاستهای مربوط به رقابت و M&A )
_موافقتنامه بین المللی در مورد FDI
سیاستهای تجاری (تعرفه ها و موانع غیر تعرفه ای)و یکپارچگی
سیاستهای تجاری و FDI
– مواد اولیه
– نیروی کار
– داراییهای تکنولوژیکی ،ابداعی،و دیگر داراییهای خلاقه (مثلا علائم تجاری ) شامل داراییهایی که در افراد ، شرکتها و و مجموعه ها تجسم یافته است.
ب.در جست وجوی منابع و دارایی
هزینه منابع و داراییهای فهرست شده در بند (ب).با توجه به تعدیل هزینه نیروی کار بر حسب بهره وری
ج.در جست و جوی کارایی
۲٫عوامل تعیین کننده اقتصادی
۳٫تسهیل کسب و کار
– تشویق سرمایه گذاری (شامل ایجاد تصویر ذهنی مناسب،فعالیتهای مولد سرمایه گذاری )
عوامل اصلی تعیین کننده در کشور میزبان
نوع FDI بر حسب انگیزه های TNC ها
عوامل تعیین کننده در کشور میزبان
‏_ هزینه دیگر نهاده ها مانند هزینه های حمل و نقل و ار تباطات و هزینه دیگر نماده های واسطه ای.
‏- عضویت در موافقتنامه های، هم پیوندی منطقه ای که برای استقرار شبکه منطقه ای شرکت خارجی مناسب باشد.

و خدمات تسهیل کننده سرمایه گذاری
‏- انگیزه های مالی سرما یه گذاری. هزینه های بوروکراسی (مربوط به فساد اداری،کارا یی اداری، و غیره).
‏- ‏تسهیلات اجتماعی (در مدارس دوزبانه، کیفیت زندگی، و غیره).
‏- خدمات بعد از سرمایه گداری

۲_۴_۳_سیاستهای تسهیل کننده کسب وکار در کشور میزبان که شامل انگیز ه ‏های مالی، وجود نظام اداری و اجرا یی کارآمد، تسهیلات اجتماعی، و خدمات بعد از سرمایه گذاری می شو د. ‏
۲_۵_ چارچوب سیاسی FDI ‏به مثابه کامل تعیین کننده مکان سرمایه گذاری
‏هسته مرکزی سیاستهای FDI ‏شامل مقررات و ‏قوائد حاکم بر ورود و ‏انجام عملیات توسط سرمایه گذاردن خارجی ، استاندارد برخورد با آنها، و نحوه عملکرد بازارهایی است که آنها در درون آن فعالیت می کنند (آنکتاد ۱۹۹۶ ،۱۹۹۷ ‏). این سیاستها می تواند از ممنوعیت ورود FDIشروع شود و تا عدم تبعیض میان شرکتهای داخلی و خارجی و حتی ایجاد ترجیحاتی برای فعالیت شرکتهای خارجی پیش رود. این مقررات معمولا اهداف متنوعی را تعقیب می کنند: کاهش یا افزایش FDI تأثیرگذاری بر ‏ ترکیب بخشی آن یا مبداء جغرافیا یی آن ، تشویق اثرات مشخص بر اقتصاد کشور میزبان، و تاثیر بر شیوه های این اثرگذارند همراه است برای دستیابی به این اهداف، سیاستهای FDI ‏معمولا با سیاستهایی دیگرکه آنها نیز بر تصمیمات سرمایه گذاردن اثر می گذارند همرا ه ‏است. فرایند سیاستهای آزادسازی FDI ‏( اواسط دهه ۱۹۸۰ ‏میلادی به بعد بسیار سریع بود که شامل تقلیل انحرافات بازار وبهبود استانداردهای رفتار با TNC ‏هاست
(جدول ۲_۳) آزاد سازی FDI
انحرافات بازار
انگیزشها: محدو دیتها:
۱٫ معافیت مالیاتی ۱٫ ورود و استقرا
۲٫ مالکیت
۳٫محدودیتها ی
۲٫انگیزه ها ی مالی عملیاتی صدور

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مجوز و گزارش دهی
۳٫سایر انگیزهها
استاندارد رفتار ها
۱٫رفتار صمیمانه و برابر
۲ . انتقال وجوه
۳٫شفافیت
۴٫ رفتار مشابه
۵٫ توسل به موسسات بین المللی در زمینه حل اختلافات سرمایه گذاری

۱٫سرپرسی احتیاطی ۳٫ سیا ست رقابتی شامل . (M&A های بین المللی)
سرپرستی بازار
۲٫در اختیار گذاشتن اطلاعات ۴٫مقررات در مورد انحصارات

سیاستهای FDI ‏ معمولا با سیاستهای دیگری همراه است که بر تصمیمات سرمایه گذاردن اثر می گذارد. از جمله مهمترین این سیاستهای مکمل که برای اثرگذاری بر تصمیمات مکانی به کار می رود سیاست تجاری است. در واقع جذب FDI ‏ در شرایطی که سیاستهای تجاری مشوق جایگزینی واردات است، در صنایع جانشینی واردات تحقق می یابند “تجربه ایران در دوره قبل از انقلاب”. جذب FDI ‏ برای توسعه صادرات با سیاستهای تجاری مشوق صادرات همخوانی دارد ‏(کشور های چین و هنگ کنک). برخی کشور ها نیز مانند ژاپن وکره جنوبی و تایوان سیاستهای جذب FDI ‏ را در چارچوپ سیاستهای صنعتی خود سازمان داده اند. این کشورها به طور انتخابی باTNC ‏ برخوردکرده اند و از این طریق به دنبال برقرارکردن ارتباط میان شرکتهای داخلی با TNCها به منظور افزایش ظرفیتهای ابداع محلی و صادرات بوده اند (آنکناد , ۱۹۹۵ (
‏نکته در اینجاست که وقتی نظام تجاری کشور در راستای جایگزینی واردات است، نرخ مؤثر ارز برای واردات (با احتساب تعرفه ها، مالیاتها، و سوبسیدها) با نرخ مؤثر ارز برای صادرات یکسان نخواهد بود, لذا یک تبعیض سیستمی در نظام انگیزشی علیه صادرات وجود خواهد دا شت. ‏در چارچوپ چنین سیاستی جذب سرمایه گذاری خارجی برای توسعه صادرات دشوار می شود.
‏از دیگر سیاستهایی که با سیاستهای FDl ‏ مرتبط است می توان سیاست خصوصی سازی و توافقهای بین المللی را نام برد. خصوصی سازی شامل خرید شرکتها از دولت است. این سیاست دو بعد دارد: یکی بعد سیاست FDI ‏ و دیگری بعد رقابت. اگر در خصوصی سازی دخالت سرمایه گذاردن خارجی مجاز باشد,موجب تقویت FDI‏می شود. بعد رقابتی زمانی مطرح می شود که صنایع از موقعیت انحصار طبیعی برخورد ار با شند. در این صورت فروش این شرکتها به سرمایه گذاران خصوصی داخلی یا خارجی موجب انتقال انحصار از دولت به بخش خصوصی می شود توافقهای سرمایه گذاری در سطح بین المللی موجب می شود که به سیاست FDI‏ ابعاد بین المللی داده شود. برخی از این موافقتنامه ها ‏ معطوف به بیمه و حمایت است در خالی که موافقتنامه های دیگر با مسائل وسیعتری سروکار دا رند. اجتناب از دریافت مالیات مضاعف یکی از مسائل مهم توافقنامه های میان دولتها به شمار می رود. سیاستهایی که برای تاثیر بر مکان FDI ‏ طراحی شده اند حلقه درونی چارچوپ سیاستی را تشکیل می دهد. سیاستهایی که بر FDI ‏ تاثیر می گذارند اما برای این منظور طراحی نشده اند، حلقه بیرونی چارچوپ سیاستی را تشکیل می دهند. محتوای هر دودسته سیاستها ازکشوری به کشور دیگر متفا وت است.
‏از دهه۱۹۸۰ به این سو, اکثرکشورهای جهان تدابیری برای آزادتر کردن چارچوبهای FDIاتخاذ کرده اند که اثر مثبتی بر ورود سرمایه دا شته است. جهانی شدن و آزادسازی FDI، همدیگر را تقویت کرده اند. این امر به TNC ‏ امکان داده که به انتخابهای رو به افزایش در زمینه مکان یابی دست یابند. از این رو TNC ‏ها اکنون بسیار انتخابی عمل می کنند و خواهان عوامل مکانی مطلوب دیگری نیز هتسند. یکی از نتایج این وضع از دست رفتن کارایی سیاستهای FDI ‏در رقابت برای جذب FDI ‏است. بدین معنی که امروزه دیگر وجود هسته مرکزی سیاستهای FDI ‏فرض اولیه تلقی می شوند. نتیجه دیگر این وضع آن است که کشور ما به طور همزمان به چارچوپ سیاستی حلقه درو نی و بیرونی توجه روزافزونی نشان می دهند. مسثله اصلی در سیاستهای حلقه درو نی عبارت است از ارتباط متقابل و یکپارچگی سیاست, بویژه رابطه متقابل سیاستهای FDI ‏ و سیاستهای تجاری. این نکته برای FDIکه در جست وجوی کارایی است بسیار مهم است. در این گونه موارد شرکتهای مادر,شرکتهای وابسته به خود را در شبکه شرکتی بین المللی خود ادغام می کنند.گفتنی است که ترسیم خط مرزی میان سیاستهای حلقه درو نی وحلقه بیرونی روز به روز دشواراتر می شود. چرا که الزامات تولید بین المللی مستلزم مؤثر بودن سیاستها و چارچوبهای سا زمانی است که سیاستهای FDI ‏ در درون آن به اجرا در آیند. بدین ترتیب، سیاستهای اقتصاد کلان (که شامل سیاستهای مالی، پولی ، و ارزی است) و همچنین انوع سیاستهای کلان _سازمانی به نحو روزافزونی مورد توجه قرار می گیرند. بتدریج که سیاستهای هسته مرکزی FDI ‏ با روند جهانی آزادسازی FDI ‏ در بین کشور ها شبیه تر می شود, سیاستهای حلقه درو نی و بیرونی تأثیر بیشتری پیدا می کنند. بدین ترتیب سرمایه گذاردن خارجی فضای سرمایه گذاری یک کشور را نه تنها برحسب سیاستهای FDI بلکه برحسب سیاستهای اقتصاد کلان و سیاستهای کلان .سا زمانی ارزیابی می کنند.
از جمله سیاستهای کلان _سازمانی که می تواند بر جریان FDI ‏ به کشور میزبان و نیز بر مزیتهای مکانی

این مطلب را هم بخوانید :  مقاله با موضوعرضایت از زندگی

]]>

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *