فایل رایگان پایان نامه مدیریت : تعاملات اجتماعی

حتی برای یک بار شما که خود تغییرپذیرید ودیگرشمای فعلی نیستید ورودخانه که خود در گذر است ودیگررودخانه فعلی نیست نمی توانیدازرودخانه ای موردنظر است عبور کنید. این مفهوم بیان کننده تغییر مداوم است.

برای تجزیه وتحلیل یک فراگرد، لازم است که آن رامتوقف کردواجزاء کوچک تر تجزیه کرد، درحالی که یک فراگرد، همان طور اشاره شد در گذر است و توقفی برآن متصور نیست و این مشکل اساسی در تجزیه وتحلیل یک فراگردوجود دارد .برای تجزیه وتحلیل یک فراگردتنهاراهی که وجوددارداین است که اول رابطه بین اجزای آن رامشخص کرده، سپس تاثیر وتاثر متقابل آنهادرنظر گرفته شود. اغلب تصور ما ازجهان آنچه در اوست، این است که ساکن است و هنگامی فعال می شود که در محرکی آن را به حرکت درآورد. از این رو، تحرک و عمل فراگردی عموماً کمتر در نگرش ما نسبت به جهان در نظر گرفته می شود و این خود باعث آن می شود که وقتی ما در مورد یک مفهوم فراگردی می اندیشیم، می باید مفاهیم و اصطلاحات ساکن را به کار گیریم. نتیجه روشن این نگرش آن است که در هنگام بررسی یک فراگرد، اندکی درنگ فراگرد را از حالی به حال دیگر متحول کرده دوکار بررسی را بسیار دشوار وحتی غیر ممکن می سازد.
این اعتقاد فراگردی بودن ارتباطات آن رابه گونه ای طرح می کند که ارتباط غیر قابل برگشت ویک شرایط ارتباطی تکرار ناپذیراست.همواره یک پدیده ارتباطی از شرایط حاکم بر خودبرمی خیزدوبرپدیده ارتباطی بعدی تاثیر گذارد. در این راستا، برخی از صاحب نظران ارتباطات، ارتباطات را پدیده ای تکاملی می دانند که به گونه فراگردی از افراد و نظام اجتماعی که درآن زیست می کنند، نشات گرفته وخود به نوبه خود بر آنها تاثیر می گذارد ازاین طریق این جریان یا فراگرد، انسان ها و نظام های اجتماعی تکامل می یابند، تغییر می پذیرند، خود را با شرایط منطبق می کنند، جایگزین می وند، رشد می کنند، با کهنگی ازمیدان به درمی روند و نهایتاً خاموش می شوند. (فرهنگی ، 1389 :20 )
2-3-3-6- تعریف ارتباطات بین‌سازمانی
در اینجا منظور از ارتباطات بین سازمانی (که گاه با مفاهیم دیگری مانند «همکاری برون سازمانی»، «هماهنگی برون سازمانی»، «روابط برون سازمانی»، «تعامل برون سازمانی» و «مشارکت برون سازمانی» یکی انگاشته می شود (آقاجانی، 1388)، ارتباطاتی است که معطوف به امور عملیاتی و وظایف به اصطلاح «صفی» نیروی انتظامی است. ارتباطات برون سازمانی به این امر توجه دارد که چه سازمانی با سازمان دیگر ارتباط دارد، در چه مورد ارتباط دارد (محتوای پیام)، از چه طریق (یا از چه کانال یا مجرایی)، به چه میزان و در چه سطحی (فرد، دو نفر، گروه، سازمان) با یکدیگر ارتباط دارند. یکی از دسته بندی های مهم و پذیرفته شده ارتباطات برون سازمانی، تقسیم آن به دو گونه رسمی و غیررسمی است. در حالی که ارتباط غیر رسمی، نانوشته است و در تمام سطوح سازمان وجود دارد؛ ارتباطات بین سازمانی رسمی در چارچوب اختیارات، تکالیف، سلسله مراتب سازماندهی و ساختار اداری بوده، مبتنی بر اساسنامه، آئین‌نامه‌ها، و قوانین و مقررات سازمان هاست (یوسفی، 1376: 64). یکی از شیوه های برقراری ارتباطات رسمی، به طور سنتی مکاتبات و نامه های اداری و به طور مدرن و مجازی، از کانال هایی مانند نمابر، ایمیل، اینترنت یا اینترانت و غیره است.
ارتباطات غیر رسمی یا بین شخصی اساسا مبتنی بر گفت و گو متقابل، تعاملات چند سویه، تشکیل جلسات و محافل دوستانه و از این قبیل است.
ماخذ: تلخیص و اقتباس از ویگاند، 1974
مطالعه «تعامل بین‌سازمانی» از این بابت که سازمان‌ها هرگز به تنهایی عمل نمی‌کنند و همیشه در ارتباط متقابل با یکدیگرند و از آنجا که ارتباطات برون سازمانی نخستین وظیفه مدیریت برنامه‌ریزی قلمداد شده (هامیلتون، 1375: 25) و امروزه ارتباطات بین سازمانی جزو مهمترین ابزار مدیریت به ویژه در محیطهای پیچیده و آشفته است (هال، 1384: 279؛ زبردست، 2006)، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می باشد.
ارتباطات به باور بارنارد (1983)، قلب سازمان، در نزد کتز و کان (1978) روح و اساس سازمان، و به اعتقاد استینج کامب (1990)، کانون و مرکز سازمان ها، تداوم بخش آن، و بالاخره به زعم موهان (1993)، داروی همه دردهای سازمان ها نیز هست (هال، 1384: 278 و 281).
یافته های «ترومن» نشان داد که ارتباطات برون سازمانی قابلیت های ارزشمندی مانند شیوه های انتشار سریع اطلاعات، نوآوری های سریع و افزایش رقابت ها برای سازمان های دخیل در ارتباط بوجود می آورد (ترومن، 1996؛ راب و میلوارد، 2003). تحقیقات جدیدتر در این باره به این سو گرایش دارند که ارتباطات برون سازمانی فرآیندی دینامیک است که در حل بسیاری از مشکلات اجتماعی از بهداشت و سلامت گرفته تا کاهش جرایم، و ارتقاء امنیت به سازمان ها کمک می کند.
2-3-3-7- دسته بندی های ارتباطات برون سازمانی
بر اساس پرسش فوق نه فقط رویکرد متنوعی درون رویکرد نهادی خلق شد، که دسته بندی های مختلفی با توجه به ارتباط و تعامل میان و نهادها و سازمان های رسمی و غیر رسمی (در زمینه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی) به وجود آمد. دسته بندی هایی بسته به متغیرهای مختلف (مانند ساختار، هدف، کارکردها، میزان رسمیت و غیره) متفاوت از یکدیگر بودند. برخی از این دسته بندی ها عبارت است از:
نخست، دسته بندی با تاکید بر رشته های دانشگاهی: دسته بندی ارتباطات و تعاملات برون سازمانی با تاکید بر رشته هایی مانند مدیریت، علوم اداری، روابط عمومی، جامعه شناسی، مردم شناسی، مهندسی و ارتباطات. هر یک از رشته های فوق نه تنها مدعی ارائه بحث ه ای نظری در خصوص امنیت اند، که پژوهش ها و طرح های مشترکی با یکدگر برای رسیدن به نتایج عملی به انجام رسانده اند. برای نمونه حوزه های جرم شناسی با جامعه شناسی، جرم شناسی با روان شناسی، ارتباطات و جامعه شناسی، جامعه شناسی با مدیریت و مهندسی اجتماعی با مهندسی از این قرار است. این تحقیقات خود باعث ظهور دسته بندی دومی، با توجه به گستره موضوعی گردید: مانند گستره اجتماعی امنیت، گستره روان شناسی و روان شناسی اجتماعی امنیت، گستره اقتصادی امنیت، گستره ارتباطی امنیت و گستره سیاسی امنیت.
دوم، دسته بندی با توجه به ساختار ارتباطی و تعاملی میان سازمان ها و نهادها: تعدادی از نظریه های مرتبط با ارتباطات برون سازمانی با توجه به ساختارهای سازمانی به وجود آمدند. برای نمونه ارتباطات برون سازمانی با توجه به ساختار رسمی، نیمه رسمی و غیر رسمی، ارتباطات برون سازمانی با توجه به میزان تشکل یافتگی(تشکل یافته، نیمه تشکل یافته و کمتر تشکل یافته)، ارتباطات برون سازمانی با توجه به ساختار باز، نیمه باز و بسته، ارتباطات برون سازمانی با توجه به ساختار ثابت (غیر قابل انعطاف)، متغیر (قابل انعطاف) و نیمه ثابت یا متغیر، ارتباطات برون سازمانی با توجه به ساختار پایدار و بادوام با ناپایدار.
سوم، دسته بندی هایی که با توجه به کانال های ارتباطی دسته بندی شده اند. در این خصوص نظریه های ارتباطات بین سازمان برای غلبه بر مشکلات با توجه به کانال های ارتباطی خود به سه گونه اساسی تقسیم می شوند (آقاجانی، 1388؛ دفت، 1380): الف) تعاملاتی که مبتنی بر استفاده از کانال های ارتباطی سنتی (نامه ها، پیک، گفت و گو، نشست های دوستانه) هستند، ب) تعاملاتی که با استفاده از کانال های ارتباطی رسانه ای و مدرن (تله‌کنفرانس، تلفن تصویری، نمابر تصویر ثابت، پست الکترونیکی، صفحات وب و تابلوهای الکترونیکی) صورت می گیرند و بالاخره ج) تعاملاتی که نهادها و سازمان ها از هر دو نوع کانال ارتباطی به طور همزمان سود می برند (راجرز و شومیکر، 1369). شرام بر این باور است که نوع سوم این دسته بندی بیشترین اثر را در مخاطبان دارد.
چهارم، دست بندی بر اساس سطح مشارکت و همکاری بین سازمان ها: در این دسته بندی می توان ارتباطات برون سازمانی را در سه سطح اصلی، یعنی خرد و میانه و کلان تقسیم بندی کرد. مانند نظریه های «تحولی»، «سوراخ ساختاری»، «نظریه همکاری یا پیوند»، «تئوری کالای عمومی»، «تئوری همکاری – رقابت»، و «تئوری سهام داران» برای نمونه مشارکت یک شهروند با پلیس برای دستگیری سارق یا قاچاقچی که جرمی مرتکب شده، را سطحی فردی، همکاری یک کلانتری با یک سازمان یا گروه کوچک (مانند صنف پزشکان، بازاری یا داروسازان) برای به دام انداختن گروهی از داروفروشان غیرقانونی را سطح میانه و همکاری و مشارکت سازمان پلیس با نهادهای اجتماعی را سطح کلان می نامند. ویژگی اساسی این مشارکت ها در تامین امنیت آن است که تقریبا یک طرف تمامی سطوح یادشده فاقد قالب، چارچوب ها و قواره های قانونی و رسمی اند .
پنجم، دسته بندی بر اساس اینکه چه تعداد یا چه نوع سازمان هایی می توانند با هم ارتباط و همکاری داشته باشند. در این دسته بندی ارتباطات برون سازمانی با توجه به این که چند سازمان با هم می توانند مشارکت و تعامل داشته باشند و این که این سازمان ها چه سازمان هایی هستند (فقط سازمان های دولتی/ سازمان های دولتی و نیمه دولتی/ سازمان های دولتی با غیر دولتی/ سازمان های غیر دولتی با یکدیگر/ و همه با هم/ ارتباط دارند، تقسیم می شود. برخی نظریه ها و نظریه پردازان ارتباطات برون سازمانی میان تعداد زیادی از سازمان ها را ناکارآمد می دانند و از این حیث برای تعداد سازمان ها محدودیت قایل اند.
ششم، دسته بندی نظریه ها بر اساس میزان اجرا در عمل: در این دسته بندی، نظریه ها به دو بخش تئوری محض و کاربردی دسته بندی می شوند. به گونه ای که برخی از آنها در صدد برون رفت از تئوری و نزدیک شدن به عمل اند در حالی که برخی دیگر در همان حال و هوای نظری خود باقی می مانند. تحقیق حاضر یکی از تلاش ها مرتبط با ایجاد زمینه های عملی مشترک برای برقراری ارتباط و مشارکت میان سازمانی رسمی و تشکل یافته (پلیس) با سازمان ها و نهادهای مدنی است.
هفتم، دسته بندی بر اساس ابعاد گوناگون ارتباطات برون سازمانی: در این نظریه ها سازمان به سبب ابعاد گوناگون به پنج دسته نظریه تقسیم می شود: «ارتباطات برون سازمانی ضروری»، «ارتباطات برون سازمانی دو جانبه»، «ارتباطات برون سازمانی کارا»، «ارتباطات برون سازمانی ثابت»، و «ارتباطات برون سازمانی مشروع». هر یک از دسته بندی های پنجگانه نمایانگر مرحله یا نوعی خاص از ارتباط و مشارکت میان پلیس و سازمان ها و نهادهای مدنی است. برای نمونه در حالی که «ارتباطات برون سازمانی دو جانبه» سعی در ایجاد ارتباط متقابل میان سازمان پلیس و سازمان ها و نهادهای مدنی است، «ارتباطات برون سازمانی کارا» در صدد ایجاد ارتباط کارآمد با رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده است.
هشتم، دسته بندی با توجه به درجه یا همکاری فی مابین، وابستگی و مشارکت: در این دسته بندی آن چه برای نظریه ها مهم است، میزان یکپارچگی و یکی شدن سازمان ها و نهادها، همانند یک سازمان و نهادی واحد مد نظر است. معمولا میزان این وابستگی ها از فوق العاده زیاد و بسیار زیاد تا زیاد، متوسط و کم قابل دسته بندی شدن است. در این دسته بندی می توان به نظریه هایی مانند: هیات مدیره های مشترک، اتحادیه ها، انجمن های حرفه ای و کاری، ائتلاف ها، شبکه ها و سرمایه گذاری های مشترک اشاره کرد.

2-3-4- سطوح رویکرد تعاملی
تعاملات مردم با ماموران پلیس بخصوص کلانتریها حداقل در سه سطح تبیین و توصیف می شود 1- ممکن است توجه خود را به نظامهای در برگیرنده و بزرگتر اجتماعی ،سیاسی واقتصادی متوجه سازیم که تاثیر قابل توجهی بر نگرش ها و رفتارهای شخصی دارند.این را رویکرد جامعه شناختی کلان می نامند (که قرار است کمتر توجه شود).2- دومین شکل تعاملات اجتماعی ازخلال سازمان هاست،یعنی تاثیرات سازمان ها بر تعاملات افرادوگروههای اجتماعی .ما آن رادرحوزه های روانشناسی اجتماعی،مدیریت وجامعه شناسی باعنوان رویکرد سطح میانه می شناسیم 3- سومین شیوه فرایندهای اجتماعی از نقطه نظر فردی است این رویکرد رارویکرد روانشناختی می نامند.
2-3-4-1- نظر یه تعامل
به باور طرفداران این نظریه ،افراد انسانی عملاً درهمه کنش ها و تعاملات اجتماعی خود در جست و جوی سرنخ هایی درمورد این هستند که چه نوع رفتاری در یک زمینه یاوضعیت مناسب است واین که چگونه آن چه که منظور دیگران است، را دقیقاً بفهمند و تعبیر کنند.کنش متقابل گراها سعی دارد نظر ما را به جزئیات کنش متقابل بین افراد یا تعاملات رودر رو جلب کندوآن که چگونه ازآن جزئیات برای فهمیدن آنچه دیگران می گویند وانجام می دهند،استفاده می شود.
کنش تعاملی دراصلی ترین شکل خود مستلزم یک رابطه سه قسمتی شامل «اشاره اولیه »، «پاسخ به آن اشاره توسط فرد دیگر» و «نتیجه آن عمل، معنی که هردو طرف تعامل دریافت یاتصور می کنند»است (لیتل جان، 1384 :374) مثلاً درفرایندیک رشوه گیری در کلانتری یا عوامل گشت حوزه کلانتری ممکن است فرد متخلف بخواهد پلیس را با رشوه تطمیع کند،اما پلیس(مامور ) با بی توجهی یا اعلام به فرد خاطی او را آگاه می سازدکه وی فردی رشوه گیر نیست لذا فرایند رشوه اتفاق نمی افتد .به باوراین نظریه پردازان، تمامی افعال آدمیان تعاملی است(ریتزر، 1374 :176-149 )زیرا به سوی فرد یا گروهی جهت گیری شده است.بنابراین جامعه در دیدگاه این دو نظریه پرداز عامل شبکه ای از تعاملات اجتماعی است که درآن شرکت کنندگان بااستفاده از نمادها، به اعمال خودودیگران معنا می بخشند.به تعبیر دیگر،اعمال حاصل معانی نشات گرفته ازتعامل است (لیتل جان،1384: 371- 379)در الگوهای تعاملی ،ارتباط فرایندی است که در آن گیرنده هایاشنوندگان نیز متقابلاً برای سخن گویان یافرستنده پیام می فرستند.«بازخورد»یا پاسخ دهی به پیام، ویژگی اصلی الگوهای تعاملی است. مشهورترین الگوی تعاملی توسط ویلبر شرام مطرح شد که می گفت :پیام دهندگان پیام را در درون میدان شخصی تجربه خود، خلق و تفسیر می کنند. هر قدر میدان تجربه پیام دهندگان هم پوشی بیشتری داشته باشد، طرفین منظور یکدیگر را بهتر می فهمند.
2-3-4-2- اهداف تعاملات پلیس با مدارس
تعامل پلیس با مدارس درکل برای دستیابی به اهداف مشترکی است در سایه همکاری های همه جانبه بین این دو قشر تعامل به وجود می آیدواهداف مشترک زیر مد نظر می باشد:
1- رسیدگی به معضلات و مشکلات دانش آموزان مربوط به وقوع جرم وبی نظمی اجتماعیگروه های خلاف کار وعوامل پخش مواد مخدردر مدارس و اطراف آن.
2- جلوگیری از وقوع جرایم علیه دانش آموزان در مدارس ومحیط های اطراف آن.
3- آگاه سازی معلمان ودانش آموزان به نکات ایمنی وآشنا سازی آنان برای پیشگیری از قربانی شدن آنها .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4 – آگاه سازی دانش آموزان از اقدام های کیفری در صورت بروز جرایم از ناحیه

]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *