منابع مقاله با موضوع بهبود عملکرد

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
<![CDATA[0 SIMENS
آلمان
اتو لب
۶۰۳ VA Stand
سوئیس
آنالیز گر آلیاژ کوانتومتر
Spectro Lab.
آلمان
شارژ و دشارژ کننده‌ی باتری
_
مرسان ترکیه
دستگاه دشارژ با سرعت بالا
_
مرسان ترکیه
همزن مغناطیسی
L-81 LABINCO
آلمان
سانتریوفوژ نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
Hettich 320R
آلمان

۲-۲ سنتز نانو ذرات باریم سولفات
ابتدا به شرح محلول خاصی که برای سنتز نانو ذرات باریم سولفات (BaSO4)، استفاده‌شده است، پرداخته میشود. برای سادگی بیان، این محلول را محلول آماده‌سازی می‌نامیم. ماده‌ی اصلی این محلول گلیسیرین است. ازآنجایی‌که گلیسیرین ماده‌ای ارزان‌قیمت و سازگاربامحیط‌زیست است، این روش سنتز نانو ذرات BaSO4 اهمیت ویژه‌ای خواهد یافت.
محلول آماده‌سازی ترکیبی با محتوای: ۵ میلی‌لیتر گلیسیرین خالص، ۳ میلی‌لیتر اسیدکلریدریک (HCl) غلیظ، ۱۰ میلی‌لیتر ایزوپروپیل الکل و نهایتاً ۳۰ میلی‌لیتر آب دیونیزه است.
محلول‌های یک‌به‌یک از Na2SO4 و BaCl2.H2O با غلظت‌های مشخصی آماده گردید. ۵ میلی‌لیتر از محلول آماده‌سازی را به ۱۰۰ میلی‌لیتر از محلول آبی Na2SO4 با غلظت مشخص افزوده میشود و محلول بهدست آمده را در حمام آب و یخ قرار داده و با همزن مغناطیسی همزده میشود. دمای محلول با دماسنج ثانیه به ثانیه کنترل میگردد و وقتی دمای آن به صفر درجه‌ی سانتی‌گراد رسید، ۱۰۰ میلی‌لیتر محلول BaCl2.2H2O با غلظت همسان با سدیم سولفات به سیستم افزوده میشود. رسوب سفیدرنگِ نانو ذرات باریم سولفات (BaSO4) تشکیل می‌شود. رسوب با سانترفیوژ از محلول باقیمانده جدا میشود. برای جلوگیری از متراکم شدن ذرات، رسوب چند بار با محلول ۳۰% حجمی اتانول شستشو داده میشود. نهایتاً، رسوب به آون با دمای ۴۰ °C منتقل و خشک میشود. پودر حاصل، نانو ذرات باریم سولفات است که با استفاده از تکنیک‌های میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM) و پراش پرتوایکس (XRD) این ادعا ثابت شده است.
۲-۳ روش‌های بررسی اثر نانو ذرات باریم سولفات
۲-۳-۱ تکنیک‌های آزمایشگاهی و الکتروشیمیایی
پیش از افزودن نانو ذرات باریم سولفات (BaSO4) سنتز شده، به خمیر منفی باتری سرب اسید، ابتدا اثر آن در محدوده‌ی آزمایشگاهی و با تکنیک‌های الکتروشیمیایی ممورد مطالعه قرار گرفت. به این منظور، ابتدا اثر افزایش نانو ذرات BaSO4 در سیستم شبیه‌سازی‌شده‌ بررسی گردید. این سیستم شبیه‌سازی‌شده، خمیر کربن و اکسید سرب است که دارای ترکیب: ۲/۰ گرم گرافیت، ۰/۲ گرم پودر اکسید سرب و ۱/۰-۲/۰ میلی‌لیتر پارافین است. نانوذره‌ی BaSO4 در غلظت‌های مشخص به این خمیر افزوده و تغییرات ولتامتری چرخه‌ای برای آن موردبررسی قرارگرفت.

شکل ۲- ۱: شماتیک الکترود استفاده‌شده برای بررسی اثر نانو ذرات BaSO4.
خمیر حاصل، با ضخامت و قطر ۲ میلی‌متر به سر الکترود سرب مالیده (شکل۲-۱)و بعد از ۳۰ دقیقه ولتامتری چرخه‌ای با الکترولیت اسیدسولفوریک (H2SO4) با غلظت ۰/۵ مولار، روی الکترود موردنظر انجام گرفت. ولتامتری چرخه‌ای برای مطالعه‌ی این سیستم، در محدوده‌ی پتانسیلی -۱/۵ الی +۱/۰ ولت انجام شد.

۲-۳-۲ آماده‌سازی خمیر برای باتری سرب اسیدی
به‌منظور مقایسه‌ی اثر نانو ذرات BaSO4 با BaSO4 در اندازهی درشتتر، در بهبود عملکرد باتری سرب اسیدی، دو نوع خمیر تهیه شد. به الکترودهای نوع اول نانو ذرات BaSO4 و به خمیر الکترودهای نوع دوم BaSO4 در اندازههای درشتتر افزوده شد. باریم سولفات با کریستالهای بزرگ از واکنش Na2SO4 با BaCl2.2H2O در غیاب محلول آمادهسازی تهیه گردید.
مقالات و پتنتهای مختلفی برای تهیه‌ی خمیر منفی باتری سرب اسید ارائه‌شده است [۱۳۴-۱۳۷] که همگی بر اساس محاسبات نشان داده‌شده در بخش بعدی با تغییراتی که در اساس تجربه در سیستم‌ها اعمال کرده‌اند؛ بنابراین خود را ملزوم به ارائه‌ی اصل محاسبات پایه‌ای مربوط به ترکیب مواد فعال باتری سرب اسید، چنانچه در ادامه آمده است، میدانیم.
۲-۳-۲-۱ محاسبات مواد فعال برای باتری استارتی (SLI) 30Ah در ?PAM = 50% و ?NAM = 45%
2-3-2-1-1 مواد فعال مثبت (PAM)
اکی‌والان‌وزن الکتروشیمیایی ویژه برای PbO2 برابر است با ?° PbO2 = 4/463 g PbO2 Ah-1 برای یک باتری ۳۰Ah:
Ge PbO2 = 30 × ۴/۴۶۳ = ۱۳۳/۸۹ g PbO2
مقادیر ذکرشده از PbO2 (Ge PbO2) فقط مقادیر مربوط به ساختار انرژی PAM که در واکنش‌های الکتروشیمی دشارژ شرکت می‌کند را، نشان می‌دهد. به‌منظور محاسبه‌ی وزن PAM کل، بایستی مقادیر لازم برای ساختار اسکلتی که در واکنش شرکت نمی‌کند را هم در نظر بگیریم. می‌توانیم وزن PAM(G) در باتری با تقسیم کردن ساختار انرژی PAM(133/98 g) به ضریب بهره‌وری به دست آورد:
GPAM =(133/89)/(0/5) = 267/78 g PAM cell-1
ضریب وزنی (?) برای این باتری SLI برابر است با:
?PbO2 =(267/78)/( 30) = 8/926 g PAM Ah-1
2-3-2-1-2 NAM
اکی‌والان‌چگالی ویژه نسبی‌ی الکتروشیمیایی برای Pb برابر است با ?°Pb = 3/866 g Pb Ah-1. برای باتری ۳۰ Ah وزن NAM که در واکنش الکتروشیمیایی شرکت می‌کند برابر است یا:
GPb° = ۳۰ × ۳/۸۶۶ = ۱۱۵/۹۸ g Pb.
در ?NAM = 45% برای باتری‌های SLI، مقدار NAM کل، برابر است با:
GNAM =(115/98)/(0/45) = 257/73 g Pb cell-1
و
?Pb =(257/73)/30 = 8/59 g Pb Ah-1
2-3-2-1-3 H2SO4
وزن و حجم محلول H2SO4(با چگالی مربوطه‌ی ۱/۲۵) در باتری‌ها با روشی که در ادامه گفته خواهد شد، محاسبه شد. ۷۲Ah توسط ۱۰۰۰ میلی‌لیتر H2SO4 با چگالی مربوطه‌ی ۱/۲۵ منتقل می‌شود، پس برای باتری ۳۰ Ah:
V H2SO4 =((30× ۱۰۰۰))/۷۲ = ۴۱۶/۶۶ mL H2SO4 (1/25 g cm-3) cell-1
G H2SO4 = 416/66 × ۱/۲۵ = ۵۲۰/۸۲۵ g H2SO4 (1/25 g cm-3) cell-1
ضریب حجمی برای H2SO4 (1/25 g cm-3) به ازای هر Ah:
?v H2SO4 =(416/66)/30 = 13/88 ml H2SO4 (1/25 g cm-3) cell-1
?G H
2SO4 = 13/89 × ۱/۲۵ = ۱۷/۳۶ g H2SO4 (1/25 g cm-3) cell-1
پس باتری سرب اسید ۳۰ Ah بایستی دارای مقادیر زیر از مواد فعال باشد:
PAM = 267/78 g (?PAM = 50%)
NAM= 257/73 g (?NAM = 45%)
H2SO4 = 416/66 mL (C H2SO4 = 1/25 g cm-3)
مقادیر بالا از مواد فعال عملکرد عادی سل را تأمین می‌کند.
۲-۳-۲-۲ محاسبهی محتوای فاز جامد در خمیر
اجازه دهید ترکیبات فاز جامدِ خمیر تهیه‌شده با مواد اولیهی زیر را محاسبه کنیم:
LO شامل ۸۰% وزنی PbO و ۲۰% وزنی Pb؛ ۱ کیلوگرم LO شامل ۸۰۰ گرم PbO و ۲۰۰ گرم Pb است،
H2SO4 با ۶% وزنی نسبت به LO؛ ۶۰ گرم H2SO4 به ازای هر کیلوگرم LO،
محلول H2SO4 با چگالی ویژهی ۱/۴۰ یا ۱/۱۸ kg L-1،
به‌منظور استحصال خمیر با چگالی ۴/۱۰ g cm-3، ۲۰۰ mL مایع (محلول H2SO4 + H2O) به ازای ۱ کیلوگرم از LO مصرف می‌شود.
واکنش شیمیایی تولید ۳BS و ۴BS به این صورت است:
(۳BS): 4PbO + H2SO4 ? 3PbO.PbSO4.H2O (2-1)
(4BS): 5PbO + H2SO4 ? 4PbO.PbSO4.H2O (2-2)
برای محاسبهی ترکیب خمیر نیاز به وزن مولکولی ۳BS، ۴BA، PbO، H2SO4 و همچنین H2O و Pb داریم. این مقادیر در جدول (۲-۳) آمده است.
محاسبهی ترکیب خمیر به ازای ۱ کیلوگرم LO در سه مرحله انجام می‌گیرد. اولین مرحله تعیین تعداد گرم‌های ۳BS تولیدشده هنگام افزودن ۶۰ گرم H2SO4 به ۱ کیلوگرم LO، است. ۹۸/۰۸ گرم H2SO4 با PbO مخلوط شده، ۹۹۰/۸ گرم ۳BS می‌دهد؛ بنابراین، ۶۰ گرم H2SO4 می‌دهد:
G3BS =((60 × ۹۹۰/۸۳))/((۹۸/۰۸)) = ۶۰۶/۱ g 3BS per 1000 g LO
60 گرم H2SO4 با ۱ کیلوگرم LO مخلوط شده، ۶۰۶ گرم ۳BS می‌دهد.
مرحله‌ی بعدی در محاسبات تعیین تعداد گرم‌های PbO واکنش نداده در LO است. به این منظور، مقدار PbO درگیر در تولید ۳BS از مقدار کل PbO موجود در LO کم می‌کنیم. از واکنش شیمیایی تولید ۳BS مشخص است که ۱ مول ۳BS از ۴ مول PbO یا ۹۹۰/۸گرم ۳BS از ۸۹۲/۸ گرم PbO تولید می‌شود. پس ۶۰۶ گرم ۳BS از مقادیر محاسبه‌شده در پایین از PbO تولید میشود.
G (3BS) PbO =((892/76× ۶۰۶))/(۹۹۰/۸۳) = ۵۴۶ g PbO
LO با درجه‌ی اکسیداسیون ۸۰% استفاده‌شده است. اگر از ۸۰۰ گرم PbO (موجود در LO)، ۵۴۶ گرم PbO واکنش داده با H2SO4 را کم کنیم، ۲۵۴ گرم PbO آزاد (واکنش نداده) در خمیر باقی می‌ماند.
پس بر اساس محاسبات انجام‌شده در بالا، بایستی خمیر حاوی مقادیر فاز جامد زیر باشد:
۳BS = 606 g
PbO = 254 g
Pb = 200 g
1060 g = مقدار کل
۶۰ گرم اضافی مربوط به H2SO4 است که یا PbO واکنش داده و ۳BS را تولید می‌کند. در ترکیب فاز خمیر مشخص‌شده در بالا، فرض بر این است که تمام محصول تولیدشده ۳BS است و ماده‌ی دیگری تولید نمی‌شود. علاوه بر این، مقدار آبی که به فاز جامد منتقل‌شده هم نادیده گرفته‌شده است.
جدول ۲- ۳: وزن مولکولی و حجم مولی مواد فعال لازم برای محاسبات [۴].
ماده
وزن مولکولی (g mol-1)
چگالی (kg L-1)
حجم مولی (cm3 mol-1)
Pb(فلزی)
۲۰۷/۱۹
۱۱/۳۴۱
۱۸/۲۵
PbO(تتراگونال)
۲۲۳/۱۹
۹/۳۵
۲۳/۹
۳PbO.PbSO4.H2O
990/83
6/5
25/15
H2O
18/0154
0/995
18/0
H2SO4
98/08

معمولاً مقدار آب استفاده‌شده به‌صورت درصد آن به H2SO4 بیان می‌شود. شکل (۲-۲) نشان‌دهنده‌ی داده‌های تجربی از حجم محلول H2SO4(1/18 g cm-3) و آب برای تهیه‌ی خمیر در نسبت‌های متفاوتی از H2SO4/ LO است]۲[.

شکل ۲- ۲: حجم محلول H2SO4 1/4) یا ۱/۱۸ g cm-3) و H2O لازم برای تهیه‌ی خمیر برای نسبت‌های متفاوتی از H2SO4/ LO. وقتی محلول H2SO4 با چگالی ۱/۴ g cm-3 استفاده می‌شود، مقدار آبی که باید به آن افزوده شود تا به چگالی دلخواه خمیر برسیم، از حجم H2SO4 بیشتر است. در این مواقع اول آب و بعد H2SO4 اضافه می‌شود[۲].

۲-۳-۳ تهیه‌ی باتری جهت بررسی عملکرد آن در حضور نانوذرهی BaSO4
باتری‌های طراحی‌شده برای این پایان‌نامه، دو باتری ۳۰ آمپرساعت و ۱۲ ولتی، متشکل از ۶ سل دو ولتی است. هر سل دارای ۴ الکترود منفی و ۵ الکترود مثبت است؛ بنابراین باید ۲۴ الکترود منفی و ۳۰ الکترود مثبت تهیه شود. الکترودهای مثبت استفاده‌شده، از الکترودهای مثبت تولیدی شرکت آذر باتری تأمین گردید.
اولین مرحله در تولید باتری سرب اسیدی، تولید شبکه‌هایی است که رساننده‌ی جریان الکتریکی به خمیر مثبت و منفی و همچنین نگه‌دارنده‌ی مواد فعال مثبت و منفی باشد. آلیاژ الکترود مصرفی بسیار مهم است زیرا اورپتانسیل تولید هیدروژن و اکسیژن و همچنین خوردگی شبکههای مثبت و منفی را تحت تاثیر قرار میدهد؛ بنابراین ابتدا آلیاژ شبکه‌های منفی و مثبت استفاده‌شده توسط کوانتومتر مشخص گردید تا برای تمامی مراحل از الکترودهای مثبت و منفی با آلیاژ مشخص و ثابتی استفاده شود.

۲-۳-۳-۱ تهیه‌ی خمیر منفی
با ادغام محاسبات انجام‌شده با دانش تجربی، دو نوع خمیر منفی با ترکیب مواد مشخص‌شده در جدول (۲-۴) تهیه شد، دقت شود که یکی از خمیرها حاوی نانوذرات BaSO4 و دیگری حاوی پودر BaSO4 با ذرات درشتتر است.

جدول ۲- ۴: درصد وزنی مواد تشکیل‌دهنده‌ی خمیر منفی.
نام مواد
درصد وزنی مواد به وزن کل خمیر منفی برای باتری معمولی
درصد وزنی مواد به وزن کل خمیر منفی برای باتری تهیه شده از نانوذرات BaSO4
سرب اکسیدی (LO) با ۸۰% درجه‌ی اکسیداسیون
۸۲/۸۵
۸۲/۸۵
اکسپندر
۰/۱۴
۰/۱۴
باریم سولفات
۰/۴

نانوذرات باریم سولفات

۰/۴
کربن سیاه (B)
0/08.
0/08
الیاف پروپیلن
۰/۰۶
۰/۰۶
H2SO4
8/12
8/12
H2O
8/27
8/27

ترتیب افزودن مواد، دمای خمیر در حین هم زدن و مدت‌زمان هم زدن خمیر پارامترهای تعیین‌کننده در تهیه خمیر منفی برای باتری سرب اسید هستند. چنانچه از جدول (۲-۴) هم مشخص است، دو نوع خمیر منفی آماده گردید. روش تهیه‌ی هر دو نوع خمیر کاملاً یکسان بوده و فقط نوع BaSO4 استفاده‌شده باهم فرق دارد. برای تهیهی خمیر م
نفی، ابتدا مواد خشک یعنی اکسید سرب (LO)، اکسپندر، BaSO4 برای خمیر باتری معمولی و نانوذرات BaSO4 برای خمیر باتری مورد نظر و کربن سیاه با الیاف پروپیلن خوب مخلوط گردید، بطوریکه پودری همگن حاصل شود. بعد مقدار مشخصی آب مقطر به پودر همگن افزوده و خوب همزده میشود تا خمیری آبکی حاصل شود. به‌منظور کنترل دما در مرحله‌ی آخر که بهدلیل افزودن اسید سولفوریک دمای آن افزایش مییابد ، ظرف خمیر را در حمام آب سرد قرار می‌دهیم. مقدار معلومی محلول اسیدسولفوریک (۱/۴ g cm-3) آرام‌آرام به سیستم افزوده و خمیر بهطور پیوسته همزده میشود. دمای خمیر ثانیه به ثانیه با دماسنج کنترل میشود. دمای آن نباید به بیشتر از ۶۵ °C برسد. خمیر حدود ۲۰ دقیقه به‌طور مداوم همزده میشود. نهایتاً چگالی خمیر با استفاده از استوانه‌ای با حجم معلوم، مشخص گردید. به این صورت که خمیر به‌اندازه‌ای داخل استوانه فلزی پر میشود که حجم کل آن توسط خمیر اشغال گردد. بعد استوانه همراه با محتویات خمیر آن وزن گردید؛ وزن استوانه از آن عدد بهدست آمده کسر میشود. با استفاده از فرمول (۲-۳) چگالی خمیر مشخص میشود. در صورتیکه چگالی خمیر در محدود۴/۳- ۴/۴g cm-3 باشد، برای خمیر مالی آماده است. محاسبات دقیق مواد مورداستفاده، به چنین خمیری خواهد انجامید. درصورتی‌که چگالی خمیر بالا باشد، می‌تواند با افزودن آب به مقدار کافی چگالی آن را تنظیم کرد. اگر چگالی خمیر پایین باشد، باید آنقدر خمیر همزده شود تا مقدار آب اضافی آن تبخیر شود. چگالی خمیر منفی تولیدشده برای هر دو نوع باتری به‌دست‌آمده در محدودهی مجاز بوده و برابر با ۴/۴ g cm-3 بود.
?=m/V (2-3)
جرم خمیر = m
حجم استوانه = V
برای خمیر مالی، ابتدا شبکه‌ها وزن شده و بعد آن‌ها مرطوب گردید تا چسبندگی کافی خمیر و شبکه تامین گردد. خمیر با کاردک روی شبکهها مالیده شد تا سطح همواری از خمیر روی شبکه بنشیند. بعد دوباره شبکه‌ها توزین میشوند تا مقدار خمیر روی شبکه برای تمامی الکترودها همسان باشد. شکل (۲-۳) الکترودهای آماده شده را قبل و بعد از مرحلهی فورماسیون نشان میدهد.

شکل ۲- ۳: پلیت‌های مثبت و منفی استفاده‌شده در مونتاژ باتری. ۱) پلیت منفی خام، ۲) پلیت مثبت خام، ۳) پلیت منفی شارژ شده، ۴) پلیت مثبت شارژ شده.
بعد از خمیر مالی کردن پلیت منفی، پلیت‌های به مدت ۱۶ ساعت در داخل اتاقک بخار (کیورینگ) با دمای ۸۰ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۱۰۰% قرارداده شد و سپس به مدت ۱۶ ساعت در اتاقک خشک‌کن که دارای دمای هوای حداکثر ۱۰۰ درجه]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *