مقاله رایگان درمورد آموزش کارکنان

<![CDATA[ بیلبوردA8=
۱/۷ نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
۱/۲
۵
۷
۵
۶
۱/۳
۱
۱/۴
تبلیغات در اینترنتA9=
1/6
1
6
8
6
7
2
4
1
C.R=
0.083525525

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

جدول ۴- ۳۹-مقایسات زوجی گزینه ها ۲
طور گزینشی بر اساس مخاطبان هدف
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A1= تبلیغات تلویزیونی
۱
۱/۲
۱/۳
۱/۷
۱/۵
۱/۲
۱/۲
۱/۴
۱/۷
تبلیغات در روزنامه و مجلاتA2=
2
1
1/2
1/3
1/5
1/3
3
1/3
1/2
پخش کردن بروشور و خبر نامهA3=
3
2
1
1/3
1/3
1/3
3
1
1/3
کارت هدیه یا تخفیفات ویژهA4=
7
3
3
1
3
2
4
3
2
برگزاری همایش و کنفرانسA5=
5
5
3
1/3
1
1/3
5
4
2
آموزش کارکنان به تشویق مشتریها به استفاده از خدماتA6=
4
3
3
1/2
3
1
3
3
3
تبلیغات در رادیوA7=
2
1/3
1/3
1/4
1/5
1/3
1
1/3
1/7
تبلیغات در بیلبوردA8=
4
3
1
1/3
1/4
1/3
3
1
2
تبلیغات در اینترنتA9=
7
2
3
1/2
1/2
1/3
7
1/2
1
C.R=
1.379310345
جدول ۴۴۰- مقایسات زوجی گزینه ها
قابلیت دریافت بازخورد مخاطب
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A1= تبلیغات تلویزیونی
۱
۲
۱
۱/۵
۱/۳
۱/۹
۱
۱
۱/۳
تبلیغات در روزنامه و مجلاتA2=
1/2
1
1
1/5
1/3
1/4
1
1
1/2
پخش کردن بروشور و خبر نامهA3=
1
1
1
1/5
1/3
1/4
1
1
1/3
کارت هدیه یا تخفیفات ویژهA4=
5
5
5
1
2
1
5
6
3
برگزاری همایش و کنفرانسA5=
3
3
3
1/2
1
1/2
3
3
2
آموزش کارکنان به تشویق مشتریها به استفاده از خدماتA6=
9
4
4
1
2
1
5
5
3
تبلیغات در رادیوA7=
1
1
1
1/5
1/3
1/5
1
1
1/3
تبلیغات در بیلبوردA8=
1
1
1
1/6
1/3
1/5
1
1
1/7
تبلیغات در اینترنتA9=
3
2
3
1/3
1/2
1/3
3
7
1
C.R=
-0.062520926

جدول ۴- ۴۰-مقایسات زوجی گزینه ها ۴
عدم امکان دریافت بازخورد مخاطب
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A1= تبلیغات تلویزیونی
۱
۱
۱
۶
۵
۴
۱
۲
۳
تبلیغات در روزنامه و مجلاتA2=
1
1
1
7
5
3
1
2
2
پخش کردن بروشور و خبر نامهA3=
1
1
1
7
5
4
1
2
2
کارت هدیه یا تخفیفات ویژهA4=
1/6
1/7
1/7
1
1/3
1/2
1/7
1/6
1/5
برگزاری همایش و کنفرانسA5=
1/5
1/5
1/5
3
1
1/3
1/8
1/7
1/5
آموزش کارکنان به تشویق مشتریها به استفاده از خدماتA6=
1/4
1/3
1/4
2
3
1
1/4
1/5
1/4
تبلیغات در رادیوA7=
1
1
1
7
8
4
1
1
1
تبلیغات در بیلبوردA8=
1/2
1/2
1/2
6
7
5
1
1
1/2
تبلیغات در اینترنتA9=
1/3
1/2
1/2
5
5
4
1
2
1
C.R=
0.689655172

جدول ۴- ۴۱-مقایسات زوجی گزینه ها ۵
میزان ماندگاری در ذهن
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A1= تبلیغات تلویزیونی
۱
۴
۵
۳
۲
۴
۵
۷
۸
تبلیغات در روزنامه و مجلاتA2=
1/4
1
1
1/2
1/3
2
1/4
1/3
1
پخش کردن بروشور و خبر نامهA3=
1/5
1
1
1/2
1/4
1
1/3
1/2
1/2
کارت هدیه یا تخفیفات ویژهA4=
1/3
2
2
1
2
3
2
4
7
برگزاری همایش و کنفرانسA5=
1/2
3
4
1/2
1
3
1/2
4
6
آموزش کارکنان به تشویق مشتریها به استفاده از خدماتA6=
1/4
1/2
1
1/3
1/3
1
1/3
1/2
1/2
تبلیغات در رادیوA7=
1/5
4
3
1/2
2
3
1
5
6
تبلیغات در بیلبوردA8=
1/7
3
2
1/4
1/4
2
1/5
1
5
تبلیغات در اینترنتA9=
1/8
1
2
1/7
1/6
2
1/6
1/5
1
C.R=
0.098522167

جذب آنی مخاطب
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A1= تبلیغات تلویزیونی
۱
۴
۲
۳
۵
۷
۲
۳
۲
تبلیغات در روزنامه و مجلاتA2=
1/4
1
1
2
2
5
1/3
1/2
1/3
پخش کردن بروشور و خبر نامهA3=
1/2
1
1
2
3
6
1/4
1/2
1/3
کارت هدیه یا تخفیفات ویژهA4=
1/3
1/2
1/2
1
1/2
1/4
1/6
1/4
1/5
برگزاری همایش و کنفرانسA5=
1/5
1/2
1/3
2
1
3
1/5
1/4
1/3
آموزش کارکنان به تشویق مشتریها به استفاده از خدماتA6=
1/7
1/5
1/6
4
1/3
1
1/4
1/5
1/4
تبلیغات در رادیوA7=
1/2
3
4
6
5
4
1
3
2
تبلیغات در بیلبوردA8=
1/3
2
2
4
4
5
1/3
1
1/2
تبلیغات در اینترنتA9=
1/2
3
3
5
3
4
1/2
2
1
C.R=
0.229885057
جدول ۴- ۴۲-مقایسات زوجی گزینه ها ۶
ایجادانگیزه برای استفاده از خدمات
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A1= تبلیغات تلویزیونی
۱
۲
۴
۱
۲
۸
۲
۳
۲
تبلیغات در روزنامه و مجلاتA2=
1/2
1
2
1/5
1/4
5
1/2
1
2
پخش کردن بروشور و خبر نامهA3=
1/4
1/2
1
1/4
1/6
2
1/5
1/3
1/2
کارت هدیه یا تخفیفات ویژهA4=
1
5
4
1
3
7
3
5
5
برگزاری همایش و کنفرانسA5=
1/2
4
6
1/3
1
6
1/3
2
3
آموزش کارکنان به تشویق مشتریها به استفاده از خدماتA6=
1/8
1/5
1/2
1/7
1/6
1
1/6
1/5
1/5
تبلیغات در رادیوA7=
1/2
2
5
1/3
3
6
1
5
6
تبلیغات در بیلبوردA8=
1/3
1
3
1/5
1/2
5
1/5
1
1
تبلیغات در اینترنتA9=
1/2
1/2
2<br
/>1/5
1/3
5
1/6
1
1
C.R=
0.229885057
جدول ۴- ۴۳-مقایات زوجی گزینه ها ۷

جدول ۴- ۴۴-مقایسات زوجی گزینه ها ۸
حداقل بودجه مورد نیاز
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A1= تبلیغات تلویزیونی
۱
۱/۳
۱/۷
۱/۳
۱/۳
۱/۹
۱/۵
۱/۳
۱/۷
تبلیغات در روزنامه و مجلاتA2=
3
1
1/3
1
3
1/3
1/2
1
1/4
پخش کردن بروشور و خبر نامهA3=
7
3
1
2
6
2
4
4
3
کارت هدیه یا تخفیفات ویژهA4=
3
1
1/2
1
1/3
1/7
1
1
1/3
برگزاری همایش و کنفرانسA5=
3
1/3
1/6
3
1
1/8
1/3
1/2
1/5
آموزش کارکنان به تشویق مشتریها به استفاده از خدماتA6=
9
3
1/2
7
8
1
6
7
5
تبلیغات در رادیوA7=
5
2
1/4
1
3
1/6
1
1/2
1/4
تبلیغات در بیلبوردA8=
3
1
1/4
1
2
1/7
2
1
1/5
تبلیغات در اینترنتA9=
7
4
1/3
3
5
1/5
4
5
1
C.R=
0.096707396

جدول ۴- ۴۵-مقایسات زوجی گزینه ها ۹
حداقل امکانات مورد نیاز
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A1= تبلیغات تلویزیونی
۱
۱/۵
۱/۵
۱/۳
۱/۲
۱/۵
۱/۳
۱/۸
۱/۵
تبلیغات در روزنامه و مجلاتA2=
5
1
2
4
3
9
3
2
1
پخش کردن بروشور و خبر نامهA3=
5
1/2
1
1/2
3
2
3
1/2
1/2
کارت هدیه یا تخفیفات ویژهA4=
3
1/4
2
1
1/2
1/2
1
1/2
1/2
برگزاری همایش و کنفرانسA5=
2
1/3
1/3
2
1
1/2
1/3
1/5
1/3
آموزش کارکنان به تشویق مشتریها به استفاده از خدماتA6=
5
1/9
1/2
2
2
1
1/2
1/3
1/5
تبلیغات در رادیوA7=
3
1/3
1/3
1
3
2
1
1
1/2
تبلیغات در بیلبوردA8=
8
1/2
2
2
5
3
1
1
3
تبلیغات در اینترنتA9=
5
1
2
2
3
5
2
1/3
1
C.R=
0.094606719

جدول ۴- ۴۶-مقایسات زوجی گزینه ها ۱۰
تناسب با اهداف فروش
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A1= تبلیغات تلویزیونی
۱
۷
۷
۲
۲
۱/۲
۲
۱
۲
تبلیغات در روزنامه و مجلاتA2=
1/7
1
2
1/2
1/3
1/7
1
1/2
1/2
پخش کردن بروشور و خبر نامهA3=
1/7
1/2
1
1/3
1/3
1/5
1/3
1/3
1/2
کارت هدیه یا تخفیفات ویژهA4=
1/2
2
3
1
1/2
1/2
3
1
3
برگزاری همایش و کنفرانسA5=
1/2
3
3
2
1
1
3
1/2
3
آموزش کارکنان به تشویق مشتریها به استفاده از خدماتA6=
2
7
5
2
1
1
1
2
2
تبلیغات در رادیوA7=
1/2
1
3
1/3
1/3
1/2
1
1/2
1
تبلیغات در بیلبوردA8=
1
2
3
1
1
1/2
2
1
1
تبلیغات در اینترنتA9=
1/2
2
2
1/3
1/3
1/2
1
1
1
C.R=
0.344827586

جدول ۴- ۴۷-مقایسات زوجی گزینه ها ۱۱
تناسب با اهداف برندینگ
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A1= تبلیغات تلویزیونی
۱
۵
۹
۳
۱
۳
۶
۱
۱
تبلیغات در روزنامه و مجلاتA2=
1/5
1
3
3
1
1/2
3
1/2
1
پخش کردن بروشور و خبر نامهA3=
1/9
1/3
1
1/5
1/3
1/2
1/3
1/5
1/5
کارت هدیه یا تخفیفات ویژهA4=
1/3
1/3
5
1
1/3
1/3
1/2
1/7
1/5
برگزاری همایش و کنفرانسA5=
1
1
3
3
1
1/3
3
1
1/3
آموزش کارکنان به تشویق مشتریها به استفاده از خدماتA6=
1/3
2
2
3
3
1
3
1/5
1/3
تبلیغات در رادیوA7=
1/6
1/3
3
2
1/3
1/3
1
1/5
1/5
تبلیغات در بیلبوردA8=
1
2
5
7
1
5
5
1
1/2
تبلیغات در اینترنتA9=
1
1
5
5
3
3
5
2
1
C.R=
0.097354346

تناسب با زمان اجرا با بازه زمانی اهداف
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A1= تبلیغات تلویزیونی
۱
۳
۷
۷
۶
۲
۱
۳
۵
تبلیغات در روزنامه و مجلاتA2=
1/3
1
2
2
5
1/3
1/4
2
1
پخش کردن بروشور و خبر نامهA3=
1/7
1/2
1
3
2
1/9
1/7
1/2
1/3
کارت هدیه یا تخفیفات ویژهA4=
1/7
1/2
1/3
1
1/2
1/5
1/2
1/2
2
برگزاری همایش و کنفرانسA5=
1/6
1/5
1/2
2
1
1/9
1/5
1/3
1/5
آموزش کارکنان به تشویق مشتریها به استفاده از خدماتA6=
1/2
3
9
5
9
1
3
5
3
تبلیغات در رادیوA7=
1
4
7
2
5
1/3
1
3
4
تبلیغات در بیلبوردA8=
1/3
1/2
2
2
3
1/5
1/3
1
1
تبلیغات در اینترنتA9=
1/5
1
3
1/2
5
1/3
1/4
1
1
C.R=
0.091723229
جدول ۴- ۴۸-مقایسات زوجی گزینه ها ۱۲

جدول ۴- ۴۹-مقایسات زوجی گزینه ها ۱۳

منحنی عمر
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A1= تبلیغات تلویزیونی
۱
۷
۹
۷
۵
۵
۵
۳
۵
تبلیغات در روزنامه و مجلاتA2=
1/7
1
5
5
3
1
1
1/5
1/3
پخش کردن بروشور و خبر نامهA3=
1/9
1/5
1
1/3
1/5
1/7
1/5
1/7
1/5
کارت هدیه یا تخفیفات ویژهA4=
1/7
1/5
3
1
1/3
1/5
1/3
1/5
1/3
برگزاری همایش و کنفرانسA5=
1/5
1/3
5
3
1
1/3
1
1/5
1/3
آموزش کارکنان به تشویق مشتریها به استفاده از خدماتA6=
1/5
1
7
5
3
1
1
1/5
1/3
تبلیغات در رادیوA7=
1/5
1
5
3
1
1
1
1/3
1/3
تبلیغات در بیلبوردA8=
1/3
5
7
5
5
5
3
1
5
تبلیغات در اینترنتA9=
1/5
3
5
3
3
3
3
1/5
1
C.R=
0.087151588

جدول ۴- ۵۰-مقا
یسات زوجی گزینه ها ۱۴
میزان اطلاعاتی که در مورد خدمات نیاز به ارائه است
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A1= تبلیغات تلویزیونی
۱
۲
۳
۷
۱/۳
۱/۵
۳
۵
۲
تبلیغات در روزنامه و مجلاتA2=
1/2
1
1/2
7
1/7
1/9
3
3
2
پخش کردن بروشور و خبر نامهA3=
1/3
2
1
7
1/5
1/5
5
5
2
کارت هدیه یا تخفیفات ویژهA4=
1/7
1/7
1/7
1
1/9
1/7
1/3
1/3
1/5
برگزاری همایش و کنفرانسA5=
3
7
5
9
1
1/5
5
7
5
آموزش کارکنان به تشویق مشتریها به استفاده از خدماتA6=
5
9
5
5
5
1
7
7
5
تبلیغات در رادیوA7=
1/3
1/3
1/5
3
1/5
1/7
1
3
1/3
تبلیغات در بیلبوردA8=
1/5
1/3
1/5
3
1/7
1/7
1/3
1
1/3
تبلیغات در اینترنتA9=
1/2
1/2
1/2
5
1/5
1/5
3
3
1
C.R=
0.097430148

جدول ۴- ۵۱-مقایسات زوجی گزینه ها ۱۵
فرصت ها و تهدیدهات محیط خارجی
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A1= تبلیغات تلویزیونی
۱
۲
۳
۹
۲
۳
۲
۲
۳
تبلیغات در روزنامه و مجلاتA2=
1/2
1
1
1
3
1
1
1
1
پخش کردن بروشور و خبر نامهA3=
1/3
1
1
1
1/3
1
1
1
1
کارت هدیه یا تخفیفات ویژهA4=
1/9
1
1
1
1/7
1
1
1
1
برگزاری همایش و کنفرانسA5=
1/2
1/3
3
7
1
1
1/3
1/2
1/2
آموزش کارکنان به تشویق مشتریها به استفاده از خدماتA6=
1/3
1
1
1
1
1
1
1
1
تبلیغات در رادیوA7=
1/2
1
1
1
3
1
1
1
1
تبلیغات در بیلبوردA8=
1/2
1
1
1
2
1
1
1
1
تبلیغات در اینترنتA9=
1/3
1
1
1
2
1
1
1
1
C.R=
0.095267942

جدول ۴- ۵۲-مقایسات زوجی گزینه ها ۱۶
مهارت لازم در زمینه بازاریابی
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A1= تبلیغات تلویزیونی
۱
۳
۸
۵
۲
۱/۵
۵
۵
۱/۲
تبلیغات در روزنامه و مجلاتA2=
1/3
1
3
5
1/3
1/7
1
1
1/3
پخش کردن بروشور و خبر نامهA3=
1/8
1/3
1
1/3
1/9
1/9
1
1/3
1/9
کارت هدیه یا تخفیفات ویژهA4=
1/5
1/5
3
1
1/5
1/7
3
3
1/5
برگزاری همایش و کنفرانسA5=
1/2
3
9
5
1
1/3
5
3
3
آموزش کارکنان به تشویق مشتریها به استفاده از خدماتA6=
5
7
9
7
3
1
9
7
3
تبلیغات در رادیوA7=
1/5
1
1
1/3
1/5
1/9
1
1/3
1/5
تبلیغات در بیلبوردA8=
1/5
1
3
1/3
1/3
1/7
3
1
1/3
تبلیغات در اینترنتA9=
2
3
9
5
1/3
1/3
5
3
1
C.R=
0.095149772

جدول ۴- ۵۳-مقایسات زوجی گزینه ها ۱۷
افزایش میزان شهرت بانک
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A1= تبلیغات تلویزیونی
۱
۶
۹
۶
۵
۳
۷
۵
۳
تبلیغات در روزنامه و مجلاتA2=
1/6
1
4
2
1/3
1/5
3
1/5
1/5
پخش کردن بروشور و خبر نامهA3=
1/9
1/4
1
1/5
1/3
1/5
1
1/3
1/7
کارت هدیه یا تخفیفات ویژهA4=
1/5
1/2
5
1
1/3
1/4
3
1/3
1/2
برگزاری همایش و کنفرانسA5=
1/5
3
3
3
1
1/5
3
1/5
1/3
آموزش کارکنان به تشویق مشتریها به استفاده از خدماتA6=
1/3
5
5
4
5
1
5
3
3
تبلیغات در رادیوA7=
1/7
1/3
1
1/3
1/3
1/5
1
1/5
1/5
تبلیغات در بیلبوردA8=
1/5
5
3
3
5
1/3
5
1
1
تبلیغات در اینترنتA9=
1/3
5
7
2
3
1/3
5
1
1
C.R=
0.093568469

جدول ۴- ۵۴-مقایسات زوجی گزینه ها ۱۸
شیوه های تبلیغاتی قبلی و میزان موفقیت آنها
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A1= تبلیغات تلویزیونی
۱
۷
۷
۱
۳
۵
۴
۲
۳
تبلیغات در روزنامه و مجلاتA2=
1/7
1
1
1/5
1/2
1/3
1/2
1/2
1/2
پخش کردن بروشور و خبر نامهA3=
1/7
1
1
1/9
1/5
1/9
1/7
1/3
1/5
کارت هدیه یا تخفیفات ویژهA4=
1
5
9
1
2
5
7
3
3
برگزاری همایش و کنفرانسA5=
1/3
2
5
1/2
1
3
2
4
2
آموزش کارکنان به تشویق مشتریها به استفاده از خدماتA6=
1/5
3
9
1/5
1/3
1
1/2
1/3
1/2
تبلیغات در رادیوA7=
1/4
2
7
1/7
1/2
2
1
3
2
تبلیغات در بیلبوردA8=
1/2
2
3
1/3
1/4
3
1/3
1
3
تبلیغات در اینترنتA9=
1/3
2
5
1/3
1/2
2
1/2
1/3
1
C.R=
0.096834443

جدول ۴- ۵۵-مقایسات زوجی گزینه ها ۱۹
سیاستهای تبلیغاتی]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *