مقاله رایگان درمورد کارمندان بانک، آموزش کارکنان

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
<![CDATA[ [33].
Ci: نمایانگر معیارهای اصلی مدل می باشد. ( I نشانگر شماره بندی معیارها می باشد).
Sij: نمایانگر زیر معیارها می باشد.
Ai: نمایانگر گزینه ها می باشد.

جدول ۴- ۲-ماتریس تاثیر مستقیم.معیارها
DEMATEL- CRITERIA
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
شیوه پوشش روش C1=
0
3
1
4
2
0
1
0
قابلیت سنجش یا اندازه گیریC2=
1
0
1
1
1
0
0
4
میزان ایجاد درگیری در مخاطب C3=
2
3
0
0
1
1
1
2
امکانات مورد نیاز برای هر روشC4=
3
3
4
0
0
0
0
0
تناسب استراتژیک روش با اهداف سازمانC5=
3
1
1
1
0
0
3
1
ماهیت خدماتC6=
4
3
3
0
2
0
1
3
تناسب روش با محیط داخلی و خارجی سازمانC7=
3
0
2
0
3
0
0
0
نتایج تحقیقات بازاریابی C8=
4
0
0
0
3
0
1
0

جدول ۴ ۳-ماتریس تاثیر مستقیم.زیر معیارها
S84
S83
S82
S81
DEMATEL- SUB CRITERIA (نتایج تحقیقات تبلیغاتی)
۲
۲
۴
۰
شیوه های تبلیغاتی قبلی و میزان موفقیت آنهاS81=
4
4
0
0
سیاستهای تبلیغاتی رقباS82=
4
0
4
0
هزینه های تبلیغاتی رقباS83=
0
3
3
0
میزان موفقیت تبلیغات رقباS84=

جدول ۴- ۴-ماتریس تاثیر مستقیم.زیرمعیارها ۱
S63
S62
S61
DEMATEL- SUB CRITERIA (ماهیت خدمات)
۰
۴
۰
میزان جدید یا قدیمی بودن خدمت (منحنی عمر)S61=
0
0
0
میزان اطلاعاتی که در مورد خدمات نیاز به ارائه استS62=
0
3
1
نوع خدمت بر اساس نوع مشتری S63=
جدول ۴- ۵ماتریس تاثیر مستقیم.زیرمعیارها
S33
S32
S31

DEMATEL- SUB CRITERIA (میزان ایجاد درگیری در مخاطب )
۲
۲
۰
جذب آنی مخاطبS31=
4
0
3
میزان ماندگاری در ذهنS32=
0
2
3
ایجاد انگیزه برای استفاده از خدماتS33=

جدول ۴- ۶ماتریس تاثیر مستقیم.زیر معیارها
S74
S73
S72
S71
DEMATEL- SUB CRITERIA تناسب روش با محیط داخلی و خارجی سازمان
۱
۳
۱
۰
تناسب روش با فرصت ها و تهدیدات محیط خارجیS71=
4
4
0
3
میزان مهارت کارمندان بانک در زمینه بازاریابی خدماتS72=
1
0
2
3
میزان شهرت بانکS73=
0
1
1
3
پیش بینی عکس العملهای نهایی بازار S74=

جدول ۴- ۷ماتریس تاثیر مستقیم.زیرمعیارها
S53
S52
S51
DEMATEL- SUB CRITERIA (تناسب استراتژیک روش با (اهداف سازمان)
۱
۲
۰
تناسب با اهداف فروشS51=
1
0
4
تناسب با اهداف برندینگS52=
0
1
2
تناسب زمان اجرا با بازه زمانی اهدافS53=

جدول ۴- ۸ماتریس تاثیر مستقیم.زیرمعیارها
S633
S632
S631
DEMATEL- SUB CRITERIA نوع خدمت بر اساس نوع مشتری
۱
۱
۰
خدمات مرتبط با افراد معمولی S631=
1
0
3
خدمات مرتبط با سازمانهاS632=
0
1
2
خدمات مرتبط با فروشاههاS633=

گام دوم در تکنیک دیمتل محاسبه ماتریس نرمال شده تاثیر مستقیم۶۱ به کمک معادلات بیان شده در روش این تکنیک می باشد.
گام سوم در تکنیک دیمتل محاسبه ماتریس تاثیر کلی۶۲ است. جداول ماتریس تاثیر کلی (T) مطابق شکل ۸-۱۴ می باشد.
جدول۴- ۹-ماتریس تاثیر کلی.معیارها
T= X . Inverse (I-X)
شیوه پوشش روش
۰
۰٫۰۳۴۹۳۵
۰٫۰۰۶۷
۰٫۰۴۸۶
۰٫۰۱۵۷
۰
۰٫۰۰۴۵
۰
قابلیت سنجش یا اندازه گیری
۰٫۰۰۷۳۱۵
۰
۰٫۰۰۴۴
۰٫۰۰۴۴
۰٫۰۰۵۷
۰
۰
۰٫۰۴۷۵
میزان ایجاد درگیری در مخاطب
۰٫۰۲۰۴
۰٫۰۳۱۸۱۵
۰
۰٫۰۰۰۰
۰٫۰۰۶۵
۰٫۰۰۲۶
۰٫۰۰۴۷
۰٫۰۱۷۵۴
امکانات مورد نیاز برای هر روش
۰٫۰۳۴۵۴۵
۰٫۰۳۵۳۴
۰٫۰۴۸۹
۰٫۰۰۰۰
۰٫۰۰۰۰
۰
۰
۰
تناسب استراتژیک روش با اهداف سازمان
۰٫۰۴۰۸۳
۰٫۰۰۶۶
۰٫۰۰۵۹
۰٫۰۰۵۸
۰٫۰۰۰۰
۰
۰٫۰۲۹۳
۰٫۰۱۰۲۱
ماهیت خدمات
۰٫۰۷۱۱۸
۰٫۰۳۹۶۱۵
۰٫۰۳۳۸
۰٫۰۰۰۰
۰٫۰۲۱۹
۰
۰٫۰۰۶۳
۰٫۰۳۸۹۸۵
تناسب روش با محیط داخلی و خارجی سازمان
۰٫۰۳۴۳۲
۰
۰٫۰۱۴۴
۰٫۰۰۰۰
۰٫۰۳۰۲
۰
۰
۰
نتایج تحقیقات بازاریابی
۰٫۰۵۵۱۲
۰
۰
۰٫۰۰۰۰
۰٫۰۳۱۰
۰
۰٫۰۰۵
۰

جدول ۴- ۱۰ماتریس تاثیر کلی.زیرمعیارها
T=X.inverse (I-X)
0.13089
0.12218
0.293
0
شیوه های تبلیغاتی قبلی و میزان موفقیت آنها
۰٫۳۰۳۰۳
۰٫۲۸۲۷۹
۰
۰
سیاستهای تبلیغاتی رقبا
۰٫۳۰۳۰۳
۰
۰٫۲۸۳
۰
هزینه های تبلیغاتی رقبا
۰
۰٫۱۷۰۴۳
۰٫۱۷
۰
میزان موفقیت تبلیغات رقبا

جدول ۴- ۱۱ماتریس تاثیر کلی.زیرمعیارها
T= X . Inverse (I-X)
0
0.327
0
میزان جدید یا قدیمی بودن خدمت (منحنی عمر)
۰
۰
۰
میزان اطلاعاتی که در مورد خدمات نیاز به ارائه است
۰
۰٫۲۱۸
۰٫۰۲
نوع خدمت بر اساس نوع مشتری

جدول ۴- ۱۲ماتریس تاثیرکلی.زیرمعیارها
T= X . Inverse (I-X)
0.26472
0.2166
0
جذب آنی مخاطب
۰٫۸۱۸۰۷
۰
۰٫۵۹۵۵۸۱
میزان ماندگاری در ذهن
۰
۰٫۲۴۰۶
۰٫۴۸۷۲۵۸
ایجاد انگیزه برای استفاده از خدمات

جدول ۴- ۱۳ماتریس تاثیر کلی.زیرمعیارها
T=X.inverse (I-X)
0.021
0.1194
0.019429
0
تناسب روش با فرصت ها و تهدیدات محیط خارجی
۰٫۲۱
۰٫۲۵۱۵
۰
۰٫۱۸۷
میزان مهارت کارمندان بانک در زمینه بازاریابی خدمات
۰٫۰۲۴۷
۰
۰٫۰۵۴۹۸۲
۰٫۱۳۷۶
میزان شهرت بانک
۰
۰٫۰۲۷۱
۰٫۰۱۸۰۸۲
۰٫۱۲۲
پیش بینی عکس العملهای نهایی بازار

جدول ۴- ۱۴ماتریس تاثیر کلی.زیرمعیارها
T= X . Inverse (I-X)
0.0396
0.12852
0
تناسب با اهداف فروش
۰٫۰۳۱۶
۰
۰٫۰۰۵۱۵
تناسب با اهداف برندینگ
۰
۰٫۰۳۱۶۱
۰٫۰۰۱۵۷
تناسب زمان اجرا با بازه زمانی اهداف

جدول ۴- ۱۵ماتریس تاث
یرکلی.زیرمعیارها
T= X . Inverse (I-X)
0.067
0.067
0
خدمات مرتبط با افراد معمولی
۰٫۰۸۹
۰
۰٫۵۶۶۶
خدمات مرتبط با سازمانها
۰
۰٫۰۷۸
۰٫۲۸۸۹
خدمات مرتبط با فروشاهها

گام چهارم در تکنیک دیمتل بدست آوردن بردار r و بردار c از مجموع هر سطر و هر ستون ماتریس T می باشد.
گام پنجم در این تکنیک، تعیین مقدار آستانه و رسم نقشه رابطه شبکه می باشد.

در نقشه های رسم شده به ترتیب حروف A تا H حالت اختصار عناصر موجود در هر ماتریس می باشند.

شکل۴-۱ نقشه رابط معیارها ۱

شکل۴-۲ نقشه رابط شبکه .زیرمعیارها۱ ۱

شکل۴-۳ نقشه رابط شبکه.زیرمعیارها ۲ ۱

شکل۴-۴ نقشه رابط شبکه.زیرمعیارها۳ ۱

شکل۴-۵ نقشه رابط شبکه.زیرمعیارها۴ ۱

شکل۴-۷ نقشه رابط شبکه زیرمعیارها ۶ ۱

در انتهای مراحل دیمتل، از روابط شبکه ای رسم شده ماتریس مقایسات زوجی استخراج می شود که در محاسبات فرایند تحلیل شبکه ای و سوپر ماتریس، ماتریسهای حاصل نیز لحاظ خواهند شد.

۴-۳-۳ گام چهارم: تشکیل ماتریس مقایسات زوجی
در مرحله اول از تشکیل مقایسات زوجی، مقایساتی که از گراف های حاصل از مراحل دیمتل تشکیل شده است ایجاد می گردد.
بر اساس مراحلی که (داس و چاکرابورتی، ۲۰۱۱ : کارساک، ۲۰۰۲ : وی & وو، ۲۰) برای روش ANP اعلام داشته اند باید مقایسات زوجی بین معیارها با توجه به هر معیار و بین زیر معیارها با توجه به هر زیر معیار صورت می گرفت تا روابط درونی معیارها و زیر معیارها معین گردد. برای جلوگیری از تشکیل تعداد زیادی مقایسات زوجی از تکنیک دیمتل استفاده شد تا تنها مقایسات زوجی بین عناصری که بر هم تاثیر داشتند ایجاد گردد. به این صورت که بر مبنای هر معیار تنها معیارهایی که از آن معیار مورد نظر فلش به آنهاخارج شده بود در جدول مقایسات زوجی قرار می گرفت. در صورتی که تنها یک فلش از معیاری بر معیار دیگر خارج شده بود، به آن معنا بود که معیار تاثیر گذار تاثیر ۱۰۰% بر معیار تاثیر پذیر دارد. مقایساتی که در ادامه می آید حاصل از گراف های ترسیم شده در بالا می باشند.

جدول ۴- ۱۶-مقایسات زوجی-مبنا(معیار اول)
شیوه پوشش روش
C4
C5
C2
امکانات مورد نیاز برای هر روشC4=
1
1/5
3
تناسب استراتژیک روش با اهداف سازمانC5=
5
1
7
قابلیت سنجش یا اندازه گیری C2=
1/3
1/7
1

جدول ۴- ۱۷-مقایسات زوجی.مبنا معیار سوم
میزان ایجاد درگیری در مخاطب
C1
C7
C2
شیوه پوشش روش C1=
1
5
7
تناسب روش با محیط داخلی و خارجی سازمانC7=
1/5
1
1/3
قابلیت سنجش یا اندازه گیری C2=
1/7
3
1

جدول ۴- ۱۸-مقایسات زوجی.مبنا معیار چهارم
امکانات مورد نیاز برای هر روش
C1
C2
شیوه پوشش روش C1=
1
5
قابلیت سنجش یا اندازه گیری C2=
1/5
1
جدول ۴- ۱۹-مقایسات زوجی.مبنا معیار پنجم
تناسب استراتژیک روش با اهداف سازمان
C1
C7
C8
شیوه پوشش روشC1=
1
1
1/3
تناسب روش با محیط داخلی و خارجی C7=
1
1
1/3
نتایج تحقیقات بازاریابی C8=
3
3
1

جدول ۴- ۲۰-مقایسات زوجی.مبنا معیار ششم
ماهیت خدمات
C1
C2
C3
شیوه پوشش روشC1=
1
5
1/3
قابلیت سنجش یا اندازه گیری C2=
1/5
1
7
میزان ایجاد درگیری در مخاطبC3=
3
1/7
1

جدول ۴- ۲۱-مقایسات زوجی.معیار هفتم
تناسب روش با محیط داخلی و خارجی سازمان
C1
C5
C3
شیوه پوشش روشC1=
1
1
1/3
تناسب استراتژیک روش با اهداف سازمانC5=
1
1
1
میزان ایجاد درگیری در مخاطبC3 =
3
1
1

جدول ۴- ۲۲-مقایسات زوجی.مبنا معیار هشتم
نتایج تحقیقات بازاریابی
C1
C5
شیوه پوشش روش C1=
1
1/3
تناسب استراتژیک روش با اهداف سازمانC5=
3
1

جدول ۴- ۲۳مقایسات زوجی. زیرمعیارها۱
S84
S82
شیوه های تبلیغاتی قبلی و میزان موفقیت آنها
۱/۵
۱
سیاستهای تبلیغاتی رقباS82=
1
5
میزان موفقیت تبلیغات رقبS84=

جدول ۴- ۲۴مقایسات زوجی برمبنای برمعیارها۲
S84
S82
هزینه های تبلیغاتی رقبا
۱/۷
۱
سیاستهای تبلیغاتی رقباS82=
1
7
میزان موفقیت تبلیغات رقباS84=

جدول ۴- ۲۵مقایسات زوجی برمبنای زیرمعیارها۳
S84
S83
سیاستهای تبلیغاتی رقبا
۱/۳
۱
هزینه های تبلیغاتی رقباS83=
1
3
میزان موفقیت تبلیغات رقباS84=

جدول ۴- ۲۶مقایسات زوجی مبنا زیرمعیار ۴
S82
S83
میزان موفقیت تبلیغات رقبا
۱/۷
۱
هزینه های تبلیغاتی رقباS83=
1
7
سیاستهای تبلیغاتی رقباS82=

جدول ۴- ۲۶مقایسات زوجی مبنا زیرمعیار ۵
S33
S31
میزان ماندگاری تبلیغ در ذهن
۱/۷
۱
جذب آنی مخاطب S31=
1
7
ایجاد انگیزه برای استفاده از خدماتS33=

جدول ۴- ۲۷مقایسات زوجی مبنا زیرمعیار ۶
S74
S73
S71
میزان مهارت کارمندان بانک در زمینه بازاریابی
۵
۱/۵
۱
تناسب روش با فرصت ها و تهدیدهاS71=
1/5
1
5
میزان شهرت بانکS73=
1
5
1/5
پیش بینی عکس العملهای بازار S74=

بعد از این مرحله ، مقایسات زوجی مرتبط با معیارهای اصلی و زیر معیارها آورده می شود.

جدول ۴- ۲۸-مقایسات زوجی معیارها.مبنا هدف
GOAL
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
شیوه پوشش روش C1=
1
2
1/3
1/5
1/7
1/2
1/5
1/7
قابلیت سنجش یا اندازه گیری C2=
1/2
1
1/2
1/2
1/5
1/5
1/7<br /
>1/8
میزان ایجاد درگیری در مخاطب C3=
3
2
1
3
1/3
5
1/3
1
امکانات مورد نیاز برای هر روشC4=
5
2
1/3
1
1/8
1/3
1/5
1/5
تناسب استراتژیک روش با اهداف سازمانC5=
7
5
3
8
1
3
1
1
ماهیت خدماتC6=
2
5
1/5
3
1/3
1
1/3
1/3
تناسب روش با محیط داخلی و خارجی سازمانC7=
5
7
3
5
1
3
1
1/3
نتایج تحقیقات بازاریابی C8=
7
8
1
5
1
3
3
1

جدول ۴- ۲۹-مقایسات زوجی زیرمعیار.مبنامعیار۱
شیوه پوشش
S11
S12
غیر گزینشی با سطح پوشش وسیع S11=
1
1/7
گزینشی بر اساس مخاطبان هدف S12=
7
1

جدول ۴- ۳۰-مقایسات زوجی زیرمعیار.مبنامعیار۲
قابلیت سنجش یا اندازه گیری
S21
S22
قابلیت دریافت بازخورد مخاطب S21=
1
6
عدم امکان دریافت بازخورد مخاطب S22=
1/6
1

جدول ۴- ۳۱-مقایسات زوجی زیرمعیار.مبنامعیار۳
میزان ایجاد درگیری در مخاطب
S31
S32
S33
جذب آنی مخاطبS31=
1
1/8
1/9
میزان ماندگاری در ذهنS32=
8
1
1/5
ایجاد انگیزه برای استفاده از خدماتS33=
9
5
1

جدول ۴- ۳۲-مقایسات زوجی زیرمعیار.مبنا معیار۴
امکانات مورد نیاز برای هر روش
S41
S42
حداقل بودجه مورد نیاز برای هر روشS41=
1
7
حداقل امکانات مورد نیاز جهت اجرای روشS42=
1/7
1
جدول ۴- ۳۳-مقایسات زوجی زیرمعیار.مبنا معیار۵
تناسب استراتژیک روش با اهداف سازمان
S51
S52
S53
تناسب با اهداف فروشS51=
1
3
5
تناسب با اهداف برندینگS52=
1/3
1
9
تناسب زمان اجرا با بازه زمانی هدفS53=
1/5
1/9
1

جدول ۴- ۳۴-مقایسه زوجی زیرمعیار.مبنامعیار۶
ماهیت خدمات
S61
S62
S63
میزان جدید یا قدیمی بودن خدمت(منحنی عمر) S61=
1
5
3
میزان اطلاعاتی که در مورد خدمات نیاز به ارائه استS62=
1/5
1
1/5
نوع خدمت بر اساس نوع مشتری S63=
1/3
5
1

جدول ۴- ۳۵-مقایسه زوجی زیرمعیار.مبنامعیار۷
تناسب روش با محیط داخلی و خارجی سازمان
S71
S72
S73
S74
تناسب روش با فرصت ها و تهدیدات محیط خارجی S71=
1
1/5
1/3
1/3
میزان مهارت کارمندان بانک در زمینه بازاریابی بانکی S72=
5
1
3
5
میزان شهرت بانکS73=
3
1/3
1
1/5
پیش بینی عکس العملهای نهایی بازارS74=
3
1/5
5
1
جدول ۴- ۳۶-مقایسه زوجی زیرمعیار.مبنامعیار۸
نتایج تحقیقات تبلیغاتی
S81
S82
S83
S84
شیوه های تبلیغاتی قبلی و میزان موفقیت آنهاS81=
1
1/3
1/3
1/5
سیاستهای تبلیغاتی رقباS82=
3
1
3
1/3
هزینه های تبلیغاتی رقباS83 =
3
1/3
1
1/5
میزان موفقیت تبلیغات رقباS84=
5
3
5
1

جدول ۴- ۳۷مقایسه زوجی زیرمعیار.زیرمعیار
تقسیم بندی مشتری
S631
S632
S633
خدمات مرتبط با افراد معمولی S631=
1
3
5
خدمات مرتبط با سازمانهاS632=
1/3
1
3
خدمات مرتبط با فروشگاههاS633=
1/5
1/3
1

در مرحله آخر مقایسات زوجی گزینه ها بر اساس زیر معیارها صورت می گیرد.
جدول ۴- ۳۸-مقایسات زوجی گزینه ها .۱
غیر گزینشی بودن با سطح پوشش وسیع
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A1= تبلیغات تلویزیونی
۱
۷
۹
۹
۷
۹
۵
۷
۶
تبلیغات در روزنامه و مجلاتA2=
1/7
1
7
7
8
7
1/2
2
1
پخش کردن بروشور و خبر نامهA3=
1/9
1/7
1
2
1
3
1/4
1/5
1/6
کارت هدیه یا تخفیفات ویژهA4=
1/9
1/7
1/2
1
1
1/2
1/7
1/7
1/8
برگزاری همایش و کنفرانسA5=
1/7
1/8
1
1
1
1
1/5
1/5
1/6
آموزش کارکنان به تشویق مشتریها به استفاده از خدماتA6=
1/9
1/7
1/3
2
1
1
1/7
1/6
1/7
تبلیغات در رادیوA7=
1/5
2
4
7
5
7
1
3
1/2
تبلیغات در]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *