فایل رایگان پایان نامه مدیریت : پیشگیری از جرم

نفوذ کند، می باید دقیقاً لباسی را بپوشد که باهنجارهای آن گروه توافق داشته باشد. می باید اتومبیلی را سوار شودکه با وضع آنان سازگار باشد و در نهایت می باید در منطقه ای زندگی کند که ازنظر آنان موردپذیرش است مثلاً اگر کسی می خواهد به عنوان مددکار اجتماعی دردهای مردمان بی چیز زاغه نشین را التیام بخشد، نمی تواند با اتومبیل لوکس و تجملی آخرین مدل و لباس ابریشمی تازه از بسته بندی خارجی، خارج شده مصرف ادکلن گران قیمتی که عطر آن درجامعه مفهوم اغنیا رامنتقل می کند؛ با زاغه نشینان ارتباط برقرارکند و مسلماً در اولین برخورد دفع می شود.
حرکات چهره
دربسیاری ازموارددریک ارتباط ساده بین دوانسان حرکات چهره ممکن است به عنوان یکی از بهترین مجاری یا کانالهای ارتباطی این اشخاص به حساب آید. می توان گفت تمام کسانی که به نحوی به ارتباطات وبه ویژه ارتباطات غیر کلامی پرداخته اند به حرکات چهره های ویژه ای داده واز آن به عنوان یکی از ارکان عمده پیامهای غیر کلامی نام برده اند (مارک ناپ در یکی از نوشته های اولیه خود چنین می نویسد :چهره در فراگرد ارتباطی میان اشخاص به گونه ای بالقوه ازتوان ارتباطی بالایی برخوردار است .چهره اولین جایگاه نشان دهنده وضعیت عاطفی افراد است که تاثیر شگرفی بر نگرشهای میان فردی می گذارد. چهره ،تامین کننده بازخوردهای غیر کلامی دیگران است .برخی می گویند که پس ازسخن وسخنوری مهمترین منبع اطلاعات برای ایجاد ارتباطات مناسب چهره است)
باتوجه به این دلایل ونیز به خاطرقابل لمس بودن ومشهودبودن آن،ماتوجه ویژه ای به چهره افرادداشته وسعی می کنیم دریابیم که درچهره آنهاچه چیزهای معنی داری رامی توان یافت .نویسنده دیگری که دردهه1970درعرصه ارتباطات وروانشناسی ازاشتهارنسبی برخوردار بوده است چنین می نگارد 🙁 بیان حالات عاطفی از طریق حرکات چهره بسیاراستثنایی است … و از این رومی توان گفت این حالات به سمت هدفهای ارتباطی تمایل دارند. ( فرهنگی،1389: 291)
به گونه ای که (اکمن)، (فرایسن) و(الس ورث) در نوشته های خویش اشاره کرده اند، هرچند برای بیان حالات وحرکات چهره، تعداد محدودی عبارات وکلمات مانند :لبخند، اخم، چین به پیشانی آوردن وچشمک زدن وجوددارند. عضلات چهره انسان به اندازه کافی پیچیده ودارای قدرت می باشند که بیش از هزارحالت خاص را ترسیم کنند. عمل این عضلات بسیارسریع ودرلحظات پیوسته به یکدیگر نشان داده می شوند. گاه می توان گفت بیش از هزارحالت رااین عضلات به طور متواتردریک ساعت به نمایش می گذارند .برخی از انسانها کم وبیش به این عضلات تسلط دارند اماّ اکثرقریب به اتفاق انسانهاچنین تسلطی رابراین عضلات نداشته وعضلات خود ،براثرطبیعت خویش وبه گونه ای غریزی کار خودراانجام می دهند .این عضلات درحالات عاطفی خاص به گونه ای متمایزعمل می کنندوازاین رومی توان بانگاه کردن به چهره اشخاص وباکشف رمزیارمزخوانی صحیح ازروی آن پیامها به مکنونات قلبی اشخاص پی برد ودریافت که درآن لحظه خاص در درون آنها چه می گذرد گفتیم که چهرها کمتر دروغ می گویند ومامی توانیم بانگاه کردن درست به آنها راز و رمزنهفته دردرون صاحب چهره رادریابیم ودر این مورد اگر از تجربه کافی برخوردارباشیم ،کمتراشتباه می کنیم .فقط عده معدودی توانایی دارند که عضلات چهره ای خود را کاملاً به کنترل درونی خویش در آورندودرون وبیرون خود رامتمایزازیکدیگر به مانشان دهند.
باتوجه به نکات ذکرشده باید گفت چهره وحرکات مستتر در آن، در ارتباطات میان اشخاص از اهمیت نسبی بالایی برخودار است و به آسانی نمی توان از آن گذشت.پس چهره یکی از عمده ترین مجاری (کانالهای) پیام رسانی به دیگران است وحجم عظیمی از اطلاعات ازطریق آن به دیگری قابل انتقال می باشد .به ویژه بایددرنظر داشت که این حجم عظیم اطلاعات درزمان نسبتاً کوتاه ومحدودی انتقال داده می شود، در یک نگاه و با حرکتی ازسوی دیگراین نکته حایز اهمیت است که نوع اطلاعاتی که ازطریق حرکات چهره منتقل می شوند،گاه منحصر به فرد وباهیچ وسیله وکانال دیگری قابل انتقال نیست .
از سوی دیگر در ادبیات ونوشته های مربوط به ارتباطات غیر کلامی نکته ای موردتوجه است که تاچه اندازه این رمزها وپیامها آموختنی وچه میزان از آنهامبتنی بر غریزه است. بخشی از رفتارهای غیر کلامی ،به ویژه آن دسته که به حرکات وحالات چهره مرتبط می شوند غیر ارادی وکاملاً مبتنی بر غریزه اند ترس پدیده ای است جهان شمول برای همه انسانها وآنها در هر فرهنگ ووضعیت در مقابل آن پیامهایی را به دیگران منتقل می کنند ومی توان گفت در همه جایکسان است .امّاباوجوداین بخشی از آموزشهای فرهنگی در طول زمان جای خود رادراین مقوله باز می کنند واین است که در فرهنگهای مختلف در مقابل این دسته از عواطف متمایز ویاتاحدودی متفاوت از هم رفتار می شود.هر چه که باشد چه غریزی وچه آموختنی مطالعه علم ارتباطات به ویژه غیرکلامی ،به ما این توانایی را می دهد که عواطف وغرایز بشر راشناخته وبر حسب طبیعت آنهاباانسانها برخوردکنیم وآنچه در درون آنها می گذرد،دریابیم ویاآموختن رفتارهای پذیرفتنی انسانهای دیگر ،در مقابل آنهاظاهر شده بهتر به آنها دسترسی پیدا کنیم.( فرهنگی، 1389: 292)
2-3-4-5- تعاملات و ارتباطات برون سازمانی کلانتری ها
از مهمترین عواملی که در سرنوشت مامورین کلانتری، ارزش و اهمیت اساسی دارد و آنان را در رسیدن به اهداف یاری می کند، چگونگی ارتباط آنها با افراد و سازمانهایی است که با آنها سر و کار دارند؛ همچنین با افکار عمومی جامعه های است که در آن فعالیت می کنند. هر قدر این ارتباط، پیوسته و مفید باشد به همان اندازه آن فرد، ، سازمان و… در رسیدن به اهداف خود موفق خواهند بود.
دستگاه قضایی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همزمان با استقرار و ثبات انقلاب شکوهمند امام و امت در کشور اسلامی عهده‌دار یکی از خطیرترین مسئولیت‌های ناشی از احیای حکومت اسلامی گردیده است.
دستگاه قضایی به رغم وجود شرایط بحرانی و آشوب زده ناشی از توطئه‌های داخلی و خارجی توانست با تکیه بر آموزه‌ها و احکام شرع مقدس و لحاظ کردن مقتضیات زمانی و مکانی یک نظام قضایی مترقی و پویا را پی‌ریزی کند که این ساختار با خون شهدای گرانقدری نظیر آیت الله بهشتی نضج گرفته و طی دهه اخیر مدیریت رئیس قوه قضاییه وارد مرحله توسعه شد. ‌
در حال حاضر مجموعه قضایی کشور در کلیت خود و نیز در تمامی اجزا و فروعات در هر 2 حوزه شکلی و ماهوی حرکتی رو به جلو و پرشتاب دارد. ‌
از لحاظ اجتماعی به دلیل قرار گرفتن استان کرمانشاه در کانون اختلاط قومیت‌های مختلف لر، کرد و فارس که منشأ عدم تجانس فرهنگی است و نیز مهاجرت سهل‌الوصول از استان‌های همجوار و تشدید پدیده نابهنجار حاشیه‌نشینی و نیز قرارگرفتن این استان در مسیر ترانزیت کالای قاچاق و موادمخدر، بستر تکثر و تنوع و رفتارهای بزهکارانه به صورت بالقوه است.
مجموعه قضایی با رویکرد پیشگیرانه که از سیاست‌های راهبردی رئیس‌قوه‌قضاییه است و نیز اقدامات بی‌وقفه و بدون اغماض دادسراهای تابعه و ضابطان قضایی، موفق به ایجاد امنیتی مطلوب و شایسته در استان شده است.
در این استان با آغاز مدیریت رئیس قوه قضاییه و اشاعه ادبیات نوین قضایی مبتنی بر تلفیق فقه پویای اسلامی و دانش روز حقوقی و قضایی با مؤلفه‌های بنیادینی نظیر قضازدایی، کیفرزدایی، حبس‌زدایی، بهداشت قضایی، دفاع از حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع و حفظ ارزش‌ها و کرامات انسانی، مشارکت عمومی در امر قضا از طریق بسط نهادهای شبه قضایی، رفع اطاله دادر.سی و اتوماسیون قضایی محقق شده ‌است. ‌
از اقدامات و تعاملات بین سازمانها، کلانتریها و واحد های قضایی در کرمانشاه می توان به سـامـان‌دهی فعالیت مشاوران املاک و خودرو، برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارمندان و مدیران دولتی، تهیه و پخش برنامه‌های آموزشی از رسانه‌های گـروهی، مطبوعات و صداوسیما با هـدف آشـنـایـی افکار عمومی با مفاهیم حـقـوقـی و تـذکـر درخـصـوص آثـار تـبـعـات سوءبزهکاری و شناسنامه‌دار کردن افراد شرور و بدسابقه جهت کنترل مستمر و ضابطه‌مند آنها می توان اشاره نمود. ‌
درخصوص طرح سامان‌دهی و ارتقای کیفی شوراهای حل اختلاف، توسعه مشارکت افراد متدین در زمینه داوری و حل اختلاف با هدف کاهش مراجعات عمومی به محاکم قضایی انجام شده است.
یکی از پارامترهای اصلی در امکان تحقق طرح‌های مختلف را ‌ایجاد تعامل سازنده با مجموعه‌ها و مراجع مرتبط است و کلانتری های کرمانشاه سیاست‌تعامل مطلوب با دیگر مجموعه‌ها را در حوزه کاری خود تعریف و اجرا کرده است، که تعامل مثبت و مؤثر با دستگاه‌های اجرایی حاصل این مهم می باشد. همچنین بــرگــزاری نشست‌های مشترک روسای کلانتری ها با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بررسی مسائل تقنینی و مرتبط با قوه‌مقننه، تعامل مفید و مطلوب با ضابطان قضایی از طریق برگزاری نشست‌های مستمر و مشترک و همایش‌های استانی با مسئولان انتظامی و برگزاری دوره‌های آموزشی ضابطان و نیروی انتظامی از دیگر اقدامات این تعاملات می باشد.
2-3-4-6-ویژگی‌های تعاملات و ارتباطات برون سازمانی
همانگونه که در رهنمودهای سازمان ملل متحد مورد تاکید قرار گرفته است، یکی از اصول کلیدی پیشگیری از جرم استفاده از ر اهبردهایی است که بر مبنای ایجاد همکاری و مشارکت بین موسسات دولتی و وزارتخانه ها، سازمان های عمومی و غیردولتی، بخش بازرگانی و جامعه مدنی است . پلیس می تواند با ارائه اطلاعات در دو زمینه به برقراری مشارکت های پیشگیری از جرم کمک کند : ارائه دسترسی به آمار جرم و اطلاع رسانی
در مورد برنامه های موفق پیشگیری از جرم توسط ادارات پلیس.
پیشگیری از جرم مستلزم ارائه اطلاعات دقیق جمع آوری شده در مراحل مختلف فرایند پیشگیری از جرم (آسیب شناسی، تهیه و اجرای طرح پیشگیری از جرم، نظارت و ارزیابی) است. به ویژه پلیس می تواند دسترسی به اطلاعات آماری در مورد جرم و گرایش های مجرمانه را برای اعضای محلی دخیل در آسیب شناسی علل جرم ارائه دهد .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این کمک بسیار مهمی به ایجاد تصویری قوی از وضعیت منطقه کرده و تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری را اصلاح و به هدف گیری منابع جرم کمک می کند. به عنوان مثال، همواره میان پلیس و دادسرا بحث هایی در مورد مدیریت پیشگیری و موازی کاری و … وجود داشته است. قانون اساسی در بند 5 اصل 156 قوه قضائیه را مسئول مدیریت پیشگیری از جرم قرار داده است. با این حال به دلیل تأثیر پلیس و مواجهه بیشتر پلیس در عرصه های پیش از شکل گیری جرم و تعامل مستقیم با آماج های گوناگون جرم طبیعی است که نمی توان نقش پلیس را نادیده انگاشت یا کمرنگ فرض کرد.
با وجود آنکه به موجب بند 5 اصل 156 قانون اساسی، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان از وظایف قوه قضائیه است، اما به نظر می رسد انجام چنین وظیفه ای صرفاً از عهده یک قوه بر نیامده و نیازمند همکاری و تعامل با قوای دیگر نیز هست. کارنامه نهادهای متولی امر پیشگیری که در قوانین تقنینی یا فروتقنینی پراکنده، همچون قانون نیروی انتظامی یا لایحه تأسیس سازمان بهزیستی این مهم به نوعی بدان ها واگذار شده گویای این مطلب است. بدین سان، پیشگیری از جرم در معنای خاص آن که شامل اقدامات کنشی غیرقهرآمیز است، امری فراقوه ای است که مشارکت تمامی نهاد های دولتی و جامعوی را می طلبد (جوانمرد، 1388،164).
پس از پذیرش این حقیقت که پلیس و دادسرا دو نهاد رسمی تأثیرگذار در پیشگیری به حساب می آیند، تعامل میان این دو باید به درستی مدیریت شود و آسیب ها و راهکارهای مناسب برای برقراری تعامل مناسب میان این دو نهاد بررسی شود. برای سایر سازمانها نیز به همین منوال باید روابط را بررسی و از نقاط قوت آنها در زمینه پیشگیری از جرم کمک گرفت.
2-3-4-7-پیامدهای ارتباطات برون سازمانی
همه‌ انواع سازمان‌ها بخصوص نیروی انتظامی وکلانتری ها ممکن است به‌عنوان مجموعه‌ای از تشکل‌های هدف‌دار در نظر گرفته شوند؛ که افراد در آن‌ها به‌دلایل متعددی با یکدیگر ارتباط دارند، اما انگیزه‌ اصلی مشارکت، این است که اهداف سازمانی و شخصی به‌واسطه عملکرد جداگانه افراد به‌آسانی قابل حصول نیستند؛ اما می‌توان به‌وسیله عملکرد گروهی به آنها جامه‌ی عمل پوشاند؛ بنابراین ارتباط در سازمان‌ها می‌تواند عامل دست‌یابی به اهداف سازمانی به‌شمار رود و در واقع به‌ واسطه این فرایند اساسی است که مبادله اطلاعات در سازمان صورت گرفته و سازمان توانمندی لازم برای بهره‌گیری از اطلاعات و تحقق اهداف خود را می‌یابد.
ارتباط مؤثر در یک سازمان موجب بالا رفتن تراز بهره‌وری، رضامندی کارکنان، بالا رفتن انگیزه‌ی کار مفید و کاهش تضادهای ناشی از فقدان نظام ارتباطی، خواهد شد. ارتباط اجتناب ناپذیر است:
در جهان امروز گریزی از ارتباط نیست. ارتباط بین افراد وابستگی ایجاد می کندوافراد دراثر آن همدیگر رابرای رسیدن به هدف تحت تاثیر قرار می دهند.
ایجاد ارتباط برای انسان امری اساسی وحیاتی است.ارتباط امریست اساسی زیرا کلیه اجتماعات بشری اعم از ابتدایی ومتمدن بر توانایی افراد در انتقال مقاصد،آرزوها،احساسات،معلومات،و تجارب خویش به یکدگر بنا و برقرار گشته اند از طرف دیگر ارتباط امری است حیاتی زیرا تنها به وسیله برقراری ارتباط انسان می تواند در صدد رفع نیازمندهای خویش بر آمده وبه حیات خود ادامه دهد (بولتون ، 1386: 23)
به قول کارل یاسپرس «عالی ترین دستاورد انسان در دنیا ارتباط شخصیت باشخصیت است » لیکن بسیاری از ارتباطات موثر نیست وانسانهای معمولی قادر به برقراری یک ارتباط مطلوب وموثر نیستند یکی از جنبه های طنز آمیز تمدن نوین آنست که اگرچه توسعه ابزارهای مکانیکی از آخرین مرزهای دست یافتنی تخیل نیز گذشته است،اما اغلب مردمبرقراری ارتباط رویارویی را کاری دشوار می یابنددرعصر فناوری ما می توانیم به ماه پیام بفرستیم وفضاپیماهای پژوهشی را بر سطح مریخ بکشانیم اما برقراری رابطه با کسانی که دوستشان داریم را دشوار می یاشد (بولتون، 1386: 24)
2-3-4-8- عوامل مزاحم ارتباطی
برخی نظریه پردازان عوامل مزاحم ارتباطی را به دو دسته تقسیم کرده اند:
1-عوامل بیرونی: مثل آلودگی صوتی ،گرما وسرما.

2-عوامل درونی :مثل قضاوت عجولانه وپیش داوری تحمیل مطالب،خودرایی ونظایراینهایکی دیگر از عوامل مزاحم در ایجاد ارتباط این است که دو طرفی که این ارتباط برقرار می کنند،احساس کنند که طرف مقابل دیدگاهاونظرات اوراقبول ندارندکه این ارتباط به بنبست می رسد لذا برای این که مابه این بن بست نرسیم باید گاهی اوقات هنگام ارتباط از طرف مقابل حمایت نموده .
موانع ارتباطی، به طور معمول به آنچه که باعث کاهش، اختلال یا بی اثر کردن

]]>