رشته مدیریت-دانلود پایان نامه درباره تحلیل پوششی داده ها

<![CDATA[

سایر واحدها الگوگیری نماید. تحلیل پوششی داده ها از جمله روش هایی است که علاوه بر سنجش و ارزیابی کارایی و عملکرد، شیوه های بهبود آن را نیز به طور تفکیک با استفاده از نسبت ستاده به داده برای هر سطح جداگانه پیشنهاد و نحوه افزایش بهره وری را در تمام سطوح ارائه می دهد(ویات، ۱۹۹۴).
دراین پژوهش بهترین نهاده هاوستاده های واحد های تصمیم گیری استخراج وشناسایی می شوند و پس ازجمع آوری داده هاازدانشگاه علوم پزشکی ایلام، داده ها به تفکیک سالهای مورد مطالعه به نرم افزار excelوارد وجهت محاسبه کارایی به نرم افزار DEA solver وارد گردیده وبااستفاده ازمدل ریاضی ارزیابی عملکردبیمارستانهای استان ایلام ومیزان کارایی آنها هم براساس مدل CCR خروجی محور وهم CCR ورودی محور وباانواع بازده به مقیاس چهارگانه بازدهی به مقیاس ثابت، متغیر، افزایشی وکاهشی سنجیده می شود وواحدها رتبه بندی می گردند. بنابراین اولین مرحله درتحقیق شناسایی مهمترین داده هاوستاده های بیمارستانهای استان ایلام بود. ابتدا مقالاتی که دراین زمینه وجودداشت مورد بررسی و مطالعه قرارگرفت و نهاده ها وستاده هایی که در بیشتر این مقالات به عنوان نهاده
وستاده انتخاب شده بودند، استخراج گردید و درنهایت تعداد۱۰نهاده و۱۰ستاده ازبین آنان برگزیده شد و در این زمینه پرسشنامه ای تدوین ودراختیارمسوولین، مدیران وکارشناسان خبره ومتخصص دراموربیمارستانی قرارگرفت و ازشرکت کنندگان خواسته شد از میان نهاده ها وستاده ها، براساس اهمیت، نمره۱۰-۰ اختصاص دهندکه نتایج آن درفایل exseel واردگردید و بااستفاده ازنرم افزار Spsses وآزمون فریدمن،درنهایت تعداد۶مورد به عنوان مهمترین نهادها وستادها به شرح زیر شناسایی شدند که مبنای کار این تحقیق قرارگرفتند:
سناریو الف:
نهاده ها، شامل۳ نهاده که عبارتند از:
تعداد پزشکان، کادرپرسنلی وتخت فعال است.
ستاده ها ، شامل۳ ستاده که عبارتند از:
خدمات کلینیکی، خدمات پارا کلینیکی،خدمات سرپایی.
سناریوب:
نهاده ها، شامل۳ نهاده که عبارتند از:
تعداد پزشکان، کادرپرسنلی وتخت فعال است.
ستاده ها ، شامل۳ ستاده که عبارتند از: روزبستری، اشغال تخت روز و خدمات سرپایی

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

۳-۶ تعاریف
تعریف ورودی یا نهاده:
در تحلیل پوششی داده ها عاملی است که با افزایش آن با حفظ تمام عوامل دیگر کارایی کاهش یافته و با کاهش آن با حفظ تمام عوامل دیگرکارایی افزایش می یابد.
تعریف خروجی یا ستاده:
در تحلیل پوششی داده ها عاملی است که با افزایش آن با حفظ تمام عوامل دیگر کارایی افزایش یافته و با کاهش آن و با حفظ تمام عوامل دیگر کارایی کاهش می یابد.
واحد های تصمیم گیرنده:
واحد هایی هستند که یکسری ورودی را در یافت و پس از فرایند خروجی خارج می کنند.
پزشکان:
دراین تحقیق پزشکان، شامل پزشکان عمومی وپزشکان متخصص باتخصصهای گوناگون است.
کادرپرسنلی:
دراین تحقیق شامل کلیه پرسنل درمانی(پرستار، ماما، اطاق عمل هوشبری، آزمایشگاه رادیولوژی، بهیار، کمک بهیار و…) پرسنل اداری ومالی(کارگزین، حسابدار، انباردار، کارپردازو…)وپرسنل خدماتی(خدمتگزار، نگهبان و…)
تخت فعال:
عبارت است ازتختی که آماده پذیرش بیمار است. مفهوم این آمادگی ودسترسی بیماربه تخت بیمارستانی به مفهوم وجودامکانات تخصصی، نیروی انسانی، تجهیزات، پول وسایرمنابع برای استفاده بیماربه منظوراعاده سلامت، تشخیص بیماری وسایرخدمات درزمینه اهداف بیمارستان.
خدمات کلینکی:
دراین تحقیق خدمات کلینکی به خدماتی مانند بستری، اعمال جراحی اطلاق می شود.

خدمات پارا کلینیکی:
دراین تحقیق خدمات پارا کلینکی به خدماتی مانند آزمایشگاه، رادیولوژی، سونوگرافی اطلاق می شود.
خدمات سرپایی:
دراین تحقیق خدمات سرپایی به خدماتی مانند تعداد ویزیت پزشکان اطلاق می شود.
اشغال تخت روز:
درصد اشغال تخت عبارت ازمیزان تخت های اشغالی است که به صورت نسبی ازتخت روزاشغال شده به تخت روزفعال دریک دورهی زمانی معین محاسبه می شود. چنانچه این نسبت درعدد۱۰۰ضرب شود، درصد اشغال تخت به دست می آید. شاخص مذکور، به عنوان یک راهنمای کلی درزمینهی مصرف منابع بخش های بستری، درمقایسه باسایرشاخص های عملکردی بیمارستان بیشترین کاربرد رادارد (صادقیانی وهمکاران، ۱۹۹۸).
روزبستری:
بیانگر کل روزهای بستری بیمارانی است که در مدت زمان مورد نظر ترخیص و یا فوت شده اند. توجه داشته باشید که روزهای بستری هر بیمار در هنگام ترخیص محاسبه می گردد و مجموع روزهایی است که بیماران یک بخش در آن بخش بستری بوده اند.
۳-۷ معرفی واحدهای تصمیم گیری
۱-بیمارستان امام خمینی(ره): این بیمارستان درسال ۱۳۱۱تاسیس ودارای ۲۰۰تخت مصوب ودرزمینه های جراحی عمومی، ارتوپدی ودارای بخشهای ICU، CCU وNICU، گوش وحلق وبینی، چشم پزشکی وخدمات رادیولوژی، سی تی اسکن، آزمایشگاه واورژانس است.
۲-بیمارستان آیت اله طالقانی: این بیمارستان درسال۱۳۵۹تاسیس ودارای۱۵۰تخت مصوب ودرزمینه های روانپزشکی، سوختگی ودارای بخش های اورژانس وآزمایشگاه است.
۳- بیمارستان شهیدمصطفی خمینی: این بیمارستان درسال۱۳۶۹تاسیس ودارای ۲۰۰تخت مصوب ودرزمینه های داخلی، عفونی، قلب، زنان وزایمان ودارای بخش های ICU ،CCU وNICU، اورژانس، خدمات رادیولوژی وآزمایشگاه است.
۴- بیمارستان امام علی(ع) سرابله: این بیمارستان درسال ۱۳۸۳تاسیس ودارای ۹۶تخت مصوب ودرزمینه های جراحی عمومی، زنان وزایمان ودارای بخش های اورژانس، آزمایشگاه خدمات رادیولوژی است.
۵- بیمارستان امام رضا(ع) ایوان: این بیمارستان درسال ۱۳۷۰ تاسیس ودارای ۵۰تخت مصوب ودرزمینه های جراحی عمومی، زنان وزایمان، داخلی ودارای بخش های اورژانس، آزمایشگاه خدمات رادیولوژی است.
۶- بیمارستان امام حسین(ع) مهران: این بیمارستان درسال ۱۳۸۶ تاسیس ودارای ۹۶تخت مصوب ودرزمینه های جراحی عمومی، قلب، داخلی، زنان وزایمان ودارای بخش های اورژانس، آزمایشگاه، خدمات رادیولوژی وآنژیوگرافی است.
۷- بیمارستان شهدای دهلران: این بیمارستان درسال۱۳۸۵ تاسیس ودارای ۹۶ تخت مصوب ودرزمینه های جراحی عمومی، زنان وزایمان، داخلی ودارای بخش های اورژانس، آزمایشگاه خدمات رادیولوژی است.
۸-بیمارستان ولی عصر(عج)دره شهر: این بیمارستان درسال ۱۳۶۲ تاسیس ودارای ۹۶ تخت مصوب ودرزمینه های جراحی عمومی، زنان وزایمان، داخلی ودارای بخش های اورژانس، آزمایشگاه خدمات رادیولوژی است.
۹- بیمارستان حضرت رسول اکرم آبدانان: این بیمارستان درسال ۱۳۷۴ تاسیس ودارای ۵۰تخت مصوب ودرزمینه های جراحی عمومی، زنان وزایمان، داخلی ودارای بخش های اورژانس، آزمایشگاه خدمات رادیولوژی است.

این مطلب را هم بخوانید :  پایان نامه ارشد با موضوعتجارت الکترونیک

جدول۳-۱: آمار سال ۱۳۸۸باسناریو الف
ردیف نام بیمارستان ورودی ها خروجی ها

تعداد پزشکان کادر پرسنلی تخت فعال خدمات کلینیکی خدمات پارا کلینیکی خدمات سرپایی
۱ امام خمینی ۱۸ ۱۹۸ ۱۳۲ ۱۹۵۶۹ ۸۰۱۱۹ ۵۲۵۲۲
۲ شهید مصطفی ۲۱ ۲۱۰ ۱۵۲ ۱۹۴۱۳ ۶۵۲۵۳ ۴۲۹۶۱
۳ آیت الله طالقانی ۶ ۹۵ ۳۲ ۴۶۷ ۱۵۲۳ ۵۵۱۴
۴ امام علی (ع) ۷ ۱۰۳ ۳۳ ۲۰۰۹ ۲۰۸۰۰ ۵۴۸۰۱
۵ امام رضا ۷ ۸۹ ۳۰ ۱۰۲۸ ۲۵۴۶۲ ۶۵۵۴۶
۶ امام حسین ۶ ۸۷ ۳۲ ۲۴۳۷ ۲۶۲۳۲ ۴۳۱۸۷
۷ شهدای دهلران ۷ ۱۱۶ ۴۲ ۴۴۱۳ ۳۰۷۵۰ ۷۶۸۲۷
۸ ولی عصر ۸ ۱۱۳ ۴۲ ۳۸۹۵ ۲۹۲۳۸ ۶۳۶۱۶
۹ رسول اکرم ۷ ۹۶ ۳۵ ۳۶۶۸ ۳۱۵۶۸ ۵۸۳۳۵
جدول ۳-۲: آمار سال۱۳۸۸ باسناریوب
ردیف نام بیمارستان ورودی ها خروجی ها

تعداد پزشکان کادر پرسنلی تخت فعال روز بستری اشغال تخت روز( درصد)
خدمات سرپایی
۱ امام خمینی ۱۸ ۱۹۸ ۱۳۲ ۳۳۵۱۹ ۵۷/۶۹ ۵۲۵۲۲
۲ شهید مصطفی ۲۱ ۲۱۰ ۱۵۲ ۳۹۱۵۷ ۵۷۸/۷۰ ۴۲۹۶۱
۳ آیت الله طالقانی ۶ ۹۵ ۳۲ ۵۴۶۰ ۷۴۶/۴۶ ۵۵۱۴
۴ امام علی (ع) ۷ ۱۰۳ ۳۳ ۲۷۷۰ ۹۹۷/۲۲ ۵۴۸۰۱
۵ امام رضا ۷ ۸۹ ۳۰ ۹۹۲ ۰۵۹۷/۹ ۶۵۵۴۶
۶ امام حسین ۶ ۸۷ ۳۲ ۲۷۳۰ ۳۷۳/۲۳ ۴۳۱۸۷
۷ شهدای دهلران ۷ ۱۱۶ ۴۲ ۵۰۲۳ ۷۶۵/۳۳ ۷۶۸۲۷
۸ ولی عصر ۸ ۱۱۳ ۴۲ ۴۸۳۶ ۵۴۵/۳۱ ۶۳۶۱۶
۹ رسول اکرم ۷ ۹۶ ۳۵ ۵۶۳۹ ۰۶۲/۴۴ ۵۸۳۳۵
جدول۳-۳ آمار سال۱۳۸۹ باسناریوالف
ردیف نام بیمارستان ورودی ها خروجی ها
تعداد پزشکان کادر پرسنلی تخت فعال خدمات کلینیکی خدمات پارا کلینیکی خدمات سرپایی
۱ امام خمینی ۲۰ ۲۱۸ ۱۳۲ ۲۶۵۵۳ ۹۵۹۸۵ ۶۴۷۷۸
۲ شهید مصطفی ۲۳ ۲۳۶ ۱۶۰ ۱۹۹۳۲ ۱۱۸۴۸ ۵۰۵۲۰
۳ آیت الله طالقانی ۷ ۱۰۰ ۳۲ ۶۰۰ ۲۱۷۳ ۶۰۸۴
۴ امام علی (ع) ۸ ۱۱۸ ۳۳ ۲۹۱۷ ۲۸۲۱۸ ۶۳۳۰۸ ۵ امام رضا ۸ ۹۸ ۳۰ ۱۴۸۶ ۲۴۱۰۵ ۹۶۳
۶ امام حسین ۸ ۹۱ ۳۵ ۲۵۰۰ ۱۴۰۷۰ ۴۶۳۹۷
۷ شهدای دهلران ۸ ۱۲۶ ۵۰ ۴۴۹۶ ۳۷۸۹۸ ۶۶۶۶۲
۸ ولی عصر ۹ ۱۳۳ ۴۲ ۳۷۲۹ ۳۵۶۹۳ ۵۹۶۷۸
۹ رسول اکرم ۸ ۱۱۰ ۳۵ ۴۰۷۹ ۳۷۶۸۱ ۶۰۰۸۳
جدول۳-۴: آمار سال ۱۳۸۹باسناریوب
ردیف نام بیمارستان ورودی ها خروجی ها

تعداد پزشکان کادر پرسنلی تخت فعال روز بستری اشغال تخت روز(درصد)
خدمات سرپایی
۱ امام خمینی ۲۰ ۲۱۸ ۱۳۲ ۳۴۲۷۹ ۱۴۷/۷۱ ۶۴۷۷۸
۲ شهید مصطفی ۲۳ ۲۳۶ ۱۶۰ ۴۰۷۴۶ ۷۷/۶۹ ۵۰۵۲۰
۳ آیت الله طالقانی ۷ ۱۰۰ ۳۲ ۶۵۴۶ ۰۴۴/۵۶ ۶۰۸۴
۴ امام علی (ع) ۸ ۱۱۸ ۳۳ ۳۷۶۰ ۲۱۶/۳۱ ۶۳۳۰۸
۵ امام رضا ۸ ۹۸ ۳۰ ۲۶۱۶ ۸۹/۲۳ ۹۶۳
۶ امام حسین ۸ ۹۱ ۳۵ ۳۴۸۲ ۲۵۶/۲۷ ۴۶۳۹۷
۷ شهدای دهلران ۸ ۱۲۶ ۵۰ ۷۵۷۹ ۵۲۸/۴۱ ۶۶۶۶۲
۸ ولی عصر ۹ ۱۳۳ ۴۲ ۴۸۶۰ ۷۰۲/۳۱ ۵۹۶۷۸
۹ رسول اکرم ۸ ۱۱۰ ۳۵ ۷۱۴۴ ۹۲۱/۵۵ ۶۰۰۸۳
جدول۳-۵: آمار سال ۱۳۹۰باسناریوالف
ردیف نام بیمارستان ورودی ها خروجی ها

تعداد پزشکان کادر پرسنلی تخت فعال خدمات کلینیکی خدمات پارا کلینیکی خدمات سرپایی
۱ امام خمینی ۳۳ ۳۳۳ ۱۳۶ ۳۵۰۳۷ ۸۷۴۸۱ ۶۶۱۶۵
۲ شهید مصطفی ۴۱ ۳۲۴ ۱۵۸ ۱۹۹۰۹ ۱۳۰۷۶ ۵۴۷۵۵
۳ آیت الله طالقانی ۶ ۱۱۰ ۳۶ ۶۰۵ ۱۷۲۳ ۴۸۷۴
۴ امام علی (ع) ۸ ۸۷ ۳۳ ۱۵۹۲ ۱۹۳۷۰ ۶۵۸۰۱
۵ امام رضا ۹ ۶۲ ۳۰ ۱۸۹۲ ۲۱۵۴۵ ۱۰۸۱
۶ امام حسین ۸ ۱۰۱ ۴۰ ۴۰۰۰ ۱۷۰۵۷ ۵۵۴۹۵
۷ شهدای دهلران ۱۱ ۱۰۸ ۴۹ ۵۳۶۲ ۳۹۵۳۰ ۵۸۴۷۸
۸ ولی عصر ۱۱ ۱۳۴ ۴۴ ۵۶۴۰ ۳۸۹۴۳ ۶۸۱۶۷
۹ رسول اکرم ۸ ۱۰۳ ۳۵ ۴۳۰۱ ۳۵۶۶۹ ۶۴۵۴۵
جدول۳-۶: آمار سال ۱۳۹۰باسناریوب
ردیف نام بیمارستان ورودی ها خروجی ها

تعداد پزشکان کادر پرسنلی تخت فعال روز بستری اشغال تخت روز(درصد) خدمات سرپایی
۱ امام خمینی ۳۳ ۳۳۳ ۱۳۶ ۳۴۱۲۷ ۷۴۸/۶۸ ۶۶۱۶۵
۲ شهید مصطفی ۴۱ ۳۲۴ ۱۵۸ ۳۸۳۱۹ ۴۴۵/۶۶ ۵۴۷۵۵
۳ آیت الله طالقانی ۶ ۱۱۰ ۳۶ ۷۰۸۴ ۹۱۱/۵۳ ۴۸۷۴
۴ امام علی (ع) ۸ ۸۷ ۳۳ ۲۰۱۴ ۷۲/۱۶ ۶۵۸۰۱
۵ امام رضا ۹ ۶۲ ۳۰ ۳۷۸۰ ۵۲/۳۴ ۱۰۸۱
۶ امام حسین ۸ ۱۰۱ ۴۰ ۵۲۲۶ ۷۹۴/۳۵ ۵۵۴۹۵
۷ شهدای دهلران ۱۱ ۱۰۸ ۴۹ ۹۶۲۸ ۸۳۲/۵۳ ۵۸۴۷۸
۸ ولی عصر ۱۱ ۱۳۴ ۴۴ ۶۱۱۳ ۰۶۳/۳۸ ۶۸۱۶۷

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

این مطلب را هم بخوانید :  پایان نامه با کلید واژهاثربخشی تبلیغات-خرید و دانلود فایل

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۹ رسول اکرم ۸ ۱۰۳ ۳۵ ۵۸۹۴ ۱۳۶/۴۶ ۶۴۵۴۵

فصل چهارم
تحلیل داده ها و یافته‌های تحقیق

۴-۱مقدمه:
دراین بخش باتوجه به داده های جمع آوری شده واستفاده ازروش DEA ونرم افزارDEA solver به تجزیه وتحلیل ورتبه بندی بیمارستانهای استان ایلام درسالهای ۱۳۹۰-۱۳۸۸دردوسناریوپرداخته می شود.
سناریو الف
داده ها شامل تعدادپزشکان، کادرپرسنلی و تخت فعال
ستاده ها شامل خدمات کلینیکی، خدمات پاراکلینیکی و خدمات سرپایی
سناریو ب
داده ها شامل تعدادپزشکان، کادرپرسنلی و تخت فعال
ستاده ها شامل روزبستری، اشغال تخت (درصد) و خدمات سرپایی
باهدف تجزیه وتحلیل دقیق وصحیح وکامل مساله وداده های گردآوری شده وبه منظوردستیابی به پایایی درنتایج وتجزیه وتحلیل داده ها سعی شده که ازمدل های مختلف DEA استفاده شود.
۱-مدل پایه شعاعی(فرم های پوششی ومضربی)
۲-اندازه گیری کارایی مقیاس
۳-مدل کارایی کامل
که هریک ازمدل ها با دو رویکرد:
۴-ورودی محور
۵-خروجی محور

وباانواع بازده به مقیاس چهارگانه:
۶- بازدهی به مقیاس ثابت
۷- بازدهی به مقیاس متغییر
۸- بازدهی به مقیاس افزایشی
۹- بازدهی به مقیاس کاهشی
جدول ۴-۱: کارایی مدل پایه شعاعی ورودی محور با بازدهی مقیاس ثابت بیمارستانهای ایلام درسال۱۳۸۸باسناریو الف

ردیف نام مرکز کارایی
۱ امام خمینی (ره ) ایلام ۱۰۰
۲ شهید مصطفی خمینی ایلام ۹۴
۳ آیت الله طالقانی ایلام ۱۲
۴ امام علی (ع)سرابله ۸۳
۵ امام رضا ایوان ۱۰۰
۶ امام حسین مهران ۹۷
۷ شهدای دهلران ۱۰۰
۸ ولی عصر(عج)دره شهر ۸۹
۹ رسول اکرم(ص)آبدانان ۱۰۰

دربین واحدهای بالا بیمارستانهای امام خمینی (ره) ایلام، امام رضا ایوان، شهدای دهلران و رسول اکرم(ص)آبدانان کاراهستند وسایر بیمارستانهاازمیزانی نا کارایی برخوردارند.
جدول ۴-۲ : میزان کاهش درنهاده جهت کاراشدن شدن بیمارستانها براساس مدل پایه شعاعی ورودی محور با بازدهی مقیاس ثابت بیمارستانهای ایلام درسال۱۳۸۸باسناریو الف
ردیف
نام بیمارستان تخت فعال کادرپرسنلی تعدادپزشکان

وضعیت موجود وضعیت مطلوب وضعیت موجود وضعیت مطلوب وضعیت موجود وضعیت مطلوب
۱ شهید مصطفی خمینی ایلام ۱۵۲ ۱۳۲ – – ۲۱ ۱۸
۲ آیت الله طالقانی ایلام ۳۲ ۳۰ ۹۵ ۸۲ – –
۳ امام علی (ع)سرابله – – ۱۰۳ ۸۶ ۷ ۵
۴ امام حسین مهران – – ۸۷ ۷۸ ۶ ۵
۵ ولی عصر(عج)دره شهر – – ۱۱۳ ۱۰۴ ۸ ۷

جدول ۴-۳ : کارایی مدل پایه شعاعی ورودی محور با بازدهی مقیاس افزایشی بیمارستانهای ایلام درسال۱۳۸۸باسناریو الف

ردیف نام مرکز کارایی
۱ امام خمینی (ره ) ایلام ۱۰۰
۲ شهید مصطفی خمینی ایلام ۹۴
۳ آیت الله طالقانی ایلام ۱۰۰
۴ امام علی (ع)سرابله ۹۶
۵ امام رضا ایوان ۱۰۰
۶ امام حسین مهران ۱۰۰
۷ شهدای دهلران ۱۰۰
۸ ولی عصر(عج)دره شهر ۱۰۰
۹ رسول اکرم(ص)آبدانان
۹۴

دربین واحدهای جدول بالا بیمارستانهای امام خمینی (ره ) ایلام، آیت الله طالقانی ایلام، امام رضا ایوان، امام حسین مهران، شهدای دهلران و رسول اکرم(ص)آبدانان کاراهستند وسایر بیمارستانها از میزانی نا کارایی برخوردارند.
جدول ۴-۴ : میزان کاهش درنهاده جهت کاراشدن شدن بیمارستانها براساس مدل مدل پایه شعاعی ورودی محور با بازدهی مقیاس متغییر درسال۱۳۸۸باسناریوالف
ردیف نام بیمارستان تخت فعال کادرپرسنلی تعدادپزشکان

وضعیت موجود وضعیت مطلوب وضعیت موجود وضعیت مطلوب وضعیت موجود وضعیت مطلوب
۱ شهید مصطفی خمینی ایلام ۱۵۲ ۱۳۲ – – ۲۱ ۱۸
۲ امام علی (ع)سرابله – – ۱۰۳ ۸۶ ۷ ۵
۳ ولی عصر(عج)دره شهر – – ۱۱۳ ۱۰۴ ۸ ۷
جدول۴-۵ : کارایی مدل پایه شعاعی ورودی محور با بازدهی مقیاس کاهشی بیمارستانهای ایلام درسا۱۳۸۸باسناریو الف

ردیف نام مرکز کارایی
۱ امام خمینی (ره ) ایلام ۱۰۰
۲ شهید مصطفی ایلام ۹۴

۳ آیت الله طالقانی ایلام ۱۲
۴ امام علی (ع)سرابله ۸۳
۵ امام رضا ایوان ۱۰۰
۶ امام حسین مهران ۹۷
۷ شهدای دهلران ۱۰۰
۸ ولی عصر(عج)دره شهر ۸۹
۹ رسول اکرم(ص)آبدانان ۱۰۰

دربین واحدهای جدول بالابیمارستانهای امام خمینی (ره ) ایلام، امام رضا ایوان، شهدای دهلران و رسول

]]>

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *